Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Systems ocenila vítěze Year in Infrastructure 2020

Pondělí, 26 Říjen 2020 11:00

Tags: Bemtley | Vítězové | Year in Infrastructure | YII 2020 | Zvláštní ocenění

YII2020 Awards Yearbook-2044Le­toš­ní kon­fe­ren­ce Year in In­frastructu­re i zá­vě­reč­ný ce­re­mo­ni­ál pře­dá­ní cen ví­tězům pro­běh­ly pouze vir­tu­ál­ně ve dnech 20. až 21. října 2020. Pokud jste se na kon­fe­ren­ci při­hlá­si­li, mohli jste vidět celé dění ve svých in­ter­ne­to­vých pro­hlí­že­čích na stol­ních po­čí­ta­čích, no­te­bo­o­cích, table­tech nebo chyt­rých te­le­fo­nech. A i když jste ne­stih­li všech­no, mů­že­te si dění pus­tit ze zá­zna­mů. Kaž­do­roč­ní pro­gram oce­ně­ní vy­zna­me­ná­vá mi­mo­řád­nou práci uži­va­te­lů Bent­ley soft­wa­rů, kteří za­zna­me­ná­va­jí po­kro­ky v ob­las­ti ná­vr­hu, vý­stav­by a pro­vo­zu in­frastruk­tu­ry po celém světě. Letos více než 330 or­ga­ni­za­cí z více než 60 zemí před­lo­ži­lo přes 400 no­mi­na­cí, ze kte­rých šest­náct ne­zá­vis­lých porot vy­bra­lo 57 fi­na­lis­tů.

Na zá­vě­reč­né akci vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce Year in In­frastructu­re 2020 pak Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la cel­kem 19 ví­tězů oce­ně­ní Year in In­frastructu­re 2020 a udě­li­la 14 zvlášt­ních uzná­ní.
Chce­te-li se po­dí­vat na před­sta­ve­ní pro­jek­tů fi­na­lis­ty oce­ně­ní, klik­ně­te zde.

Dr­ži­te­li zvlášt­ní­ho oce­ně­ní Year in In­frastructu­re 2020 jsou:

Po­kro­ky v mo­de­lo­vá­ní vý­kon­nos­ti most­ních sta­veb

Ulsan Nati­o­nal In­sti­tu­te of Science and Tech­no­lo­gy (UNIST)
Chyt­rý po­hled na mosty
Ulsan, Ulju-gun, Jižní Korea

Po­kro­ky v mo­de­lo­vá­ní vý­kon­nos­ti prů­mys­lo­vých celků

The In­sti­tu­te of En­gi­nee­ring and Ocean Tech­no­lo­gy/Oil and Na­tu­ral Gas Cor­po­rati­on Li­mi­ted
Výzvy při ře­še­ní pro­dlou­že­ní ži­vot­nos­ti stár­nou­cích plo­šin u zá­pad­ní­ho po­bře­ží Indie
Bom­baj, Indie

Po­kro­ky v dlou­ho­vě­kos­ti pro­jek­tů a sta­veb

HDR
Most Marca Bas­ni­gh­ta
Dare Coun­ty, Jižní Ka­ro­lí­na, Spo­je­né státy ame­ric­ké

Kom­plex­nost v prů­mys­lo­vých di­gi­tál­ních dvoj­ča­tech

Vol­go­grad­nef­te­pro­jekt, LLC
Pod­po­ra při vý­stav­bě kom­ple­xu na zpra­co­vá­ní plynů ob­sa­hu­jí­cích etan
Ust-Luga, Pe­t­ro­hrad, Rusko

Kom­plex­nost di­gi­tál­ních dvoj­čat v do­pra­vě

PT. Wi­ja­ya Karya (Per­se­ro) Tbk
Že­lez­nič­ní za­ří­ze­ní na trati z Man­g­ga­rai do Ja­ti­ne­ga­ry: Ba­lí­ček A – fáze II (hlav­ní trať II)
Jižní Jakar­ta, Jakar­ta, In­donésie

Kom­plex­nost v měst­ských di­gi­tál­ních dvoj­ča­tech

JSTI Group
Pro­jekt rych­lé trans­for­ma­ce, bul­vár Hen­g­ji­ang
Nan­king, Ťiang-su, Čína

Kom­plex­nost v pro­po­je­ném da­to­vém pro­stře­dí

Roads & Trans­port Au­tho­ri­ty (RTA)
Im­ple­men­ta­ce ko­la­bo­ra­tiv­ní­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu – spo­leč­né da­to­vé pro­stře­dí na dobu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu
Dubaj, Spo­je­né arab­ské emi­rá­ty

Po­kro­ky ve vir­tu­a­li­za­ci pro­střed­nic­tvím di­gi­tál­ních dvoj­čat

Ne­twork Rail
Pře­ko­ná­vá­ní výzev v době COVID-19 loc­kdown
Wales a Wes­tern Re­gi­on, Spo­je­né krá­lov­ství

Po­kro­ky v pra­cov­ních to­cích smí­še­né re­a­li­ty

Li­a­o­ning Water Con­servan­cy and Hyd­ro­power Sur­vey and De­sign Re­search In­sti­tu­te Co.
Pro­jekt pod­zem­ní čer­pa­cí sta­ni­ce Cha­oyang ve fázi II pro­jek­tu LXB zá­so­bo­vá­ní vodou
Cha­oyang, Liao-ning, Čína

Po­kro­ky v re­a­li­za­ci za­lo­že­né na mo­de­lu pro­střed­nic­tvím di­gi­tál­ních dvoj­čat

Mi­nis­ter­stvo do­pra­vy státu New York
Za­dá­ní podle mo­de­lu – NYS RT 28 přes Eso­pus
Mount Trem­per, New York, Spo­je­né státy ame­ric­ké

Po­kro­ky v udr­ži­tel­nos­ti di­gi­tál­ních dvoj­čat

Shan­ghai In­sti­tu­te of Me­cha­ni­cal and Elect­ri­cal En­gi­nee­ring Co.
Pro­jekt spo­leč­nos­ti Shan­ghai Elect­ric En­vi­ron­men­tal Pro­tecti­on Group na re­no­va­ci a roz­ší­ře­ní tech­no­lo­gie ter­mo­elek­tric­ké­ho spa­lo­vá­ní od­pa­du v čín­ském Nan­kin­gu
Nan­king, Ťiang-su, Čína

Po­kro­ky v udr­ži­tel­né ar­chi­tek­tu­ře

Swatch Ltd., Shi­ge­ru Ban, Itten+Brechbühl AG
Ústře­dí Swatch
Biel, Bern, Švý­car­sko

Po­kro­ky v udr­ži­tel­né ener­gii

Gu­an­g­dong Hyd­ro­power Plan­ning & De­sign In­sti­tu­te
Pře­čer­pá­va­cí elek­trár­na Jang-ťiang, Kuang-tung
Jang-ťiang, Kuang-tung, Čína

Po­kro­ky v udr­ži­tel­nos­ti vody

Ja­cobs
Re­gu­lač­ní ob­jekt v San José
San Fran­cis­co, Ka­li­for­nie, Spo­je­né státy

Ví­tě­zo­vé oce­ně­ní Year in In­frastructu­re 2020 v ob­las­ti di­gi­tál­ních ino­va­cí — going di­gi­tal v in­frastruk­tu­ře jsou:

4D Di­gi­tál­ní vý­stav­ba

DPR Con­structi­on
2019 LSM DS Tech Up­gra­de
Dur­ham, Se­ver­ní Ka­ro­lí­na, Spo­je­né státy

Mosty

Chon­gqing Com­mu­ni­cati­ons Plan­ning, Sur­vey & De­sign In­sti­tu­te
Gu­i­zhou Com­mu­ni­cati­ons Con­structi­on Group
Gu­i­zhou Bridge Con­structi­on Group
Di­gi­tál­ní návrh a vý­stav­ba mostu Tai­hong přes řeku Yan­gt­ze
Čchung-čching, Čína

Bu­do­vy a are­á­ly

Voyants So­lu­ti­ons Pri­va­te Li­mi­ted
Pro­jekt 1 re­gi­o­nál­ní vodní do­pra­vy v Ban­gla­déši – ter­mi­nál IWT Ša­san­ghat (Nová Dháka)
Dháka-Ša­san­ghat, Na­ra­yan­ga­nj, Chan­d­pur a Ba­ri­sal; Ban­gla­déš

Di­gi­tál­ní města

Město Hel­sin­ky
Di­gi­tál­ní město sy­ner­gie
Hel­sin­ky, Fin­sko

Ge­o­tech­nic­ké in­že­nýr­ství

Gol­der As­so­ci­a­tes Hong Kong
Tunel Tuen Mun-Chek Lap Kok Link, jižní po­bře­ží
Hong Kong

Roz­voj po­zem­ků a sta­ve­nišť

AA­En­gi­nee­ring Group
Důl Dzha­m­gyr – re­a­li­za­ce pro­jek­tu v ex­trém­ních pod­mín­kách
Re­gi­on Talas, Ky­r­gyz­stán

Vý­ro­ba

MCC Ca­pi­tal En­gi­nee­ring & Re­search In­cor­po­rati­on
Vý­stav­ba di­gi­tál­ní­ho tech­no­lo­gic­ké­ho celku na vý­ro­bu že­le­za a oceli na zá­kla­dě tech­no­lo­gie BIM v Lin­gan­gu, La­o­ting spo­leč­nos­ti HBIS Group
Tchang-šan, Che-pej, Čína

Důlní a po­břež­ní sta­veb­ní in­že­nýr­ství

AA­En­gi­nee­ring Grou­pi
Di­gi­tál­ní dvoj­če zá­vo­du AKSU: od kon­cep­tu po spuš­tě­ní
Aksu, re­gi­on Akmo­la, Ka­za­chstán

Vý­ro­ba elek­tric­ké ener­gie

Shan­ghai In­sti­tu­te of Me­cha­ni­cal and Elect­ri­cal En­gi­nee­ring
Pro­jekt spo­leč­nos­ti Shan­ghai Elect­ric En­vi­ron­men­tal Pro­tecti­on Group na re­no­va­ci a roz­ší­ře­ní tech­no­lo­gie ter­mo­elek­tric­ké­ho spa­lo­vá­ní od­pa­du v Nan-tchun­gu
Nan-tchung, Ťiang-su, Čína

Re­a­li­za­ce pro­jek­tu

Sweco
Sweco | Di­gi­ta­li­za­ce po­mo­cí BIM
Spo­je­né krá­lov­ství

Že­lez­ni­ce a pře­pra­va

POWER­CHI­NA Hu­a­dong En­gi­nee­ring Cor­po­rati­on Li­mi­ted
Ino­va­tiv­ní apli­ka­ce tech­no­lo­gie di­gi­tál­ní­ho in­že­nýr­ství při vý­stav­bě že­lez­nic a pře­pra­vy v Šao-singu
Šao-sing, Če-ťiang, Čína

Mo­de­lo­vá­ní re­a­li­ty

Kha­tib & Alami
Tipy a triky pro geo model re­a­li­ty
Mas­kat, Omán

Vý­kon­nost sil­nič­ní­ho a že­lez­nič­ní­ho ma­jet­ku

Roads and Trans­port Au­tho­ri­ty (RTA)
Im­ple­men­ta­ce ko­la­bo­ra­tiv­ní­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu – spo­leč­né da­to­vé pro­stře­dí na celou dobu ži­vot­ní­ho cyklu
Dubaj, Spo­je­né arab­ské emi­rá­ty

Sil­ni­ce a dál­ni­ce

Si­chu­an Road & Bridge (Group)
Apli­ka­ce tech­no­lo­gie BIM na dál­ni­ci Čcheng-tu-I-pin
Čcheng-tu, S’-čchu­an, Čína

Sta­veb­ní in­že­nýr­ství

WSP
Spo­leč­nost WSP zdo­lá­vá ná­roč­né výzvy s tech­no­lo­gií Bent­ley, díky které re­a­li­zu­je pro­jekt Prin­ci­pal Tower
Lon­dýn, An­g­lie, Spo­je­né krá­lov­ství

In­že­nýr­ské sítě a te­le­ko­mu­ni­ka­ce

Ster­li­te Power Transmis­si­on Li­mi­ted
Ster­li­te BIM
Tri­pu­ra, Indie

Vý­kon­nost in­že­nýr­ských sítí a prů­mys­lo­vých ma­jet­ků

QGC, jed­not­ka spo­leč­nos­ti Shell
Vývoj in­že­nýr­ských dat, do­ku­men­tů a in­for­mač­ní­ho ma­nage­men­tu
Brisba­ne, Que­en­sland, Aus­trá­lie

Čis­tír­ny vod a od­pad­ních vod

Hatch
Vodní pře­pad čis­tír­ny Ashbridges Bay
To­ron­to, On­ta­rio, Ka­na­da

Sítě pro vodu, od­pad­ní a deš­ťo­vou vodu

DTK Hyd­ro­net So­lu­ti­ons
In­že­nýr­ství a sprá­va ma­jet­ku di­gi­tál­ních vod­ních sítí v rámci pro­jek­tu vo­do­vod­ních sítí ve městě Dibru­garh
Dibru­garh, Assam, Indie

Fi­na­lis­té a ví­tě­zo­vé všech oce­ně­ní

Po­drob­né po­pi­sy všech no­mi­no­va­ných pro­jek­tů jsou uve­de­ny v tiš­tě­né a di­gi­tál­ní verzi ro­čen­ky in­frastruk­tu­ry spo­leč­nos­ti Bent­ley 2020, která bude vy­dá­na po­čát­kem roku 2021. Chce­te-li si pro­hléd­nout mi­nu­lé edice této pu­b­li­ka­ce, po­dí­vej­te se na Bent­ley In­frastructu­re Year­book (Ro­čen­ky in­frastruk­tu­ry).


Mohlo by vás zajímat: