Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ex­klu­ziv­ní na­bíd­ka kan­ce­lář­ských pro­stor k pro­nájmu v srdci Os­t­ra­vy

Úterý, 19 Říjen 2021 09:41

Tags: Brandlovka | Kancelářské prostory | Ostrava | Pronájem

Brandlovka 2021 foto toast IMGL3272-2142Hle­dá­te sídlo pro nově vzniklou, fun­gu­jí­cí spo­leč­nost či pro roz­ší­ře­ní sítě Va­šich po­bo­ček? Po­tře­bu­je­te re­pre­zen­ta­tiv­ní pro­sto­ry pro re­a­li­za­ci schůzek? Teď zpo­zor­ně­te. Na­bí­zí­me pro­ná­jem mo­der­ních kan­ce­lář­ských pro­stor ve vy­so­kém stan­dar­du o cel­ko­vé vý­mě­ře 350 m², a to v sa­mot­ném cen­t­ru Os­t­ra­vy. Pro­sto­ry are­á­lu Bran­dlov­ka jsou ide­ál­ní pro tu­zem­ské, ale i za­hra­nič­ní firmy, kre­a­tiv­ce, ar­chi­tek­ty, de­sig­né­ry, firmy z ob­las­ti CAD/CAM sys­té­mů i ostat­ní z ve­de­ní firem po­hy­bu­jí­cí se v ob­las­ti CAD apli­ka­cí.

Jedná se o vkus­né de­signo­vé pro­sto­ry s přá­tel­skou at­mo­sfé­rou v do­sa­hu měst­ské hro­mad­né do­pra­vy. V pěší do­stup­nos­ti se na­chá­zí Forum Nová Ka­ro­li­na i vy­ni­ka­jí­cí re­stau­ra­ce a ka­vár­ny. Kla­de­te-li důraz na funkč­ní vy­u­ži­tí pro­stor a kva­lit­ní ma­te­ri­á­ly a mi­lu­je­te spo­je­ní jed­no­du­chos­ti, čis­tých linií a vůni dřeva, tento tří­pa­t­ro­vý skvost je to pravé oře­cho­vé. Spe­ci­fic­ká stav­ba je uni­kát­ní svou trá­mo­vou kon­struk­cí stěn a stro­pu.

Brandlovka 2021 foto toast Panorama 3172f 

Obě patra mají sa­mo­stat­ný vstup, sa­mo­stat­né WC, také pro­stor pro vy­bu­do­vá­ní kuchyňky. V ob­jek­tu je osa­zen ply­no­vý kotel, který ve spo­je­ní s pod­la­ho­vým vod­ním to­pe­ním tem­pe­ru­je ob­jekt. Po pří­cho­du osob je pro­stor ve velmi krát­ké době vy­to­pen.

Brandlovka 2021 foto toast IMGL3255

Areál dis­po­nu­je do­sta­teč­ným po­čtem par­ko­va­cích míst.

Střeš­ní te­ra­sy jsou pl­no­hod­not­nou sou­čás­tí kan­ce­lá­ří a je možné je vy­u­ží­vat k re­a­li­za­ci me­e­tingů. Bu­do­va a celý areál je hlí­da­ný bez­peč­nost­ní služ­bou Jablot­ron. Vše per­fekt­ně při­pra­ve­no k za­síd­le­ní.

Technické specifikace:

  • 2. NP 94,5 m², terasa 3,75 m², výška stropu 2,75 m
  • 3. NP 125,4 m², terasa 27,5 m², výška stropu nejméně 3,10 m
  • Orientace oken: 2.NP sever, 3. NP sever a jih
  • 2. NP je možno rozdělit na tři prostory se samostatnými klimatizačními jednotkami
  • 3. NP klimatizováno

V případě zájmu se neváhejte obrátit na prokuru, pana Jaromíra Dudka (724 663 191, jaromir.dudek@brandlovka.cz).

 


Mohlo by vás zajímat: