Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GDIT získal od americké NGA zakázku na služby pro datová centra

Autor článku: GDIT   
Čtvrtek, 24 Březen 2022 23:44

gdit uds contract-2212Spo­leč­nost Ge­ne­ral Dy­na­mics In­for­mati­on Tech­no­lo­gy (GDIT) ozná­mi­la, že jí ame­ric­ká Ná­rod­ní agen­tu­ra pro ge­o­prosto­ro­vé zpra­vo­daj­ství (Nati­o­nal Ge­o­spa­tial-In­tel­li­gen­ce Agen­cy, NGA) udě­li­la za­káz­ku na služ­by pro uži­va­te­le a da­to­vá cen­t­ra (UDS). Jedná se o jed­no­rá­zo­vou smlou­vu s horní hra­ni­cí 4,5 mi­li­ar­dy do­la­rů a de­se­ti­le­tým ob­jed­na­cím ob­do­bím.

V rámci této smlou­vy bude GDIT po­sky­to­vat nejen hyb­rid­ní clou­do­vé služ­by, včet­ně ko­merč­ních clou­dů a da­to­vých cen­ter, ale také ino­va­tiv­ní IT de­sign, in­že­nýr­ství, im­ple­men­ta­ci a pro­voz a údrž­bu pro NGA a její part­ne­ry. Spo­leč­nost bude roz­ví­jet schop­nos­ti ge­o­prosto­ro­vé­ho zpra­vo­daj­ství a pod­po­ro­vat glo­bál­ní uži­va­te­le po­sky­to­vá­ním celé pa­le­ty pod­ni­ko­vých slu­žeb, včet­ně těch apli­kač­ních, vy­so­ce vý­kon­ných po­čí­ta­čů, vir­tu­ál­ních desk­to­pů, sjed­no­ce­né ko­mu­ni­ka­ce, De­vOps a mo­bil­ní­ho za­bez­pe­če­né­ho bez­drá­to­vé­ho při­po­je­ní v růz­ných sí­tích a na růz­ných mís­tech agen­tu­ry po celém světě.

Spo­leč­nost GDIT roz­ší­ři­la svou pří­tom­nost v St. Louis ote­vře­ním svého vlaj­ko­vé­ho za­ří­ze­ní v Cor­te­xu v pro­sin­ci 2021. Tento re­gi­on je stra­te­gic­kým cen­t­rem ge­o­prosto­ro­vé ko­mu­ni­ty a je do­mo­vem NGA a je­jích star­ších po­bo­ček již více než 70 let.