Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D technologie při návrhu nových kolekcí Tommy Hilfiger

Pondělí, 11 Listopad 2019 11:46

Tags: 3D technologie | Academy | Design Hub | Digital Foamboard | PVH | STITCH | Tommy Hilfiger

TommyHilfiger 3D Dress Shirt Photo-1946Zprá­vu o prv­ním 100­pro­cent­ním za­vá­dě­ní špič­ko­vé 3D tech­no­lo­gie pro své glo­bál­ní týmy ná­vr­há­řů zve­řej­ni­la firma Tommy Hil­fi­ger Glo­bal a spo­leč­nost PVH Corp., která znač­ku Tommy Hil­fi­ger vlast­ní. První ko­lek­cí, při které bude po­pr­vé vy­u­ži­ta ino­va­tiv­ní 3D de­sig­nér­ská plat­for­ma, se týká jarní ko­lek­ce ob­le­če­ní znač­ky Tommy Hil­fi­ger pro rok 2022. Pro­jekt je dal­ším kro­kem ke spl­ně­ní am­bi­ciózního cíle znač­ky Tommy Hil­fi­ger v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce ce­lé­ho pra­cov­ní­ho ře­těz­ce. Ne­o­me­ze­ný po­ten­ci­ál 3D de­sig­nu má umož­nit rych­le­ji a udr­ži­tel­ně­ji plnit po­tře­by zá­kaz­ní­ků, kteří si znač­ku Tommy Hil­fi­ger ob­lí­bi­li.

Tech­no­lo­gie jsou zá­klad­ním a dů­le­ži­tým ná­stro­jem při ná­vr­hu ko­lek­cí a mají po­ten­ci­ál pod­stat­ně urych­lit za­vá­dě­ní no­vých pro­duk­tů na trh a zcela na­hra­dit tra­dič­ní po­ři­zo­vá­ní pro­duk­to­vých fo­to­gra­fií. Celá ko­lek­ce pán­ských ko­ši­lí pro pod­zim 2020 bude již na­vr­že­na se 100% vy­u­ži­tím 3D tech­no­lo­gií a de­sig­nu, bez nut­nos­ti vý­ro­by vzor­ků. A při­tom roz­díl mezi dří­věj­ší­mi mo­de­ly a mo­de­ly vy­tvo­ře­ný­mi s po­mo­cí této nové 3D tech­no­lo­gie budou prak­tic­ky ne­roz­po­zna­tel­né.
Zprá­va dále zmiňuje, že v rámci za­vá­dě­ní 3D de­sig­nér­ských tech­no­lo­gií zří­di­la znač­ka Tommy Hil­fi­ger tech­no­lo­gic­ký in­ku­bá­tor s ná­zvem Stitch. Jeho cílem je ko­or­di­no­vat di­gi­ta­li­za­ci všech ná­vr­hář­ských po­stu­pů v rámci celé znač­ky. Pro­jekt za­vá­dě­ní 3D tech­no­lo­gií byl spuš­těn už v roce 2017 a od té doby týmy soft­wa­ro­vých in­že­ný­rů, od­bor­ní­ků na 3D a dal­ších spe­ci­a­lis­tů vy­ví­jí eko­sys­tém na míru ši­tých ná­stro­jů, které znač­ce Tommy Hil­fi­ger umož­ní plně di­gi­ta­li­zo­vat celý pro­ces ná­vr­hu ob­le­če­ní. Sou­čás­tí pro­jek­tu je i da­ta­bá­ze (knihov­na) látek, vzorů a barev, 3D pre­zen­tač­ní ná­stro­je a tech­no­lo­gie pro ren­de­ro­vá­ní ob­ra­zů. Pře­mě­nou tra­dič­ních de­sig­nér­ských ná­stro­jů na vir­tu­ál­ní pro­ce­sy umož­ní firmě rych­le­ji při­chá­zet s no­vý­mi vý­rob­ky a také za­jis­tí bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci do plat­for­my Di­gi­tal Showro­oms. Navíc od­pa­dá tra­dič­ní nut­nost vý­ro­by zku­šeb­ních vzor­ků.
Na­sa­ze­ní 3D tech­no­lo­gií do ce­lé­ho pro­ce­su ná­vr­hu ko­lek­cí Tommy Hil­fi­ger je dů­sled­kem dvou­le­té­ho pi­lot­ní­ho pro­jek­tu, v jehož rámci byla 3D de­sig­nér­ská plat­for­ma úspěš­ně in­te­gro­vá­na do špič­ko­vé­ho sys­té­mu Di­gi­tal Showro­om znač­ky Tommy Hil­fi­ger. Za­tím­co tech­no­lo­gie Di­gi­tal Showro­om re­vo­luč­ním způ­so­bem změ­ni­la pro­dej­ní me­to­dy celé firmy, in­te­gra­ce 3D tech­no­lo­gií nyní umož­ní di­gi­ta­li­za­ci ce­lé­ho pro­ce­su ná­vr­hu a vý­ro­by oděvů. Díky tomu tak znač­ka Tommy Hil­fi­ger bude mít di­gi­ta­li­zo­va­ný celý vý­rob­ní a ná­vr­hář­ský ře­tě­zec.

In­ku­bá­tor STITCH

Naše čte­ná­ře ur­či­tě za­jí­má, jaké kon­krét­ní 3D tech­no­lo­gie byly po­u­ži­ty při di­gi­ta­li­za­ci vý­rob­ní­ho pro­ce­su, to se ale ve zprá­vě, kte­rou vydal Busi­ness Wire, ne­do­zví. Zku­si­li jsme se proto do­hle­dat web in­ku­bá­to­ru a na­ko­nec jej našli na ​www.​sti​tchd​esig​nlab.​com. Zde se do­zví­dá­me, že na­bí­zí sadu di­gi­tál­ních ná­stro­jů a ško­le­ní, vy­vi­nu­tých spo­leč­ně týmem de­sig­né­rů, prů­mys­lo­vých spe­ci­a­lis­tů a vý­vo­já­řů soft­wa­ru pro vývoj a zdo­ko­na­le­ní pro­ce­su ná­vr­hu módy z 2D na 3D.
Celá řada pro­duk­tů a slu­žeb Stitch, ke kte­rým patří De­sign Hub, Di­gi­tal Fo­am­bo­ard a Aka­de­mie Stitch, po­sou­vá módní prů­my­sl kupře­du. Díky stan­dar­dům sta­no­ve­ným v od­vět­ví oděv­nic­tví a Stitch pří­stu­pu se stá­va­jí další ko­lek­ce ča­so­vě a ná­kla­do­vě efek­tiv­něj­ší a udr­ži­tel­něj­ší. Pro­ces ná­vr­hu je tak zá­bav­něj­ší a fle­xi­bil­něj­ší, ale zkra­cu­je také čas mezi po­čá­teč­ním ná­vrhem a vý­ro­bou.

TH-digital foamboard

Ná­stro­jem, který di­gi­ta­li­zu­je pra­cov­ní po­stup v módním de­sig­nu od za­čát­ku a po­sou­vá jej z 2D do 3D je De­sign Hub. Sklá­dá se z vi­zu­ál­ní knihov­ny ob­sa­hu­jí­cí všech­ny po­třeb­né 3D di­gi­tál­ní pro­střed­ky, a také snad­no in­te­gru­jí­cí data sprá­vy ži­vot­ní­ho cyklu pro­jek­tu a ná­vr­ho­vé ná­stro­je, jako je Brow­zwear. Řeší stá­va­jí­cí pro­blémy s tech­no­lo­gi­e­mi ra­né­ho di­gi­tál­ní­ho de­sig­nu a je v něm za­bu­do­vá­na i mož­nos­ti au­to­ma­ti­za­ce – na­pří­klad au­to­ma­tic­ké HD vy­kres­lo­vá­ní a pře­vod for­má­tu 3D pro zjed­no­du­še­ní a stan­dar­di­za­ci a stej­ně tak pro usnad­ně­ní ex­pe­ri­men­to­vá­ní a ino­va­cí.
Stitch pře­ne­sl do di­gi­tál­ní éry stan­dard­ní pre­zen­ta­ci a vy­tvo­řil webo­vou apli­ka­ci, která in­te­gru­je mix médií – sním­ky a 3D mo­de­ly po­sky­to­va­né v De­sign Hubu – a hlad­ce je kom­bi­nu­je na jed­nom místě pro módní pře­hlíd­ku. Dají se tak on-line sdí­let vy­so­ce kva­lit­ní vi­zu­a­li­za­ce oděvů a ko­lek­cí mezi de­sig­né­ry, vý­vo­já­ři pro­duk­tů a aran­žé­ry pro mož­nost ply­nu­lé vý­mě­ny zpět­né vazby včet­ně hod­no­ce­ní stylů a ko­mu­ni­ka­ce změn.
Aka­de­mie Stitch, kte­rou už pro­šlo více než 50 % pra­cov­ní­ků po­dí­le­jí­cích se na ná­vr­hu no­vých ko­lek­cí znač­ky Tommy Hil­f­gier, na­bí­zí ško­le­ní a worksho­py ve vlast­ním tvůr­čím pro­sto­ru v Am­ster­da­mu. Všich­ni uži­va­te­lé no­vé­ho De­sig­nu Hubu a Di­gi­tal Fo­am­bo­ar­du zde zís­ka­jí zna­los­ti a do­ved­nos­ti pro im­ple­men­ta­ci 3D na­vr­ho­vá­ní do svého pro­ce­su. Ško­le­ní a worksho­py na­bí­ze­jí in­for­ma­ce a in­spi­ra­ci a zá­ro­veň na­bí­ze­jí ná­vr­há­řům, mo­de­lá­řům, fit tech­ni­kům a stu­den­tům módy prak­tic­ké zku­še­nos­ti s vý­ro­bou di­gi­tál­ních a fy­zic­kých pro­to­ty­pů.

Kolekce Tommy Hilfiger Autumn 2020

Na pod­zim 2020 znač­ka Tommy Hil­fi­ger před­sta­ví kapslo­vou ko­lek­ci při je­jímž ná­vr­hu, vý­ro­bě i pro­de­ji budou vy­u­ži­ty vý­hrad­ně di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie, a to včet­ně před­sta­ve­ní jed­not­li­vých mo­de­lů na vir­tu­ál­ních ava­ta­rech.
Ve 3D de­sig­nu budou po­stup­ně pro­ško­le­ny celé pro­duk­to­vé týmy znač­ky Tommy Hil­fi­ger, včet­ně ná­vr­há­řů, vý­rob­ců vzor­ků, krej­čích, vý­vo­já­řů, pro­dej­ců i osob za­bý­va­jí­cích se re­kla­mou a pro­pa­ga­cí.


Mohlo by vás zajímat: