Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Polygon – nové trendy: Testování vozidel na uzavřených tratích

Úterý, 19 Březen 2024 01:38

Tags: Applus IDIADA | CAS-SAE | ČVUT-FS | Semináře | Strojní fakulta

Applus-IDIADA-2412Česká au­to­mo­bi­lo­vá spo­leč­nost v ČSVTS a Ústav au­to­mo­bi­lů, spa­lo­va­cích mo­to­rů a ko­le­jo­vých vo­zi­del Stroj­ní fa­kul­ty ČVUT po­řá­da­jí mi­mo­řád­né se­mi­ná­ře z ob­las­ti vý­zku­mu, vý­vo­je, vý­ro­by a pro­vo­zu sil­nič­ních mo­to­ro­vých vo­zi­del. Se­mi­ná­ře pro členy CAS-SAE, pro stu­den­ty ČVUT a pro od­bor­nou ve­řej­nost se ko­na­jí ne­pra­vi­del­ně jako vlo­že­né v rámci vo­li­tel­né­ho před­mě­tu VAM.

Ve stře­du 20. břez­na 2024 od 16:00 hodin, v bu­do­vě Stroj­ní fa­kul­ty ČVUT, Praha 6, Tech­nic­ká 4, v po­slu­chár­ně D1-366, budou mít zá­jem­ci mož­nost se zú­čast­nit se­mi­ná­ře s té­ma­tem Tes­to­vá­ní vo­zi­del na uza­vře­ných tra­tích. Před­ná­še­jí­cím je Mi­roslav Ště­pán, tes­to­va­cí ma­na­žer z ak­ci­o­vé spo­leč­nos­ti Ap­plus IDI­A­DA CZ.

Kontakt na Českou au­to­mo­bi­lo­vou spo­leč­nost - tel: +420 224 351 838,  e-mail: cas-sae@email.cz.

Poznámka redakce: Web České automobilové společnosti je značně neaktuální, ale pozvánku jsme obdrželi e-mailem 18. 3.


Mohlo by vás zajímat: