Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Bo­he­mia In­ter­acti­ve | En­fusi­on | Herní en­gi­ne

BI-3-2150Vý­vo­já­ři z nej­vět­ší­ho čes­ké­ho her­ní­ho stu­dia Bo­he­mia In­ter­acti­ve dnes světu ofi­ci­ál­ně před­sta­vi­li nový herní en­gi­ne En­fusi­on. Ten bude tvo­řit zá­klad je­jich bu­dou­cích her. Kromě toho, že novým ti­tu­lům od „Bo­hem­ky“ dodá mo­der­ní au­di­o­vi­zu­ál­ní po­do­bu, vy­zna­ču­je se en­gi­ne En­fusi­on mul­tiplat­form­nos­tí, vy­lep­še­nou uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vos­tí pro hráče a nad­stan­dard­ní pod­po­rou pro tvůr­ce módů.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Daniel Arsham | Design | Kohler Co. | Rock.01 | Umyvadla

Arsham Rock 01-2143Spo­leč­nost Ko­hler ozna­mu­je spo­lu­prá­ci s uměl­cem Da­nie­lem Ar­sha­mem. Ko­hler a Da­niel Ar­sham spo­ji­li kre­a­tiv­ní ino­va­ce a od­bor­né ře­me­sl­né zpra­co­vá­ní a na­vrh­li je­di­neč­né umy­va­dlo v li­mi­to­va­né edici s ná­zvem Rock.01 vy­ro­be­né tech­ni­kou 3D tisku. Pre­mi­é­ru bude mít na ve­letr­hu De­sign Miami 2021 a bude vy­sta­ve­no v pro­sto­ru, který firma Ko­hler a Da­niel Ar­sham spo­leč­ně vy­tvo­ři­li. Rock.01 se vy­rá­bí v obci Ko­hler ve Wis­con­si­nu a bude k do­stá­ní v pro­sin­ci v cel­ko­vém počtu 99 kusů.

Celý článek...

Tags: 2021 | Corel | Graphics Suite | Technical Suite

Corel Draw Technical Suite-2-2140Spo­leč­nost Corel roz­ší­ři­la řadu pro­fe­si­o­nál­ních pro­duk­tů Co­rel­DRAW 2021 o nové ex­klu­ziv­ní ak­tu­a­li­za­ce sady Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2021 pro před­pla­ti­te­le a před­sta­vi­la sadu Co­rel­DRAW Tech­ni­cal Suite 2021, nej­no­věj­ší vy­dá­ní uce­le­né sady soft­wa­ru pro tvor­bu tech­nic­kých ná­vrhů a do­ku­men­ta­cí. Před­pla­ti­te­lé u obou sad zís­ka­jí fle­xi­bil­ní mož­nost, jak zů­stat v ob­ra­ze s pří­stu­pem k nové dy­na­mic­ké sprá­vě prvků a vy­lep­še­ným po­stu­pům pro spo­lu­prá­ci, které pod­po­ru­jí pro­duk­ti­vi­tu, do­da­teč­ným písmům, kre­a­tiv­ním ša­b­lo­nám a dal­ším prv­kům, které ma­xi­ma­li­zu­jí tvůr­čí po­ten­ci­ál.

Celý článek...

Tags: Corel | Pinnacle | Studio 25 | Ultimate | Video

Pinnacle Studio 25 Ultimate - Smart Object Tracking EN-2135Nové Pin­nacle Stu­dio 25 Ul­ti­ma­te na­bí­zí kom­plet­ní sadu vý­kon­ných ná­stro­jů pro střih videa a bo­ha­tý výběr kre­a­tiv­ních efek­tů, které uži­va­te­lům umožňují do­sáh­nout pů­so­bi­vých vý­sled­ků. Díky no­vé­mu in­te­li­gent­ní­mu tra­so­vá­ní ob­jek­tů, vy­lep­še­ným mož­nos­tem mas­ko­vá­ní videa, zvý­še­né­mu vý­ko­nu a bo­ha­tým tvůr­čím mož­nos­tem umožňuje Pin­nacle Stu­dio 25 Ul­ti­ma­te rych­le­ji a snad­ně­ji vy­tvá­řet vy­spě­lé fil­mo­vé pro­duk­ce.

Celý článek...

Tags: Hra | Jan Žižka | More.is.More | Rozšířená realita

ar-game-medieval-art-2135České herní stu­dio More.​is.​More při­pra­vu­je k chys­ta­né­mu filmu Žižka od Petra Jákla stře­do­vě­kou hru pro chyt­ré te­le­fo­ny s prvky roz­ší­ře­né re­a­li­ty. Hráči po celém světě si budou moci vy­zkou­šet cestu vo­je­vůd­ce, který bu­du­je ar­má­du a roz­ši­řu­je tak svůj vliv. Hra, stej­ně jako na­pří­klad Po­ke­mon Go, pře­tvá­ří re­ál­ná místa a mapu ve stře­do­vě­ký svět, kde v roz­ší­ře­né re­a­li­tě mů­že­te bo­jo­vat proti po­tul­ným ry­tí­řům nebo ostat­ním hrá­čům.

Celý článek...

Tags: Light backing | Unreal engine | V-Ray 5 | Vykreslování

v-ray-5-unreal-2134Chaos vy­dá­vá V-Ray 5 pro Unre­al, novou ak­tu­a­li­za­ci svého pro­dukč­ní­ho ren­de­ro­va­cí­ho plug-inu ur­če­né­ho k im­por­tu V-Ray scén, bake li­ghtingu a vy­kres­lo­vá­ní pa­prs­ko­vě sle­do­va­ných ob­ráz­ků a ani­ma­cí v Unre­al En­gi­ne. Nyní je sada funk­cí V-Ray 5 pří­stup­ná ar­chi­tek­tům a de­sig­né­rům, včet­ně nej­fle­xi­bil­něj­ší sady ná­stro­jů pro light bac­king, které jsou v sou­čas­né době k dis­po­zi­ci pro Unre­al En­gi­ne 4.

Celý článek...

Tags: A2000 | Nvidia | Nvidia RTX | Omniverse | SIGGRAPH | Studio

Nvidia na Siggraph-2133Bu­douc­nost 3D gra­fi­ky je k vi­dě­ní na vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci Si­g­gra­ph. Na le­toš­ním roč­ní­ku Nvi­dia opět před­sta­vu­je ex­klu­ziv­ní vý­ho­dy, které pro­střed­nic­tvím plat­for­my Stu­dio a tech­no­lo­gie Nvi­dia RTX při­ná­ší tvůr­cům ob­sa­hu. První na řadě je Nvi­dia Omni­ver­se, která umožňuje ko­o­pe­ra­ci na­příč pod­po­ro­va­ný­mi ná­stro­ji.

Celý článek...

Tags: 3ds Max | Chaos Czech | Co­ro­na Ren­de­rer 7

Corona 7-2131Chaos Czech uvedl na trh Co­ro­na Ren­de­rer 7 pro 3ds Max, ak­tu­a­li­za­ci na­vr­že­nou tak, aby vy­lep­ši­la re­a­lis­tič­nost 3D scén a zvý­ši­la rych­los­ti vy­kres­lo­vá­ní. Co­ro­na Ren­de­rer 7 usnadňuje uměl­cům vy­nik­nout od fo­to­re­a­lis­tic­kých tka­nin až po roz­sáh­lé efek­ty ob­lo­hy. S 35 no­vý­mi před­vol­ba­mi pro sklo, kov a tka­ni­nu usnadňuje nový Physic­al Ma­te­ri­al na­sta­ve­ní hy­perre­a­lis­tic­kých scén během ně­ko­li­ka minut.

Celý článek...

Tags: 3D zobrazení | Acer | ConceptD | SpatialLabs | Stereoskopie

SpatialLabs Lifestyle 02-2123Acer před­sta­vil Spa­ti­alLabs, sadu pod­po­ře­nou špič­ko­vý­mi op­tic­ký­mi ře­še­ní­mi a zob­ra­zo­va­cí­mi a smys­lo­vý­mi tech­no­lo­gi­e­mi, jež pře­ná­še­jí vir­tu­ál­ní svět do fy­zič­těj­ší­ho roz­mě­ru a po­sky­tu­jí ste­re­o­sko­pic­ké 3D zá­žit­ky novým, in­tu­i­tiv­ním způ­so­bem. Obsah se do­slo­va vzná­ší před ob­ra­zov­kou a umožňuje tvůr­cům zkou­mat je­jich vý­tvo­ry v re­ál­ném čase a v 360° – bez nut­nos­ti po­u­ží­vat spe­ci­a­li­zo­va­né brýle.

Celý článek...

Tags: Adobe | Licence | Obnovování | StreamOne | Tech Data | VIP Marketplace

TD Cloud Marketplace-2122Spo­leč­nost Tech Data ozná­mi­la spuš­tě­ní služ­by VIP Mar­ket­pla­ce, která pro­střed­nic­tvím por­tá­lu Stre­a­mO­ne Cloud Mar­ket­pla­ce umožňuje au­to­ma­tic­ké ob­no­vo­vá­ní li­cen­cí k soft­wa­ro­vým pro­duk­tům Adobe – včet­ně Cre­a­ti­ve Cloud a Acro­bat DC. Díky této nové ini­ci­a­ti­vě nyní zá­kaz­ní­ci mohou ob­no­vo­vat stá­va­jí­cí li­cen­ce a při­dá­vat nová před­plat­ná po­mo­cí jed­no­duš­ší­ho pro­ce­su on­li­ne sprá­vy účtu, který za­hr­nu­je ob­jed­ná­vá­ní, zři­zo­vá­ní, fak­tu­ra­ci i ob­no­ve­ní.

Celý článek...

Tags: Canon | Colorado 1650 | Dekorace | Interiéry | In­te­ri­or Décor | Stavebnictví | UVgel

Interior Décor-2-2115Ob­li­ba in­te­ri­é­ro­vých de­ko­ra­cí, které si zá­kaz­ník může ne­chat zho­to­vit na míru a podle svých před­stav, v po­sled­ních le­tech zá­vrat­ně stou­pá. Při­spěl k tomu i di­gi­tál­ní tisk s do­stup­ný­mi mož­nost­mi pro ta­pe­ty, ná­stěn­né malby a jiné vel­ko­for­má­to­vé de­ko­rač­ní prvky i při ma­lých ob­je­mech a s bez­kon­ku­renč­ní rych­los­tí do­dá­ní opro­ti tisku ana­lo­go­vé­mu.

Celý článek...

Tags: AnyoneGo | Jan Jiránek | Ocenění | Red Dot Design 2021 | Vozíky pro psy

reddot anyonego-2115Startup Any­o­ne­Go zís­kal za své vo­zí­ky pro hen­di­ke­po­va­né psy pres­tiž­ní cenu Red Dot Pro­duct De­sign Award. Tyto po­můc­ky pro po­hy­bo­vě po­sti­že­ná zví­řa­ta jsou prv­ním pro­duk­tem svého druhu na světě, který vy­so­ce uzná­va­né oce­ně­ní or­ga­ni­za­ce Red Dot ob­dr­žel. Nej­no­věj­ší iPad, ro­bo­tic­ká pro­té­za z USA, elek­tric­ký skútr z Ja­pon­ska nebo ino­va­tiv­ní ma­te­ri­á­ly z Ně­mec­ka…

Celý článek...

Tags: Fotografie | Grafika | Klipy | Photo Studio X | Zoner

ZPS X-2111Vše­stran­ný pro­gram pro sprá­vu a úpra­vu fotek Zoner Photo Stu­dio X od společnosti Zoner Software při­ná­ší v jarní ak­tu­a­li­za­ci (9. břez­na 2021) řadu no­vých mož­nos­tí u tvor­by videí nebo rych­lej­ší úpra­vy také díky při­da­ným klá­ve­so­vým zkratkám.

Celý článek...

Strana 1 z 6

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další > Konec >>