Google překladač: English Deutsch

Hexagon představil portál MyQuality

Autor článku: Hexagon MI   

Tags: Hexagon MI | MyQuality | Portal

Hexagon MyQuality Contract Inspection Portal-2146Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon ozná­mi­la 2. lis­to­pa­du spuš­tě­ní My­Qua­li­ty, no­vé­ho por­tá­lu smluv­ních in­spekč­ních a pro­gra­mo­va­cích slu­žeb pro in­že­ný­ry kva­li­ty, pro­vo­zu a kon­struk­té­ry. Ce­lo­svě­to­vé in­ter­ní od­bor­né zna­los­ti He­xa­go­nu ve všech ob­las­tech kva­li­ty lze nyní vy­u­žít k tomu, aby po­moh­ly zá­kaz­ní­kům udr­žet pro­duk­ti­vi­tu při je­jich pod­ni­ká­ní na vze­stu­pu a po­kle­su.

On-line na­bíd­ko­vý sys­tém pro­ve­de uži­va­te­le celým pro­ce­sem po­ři­zo­vá­ní od­bor­ných slu­žeb pro­gra­mo­vá­ní sou­řad­ni­co­vých mě­ři­cích stro­jů a po­čí­ta­čo­vých mě­ři­cích pří­stro­jů pro krát­ko­do­bé ini­ci­a­ti­vy nebo dlou­ho­do­bé pro­jek­ty. Por­tál My­Qua­li­ty rov­něž po­sky­tu­je zjed­no­du­še­ný pro­ces tvor­by na­bí­dek pro smluv­ní služ­by kon­t­ro­ly dílů z plně ob­sa­ze­ných cen­ter přes­nos­ti He­xa­go­nu, která se na­chá­ze­jí na je­de­nác­ti mís­tech ve Spo­je­ných stá­tech a Ka­na­dě. Zá­kaz­ní­ci mohou kon­t­ro­lo­vat kaž­dou fázi za­káz­ky s lep­ším pře­hle­dem v prů­bě­hu ce­lé­ho pro­jek­tu. Více in­for­ma­cí o por­tá­lu My­Qua­li­ty pro smluv­ní in­spekč­ní a pro­gra­mo­va­cí služ­by na­lez­ne­te zde.

Služ­ba He­xa­gon My­Qua­li­ty po­sky­tu­je pří­stup k nej­vyš­ší úrov­ni prů­mys­lo­vé­ho know-how po­sky­to­va­né­ho apli­kač­ní­mi in­že­ný­ry a in­spekč­ní­mi pro­gra­má­to­ry. Slou­ží ši­ro­ké škále prů­mys­lo­vých od­vět­ví včet­ně le­tec­ké­ho, au­to­mo­bi­lo­vé­ho, ener­ge­tic­ké­ho a zdra­vot­nic­ké­ho. My­Qua­li­ty byla na­vr­že­na jako stra­te­gic­ký most mezi He­xa­go­nem a jeho zá­kaz­ní­ky, který pod­po­ru­je mě­ní­cí se plány kva­li­ty nebo dále au­to­ma­ti­zu­je pro­gra­my kon­t­ro­ly dílů. Smluv­ní pro­gra­mo­va­cí služ­by mohou za­hr­no­vat vlast­ní ope­rá­tor­ská roz­hra­ní včet­ně do­ty­ko­vých ob­ra­zo­vek, roz­hra­ní pro au­to­ma­ti­za­ci a při­způ­so­be­né lo­gic­ké po­stu­py, kon­t­rol­ní po­stu­py PC-DMIS, in­te­gra­ci za­ří­ze­ní pro čtení čá­ro­vých kódů, při­způ­so­be­né vý­ka­zy a také pro­gra­mo­vá­ní dílů se slo­ži­tou ge­o­me­t­rií, ob­tíž­ný­mi po­vrchy nebo těžko pří­stup­ný­mi prvky.

Roz­ší­ře­né port­fo­lio zá­kaz­nic­ké pod­po­ry He­xa­go­nu za­hr­nu­je kromě My­Qua­li­ty také pro­gram před­plat­né­ho slu­žeb My­Ca­re, Pre­mi­um Ac­cess Pass a roz­sáh­lé on-line ško­li­cí zdro­je.


Mohlo by vás zajímat: