Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Omron vydává Soft NA pro IPC

Pondělí, 03 Srpen 2020 13:38

Tags: HMI | IPC | NJ/NX | OMRON | SCADA | Soft NA

Omron Soft NA-2032Omron vydal nový soft­ware Soft NA pro prů­mys­lo­vá PC (IPC), který na­bí­zí ply­nu­lé a efek­tiv­ní ří­ze­ní a vi­zu­a­li­za­ci. Uve­de­ná no­vin­ka je in­te­gro­va­nou kom­bi­na­cí Omron IPC a Soft NA. Pro­to­že Soft NA je ide­ál­ní HMI pro apli­ka­ce, které ne­vy­ža­du­jí plný SCADA sys­tém, toto ře­še­ní může eli­mi­no­vat po­tře­bu IPC pro data (jako je ERP, SAP, Sy­smac Stu­dio nebo CXONE) a sa­mo­stat­né NA5 HMI pro NJ/NX ovlá­dá­ní stro­je. Soft NA im­ple­men­tu­je plnou funkč­nost NA5 Sy­smac HMI, ale ve for­má­tu, který bude běžet na IPC. Kon­co­ví uži­va­te­lé mohou vy­u­žít pro­dukt, který je v pod­sta­tě NA5-HMI v soft­wa­ro­vé po­do­bě. Před vy­dá­ním této nové kom­bi­na­ce po­strá­da­li zá­kaz­ní­ci snad­ný způ­sob, jak po­u­ží­vat Omron IPC jako HMI pro ří­di­cí jed­not­ky spo­leč­nos­ti.

Kon­co­ví uži­va­te­lé, kteří po­tře­bu­jí roz­hra­ní HMI k sys­té­mu Sy­smac NJ / NX a schop­nost spouš­tět další soft­ware (ERP, SAP, sběr dat atd.), patří mezi ty, kteří mohou z to­ho­to no­vé­ho ře­še­ní zís­kat nej­vět­ší uži­tek. Je také na­vr­žen tak, aby po­mohl OEM zá­kaz­ní­kům, kteří po­tře­bu­jí sta­vět stro­je na bázi NJ/NX s do­sta­teč­ným vý­ko­nem po­čí­ta­če pro jiné apli­ka­ce.
Více o nové kom­bi­na­ci Omron IPC-HMI, se mohou od­bor­ní­ci v oboru do­zvě­dět na spe­ci­a­li­zo­va­né pro­duk­to­vé strán­ce webu Omron Au­to­mati­on Ame­ri­cas.

Malý slov­ní­ček
HMI (human ma­chi­ne in­ter­fa­ce – roz­hra­ní mezi člo­vě­kem a stro­jem)
IPC (in­dustrial PC – prů­mys­lo­vá pra­cov­ní sta­ni­ce, ter­mi­nál sběru dat)
SCADA (Su­per­vi­so­ry Con­t­rol And Data Acqui­si­ti­on – su­per­viz­ní ří­ze­ní a sběr dat)


Mohlo by vás zajímat: