Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Školení na ESPRIT s dotacemi POVEZ II

Úterý, 23 Červen 2020 09:41

Tags: Dotace | ESPRIT | PIMPEL | POVEZ II | Školení | Úřad práce

Pimpel Academy-2026Spo­leč­nost Pim­pel, dis­tri­bu­tor CAM sys­té­mu ESPRIT, upo­zor­ňu­je na mož­nost vy­u­ži­tí do­ta­cí na ško­le­ní ESPRIT pro za­měst­nan­ce firem z pro­jek­tu Pod­po­ra od­bor­né­ho vzdě­lá­vá­ní za­měst­nan­ců II – POVEZ II. Tato fi­nanč­ní pod­po­ra je fir­mám po­sky­to­vá­na pro­střed­nic­tvím Úřadu práce České re­pub­li­ky. Hlav­ním cílem pro­jek­tu je po­mo­ci za­měst­na­va­te­lům v od­bor­ném vzdě­lá­vá­ní stá­va­jí­cích i nově při­jí­ma­ných za­měst­nan­ců, stej­ně jako oso­bám sa­mo­stat­ně vý­dě­leč­ně čin­ným (OSVČ) tak, aby mohli pruž­ně re­a­go­vat na mě­ní­cí se si­tu­a­ci a pod­mín­ky na trhu.

Pim­pel může po­skyt­nout ať už zá­klad­ní ško­le­ní CAM ESPRIT pro nové nebo ne­zna­lé za­měst­nan­ce, nebo roz­ši­řu­jí­cí ško­le­ní pro za­měst­nan­ce, kteří již zá­klad­ní ško­le­ní ESPRIT ab­sol­vo­va­li a po­tře­bo­va­li by své zna­los­ti pro­hlou­bit. Úřad práce ná­sled­ně pro­plá­cí jak ná­kla­dy na ško­le­ní, tak mzdo­vé ná­kla­dy vzdě­lá­va­ných za­měst­nan­ců.
V pří­pa­dě vy­u­ži­tí re­ži­mu pod­po­ry „de mi­ni­mis“ ob­dr­ží za­měst­na­va­tel pří­spě­vek na mzdo­vé ná­kla­dy a vzdě­lá­va­cí ak­ti­vi­ty. V pří­pa­dě pří­spěv­ku na ex­ter­ně do­dá­va­nou vzdě­lá­va­cí ak­ti­vi­tu bude do re­ži­mu de mi­ni­mis za­poč­te­no 85 % sku­teč­ně vy­na­lo­že­ných cel­ko­vých ná­kla­dů z dů­vo­du 15% spo­lu­účas­ti ze stra­ny za­měst­na­va­te­le. V pří­pa­dě mzdo­vých ná­kla­dů pro­plá­cí Úřad práce za­měst­na­va­te­li 100 % mzdo­vých ná­kla­dů vzdě­lá­va­ných za­měst­nan­ců za dobu ško­le­ní.
V pří­pa­dě, že byste chtě­li fi­nanč­ní pod­po­ru na ško­le­ní pro své za­měst­nan­ce vy­u­žít, Pim­pel po­mů­že­me při­pra­vit pod­kla­dy, obsah a roz­sah ško­le­ní. Ná­sled­ně stačí kon­tak­to­vat míst­ně pří­sluš­nou po­boč­ku Úřadu práce a vy­pl­nit žá­dost o po­skyt­nu­tí pří­spěv­ků.
Veš­ke­ré in­for­ma­ce a pod­mín­ky k pro­gra­mu na­lez­ne­te na povez.​uradprace.​cz.
Se ško­le­ním firem vy­u­ží­va­jí­cích tyto do­ta­ce, má Pim­pel dlou­ho­do­bé zku­še­nos­ti, ne­vá­hej­te proto se žá­dostí o bliž­ší in­for­ma­ce. Kontaktní formulář, e-mailové adresy a telefonní čísla najdete na www.pimpel.eu.

O zkušební verzi CAM ESPRIT můžete požádat ZDE.


Mohlo by vás zajímat: