Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Aplikace | Brouk | CACIO | ČZU | ForestGuard | GIS | IT projekt roku 2019 | Unicorn

ForestGuard-2038V úterý 15. září 2020 pro­běh­lo slav­nost­ní vy­hlá­še­ní sou­tě­že IT pro­jekt roku 2019, kte­rou po­řá­dá Česká aso­ci­a­ce ma­na­že­rů in­for­mač­ních tech­no­lo­gií (CACIO). Ví­tě­zem se stala apli­ka­ce Fo­rest­Gu­ard (dříve na­zý­va­ná Brouk), která umožňuje ma­ji­te­lům či správ­cům lesů de­tek­ci stro­mů na­pa­de­ných lý­ko­žrou­tem smr­ko­vým (kůrov­cem). Vy­vi­nu­la ji spo­leč­nost Uni­corn ve spo­lu­prá­ci s vědci z Fa­kul­ty ži­vot­ní­ho pro­stře­dí České ze­mě­děl­ské uni­ver­zi­ty v Praze. Pro boj s kůrov­cem je ve­li­ce pří­nos­ná včas­ná de­tek­ce na­pa­de­ných stro­mů a je­jich co možná nej­rych­lej­ší asa­na­ce, která za­brá­ní uza­vře­ní vý­vo­jo­vé­ho cyklu a další re­pro­duk­ci kůrov­ce.

Celý článek...

Tags: Inženýrské sítě | Modelování | Projektová dokumentace | Projektování | Simulace

Přís­pě­vek se za­bý­vá pro­jek­to­vá­ní vo­do­vod­ních sí­tí včet­ně do­mov­ních pří­po­jek po­mo­cí mo­de­lu vo­do­vod­ní sí­tě. Pro­jek­tan­to­vi to při­ná­ší rych­lej­ší pos­tup, přes­něj­ší prá­ci s mi­ni­mem for­mál­ních chyb a vět­ší po­hod­lí. Prá­ce na mo­de­lu kom­bi­nu­je ně­ko­lik díl­čích mo­de­lů: pod­rob­ný to­po­lo­gic­ký mo­del vo­do­vod­ní sí­tě, di­gi­tál­ní mo­del te­ré­nu a po­ly­go­no­vý uzav­ře­ný mo­del po­zem­ků. Ta­to kom­bi­na­ce umož­ňu­je pro­jek­tan­to­vi rych­le­ji a snad­ně­ji pro­jek­to­vat. Opro­ti mo­de­lům pro hyd­ra­u­lic­ké vý­poč­ty je mo­del pro­jek­ční mno­hem pod­rob­něj­ší. Na zá­věr prá­ce umož­ňu­je pro­jek­tan­to­vi ry­chle vyt­vo­řit pro­jek­to­vou do­ku­men­ta­ci – růz­né ty­py si­tu­a­cí, po­dél­né a příč­né ře­zy, vý­kaz vý­měr zem­ních pra­cí a opra­vy ko­mu­ni­ka­ce a dal­ší.

Celý článek...

Tags: Android | Aplikace | GIS | iOS | Meteoradar | Počasí & Radar | WetterOnline

Teploty-na-meteoradaru teaser-2038Víte o tom, že nás dnes čeká asi po­sled­ní nej­tep­lej­ší den v tomto roce s tep­lo­ta­mi až do 30 stupňů Cel­sia? Uži­va­te­lé apli­ka­ce Po­ča­sí & Radar to už ur­či­tě za­zna­me­na­li – nyní totiž mají v apli­ka­ci k dis­po­zi­ci in­ter­ak­tiv­ní zob­ra­ze­ní tep­lot v sa­mo­stat­né vrst­vě přímo na Me­te­o­ra­da­ru. A to až s před­po­vě­dí na 3 dny. Tato nová funk­ce je do­stup­ná pro všech­ny verze apli­ka­ce Po­ča­sí & Radar. Na mapě Meteoradaru je možné vidět, jaká je ak­tu­ál­ní tep­lo­ta nejen ve vaší lo­ka­li­tě, ale i na celém světě. Novou funk­ci lze na­lézt v apli­ka­ci na dvou mís­tech.

Celý článek...

Tags: Budovy | HSI com | Mapování | Stavební prvky | Výkresová dokumentace

obrazek k clankuV rámci Ope­rač­ní­ho pro­gra­mu Pod­ni­ká­ní a ino­va­ce pro kon­ku­ren­ce­schop­­nost jsme spo­leč­ně s Vý­zkum­ným ústa­vem ge­o­de­tic­kým, to­po­gra­fic­kým a kar­to­gra­fic­kým a spo­leč­nos­tí ENEX GROUP, s. r. o., re­a­li­zo­va­li pro­jekt Efek­tiv­ní po­stu­py tvor­by vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce stá­va­jí­cích sta­veb (REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012396). Pro­jekt, který je spo­lu­fi­nan­co­ván Ev­rop­skou unií, se již blíží ke svému konci a uká­zal nám po­ten­ci­ál mož­nos­tí a ná­ro­ků na tvor­bu vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce, kde vstu­pem nejsou pouze kla­sic­ké me­to­dy (např. ge­o­de­tic­ké za­mě­ře­ní), ale zejmé­na nové po­stu­py vy­u­ží­va­jí­cí nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie (bez­pi­lot­ní tech­ni­ka – např. drony vy­ba­ve­né za­ří­ze­ním pro la­se­ro­vé ske­no­vá­ní).

Celý článek...

Tags: 2019 | GIS | Hotel Luna | Konference | Mapy jsou pro každého

IMG 20190604 145901870Kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho s webo­vou strán­kou www.​gis​konf​eren​ce.​cz se i letos ko­na­la v jed­nom z kou­zel­ných koutů Čes­ko­mo­rav­ské vr­cho­vi­ny – v ho­te­lu Luna u obce Kouty. Akci za­há­jil Petr Kazda a úvod­ních pár slov při­da­la i ře­di­tel­ka spo­leč­nos­ti To­p­gis Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá, zá­stup­ky­ně hlav­ní­ho part­ne­ra kon­fe­ren­ce. Na za­čát­ku se pří­tomní se­zná­mi­li pro­střed­nic­tvím filmu s kam­pa­ní Stro­my svo­bo­dy, za kte­rou stojí, stej­ně jak za kon­fe­ren­cí, br­něn­ská Na­da­ce Part­ner­ství.

Celý článek...

Tags: Android Auto | GIS | GPS | Navigation | Sygic

Android Auto-2033Go­o­gle chce uži­va­te­lům na­vi­ga­ce na­bíd­nout ještě větší mož­nos­ti vý­bě­ru, a proto ote­ví­rá svou plat­for­mu An­dro­id Auto pro vý­vo­já­ře map a na­vi­ga­cí 3. stran. Na­vi­ga­ce od spo­leč­nos­ti Sygic, která je part­ne­rem s před­nost­ním pří­stu­pem, bude v plat­for­mě An­dro­id Auto do­stup­ná v nad­chá­ze­jí­cích mě­sí­cích, jakmi­le ji Go­o­gle dá k dis­po­zi­ci. Řdiči tak budou moci již brzy po­u­ží­vat Sygic GPS Na­vi­gati­on pro­střed­nic­tvím dis­ple­je ve­sta­vě­né­ho v je­jich vo­zi­dlech. Po­čát­kem to­ho­to týdne Go­o­gle ozná­mil, že v An­dro­id Auto budou ještě letos k dis­po­zi­ci nové ka­te­go­rie apli­ka­cí včet­ně GPS na­vi­ga­cí.

Celý článek...

Tags: Dronetag | Drony | Legislativa | Letový provoz

DT-3-2032V Ev­ro­pě je v pro­vo­zu více než pět mi­li­o­nů dronů, stále čas­tě­ji s nimi lé­ta­jí jak nad­šen­ci, tak i spe­ci­a­li­zo­va­né firmy. Houst­nou­cí pro­voz řeší nová le­gisla­ti­va Ev­rop­ské unie, jejíž první část začne pla­tit od ledna ná­sle­du­jí­cí­ho roku. Za­tím­co re­kre­ač­ních uži­va­te­lů se pří­liš ne­do­tkne, firmy se na změny již in­ten­ziv­ně chys­ta­jí. S tím jim po­má­há i český startup Dro­ne­tag, který vy­vi­nul IoT za­ří­ze­ní pro bez­peč­ný a efek­tiv­ní pro­voz dronů. Za­ří­ze­ní lze umís­tit na ja­ký­ko­li dron, který tak může ko­mu­ni­ko­vat s ostat­ní­mi. Mo­bil­ní apli­ka­ce au­to­ma­tic­ky za­jis­tí na­hlá­še­ní letu úřa­dům. V sou­čas­nos­ti nejsou drony vy­ba­ve­ny pro vzá­jem­nou ko­or­di­na­ci ve vzduš­ném pro­sto­ru.

Celý článek...

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Uživatelé | Virtual

DSC09571Kon­fe­ren­ce GIS Esri se koná už dlou­há léta ve Spo­le­čen­ském sálu Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra Praha a letos při­padla na dny 6. a 7. lis­to­pa­du. Úde­rem de­sá­té ho­di­ny za­há­ji­la kon­fe­ren­ci fil­mo­vá zněl­ka a hned po ní při­šel za po­tles­ku ře­di­tel spo­leč­nos­ti Ar­c­da­ta Praha Petr Seidl. Asi mi uvě­ří­te, že se hned v úvodu ne­o­po­mněl zmí­nit o kon­fe­ren­ci me­zi­ná­rod­ní GIS Esri v San Diegu s bez­má­la 29 ti­sí­ci účast­ní­ky a české stopě na ní. Mot­tem  kon­fe­ren­ce, které le­toš­ní do­má­cí kon­fe­ren­ce pře­vza­la, se stala věta: See What Others Can’t (Po­dí­vej­te se, co ostat­ní ne­mo­hou). Poté se chví­li vě­no­val Ar­c­da­tě a po­kra­čo­val di­gi­tál­ní­mi a zá­klad­ní­mi ma­pa­mi a daty pro GIS.

Celý článek...

Tags: Dálnice | Doprava | GIS | KOVID-19 | Městské tepny | O2 Geodata | Provoz

doprava pulka brezna-2019Do­prav­ní pro­voz na dál­ni­cích i hlav­ních ta­zích v Praze se po­ma­lu vrací k úrov­ní před vy­hlá­še­ním ka­ran­té­ny. Vy­plý­vá to z ana­lý­zy ano­ny­mi­zo­va­ných dat z mo­bil­ní sítě, která v rámci ná­stro­je O2 Ge­o­da­ta zpra­co­vá­vá ope­rá­tor O2. V ana­lý­ze je po­rov­ná­na do­prav­ní si­tu­a­ce před za­ve­de­ním opat­ře­ní a v době ka­ran­té­ny na dál­ni­cích D1 a D35 a v praž­ských uli­cích 5. květ­na nebo v Bu­be­neč­ském tu­ne­lu. Data uká­za­la, že pro­voz klesl v druhé po­lo­vi­ně břez­na v pra­cov­ní dny zhru­ba na po­lo­vi­nu, o ví­ken­du byl ještě nižší.

Celý článek...

Tags: Apple Maps | Interiérové mapy | iOS | iPadOS | Letiště Praha | Orientace | Terminály

Letiste-Praha Apple-Maps 1-2002Le­tiš­tě Praha spus­ti­lo ve spo­lu­prá­ci s ame­ric­kou spo­leč­nos­tí Apple di­gi­tál­ní mapu, která de­tail­ně zob­ra­zu­je in­te­ri­ér le­tišt­ních ter­mi­ná­lů. Uži­va­te­lé apli­ka­ce Apple Maps tak mohou na mapě le­tiš­tě sle­do­vat svou ak­tu­ál­ní po­lo­hu, snad­no zde také na­jdou check-inové pře­páž­ky, sta­no­viš­tě bez­peč­nost­ní kon­t­ro­ly nebo ob­cho­dy či re­stau­ra­ce. Le­tiš­tě Praha se tím za­řa­di­lo mezi 74 svě­to­vých le­tišť a pou­hých 15 le­tišť v Ev­ro­pě, která tuto služ­bu v rámci Apple Maps rov­něž na­bí­ze­jí. Po­mo­cí in­te­ri­é­ro­vé mapy se ces­tu­jí­cí mohou snad­no ori­en­to­vat v le­tišt­ních ter­mi­ná­lech, je­jich cesta le­tiš­těm tak bude pří­jem­něj­ší, rych­lej­ší a efek­tiv­něj­ší.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Uživatelé

DSC00097-nad planem Prahy-1944Ne­znám žád­nou do­má­cí kon­fe­ren­ci, na které by se pra­vi­del­ně schá­ze­lo více lidí, než právě GIS Esri po­řá­da­nou spo­leč­nos­tí Ar­c­da­ta Praha. Svým roz­sa­hem sice jen vzdá­le­ně ko­pí­ru­je svůj vzor v po­do­bě Esri User Con­fe­ren­ce (Esri UC) po­řá­da­né kaž­do­roč­ně v ka­li­forn­ském San Diegu, ale i tak jde o akci na naše po­mě­ry ob­rov­skou. Je, jak uvádí web po­řa­da­te­le, nej­vět­ším obo­ro­vým se­tká­ním ge­o­in­for­ma­ti­ků v České re­pub­li­ce a již více než dva­cet pět let se­zna­mu­je účast­ní­ky s no­vin­ka­mi v ob­las­ti GIS a s ak­tu­ál­ní­mi pro­jek­ty ve ve­řej­ném i pri­vát­ním sek­to­ru. Kon­fe­ren­ce je vždy dvou­den­ní a den před ní se ještě koná od­po­led­ní před­kon­fe­renč­ní se­mi­nář.

Celý článek...

Tags: GPS | Hardware | LAMAX | Locator | Lokalizace | T-Mobile

LAMAX-GPS Locator web-1943Malý a vo­do­těs­ný vy­sí­lač GPS sig­ná­lu má sil­nou ba­te­rii (3,7V Li-Ion), která díky své ka­pa­ci­tě 1000 mAh vy­dr­ží na jed­no na­bi­tí pra­co­vat až 10 dní. Po­mo­cí sou­vi­se­jí­cí apli­ka­ce La­max Trac­king snad­no zjis­tí­te ak­tu­ál­ní přes­nou po­lo­hu vy­sí­la­če. V uve­de­né apli­ka­ci je na­víc mož­né na­sta­vit tzv. bez­peč­né zó­ny, v nichž se sle­do­va­ný ob­jekt mů­že na­chá­zet a je­jichž hra­ni­ce by ne­měl pře­kra­čo­vat. Vy­u­ži­tí La­max GPS Lo­ca­to­ru je růz­no­ro­dé, dá se po­vě­sit na krk do­má­cím maz­líč­kům, za­bu­do­vat do au­to­mo­bi­lu ne­bo mo­to­cy­klu apod. Po­kud se GPS lo­ká­tor po­hy­bu­je mi­mo pře­dem de­fi­no­va­né sou­řad­ni­ce, je o tom uži­va­tel upo­zor­něn přes smart­pho­ne.

Celý článek...

Tags: Android | GIS | mobilní aplikace | Pražská energetika | PRE | ProGIS | Terén | Unicorn

samsung-galaxy-s10-1938Te­rén­ní vý­jezdy v Praž­ské ener­ge­ti­ce do­ne­dáv­na za­hr­no­va­ly tisk mno­ha pa­pí­ro­vých plán­ků a slo­ži­té plá­no­vá­ní trasy k da­né­mu místu. Nyní pra­cov­ní­kům po­má­há nová mo­bil­ní apli­ka­ce, kte­rou pro Praž­skou ener­ge­ti­ku vy­tvo­ři­la spo­leč­nost Uni­corn. Tato apli­ka­ce jim umožňuje mít vše­ch­­ny dů­le­ži­té in­for­ma­ce ne­u­stá­le po ruce, a navíc na­bí­zí i of­fli­ne verzi, díky níž mohou pra­co­vat také na mís­tech bez sig­ná­lu nebo být v po­ho­to­vos­ti při vý­pad­ku mo­bil­ní sítě, na­pří­klad při pří­rod­ních ka­ta­stro­fách. Pra­cov­ní­ci Praž­ské ener­ge­ti­ky (kon­krét­ně PRE dis­tri­buce) řeší každý den množ­ství pří­pa­dů, kdy je po­tře­ba vyjet osob­ně do te­ré­nu na kon­t­ro­lu a re­vi­zi za­ří­ze­ní, či se za­bý­va­jí po­ru­cha­mi na­hlá­še­ný­mi zá­kaz­ní­ky, vý­pad­ky na síti nebo pří­mou kon­t­ro­lou za­ří­ze­ní v te­ré­nu.

Celý článek...

Strana 3 z 22

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>