Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pointwise Viewer pro zobrazení CFD sítí

Pátek, 18 Říjen 2019 09:31

Tags: Formáty | Import | Pointwise | Prohlížeč | Sítě | Viewer

Pointwise-Viewer-in-V183-1942CAD pro­hlí­žeč Poin­twi­se Vie­wer je zdar­ma a umo­ž­ňu­je im­port, pro­hlí­že­ní, mě­ře­ní a pro­zkou­má­ní kva­li­ty me­t­rik bu­něk prak­tic­ky ja­ké­ko­liv sí­tě ve 3D. Pro­hlí­žeč zob­ra­zí sí­tě v růz­ných sty­lech a vy­po­čí­tá řadu kva­li­ta­tiv­ních me­t­rik. Za­bu­do­va­né funk­ce pro im­port zvlá­da­jí přes dva­cet for­má­tů včet­ně CGNS, FUN3D, Open­FO­AM, SU2, UGRID a dal­ších. Po­kud for­mát sí­tě ne­ní do­stup­ný, lze přes Plu­gin SDK do­psat vlast­ní im­por­tér pro tu­to síť, kte­rý se pak ob­je­ví po re­star­tu au­to­ma­tic­ky jako prv­ní v na­bíd­ce roz­hra­ní.

Sí­tě se da­jí zob­ra­zit po­dle po­třeb uži­va­te­le ja­ko drá­to­vé mo­de­ly, s neviditelnými čárami, stí­no­va­né či vy­pl­ně­né. Ná­stro­je do­vo­lu­jí mě­ře­ní vzdá­le­nos­tí a zob­ra­ze­ní bu­něk s ro­vi­na­mi ře­zu. Me­zi me­t­ri­ka­mi na­jde­me ja­co­bi­án, šik­most, mi­ni­mum/ma­xi­mum včet­ně úhlů, po­mě­ry stran atd. Poin­twi­se Vie­wer rov­něž po­sky­tu­je mož­nos­ti zob­ra­ze­ní ge­o­me­t­rie mo­de­lu v ACIS, Catia, Creo, IGES, STEP, So­li­dworks, STL a dal­ších for­má­tech. Poin­twi­se Vie­wer je zdar­ma ke sta­že­ní na info.pointwise.com/viewer.


Mohlo by vás zajímat: