Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Xvisio a ST uvádí vylepšený model Xvisio SeerLens One

Pondělí, 06 Únor 2023 13:28

Tags: AR brýle | Seer­Lens One | STMicro­electro­nics | vSLAM | Xvi­sio

seerlens-one-2306Na kon­fe­ren­ci SPIE AR/VR/MR před­sta­vi­ly Xvi­sio Tech­no­lo­gy, do­da­va­tel tech­no­lo­gie pro vní­má­ní a sle­do­vá­ní XR, a STMicro­electro­nics spo­leč­ně vy­lep­še­ný model AR brýlí Xvi­sio Seer­Lens One pro pod­ni­ky. Vy­lep­še­né AR brýle vy­u­ží­va­jí nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie ob­ra­zo­vé­ho sní­ma­če a IMU od ST. Seer­Lens One jsou brýle pro roz­ší­ře­nou re­a­li­tu s při­po­je­ním přes USB, špič­ko­vou tech­no­lo­gií vSLAM od Xvi­sia a špič­ko­vou op­ti­kou s hra­no­lem od Ep­so­nu.

Sen­zo­ro­vé tech­no­lo­gie od ST mají zá­sad­ní vý­znam pro špič­ko­vý výkon AR brýlí. Xvi­sio Seer­Lens One pod­po­ru­je běžně do­stup­né mo­bil­ní te­le­fo­ny, po­čí­ta­če a vý­po­čet­ní jed­not­ky Xvi­sio AR. Jsou odol­né, lehké a po­ho­dl­né na no­še­ní. Ve­sta­vě­ný mi­k­ro­fon s funk­cí po­tla­če­ní šumu umě­lou in­te­li­gen­cí a schop­nost roz­po­zná­vat gesta 25­klou­bo­vých rukou umožňují při­ro­ze­nou in­ter­ak­ci člo­vě­ka se stro­jem. Bez­pro­blé­mo­vě spo­lu­pra­cu­je se za­ří­ze­ní­mi s Win­dows, Ubun­tu a An­dro­i­dem, pod­po­ro­va­ný­mi funkč­ně bo­ha­tou sadou AR foun­dati­on SDK od Xvi­sia pro vývoj ob­sa­hu.

Xvi­sio AR foun­dati­on SDK při­ná­ší pře­svěd­či­vé uži­va­tel­ské zá­žit­ky s roz­ší­ře­nou re­a­li­tou včet­ně pro­sto­ro­vé­ho ukot­ve­ní, su­per­i­m­po­zi­ce, vy­tvá­ře­ní a sdí­le­ní map, ovlá­dá­ní gesty a spo­lu­prá­ce více uži­va­te­lů. Pod­po­ru­je různé pod­ni­ko­vé AR apli­ka­ce, jako jsou služ­by v te­ré­nu, lé­kař­ské ope­ra­ce, asi­s­ten­ce při vý­rob­ním SOP (start sé­ri­o­vé vý­ro­by), vzdá­le­ná asi­s­ten­ce, lo­gis­ti­ka a do­pra­va a vir­tu­ál­ní spo­lu­prá­ce nebo schůz­ky. Xvi­sio ak­tiv­ně spo­lu­pra­cu­je se svými part­ne­ry v eko­sys­té­mu, aby umož­ni­lo ta­ko­vé pří­pa­dy po­u­ži­tí pro pod­ni­ko­vé uži­va­te­le.

Řada pro­duk­tů Xvi­sio Seer za­hr­nu­je HMD Seer­Lens One, sa­mo­sle­du­jí­cí ovla­dač Seer­Con­t­roller 6DOF, sní­ma­cí jed­not­ku Seer­Sen­se 6DOF pro tvor­bu map a sle­do­vá­ní ob­jek­tů a vý­po­čet­ní jed­not­ku Seer­Pad AR. Všech­ny jsou nyní v sé­ri­o­vé vý­ro­bě. Jed­not­ka Seer­Sen­se je již k dis­po­zi­ci u firem Mou­ser a Di­gi­key.

Po­drob­né in­for­ma­ce nebo struč­ný popis pro­duk­tu na­lez­ne­te na www.xvisiotech.com/product-center.

Video s představením SeerLens One na YouTube.

Produkt SeerSense lze zakoupit u firmy Mouser na www.mouser.com.Mohlo by vás zajímat: