Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stovky milionů do Digitální technické mapy

Autor článku: Redakce   
Středa, 25 Květen 2022 12:30

Tags: Digitální technická mapa | Investice | Investoři | Kraje | Veřejná správa

mapa-2221V Česku vzni­ká am­bi­ciózní pro­jekt di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy (DTM) celé re­pub­li­ky. Dílo má za cíl po­sky­to­vat spo­leh­li­vé a přes­né in­for­ma­ce o po­lo­ho­pi­su a do­prav­ní a tech­nic­ké in­frastruk­tu­ře. Jed­not­li­vé kraje již za­káz­ky za stov­ky mi­li­o­nů re­a­li­zu­jí nebo fi­ni­šu­jí je­jich pří­pra­vu. Z uce­le­ných dat by měla pro­fi­to­vat nejen ve­řej­ná sprá­va, ale i správ­ci tech­nic­ké a do­prav­ní in­frastruk­tu­ry, sou­kro­mé spo­leč­nos­ti nebo sa­mot­ní ob­ča­né.

Vy­tvo­ře­ní di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy Česka, po­taž­mo sa­mot­ných krajů, je nej­roz­sáh­lej­ším pro­jek­tem na poli ge­o­ma­ti­ky – oboru, který v sobě sdru­žu­je zna­los­ti ge­o­dé­zie, GIS a in­for­ma­ti­ky – v po­sled­ních le­tech. Di­gi­tál­ní tech­nic­kou mapu má podle údajů Čes­ké­ho úřadu ze­měmě­řič­ské­ho a ka­ta­strál­ní­ho (ČÚZK) již ho­to­vou Praha, Plzeňský, Kar­lo­var­ský, Li­be­rec­ký a Zlín­ský kraj a Vy­so­či­na. Zbylé kraje by měly DTM do­kon­čit do konce příští­ho červ­na.
Jedná se o nově vy­tvá­ře­né ma­po­vé dílo, které by mělo pod­chy­tit mi­ni­mál­ně tech­nic­kou a do­prav­ní in­frastruk­tu­ru a si­tu­a­ci ve­řej­né­ho pro­sto­ru. Na pod­kla­dě 3D mě­ře­ní zob­ra­zu­je sta­veb­ní i pří­rod­ní ob­jek­ty re­ál­né­ho světa a prů­běhy in­že­nýr­ských sítí, které se v daném území na­chá­ze­jí. Při zpra­co­vá­ní se vy­u­ží­vá sou­čas­ných tech­nic­kých mož­nos­tí a vý­sled­ky jsou pu­b­li­ko­vá­ny v tak­zva­ném jed­not­ném vý­měn­ném for­má­tu DTM.
Jed­not­li­vé kraje za re­a­li­za­ci DTM platí stov­ky mi­li­o­nů korun. Část ná­kla­dů při­tom po­kry­je do­ta­ce z ope­rač­ní­ho pro­gra­mu Pod­ni­ká­ní a ino­va­ce pro kon­ku­ren­ce­schop­nost. Ji­ho­mo­rav­ský kraj, který s pří­pra­vou začal letos v dubnu, na­pří­klad ná­kla­dy vy­čís­lil na 235 mi­li­o­nů včet­ně DPH. Téměř dvě stě mi­li­o­nů po­kry­je do­ta­ce, zby­tek dá kraj ze svých zdro­jů.

Ma­po­vá­ní ti­sí­ců ki­lo­me­t­rů ko­mu­ni­ka­cí

Vedle fi­nanč­ní ná­roč­nos­ti je pak zá­sad­ní i ča­so­vý rámec, který se u DTM po­hy­bu­je v řá­dech de­sí­tek mě­sí­ců. Velké množ­ství času za­be­re me­to­dic­ká pří­pra­va a se­lek­ce stá­va­jí­cích dat. DTM totiž ne­vzni­ka­jí „na ze­le­né louce“, ale v první fázi kon­so­li­du­jí data správ­ců tech­nic­kých sítí, do­prav­ní in­frastruk­tu­ry a krajů, měst i obcí. Je však po­tře­ba, aby tato byla, co se týče přes­nos­ti a spo­leh­li­vos­ti evi­do­va­ných údajů, v dobré kva­li­tě.
Proto je nutné nej­pr­ve do­stup­ná data zkon­t­ro­lo­vat a zjis­tit, zda vy­ho­vu­jí nově de­fi­no­va­ným kri­té­ri­ím, nebo ni­ko­li. Pokud ano, mohou se do DTM přímo vlo­žit. Pokud ne­vy­ho­vu­jí, musí se po­stup­ně pro­vést nové ma­po­va­ní v te­ré­nu a zá­sad­ní zpřes­ně­ní po­ří­ze­ných da­to­vých sad včet­ně vlo­že­ní po­pis­ných atri­bu­tů jed­not­li­vých prvků mapy.
Zpřes­ně­ní a po­ři­zo­vá­ní no­vých dat pak týmy od­bor­ní­ků za­měst­na­jí na další týdny. V pří­pa­dě krajů ilu­stru­je ná­roč­nost ce­lé­ho pro­ce­su ma­po­vá­ní kraj­ských ko­mu­ni­ka­cí. Jedná se o ti­sí­ce ki­lo­me­t­rů sil­nic dru­hých a tře­tích tříd, které je nutné sys­te­ma­tic­ky po­mo­cí auta vy­ba­ve­né­ho spe­ci­ál­ní­mi sen­zo­ry pro­jet a zma­po­vat. Sa­mot­né­mu mo­bil­ní­mu ma­po­vá­ní před­chá­zí umís­tě­ní tak­zva­ných vlí­co­va­cích a kon­t­rol­ních bodů – zna­ček na sil­ni­ci –, které musí ná­sled­ně za­mě­řit ge­o­det.
S mo­bil­ním ma­po­vá­ním sil­nic pro účely DTM mají zku­še­nos­ti z mi­nu­lých mě­sí­ců na­pří­klad v Olo­mouc­kém kraji. Práci spe­ci­a­lis­tů tam ovšem zkom­pli­ko­va­li van­da­lo­vé, kteří de­sít­ky zna­ček za­ma­lo­va­li čer­nou bar­vou. Se znač­ka­mi za­jiš­ťu­jí­cí­mi po­lo­ho­vou přes­nost se bude možné se­tkat také na sil­ni­cích na jihu Mo­ra­vy. V Ji­ho­mo­rav­ském kraji budou zdo­ku­men­to­vá­ny téměř čtyři ti­sí­ce ki­lo­me­t­rů.

Obce muse­jí data pře­dat kra­jům

S pří­pra­vou di­gi­tál­ních tech­nic­kých map krajů budou mít práci i sa­mot­né obce. Ty, které mají DTM nebo paspor­ty tech­nic­ké a do­prav­ní in­frastruk­tu­ry, by měly svá data kra­jům po­skyt­nout v jed­not­ném vý­měn­ném for­má­tu DTM, aby bylo možné je v kraj­ských DTM vy­u­žít. Ty, jež DTM nebo paspor­ty ne­ma­jí, by měly ale­spoň pře­dat údaje o do­prav­ní a tech­nic­ké in­frastruk­tu­ře. Do­dá­ní těch­to dat, ale i je­jich ak­tu­a­li­za­ce, tak bude v ru­kách obcí, které tuto po­vin­nost mohou plnit buď vlast­ní­mi si­la­mi, nebo pro­střed­nic­tvím ex­ter­ní­ho do­da­va­te­le.
Zejmé­na u ma­lých obcí lze před­po­klá­dat, že vět­ši­na z nich ne­bu­de toto schop­na vy­ře­šit vlast­ní­mi si­la­mi. Obcím, které vy­u­ží­va­jí ma­po­vou apli­ka­ci Gi­sOn­li­ne.cz, v tomto ohle­du po­má­há To­p­Gis nejen spl­nit zá­kon­nou po­vin­nost, ale data rov­něž zpří­stupňuje v je­jich vlast­ním pro­jek­tu – stej­ná data, která po­skyt­nou kra­jům, tak budou mít i k vlast­ní­mu vy­u­ži­tí.


Mohlo by vás zajímat: