Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D Repo vyhrála Civic Innovation Challenge

Čtvrtek, 26 Březen 2020 15:57

Tags: 3D Repo | Civic In­no­vati­on Challen­ge | Mayor of London | PlanBase | Soutěž

3D Repo-GLA-Submission-2013Spo­leč­nost 3D Repo ob­sa­di­la první místo sou­tě­že Civic In­no­vati­on Challen­ge sta­ros­ty Lon­dý­na a zís­ka­la fi­nanč­ní od­mě­nu za své ino­va­tiv­ní 3D ře­še­ní, je­hož cí­lem je zpřístup­nit sys­tém plá­no­vá­ní. Slav­nost­ní pře­dá­ní cen se ko­na­lo v ne­dě­li 22. břez­na ve­čer na lon­dýn­ské rad­ni­ci při pří­le­ži­tos­ti ukon­če­ní sou­tě­že, která pů­vod­ně za­ča­la s více než 125 účast­ní­ky, aby re­a­go­va­la na nej­na­lé­ha­věj­ší pro­blémy, kte­rým Lon­dýn čelí. Ob­čan­ská ino­vač­ní výzva sta­ros­ty Lon­dý­na nejen při­ná­ší vý­ho­dy Lon­dý­ňa­nům, ale také na­bí­zí fan­tas­tic­kou pří­le­ži­tost cesty na trh pro za­čí­na­jí­cí tech­no­lo­gic­ké sub­jek­ty.

Ve ví­těz­ném ře­še­ní 3D Repo vy­tvo­ři­la open-sour­ce 3D plá­no­va­cí por­tál (Plan­Base) na zá­kla­dě své ce­ně­né di­gi­tál­ní kon­strukč­ní plat­for­my. Plan­Base fun­gu­je jako sa­mo­stat­ný web, ale lze jej také za­čle­nit do stá­va­jí­cích plá­no­va­cích por­tá­lů, kde mo­hou oby­va­te­lé i plá­no­va­či pro­hlí­žet ná­vrhy ve 3D a ko­men­to­vat je tam, kde je to nej­dů­le­ži­těj­ší. Lidé z Lon­dý­na budou mít k PlanBase pří­stup pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho pro­hlí­že­če a drop pinů ke kon­krét­ní­mu té­ma­tu a po­skyt­nu­tí zpět­né vazby přímo ve 3D.

Prů­zkum s více než 1000 re­spon­den­ty Talk Lon­don dr­ti­vým způ­so­bem od­ha­lil, že 87 % Lon­dý­ňa­nů se silně za­jí­má o nový vývoj a po­kud by to bylo snaz­ší, chtě­li by se za­po­jit do plá­no­vá­ní, při­čemž 70 % do­tá­za­ných na­vr­hu­je, že by v ide­ál­ním pří­pa­dě by to mělo být ve 3D.

Tech­no­lo­gic­ký startup 3D Repo za­měst­ná­vá pou­hých 9 lidí, ale již mění způ­sob, jakým jsou sta­veb­ní pro­jek­ty na­vr­ho­vá­ny a do­dá­vá­ny, de­mo­kra­ti­za­cí dat, sni­žo­vá­ním ri­zi­ka a sni­žo­vá­ním slo­ži­tos­ti pro ar­chi­tek­ty, in­že­ný­ry a do­da­va­te­le. On-line plat­for­ma 3D Repo pro spo­lu­prá­ci již byla po­u­ži­ta na ně­kte­rých z nej­ná­roč­něj­ších sta­veb­ních pro­jek­tů ve Velké Bri­tá­nii, včet­ně pře­stav­by sta­ni­ce King's Cross, ja­der­né elek­trár­ny Hin­kley Point C a lon­dýn­ské čtvr­ti Wood Wharf.


Mohlo by vás zajímat: