Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Canon boduje se stroji Colorado 1640 a 1650 po celém světě

Pondělí, 25 Listopad 2019 16:01

Tags: 1640 | 1654 | Canon | Colorado | FESPA 2019 | FLX finish | Tiskárny | UVgel | Velkoformáty | Zákazníci

Colorado 1650-1948Canon již in­sta­lo­val zá­kaz­ní­kům po celém světě více než tisíc vel­ko­for­má­to­vých roll-to-roll tis­ká­ren řady Co­lo­ra­do s tech­no­lo­gií UVgel. Od zá­ří le­toš­ní­ho roku již do­sáh­lo toto množ­ství in­sta­lo­va­ných tis­ká­ren Co­­lo­ra­­do 1640 a 1650 cel­ko­vých mě­síč­ních ob­je­mů tisku přes mi­li­on metrů čtve­reč­ních. Ti­sí­cov­ka podle Ca­no­nu ur­či­tě není ko­neč­ným čís­lem, pro­to­že ob­li­ba vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren Co­lo­ra­do rych­le roste a nad oče­ká­vá­ní vy­so­ké jsou i ob­je­my tisku, které každý jed­not­li­vý stroj zvlá­dá pro­du­ko­vat. Podle údajů spo­leč­nos­ti Canon vy­tisk­ne téměř pě­ti­na zá­kaz­ní­ků, kteří si po­ří­di­li Co­lo­ra­do 1640 nebo 1650, ročně do­kon­­ce přes 25 000 čtve­reč­ních metrů.

Model Co­lo­ra­do 1650, který je dru­hým čle­nem ro­di­ny vý­rob­ků Co­lo­ra­do, byl spo­leč­nos­tí Canon před­sta­ven v květ­nu le­toš­ní­ho roku na ve­letr­hu FESPA 2019 v Mni­cho­vě. Zá­ro­veň s ním byly pre­zen­to­vá­ny také nové fle­xi­bil­ní in­kous­ty vhod­né pro zá­kaz­ní­ky vy­tvá­ře­jí­cí apli­ka­ce, které je po­tře­ba ohý­bat, omo­tá­vat či sklá­dat – mohou jimi být na­pří­klad za­rá­mo­va­ná plát­na, soft sig­nage de­ko­ra­ce, gra­fi­ka osvět­lo­va­ná ze­pře­du nebo pro­svět­lo­va­ná ze­za­du, de­ko­ra­tiv­ní apli­ka­ce pro po­vrchy, jako jsou na­pří­klad fle­xi­bil­ní ta­pe­ty, a apli­ka­ce pro po­u­ži­tí v ex­te­ri­é­ru včet­ně po­le­pů pro vo­zi­dla.
No­věj­ší z obou mo­de­lů Co­lo­ra­do také na­bí­zí uni­kát­ní tech­no­lo­gii FLX fi­nish. Ta dává zá­kaz­ní­ko­vi mož­nost vy­bí­rat mezi lesk­lým a mat­ným efek­tem, aniž by musel měnit in­koust nebo mé­di­um, a na­bí­zí tak ještě širší mož­nos­ti vy­u­ži­tí.
Jed­nou z hlav­ních před­nos­tí již za­běh­nu­té­ho mo­de­lu Co­lo­ra­do 1640 je zase vy­so­ká pro­duk­ti­vi­ta a schop­nost tisku odol­ných gra­fik pro krát­ko­do­bé po­u­ži­tí bez nut­nos­ti la­mi­na­ce. Rych­lost tisku při­tom do­sa­hu­je okolo 40 m²/ho­di­nu.
Nej­ví­ce na­in­sta­lo­va­ných tis­ká­ren Co­lo­ra­do na světě má gra­fic­ká spo­leč­nost Fre­e­man Com­pa­ny z USA. Její ře­di­tel pro gra­fic­ké tech­no­lo­gie Con­stan­tin Ser­ban ne­dáv­no na­vý­šil je­jich počet na rov­ných deset stro­jů Co­lo­ra­do 1640 a dal­ších deset stro­jů Co­lo­ra­do 1650. Během vý­sta­vy Prin­ting Uni­ted 2019 byla spo­leč­nost Fre­e­man Com­pa­ny proto vy­hlá­še­na před­ním zá­kaz­ní­kem spo­leč­nos­ti Canon za rok 2019.


Mohlo by vás zajímat: