Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vzniká nová kategorie antivirového respirátoru

Čtvrtek, 11 Březen 2021 12:00

Tags: COVID-19 | KC Mask | KC Struktur | Respirátory

Star female-model-KC-Mask 2-2112Epi­de­mie ko­ro­na­vi­ru za­sáh­la mnoho firem, z nichž ně­kte­ré se pus­ti­ly do ino­va­tiv­ní­ho vý­vo­je ochran­ných pro­střed­ků. Ma­ďar­ská firma KC Struk­tur vy­rá­bě­jí­cí zvu­ko­těs­né oken­ní a dveř­ní sys­témy za­o­ce­án­ských lodí v nu­ce­né pře­stáv­ce vy­vi­nu­la an­ti­vi­ro­vou masku, která se uká­za­la být na­to­lik ino­va­tiv­ní, že ji ne­by­lo snad­né ani cer­ti­fi­ko­vat.

Sta­veb­ní tech­nik a de­sig­nér Bo­tond Csősz a lodní a stroj­ní in­že­nýr Miklós Kállai vy­vi­nu­li re­spi­rá­tor proti virům, který je v sou­čas­né době na svě­to­vém trhu je­di­neč­ný a v uply­nu­lých dnech zís­kal další me­zi­ná­rod­ní cer­ti­fi­kát.

Masky do­stup­né na sou­čas­ném trhu totiž chrá­ní buď uži­va­te­le, nebo jeho okolí. Obě stra­ny na­jed­nou vět­ši­nou ne, přes­to­že vzhle­dem k pan­de­mii by ta­ko­vý po­ža­da­vek byl zřej­mý. To dalo vznik­nout re­spi­rá­to­ru KC, který ob­dr­žel cer­ti­fi­ka­ci podle ka­te­go­rie COVID-19 za­ve­de­né Svě­to­vou zdra­vot­nic­kou or­ga­ni­za­cí pro kla­si­fi­ka­ci masek během epi­de­mie.

„Nej­pr­ve jsme tisk­li měkké masky na 3D tis­kár­ně, ale ne­by­ly po­ho­dl­né,” vy­prá­ví Csősz o za­čát­cích. „Po­stup­ně jsme vy­tvá­ře­li správ­ný tvar, dokud jsme se ne­do­sta­li k té verzi, která se po­kož­ky do­tý­ká pouze na malém po­vrchu, je po­ho­dl­ná a lze ji nosit dlou­ho. Štva­ly nás jed­no­rá­zo­vé rouš­ky, které za­hl­cu­jí pla­ne­tu od­pad­ky, chtě­li jsme vy­tvo­řit něco kva­lit­ní­ho, tr­van­li­vé­ho.”
Chy­běl však dů­le­ži­tý prvek: Jaký filtr do masky vlo­žit?
„Zkou­še­li jsme všech­no, co se nám do­sta­lo pod ruku. Od py­lo­vé­ho fil­tru přes prů­mys­lo­vý HEPA filtr až po kos­me­tic­ké fil­try. Nej­lé­pe se na­ko­nec osvěd­či­ly an­ti­vi­ro­vé fil­try po­u­ží­va­né v dý­cha­cích pří­stro­jích a ven­ti­lá­to­rech v ne­moc­ni­cích. Fil­try jsme tes­to­va­li cer­ti­fi­ko­va­ným la­se­ro­vým mě­ři­cím pří­stro­jem s roz­li­še­ním od 10 do 0,3 mi­k­ro­me­t­rů. Při tes­to­vá­ní dobře zná­mých re­spi­rá­to­rů FFP je u testů dolní hra­ni­ce 0,5 mi­k­ro­me­t­ru, tj. prů­chod čás­tic men­ších než 0,5 mi­k­ro­me­t­ru se ne­sle­du­je, ač­ko­li to může být až de­se­ti­ná­so­bek ve­li­kos­ti ko­ro­na­vi­ru,” vy­svět­lu­je Csősz od­bor­né po­za­dí mě­ře­ní.

Sa­mo­zřej­mě z toho ne­vy­plý­vá, že tudy vir pro­jde bez pře­ká­žek. Ten ces­tu­je za­chy­cen na čás­ti­cích a ka­pén­kách, které jsou ob­vykle větší. Mohou však měřit i pou­hou 0,1 mi­k­ro­me­t­ru, což vět­ši­na mě­ři­cích pří­stro­jů ani ne­za­zna­me­ná. Přes­to se mohou ve vzdu­chu vzná­šet ně­ko­lik hodin a pře­ná­šet vir s sebou. Tyto čás­ti­ce vzná­še­jí­cí se ve vzdu­chu pro­ká­za­la řada stu­dií.

KC mask 01-2112

Pro­ve­de­ná mě­ře­ní byla po­zo­ru­hod­ná: „V jedné ka­vár­ně jsme tes­to­va­li čás­ti­ce o růz­ných ve­li­kos­tech, uvedu jen ve­li­kost nej­bliž­ší k ve­li­kos­ti ko­ro­na­vi­ru a čás­tic, na kte­rých je při­chy­cen. Pří­stroj za­zna­me­nal 60 tisíc čás­tic o ve­li­kos­ti 0,3 mi­k­ro­me­t­ru, z nichž dvě tře­ti­ny (!) pro­stou­pi­ly lát­ko­vou rouš­kou, chi­rur­gic­kou mas­kou pak 15 000 a re­spi­rá­tor FFP-2 jich pro­pus­til jen 673. K na­še­mu pře­kva­pe­ní při tes­to­vá­ní fil­tru po­u­ži­té­ho v re­spi­rá­to­ru KC uka­za­tel vy­ka­zo­val až do konce tes­to­vá­ní hod­no­tu 0, až během dru­hé­ho testu jsme na­mě­ři­li pou­hých 35 čás­tic z 60 tisíc.” An­ti­vi­ro­vý filtr je tedy asi 20­krát účin­něj­ší v ochra­ně proti ko­ro­na­vi­ru opro­ti re­spi­rá­to­ru FFP-2.
Hodně však zá­le­ží i na způ­so­bu těs­ně­ní re­spi­rá­to­ru, na tom, jak maska k ob­li­če­ji při­lé­há. V pří­pa­dě re­spi­rá­to­ru FFP-2 vstu­pu­je 11 % vzdu­chu ze stran a ze­spo­du bez fil­tra­ce, u chi­rur­gic­kých masek se to ani ne­mě­ří. De­sig­né­ři re­spi­rá­to­ru KC vě­no­va­li mi­mo­řád­nou po­zor­nost tomu, aby zvo­le­ný tvar a ma­te­ri­ál do­ko­na­le těs­ni­ly.

„S naší mas­kou jsme se do­sta­li do cer­ti­fi­kač­ní­ho blu­diš­tě, neboť pro ka­te­go­rii an­ti­vi­ro­vé­ho re­spi­rá­to­ru dosud ne­e­xis­to­va­la cer­ti­fi­ka­ce.” I to se ale po­ma­lu mění a na do­po­ru­če­ní Svě­to­vé zdra­vot­nic­ké or­ga­ni­za­ce se ob­je­vi­la ka­te­go­rie ochran­ných masek COVID-19. Re­spi­rá­tor KC Mask ne­dáv­no zís­kal cer­ti­fi­kát od­po­ví­da­jí­cí této ka­te­go­rii. Dle mě­ře­ní před­ní zdra­vot­nic­ké a mi­k­ro­bi­o­lo­gic­ké kli­ni­ky Nel­son La­bo­ra­to­ries činí jeho fil­trač­ní účin­nost na viry a bak­te­rie 99,98 %. Díky dvěma zís­ka­ným cer­ti­fi­ka­cím se nová maska může uvést na trh EU.

Tes­to­vá­ní pro­to­ty­pu ve zdra­vot­nic­tví uká­za­lo, že během celé směny je po­kož­ka ob­li­če­je na­má­há­na sku­teč­ně méně než s ji­ný­mi mas­ka­mi, zá­ro­veň však po­sky­tu­je větší ochra­nu, neboť vý­mě­na vzdu­chu tam a zpět pro­bí­há vý­hrad­ně přes an­ti­vi­ro­vý filtr. Cel­ko­vě vzato je maska do­kon­ce fi­nanč­ně vý­hod­něj­ší než jed­no­rá­zo­vé re­spi­rá­to­ry. Filtr snese 24 od­pra­co­va­ných hodin, takže ho stačí vy­mě­nit jed­nou za tři pra­cov­ní dny nebo po dvou del­ších smě­nách. Jed­no­rá­zo­vé masky FFP tolik ne­vy­dr­ží, takže jsou cel­ko­vě ná­klad­něj­ší a vy­tvá­ří velké množ­ství kon­ta­mi­no­va­né­ho od­pa­du.

Re­spi­rá­tor KC Mask byl v únoru uveden také na český trh s po­ři­zo­va­cí cenou o 21 % nižší díky nu­lo­vé sazbě DPH, která platí do 3. dubna 2021. Jedno z míst, kde je mů­že­te po­ří­dit, jsou ka­men­né pro­dej­ny Ne­ba­le­no v Praze a e-shop Ne­ba­le­no.eu. Vý­hrad­ní do­voz­ce chys­tá také crowd­fun­din­go­vou kampaň pro vy­tí­že­ná Covid od­dě­le­ní ne­moc­nic – dárce bude moci pro ne­moc­ni­ci dle svého vý­bě­ru za­kou­pit tento kva­lit­ní re­spi­rá­tor za sní­že­nou cenu a im­por­tér ke kaž­dé­mu da­ro­va­né­mu kusu přidá jeden další.

Star Botond Csosz KCMASK KC-2112

www.covid-respirator.cz
info@covid-respirator.cz
tel.: +420 608 320 100

Respirátor s 1 speciálním virovým filtrem

 • pro běžné použití
 • certifikace Nelson Laboratories (na filtrování virů a bakterií)
 • lékařské materiály dle normy ISO 10993
 • virová ochrana a vzduchotěsnost lepší než FFP2

Respirátor se 2 speciálními virovými filtry

 • lze snadno přestavět na jednofiltrový
 • pro silně virem kontaminovaná prostředí
 • pro astmatiky, sportovce (dvojitý přísun vzduchu)
 • certifikace Nelson Laboratories
 • certifikace CE 2233 dle nařízení Rady EU č. 2016/425, kat. III – osobní ochranné prostředky
 • lékařské materiály dle normy ISO 10993
 • virová ochrana a vzduchotěsnost lepší než FFP2
 • dvojnásobná dýchatelnost než FFP2

 


Mohlo by vás zajímat: