Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

5G Ericssonu u 4. průmyslové revoluce v sektoru automotive

Autor článku: Ericsson   
Neděle, 15 Srpen 2021 22:10

Tags: Automobilový průmysl | Ericsson | Ford | Hyperbat | Mercedes-Benz | Sítě 5G

Ericsson ford-engine-plant-velencia-spain-2133Au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl vy­tvá­ří téměř de­se­ti­nu HDP České re­pub­li­ky a na ex­por­tu naší země se po­dí­lí zhru­ba čtvr­ti­nou. Pří­pa­dy užití za­lo­že­né na tech­no­lo­gi­ích Erics­so­nu uka­zu­jí, jak ko­nek­ti­vi­ta proměňuje vý­rob­ny v chyt­ré to­vár­ny a zvy­šu­je tak je­jich pro­duk­ti­vi­tu i kon­ku­ren­ce­schop­nost v ne­jis­tých ča­sech. Jed­nou z nej­no­věj­ších apli­ka­cí tech­no­lo­gií Prů­mys­lu 4.0 v sek­to­ru au­to­mo­ti­ve je to­vár­na na mo­to­ry spo­leč­nos­ti Ford ve špa­něl­ské Va­len­cii.

V je­jích ha­lách se tes­tu­je mimo jiné flo­ti­la au­to­ma­tic­ky ří­ze­ných vo­zí­ků (AGV – Au­to­ma­ted Gu­i­ded Vehicle), ovlá­dá­ní těch­to mo­bil­ních ro­bo­tů po­mo­cí lid­ských gest či také uplat­ně­ní vir­tu­ál­ní re­a­li­ty (VR). S tím, že různé pří­stro­je a ře­še­ní jsou pro­po­je­ny pro­střed­nic­tvím de­di­ko­va­né sa­mo­stat­né 5G sítě vy­bu­do­va­né Erics­so­nem. Pře­stav­ba pro­vo­zov­ny s 900 za­měst­nan­ci na sku­teč­nou chytrou to­vár­nu je sou­čás­tí part­ner­ství ve­řej­né­ho a sou­kro­mé­ho sek­to­ru (PPP) Ho­ri­zon 2020 5G In­frastructu­re, spo­leč­né ini­ci­a­ti­vy Ev­rop­ské ko­mi­se a ev­rop­ských ICT firem za­mě­ře­ných na vývoj a uplatňování ino­va­tiv­ních ře­še­ní za­lo­že­ných na ko­mu­ni­kač­ním stan­dar­du 5G.

Kon­krét­ně VR je také klí­čo­vým prv­kem ne­dáv­no před­sta­ve­né­ho proof-of-con­cept di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te vý­rob­ní­ho kom­ple­xu vý­rob­ce au­to­ba­te­rií Hy­per­bat v brit­ském Co­ven­t­ry. Di­gi­tál­ní dvoj­če je vir­tu­ál­ní model fy­zic­ké­ho ob­jek­tu, kte­rým se lze pro­chá­zet pro­střed­nic­tvím di­gi­tál­ní­ho roz­hra­ní, jakým jsou VR brýle. Sys­tém bě­ží­cí na 5G síti od Erics­so­nu umožňuje in­že­ný­rům Hy­per­ba­tu vir­tu­ál­ně zkou­šet vý­rob­ky či tech­no­lo­gie vý­ro­by v mě­řít­ku 1:1 v pod­mín­kách to­vár­ní haly či v re­ál­ném čase pra­co­vat na ur­či­tém ná­vr­hu, aniž by se mu­se­li fy­zic­ky po­tká­vat.

Ericsson hyperbat-employee-using-vr-2133

Uplat­ně­ní tech­no­lo­gií a pro­ce­sů Prů­mys­lu 4.0 v au­to­mo­bi­lo­vém sek­to­ru ovšem není žád­nou hud­bou bu­douc­nos­ti. Před více než půl rokem ote­vřel Mer­ce­des-Benz ve svém to­vár­ním are­á­lu v Sin­del­fin­gen závod Fac­to­ry 56 ur­če­ný ke kom­ple­ta­ci li­mu­zín třídy S. Tra­dič­ní mon­táž­ní linka v prin­ci­pu pořád vy­chá­ze­jí­cí z časů He­nry­ho Forda je zde čás­teč­ně na­hra­ze­na sys­té­mem ro­bo­tic­kých vo­zi­del, které umožňují pře­chod z pá­so­vé vý­ro­by na cyk­lic­kou, tedy že vůz během mon­tá­že zů­stá­vá na jed­nom místě na­mís­to toho, aby byl při kaž­dém vý­rob­ním kroku po­sou­ván podél linky. Tento sys­tém navíc do­vo­lu­je jed­not­li­vé mon­táž­ní linky roz­ši­řo­vat bez nut­nos­ti struk­tu­rál­ních úprav bu­do­vy. Po­dob­ně jako ve Va­len­cii a Co­ven­t­ry lze vý­rob­ní tech­no­lo­gie i pro­ce­sy vir­tu­ál­ně tes­to­vat a na­vr­ho­vat po­mo­cí ná­stro­jů VR.

Ericsson 5g-car-manufacturing-mercedes-2133

To­vár­na při­pra­ve­ná na ši­ro­ké uplat­ně­ní kon­cep­tu In­ter­ne­tu věcí (IoT) je pro­po­je­na vy­so­ce vý­kon­nou bez­drá­to­vou a 5G mo­bil­ní sítí po­sky­to­va­nou Erics­so­nem. Bez­pa­pí­ro­vý a také CO2 ne­ut­rál­ní pro­voz je vzo­rem pro všech­ny bu­dou­cí mon­táž­ní haly spo­leč­nos­ti Mer­ce­des-Benz po celém světě, a to jak při roz­ší­ře­ní stá­va­jí­cích zá­vo­dů, tak pro nové pro­vo­zy vznik­lé na ze­le­né louce.
Více o nej­no­věj­ším vý­vo­ji na poli Prů­mys­lu 4.0 a roli, kte­rou hraje mo­bil­ní ko­nek­ti­vi­ta při trans­for­ma­ci vý­rob­ní­ho sek­to­ru, si mů­že­te po­slech­nout zde od ex­per­ta spo­leč­nos­ti Erics­son na in­te­li­gent­ní vý­ro­bu, Se­bas­ti­a­na El­m­gre­na. (Pod­cast je v an­g­lic­kém ja­zy­ce.)


Mohlo by vás zajímat: