Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

K dispozici je nyní Incari Studio 2022.1

Čtvrtek, 21 Červenec 2022 18:21

Tags: Automobilový průmysl | HMI | Incari | Incari Studio | Verze 2022.1

Incari Studio-image001-2229Ber­lín­ská soft­wa­ro­vá spo­leč­nost In­ca­ri vy­da­la nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ci své plat­for­my pro vývoj apli­ka­cí In­ca­ri Stu­dio. In­ca­ri Stu­dio 2022.1 při­dá­vá za­jí­ma­vé nové funk­ce a vy­lep­še­ní stá­va­jí­cích funk­cí soft­wa­ru. In­ca­ri Stu­dio usnadňuje zvlád­nu­tí slo­ži­té pro­ble­ma­ti­ky, po­má­há vy­ví­jet lepší HMI (Human Ma­chi­ne In­ter­fa­ce), umo­ž­ňu­je větší vol­nost při ná­vr­hu a je pří­stup­né i bez zna­los­ti pro­gra­mo­vá­ní.

Má po­ten­ci­ál stát se de­fi­ni­tiv­ním soft­warem pro vývoj HMI na celém světě. Pří­kla­dy po­u­ži­tí za­hr­nu­jí au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl a od­vět­ví mo­bi­li­ty, pro au­to­mo­bi­ly, lodě, le­ta­dla nebo jízd­ní kola, stej­ně jako v dal­ších od­vět­vích, jako je me­di­cí­na nebo ře­še­ní pro in­te­li­gent­ní do­mác­nos­ti. In­ca­ri Stu­dio bylo do­kon­ce po­u­ži­to pro vy­so­ce pres­tiž­ní pro­jek­ty, jako je spor­tov­ní vůz Piech GT nebo eVTOL MC-one.
Díky nově před­sta­ve­ným funk­cím budou uži­va­te­lé In­ca­ri Stu­dia schop­ni im­por­to­vat nej­mo­der­něj­ší 3D mo­de­ly, snad­no je umís­ťo­vat a ani­mo­vat ve scéně, poté je obo­ha­tit o in­ter­ak­ti­vi­tu po­mo­cí lo­gi­ky a na­ko­nec vy­tvo­řit opa­ko­va­ně po­u­ži­tel­nou a při­způ­so­bi­tel­nou šablonu, kterou lze sdí­let s ostat­ní­mi členy týmu a na­příč pro­jek­ty. S In­ca­ri Stu­di­em 2022.1 se uži­va­te­lé mohou více sou­stře­dit na svou práci a kre­a­ti­vi­tu a méně na ná­stroj a tech­no­lo­gii.

Hlavní novinky verze 2022.1

  • Ša­b­lo­ny umožňují uži­va­te­lům snad­no vy­tvá­řet ob­jek­ty s od­liš­ným vzhle­dem a funkč­nos­tí.
  • Míst­ní/glo­bál­ní trans­for­ma­ce pro větší vol­nost při otá­če­ní a pře­klá­dá­ní ob­jek­tů
  • Pod­po­ra glTF umo­ž­ňu­je efek­tiv­něj­ší způ­sob pře­no­su a na­čí­tá­ní 3D scén a mo­de­lů
  • Díky roz­ší­ře­né­mu ma­te­ri­á­lu PBR mohou nyní uži­va­te­lé apli­ka­ce In­ca­ri Stu­dio pra­co­vat na vy­lep­še­ném a re­a­lis­tič­těj­ším vzhle­du 3D mo­de­lů
  • Nový sys­tém zá­suv­ných mo­du­lů umo­ž­ňu­je lepší kon­t­ro­lu nad zdro­ji a roz­ši­ři­tel­nost

Vice in­for­ma­cí v an­g­lič­ti­ně na­jde­te na www.incari.com/incari-studio-2022-1-is-here.


Mohlo by vás zajímat: