Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OMRON uvádí na trh kontrolní systém VT-S10

Autor článku: OMRON   

Tags: Desky plošných spojů | Kontrolní systém | OMRON | Series 3D-AOI | VT-S10

Omron-2137Spo­leč­nost OMRON uved­la na trh nový sys­tém kon­t­ro­ly desek ploš­ných spojů VT-S10. Tento sys­tém je první ve svém oboru, který je vy­ba­ven zob­ra­zo­va­cí tech­no­lo­gií a umě­lou in­te­li­gen­cí umožňující au­to­ma­ti­za­ci vy­so­ce přes­ných kon­t­rol­ních pro­ce­sů pro pod­se­sta­vy desek ploš­ných spojů, čímž eli­mi­nu­je po­tře­bu od­bor­ných do­ved­nos­tí ob­slu­hy.

S ros­tou­cí po­ptáv­kou po novém glo­bál­ním bez­drá­to­vém stan­dar­du 5G, elek­tric­kých vo­zi­dlech a au­to­nomním ří­ze­ní je kon­t­ro­la se­stav desek ploš­ných spojů uvnitř vo­zi­del stále ná­roč­něj­ší. Nový sys­tém VT-S10 od OMRO­NU umožňuje vy­so­ce přes­nou kon­t­ro­lu těch­to klí­čo­vých sou­čás­tí s cílem udr­žet a zlep­šit kva­li­tu, a tím při­spí­vá k větší bez­peč­nos­ti a ochra­ně.

Další informace naleznete na inspection.omron.eu.


Mohlo by vás zajímat: