Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Doplněk Radeon ProRender pro Blender 2.80 Beta

Úterý, 08 Říjen 2019 07:14

Tags: 2.80 | AMD | Beta | Blender | ProRender | Radeon

amd pro render mshrms-1941Hlav­ní no­vin­kou u ak­tu­a­li­zo­va­né verze doplňku Ra­de­on Pro­Ren­der pro Blen­der 2.80, nyní do­stup­ným jako beta pro Win­dows 10, je pl­nospek­t­rál­ní vy­kres­lo­vá­ní (Full Spectrum Ren­de­ring). Díky tomu lze měnit ve­li­kost ná­hle­du, u něhož lze vy­u­žít velmi rych­lé vy­kres­lo­vá­ní, nebo kom­plet­ní sle­do­vá­ní pa­prsku, a to včet­ně při­ro­ze­ně přes­ných ma­te­ri­á­lů i osvět­le­ní. Pl­nospek­t­rál­ní vy­kres­lo­vá­ní je roz­ší­ře­ní Ra­de­on Pro­Ren­de­ru mimo OpenCL, vy­u­ží­va­jí­cí stej­ný Ra­de­on Pro­Ren­der SDK, ale jiný bac­kend s ras­te­ri­za­cí po­mo­cí Vul­ka­nu pro efek­ty jako od­ra­zy, lomy svět­la nebo za­stí­ně­ní oko­lím.

Uni­ver­zál­ní Ra­de­on Pro­Ren­der SDK do­vo­lu­je vý­vo­já­řům měnit kva­li­tu a rych­lost vy­kres­lo­vá­ní pou­hý­mi pár řádky kódu. Toto ře­še­ní vyplňuje me­ze­ru mezi ná­hle­dy Open­GL (jako EEVEE) a al­go­rit­mem sle­do­vá­ní drah (třeba Cycles). U ná­hle­dů pak lze měnit na­sta­ve­ní scén, měnit svět­la, sha­de­ry aj. Beta verze to­ho­to ak­tu­a­li­zo­va­né­ho doplňku je ke sta­že­ní zde.


Mohlo by vás zajímat: