Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GOM představuje nové 3D měřicí systémy on-line

Středa, 29 Duben 2020 10:27

Tags: 3D metrologie | ATOS Q | GOM | Inspect Suite | Měřící systémy

gom-Digital Days-2018GOM se roz­ho­dl uvést své nové pro­duk­ty on-line pro­střed­nic­tvím Di­gi­tal Days. Každé úterý v květ­nu 2020 spo­leč­nost před­sta­ví nej­no­věj­ší ře­še­ní pro op­tic­kou 3D me­t­ro­lo­gii. Pro­duk­ty jsou ne­u­stá­le vy­ví­je­ny v sou­la­du s po­tře­ba­mi zá­kaz­ní­ků a pod­po­ru­jí ši­ro­kou škálu prů­mys­lo­vých od­vět­ví vy­u­ží­va­jí­cích op­tic­kou 3D me­t­ro­lo­gii. Řada Di­gi­tal Days za­čí­ná ukáz­kou no­vé­ho kom­pakt­ní­ho a vý­kon­né­ho 3D mě­ři­cí­ho sys­té­mu. Roz­sah pre­zen­ta­ce za­čí­ná zá­klad­ním úvo­dem do au­to­ma­ti­za­ce a končí no­vý­mi funk­cemi v GOM soft­wa­ru.

Chtě­jí-li uži­va­te­lé a zú­čast­ně­né stra­ny být v ná­sle­du­jí­cích ně­ko­li­ka týd­nech in­for­mo­vá­ni o no­vých ře­še­ních mě­ři­cí tech­no­lo­gie, mohou se re­gis­tro­vat přímo na ​www.​gom.​com/​goto/​sz38.

5. květ­na 2020

Silný hráč na trhu: ATOS Q

Nový, kom­pakt­ní 3D mě­ři­cí sys­tém pro kom­plex­ní kon­t­rol­ní úkoly kom­bi­nu­je co
zá­kaz­ní­ci oceňují na tech­no­lo­gii ATOS: ex­trém­ní rych­lost, fle­xi­bil­ní po­u­ži­tí a vy­so­ce přes­né vý­sled­ky.

12. květ­na 2020

Au­to­ma­ti­zo­va­ná 3D me­t­ro­lo­gie

GOM před­sta­ví nový GOM Scan­Co­bot se spo­lu­pra­cu­jí­cím ro­bo­tem jako mo­bil­ní mě­ři­cí sta­ni­ci pro snad­né za­há­je­ní au­to­ma­ti­zo­va­né 3D me­t­ro­lo­gie a na­bíd­ku po­hle­du na vý­rob­ní in­te­gro­va­ná ře­še­ní in-line mě­ře­ní.

19. květ­na 2020

GOM In­spect Suite 2020

GOM In­spect se stává soft­wa­ro­vou plat­for­mou: Nový stan­dard­ní soft­ware pro 3D in­spek­ci a vy­hod­no­ce­ní nyní kom­bi­nu­je všech­ny va­ri­an­ty soft­wa­ru GOM In­spect do jedné plat­for­my, aby ještě lépe a rych­le­ji pod­po­ro­val vy­hod­no­co­va­cí úkoly. GOM v le­toš­ním roce po­kra­ču­je v na­bíd­ce mnoha no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní stá­va­jí­cích apli­ka­cí, mimo jiné pro au­to­mo­bi­lo­vý a le­tec­ký prů­my­sl a pro kon­t­ro­lu ob­je­mo­vých dat.

26. květ­na 2020

Další před­nos­ti GOM In­spect Suite 2020

Vir­tu­ál­ní upnu­tí dílů je na svě­to­vě prv­ním pro plas­to­vé a ple­cho­vé kom­po­nen­ty. Spo­leč­nost GOM vy­vi­nu­la ino­va­tiv­ní soft­wa­ro­vé ře­še­ní a Uni­ver­sal Pne­u­ma­tic De­vi­ce, které na­bí­zí ob­rov­ský po­ten­ci­ál úspor pro upí­na­cí pří­prav­ky.
Účin­né kon­t­rol­ní ře­še­ní, které GOM In­spect na­bí­zí také pro po­vrchy, již na mnoho zá­kaz­ní­ků za­ne­cha­lo hlu­bo­ký dojem.
Sada GOM In­spect bude k dis­po­zi­ci od léta 2020.

Di­gi­tál­ní ukáz­ky

Na jed­not­li­vých ži­vých re­la­cích před­sta­ví zú­čast­ně­ným od­bor­ní­ci z ob­las­ti me­t­ro­lo­gie GOM sys­témy. V zá­vis­los­ti na od­vět­ví si za­in­te­re­so­va­ní uži­va­te­lé vy­be­rou vlast­ní sou­část nebo demo díl, které poté budou on-line ana­ly­zo­vá­ny GOM od­bor­ní­ky – na­ži­vo v mě­ři­cím sys­té­mu. Data pro di­gi­tál­ní ukáz­ku lze sjed­nat on-line na www.gom.com/goto/kedx.


Mohlo by vás zajímat: