Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

JTB OffsetInXref ve verzi 2.1

Pondělí, 09 Prosinec 2019 12:56

Tags: AutoCAD | JTB | Offset | OffsetInXref | Verze 2.1

OffsetInXrefSS-1950JTB Off­se­tInXref je ur­če­no pro práci v pro­stře­dí pro­gra­mu Au­to­CAD, kde umožňuje, aby stan­dard­ní pří­kaz OFF­SET pra­co­val s ex­ter­ně od­ka­zo­va­ným ob­sa­hem jako vý­kre­sy, bloky a linie v rámci pří­sluš­ných polí, roz­mě­rů a ta­bu­lek. Místo od­po­vě­di Can­not off­set that ob­ject (u to­ho­to ob­jek­tu nelze pro­vést off­set), apli­ka­ce au­to­ma­tic­ky zko­pí­ru­je vy­bra­ný ob­jekt do ak­tu­ál­ní­ho vý­kre­su, kde s ním do­ve­de pří­kaz OFF­SET pra­co­vat. Pokud je sou­čás­tí vno­ře­né­ho Xref nebo bloku, ale ně­kte­ré ob­jek­ty – na­pří­klad šrafy – stále způ­so­bu­jí zob­ra­ze­ní hlá­še­ní Can­not off­set that ob­ject, bude vy­brán ob­jekt nej­niž­ší úrov­ně.

Apli­ka­ce může buď vy­u­žít pří­kaz OFF­SET pro tvor­bu ge­o­me­t­rie na dané vrst­vě (vý­cho­zí), nebo na zdro­jo­vé vrst­vě. Pří­kaz XO­FF­SETLA­YER na­bí­zí kon­fi­gu­ra­ci této volby. Verze 2.1 má novou mož­nost pře­su­nout vno­ře­nou enti­tu do vrst­vy kon­tej­ne­ru, pokud je její hod­no­ta 0. Zku­šeb­ní verze je ke sta­že­ní na strán­ce JTB Off­se­tInXref.


Mohlo by vás zajímat: