Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nezmeškejte světovou konferenci Esri

Čtvrtek, 02 Červenec 2020 14:56

Tags: Conference | ESRI | User | Uživatelé | Virtual

Esri uc20-2027Ani Uži­va­tel­ské kon­fe­ren­ci Esri, kaž­do­roč­ní akci ko­na­né v San Diegu a na­vště­vo­va­né pra­vi­del­ně cca 20 ti­sí­ci účast­ní­ků, se ne­vy­hnu­la opat­ře­ní proti ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru Covid-19. I ona se letos pře­su­nu­la do vir­tu­a­li­ty a za­čí­ná již za ně­ko­lik dní. Letos tak máte je­di­neč­nou pří­le­ži­tost zú­čast­nit se jí z po­hod­lí svého do­mo­va a do­kon­ce zdar­ma. Kon­fe­ren­ce za­čí­ná již v pon­dě­lí 13. čer­ven­ce a mů­že­te být u toho. Všech­ny před­náš­ky a work­sho­­py budou totiž pře­ná­še­ny on-line a pro­střed­nic­tvím in­ter­ne­tu mů­že­te na­vští­vit i stán­ky vy­sta­vo­va­te­lů a vir­tu­ál­ní vý­sta­vu map a apli­ka­cí.

Na pro­gra­mu jsou rov­něž další do­pro­vod­né akce a nej­růz­něj­ší obo­ro­vá se­tká­ní.
Asi nej­dů­le­ži­těj­ší in­for­ma­cí le­toš­ní­ho roku je, že účast na kon­fe­ren­ci je pro kaž­dé­ho uži­va­te­le s plat­nou sys­té­mo­vou pod­po­rou zdar­ma. Pokud by vás za­jí­ma­ly další in­for­ma­ce, do­po­ru­ču­je­me na­vští­vit strán­ku kon­fe­ren­ce, kde na­lez­ne­te pro­gram a po­drob­né or­ga­ni­zač­ní in­for­ma­ce. Ještě víc se mů­že­te do­zvě­dět na strán­ce Esri User Con­fe­ren­ce Q&A, kde ur­či­tě na­lez­ne­te od­po­věď na ja­kou­ko­liv další otáz­ku.


Mohlo by vás zajímat: