Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Institute Press vydal knihy „Inside MicroStation CONNECT Edition“

Úterý, 14 Duben 2020 11:55

Tags: BentleyInstitute | CONNECT Edition | Knihy | Microstation | Press

Bentley Institute Press-2016Bent­ley In­sti­tu­te Press, vy­da­va­tel učeb­nic a od­bor­ných re­fe­renč­ních prací pro roz­voj in­že­nýr­ských, ar­chi­tek­to­nic­kých, sta­veb­ních, pro­voz­ních, ge­o­prosto­ro­vých a vzdě­lá­va­cích ko­mu­nit, ozná­mil do­stup­nost nové série pu­b­li­ka­cí s ná­zvem „In­si­de Mic­ro­Sta­ti­on CON­­NECT Edi­ti­on“, která je nyní k dis­po­zi­ci v tiš­tě­né po­do­bě na ad­re­se www.​bentley.​com/​books a v elek­tro­nic­ké po­do­bě na www.​ebook.​bentley.​com. Sada tří svaz­ků se za­mě­řu­je na roz­voj sil­né­ho po­ro­zu­mě­ní zá­kla­dům Mic­ro­Sta­ti­on s pří­stu­pem krok za kro­kem, který za­hr­nu­je cvi­če­ní a pří­kla­dy z re­ál­né­ho světa do­pl­ně­né ilu­stra­ce­mi.

Pu­b­li­ka­ce in­stru­u­jí čte­ná­ře o tom, jak po­u­ží­vat zá­kla­dy 2D ná­vr­hu MicroStati­on a klade zá­kla­dy pro po­kro­či­lé učení. Sady lze na­lézt na Ama­zon Kindle (svaz­ky I, II, III) a Apple books (svaz­ky I, II, III). Série knih slou­ží jako vý­kon­ný ná­stroj pro učení a rych­lý re­fe­renč­ní prů­vod­ce pro stu­den­ty, za­čá­teč­ní­ky a prak­ti­ku­jí­cí pro­fe­si­o­ná­ly.

Série knih zr­ca­dlí vý­ho­dy po­u­ží­vá­ní CON­NECT Edi­ti­on a dis­ku­tu­je o vlast­nos­tech MicroStati­on CON­NECT Edi­ti­on, včet­ně no­vých CAD mož­nos­tí a její síly a vše­stran­nos­ti pro přes­né pro­hlí­že­ní, mo­de­lo­vá­ní, do­ku­men­to­vá­ní a vi­zu­a­li­za­ci ná­vrhů bo­ha­tých na in­for­ma­ce všech typů a mě­ří­tek. MicroStati­on CON­NECT Edi­ti­on je ur­če­na pro pro­fe­si­o­ná­ly pra­cu­jí­cí v kaž­dém oboru na in­frastruk­tur­ních pro­jek­tech li­bo­vol­né­ho typu.

Sva­zek I je za­mě­řen na uži­va­te­le, kteří po­tře­bu­jí znát zá­kla­dy soft­wa­ru a vy­svět­lu­je, jak na­sta­vit kres­lí­cí pro­stře­dí. Sva­zek II vede čte­ná­ře pro­ce­sem vy­tvá­ře­ní prvků a úprav prvků po­mo­cí růz­ných funk­cí. Sva­zek III před­sta­vu­je po­kro­či­lé pra­cov­ní po­stu­py, jako je vy­tvá­ře­ní a umís­ťo­vá­ní buněk, při­dá­vá­ní po­zná­mek k vý­kre­sům, při­po­jo­vá­ní re­fe­ren­cí, vy­tvá­ře­ní ta­bu­lek a tisk.

Další in­for­ma­ce o „In­si­de MicroStati­on CON­NECT Edi­ti­on“ podá Mo­ni­ca Jedhe.


Mohlo by vás zajímat: