Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MiR zdvojnásobil prodej AMR robotů v regionu CEE

Středa, 22 Duben 2020 15:40

Tags: AMTECH | CEE | Dreamland | MiR | Mobile Industrial Robots | Roboty

MiR250 VI-2017Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) zhod­no­ti­la ak­tu­ál­ní vývoj na trhu střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py (CEE) a nové pří­le­ži­tos­ti k au­to­ma­ti­za­ci vni­t­ro­pod­ni­ko­vé pře­pra­vy s ohle­dem na ne­dáv­no uve­de­ný nový model Mi­R250. Spo­leč­nost při­tom uved­la, že v roce 2019 v re­gi­o­nu CEE zdvoj­ná­so­bi­la svůj pro­dej, a střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pa tak tvoří již 11 % glo­bál­ních pro­dejů MiR. Nej­vyš­ší ob­chod­ní ná­růst­byl do­sa­žen na tr­zích v České re­pub­li­ce, na Slo­ven­sku, v Pol­sku a Ma­ďar­sku. V těch­to ze­mích fun­gu­je silná part­ner­ská síť. Am­techDre­a­mland v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku, Astor a Pro­Co­bot v Pol­sku, B&O En­gi­nee­ring a nově také VFP Sys­tems v Ma­ďar­sku.

Vý­znam střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py v rámci glo­bál­ní­ho pro­de­je MiR pod­tr­hu­je také ak­tu­ál­ní oce­ně­ní Ex­cellent Part­ner pro pol­ský Astor jako pro prv­ní­ho part­ne­ra z re­gi­o­nu. Za­jí­ma­vé­ho růstu bylo vloni do­sa­že­no také na Bal­ká­nu, v Rusku, na Ukra­ji­ně a v Bě­lo­rus­ku.

MiR revenue-2017

Spo­leč­nost MiR ak­tu­ál­ně do­dá­vá pět mo­de­lů mo­bil­ních ro­bo­tů, které se liší nos­nos­tí a úče­lem vy­u­ži­tí. Menší ro­bo­ty Mi­R100, Mi­R200 a Mi­R250 jsou ur­če­ny pro pře­pra­vu leh­čích ná­kla­dů v prů­mys­lo­vé vý­ro­bě, lo­gis­ti­ce a zdra­vot­nic­tví. Mi­R500 a Mi­R1000 zase umož­nu­jí au­to­ma­ti­za­ci sběru a pře­pra­vy palet a těž­kých ná­kla­dů. Po­tře­by zá­kaz­ní­ků pod­po­ru­je MiR rov­něž na­bíd­kou ši­ro­ké­ho eko­sys­té­mu doplňků a nad­stav­bo­vých mo­du­lů do­stup­né v rámci plat­for­my MiR Go, která ob­sa­hu­je ře­še­ní tře­tích stran.
Ve střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pě jsou podle Je­spe­ra Sonne Thim­se­na, ob­chod­ní­ho ře­di­te­le MiR pro re­gi­on CEE, velmi po­pu­lár­ní zejmé­na menší ro­bo­ty. Pokud jde o prů­mys­lo­vá od­vět­ví, je nej­vyš­ší po­ptáv­ka z au­to­mo­bi­lo­vé­ho a elek­tro­tech­nic­ké­ho prů­mys­lu. Sou­čas­ná si­tu­a­ce sa­mo­zřej­mě za­pří­či­ní ur­či­té zpo­ma­le­ní in­ves­tic, ale au­to­ma­ti­za­ce in­ter­ní lo­gis­ti­ky byla v těch­to seg­men­tech vždy na se­zna­mu nej­vyš­ších pri­o­rit. V roce 2019 tvo­ři­ly pro­de­je MiRu 11 % ce­lo­svě­to­vé­ho ob­ra­tu spo­leč­nos­ti.
Pro více informací navštivte www.mobile-industrial-robots.com.


Mohlo by vás zajímat: