Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Fluicell představuje 3D biotiskárnu Biopixlar

Úterý, 12 Listopad 2019 21:45

Tags: 3D biotiskárny | Biopixlar | Fluicell | Tkáňové modely

Biopixlar Fluicell-1946Lé­kař­ská tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Flu­i­cell při­chá­zí na trh s 3D bi­o­tis­kár­nou s vy­so­kou roz­li­šo­va­cí schop­nos­tí, která má název Bi­o­pi­xlar. Sys­tém o roz­mě­rech 80 cm × 70 cm × 57 cm umožňuje bu­do­vat nové tkáňové mo­de­ly pro vývoj léčiv i pro vý­zkum ne­mo­cí a re­ge­ne­ra­tiv­ní me­di­cí­ny. Bi­o­pi­xlar do­vo­lu­je tisk­nout více růz­ných typů buněk na jeden zátah s vy­so­kou přes­nos­tí a roz­li­še­ním. Ob­sa­hu­je mi­ni­a­tur­ní ma­ni­pu­lač­ní paži a mo­to­ri­zo­va­nou rampu pro přes­né na­sta­ve­ní tis­ko­vé hlavy a vzor­ku. K ovlá­dá­ní slou­ží herní ovla­dač ne­bo­li ga­me­pad.

Kromě toho umožňuje flu­o­rescenč­ní a ví­ce­ba­rev­ná zob­ra­zo­va­cí se­sta­va na zá­klad­ní desce mo­ni­to­ro­vat pro­ces tisku a pro­vést ná­sled­nou ana­lý­zu po vy­tiš­tě­ní. In­te­gro­va­ná ka­me­ra má roz­li­še­ní 3 me­ga­pi­xe­ly a FullHD 1920 × 1080 bodů. K tisku je vy­u­ži­ta mi­k­rofluid­ní hyd­ro­dy­na­mic­ká tech­no­lo­gie s ome­ze­ným prů­to­kem.
Brožuru o této tiskárně si můžete stáhnout na fluicell.com.


Mohlo by vás zajímat: