Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Lumiartsoft | Lumion | Lumion 2024 | Rendering | Vizualizace

Lumion 2024-2412Lu­mi­on udě­lal zase velký krok kupře­du. Ať jde o pa­ra­lax in­te­ri­é­ry, kte­rý­mi jed­no­du­še za­byd­lí­te pro­sto­ry bez nut­nos­ti mo­de­lo­vá­ní, nebo ray-tra­cing v re­ál­ném čase a ně­ko­li­ka­ná­sob­ně rych­lej­ší ren­de­ring videí. Možná vám nej­víc sed­nou velké ná­hle­dy mo­de­lů nebo třeba kom­plet­ní roz­sáh­lý in­ter­ak­tiv­ní tu­to­ri­ál přímo v pro­gra­mu, nové ša­b­lo­ny? Možná to bude jen nově zpra­co­va­né sklo nebo hro­mad­ný im­port, kdo ví?

Celý článek...

Tags: Lumiartsoft | Lumion 2024 | Lumion CZ | Ray-Tracing

Lumion 2024-2410Už je vidět, že se ně­kte­ré z na­zna­če­ných funk­cí a vy­lep­še­ní sta­nou sku­teč­nos­tí. I když ještě není čas od­ha­lit vše, co se k uži­va­te­lům blíží, chce Lu­mi­art­soft, dis­tri­bu­tor Lu­mi­o­nu v ČR, vrh­nout aspoň tro­chu svět­la na jeden okouz­lu­jí­cí aspekt další verze Lu­mi­on 2024. Jste při­pra­ve­ni vidět svět v pl­ných bar­vách? Lu­mi­on 2024 umož­ní ex­pe­ri­men­to­vá­ní se svět­lem v re­ál­ném čase jako nikdy před­tím.

Celý článek...

Tags: 2600 | 4600 | 6600 | Canon | Hardware | imagePROGRAF PRO | Tiskárny | Velkoformáty

Canon imagePROGRAF PRO-4600-2406Canon uvedl na trh novou řadu úspěš­ných 12ba­rev­ných vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren image­PRO­GRAF PRO. Ta je ur­če­na pro ob­last fo­to­gra­fie a vý­tvar­né­ho umění a v kom­bi­na­ci s no­vou sadou pig­men­to­vých in­kous­tů LUCIA PRO II při­ná­ší nej­vyš­ší kva­li­tu tisku fo­to­gra­fií ze všech za­ří­ze­ní image­PRO­GRAF. Re­a­gu­je tak na po­ptáv­ku trhu po větší svět­lostá­los­ti a odol­nos­ti vý­tis­ků, která po­má­há je­jich dlou­ho­do­bé­mu ucho­vá­vá­ní a na­bí­zí další eko­lo­gic­ké vý­ho­dy.

Celý článek...

Tags: Lumion | Nové nástroje | Verze 2023.3.0 | Vylepšení

Lumion-architectural-design-rendering-maquette-2343Jeden z nej­vět­ších up­da­tů Lu­mi­o­nu do­ra­zil v mi­nu­lém týdnu. Co stojí za zmín­ku? Je toho hodně – nové lepší ná­stro­je pro umis­ťo­vá­ní ob­jek­tů, LUT fil­try pro pro­fe­si­o­nál­něj­ší vý­stu­py a ba­rev­né sjed­no­ce­ní vý­stu­pů, nové 3D mo­de­ly (hlav­ně de­tail­ní rost­li­ny a sty­li­zo­va­né 3D mo­de­ly), ukáz­ko­vá scéna „Dům času“, upra­ve­ná ša­b­lo­na „De­sign“ pro snad­nou pre­zen­ta­ci růz­ných stylů prvků, pro­duk­tů atd.

Celý článek...

Tags: Acer | Elektrokolo | Good Design Awards | Monitory | Ocenění | Periferie | Počítače

2023-good design-Family-2340Oce­ně­ní 2023 Good De­sign Awards zís­ka­la smě­si­ce pro­duk­tů Acer v čele s pro­duk­ty za­mě­ře­ný­mi na udr­ži­tel­nost, jako je elek­tro­ko­lo Acer ebii a ně­ko­lik za­ří­ze­ní z eko­lo­gic­ké řady Vero, která za­hr­nu­je mo­ni­to­ry, sadu pe­ri­fer­ních za­ří­ze­ní a ener­ge­tic­ky úspor­ný pro­jek­tor. Oce­ně­ní zís­ka­ly také pra­cov­ní no­te­book Acer Tra­vel­Ma­te P6 14, herní no­te­book Pre­da­tor Tri­ton 17 X, stol­ní po­čí­tač Acer As­pi­re S Se­ries all­‑in­‑one, mini PC Acer Revo Box a mo­bil­ní Wi­‑Fi Acer Con­nect Endu­ro M3.

Celý článek...

UPM Vrtiska Zak instalace 02 18 2023  0005-2339Ve stře­du 4. října se v Praze usku­teč­ní pět­a­dva­cá­tý roč­ník fes­ti­va­lu De­signblok. Udá­lost sli­bu­je nejen vý­sta­vy a pre­zen­ta­ce svě­to­vých de­sig­né­rů, ale také po­hled do bu­douc­nos­ti de­signo­vé­ho světa. V rámci fes­ti­va­lu pro­gre­siv­ní znač­ka de­signo­vé­ho ná­byt­ku před­sta­ví Rim CZ svou po­sled­ní no­vin­ku, která vznik­la ve spo­lu­prá­ci s de­sig­né­ry Ro­ma­nem Vr­tiš­kou a Vla­di­mí­rem Žákem.

Celý článek...

Arnold 7.2.3-2333Ar­nold je vy­spě­lý ray tra­cin­go­vý ren­de­rer Monte Carlo, který se po­u­ží­vá k vy­kres­lo­vá­ní rea­lis­tic­kých 3D po­stav, fo­to­rea­lis­tic­kých ná­vrhů a slo­ži­tých scén pro film a te­le­vi­zi, hry a pro­jek­ty vi­zu­a­li­za­ce ná­vrhů. Může pra­co­vat na ope­rač­ních sys­té­mech Linux, Win­dows a macOS. Od roku 1998, kdy vyšla první verze, při­ná­ší Ar­nold špič­ko­vé ak­tua­li­za­ce, které po­má­ha­jí vy­kres­lo­vat rych­le­ji a fle­xi­bil­ně­ji.

Celý článek...

Tags: Grafic Transfer System | GTS | LEF2 | Roland DGA | V-BOND

gts-hero-mobile-2330Ro­land DGA před­sta­vil nový Gra­phic Transfer Sys­tem (GTS), který uži­va­te­lům umo­ž­ňuje apli­ko­vat před­tiš­tě­nou gra­fi­ku UV in­kous­tem na před­mě­ty ne­pra­vi­del­né­ho tvaru – včet­ně před­mě­tů s ne­rov­ným po­vr­chem, za­ob­le­ný­mi rohy nebo roz­ší­ře­ný­mi hra­na­mi, na které je ob­tíž­né nebo ne­mož­né tisk­nout přímo nebo které nejsou vhod­né pro ob­tis­ky.

Celý článek...

Tags: 2023.1 | Lumiartsoft | Lumion | Novinky | Ray-Tracing | Tutoriály | Uživatelské rozhraní

Lumion-novinky 1-2327Nový up­da­te, který mohli uži­va­te­lé ak­tu­ál­ní verze Lu­mi­on 2023 stáh­nout v úterý 27. června od­po­led­ne, při­ne­sl celou řadu no­vi­nek. Cel­ko­vě je to již čtvr­tý up­da­te od vy­dá­ní první verze 2023, ale pře­de­šlé spíše opra­vo­va­ly a upra­vo­va­ly již pří­tom­né funk­ce, ak­tu­ál­ně se ale pro­gram zase tro­chu vy­lep­šil, zlep­ši­lo se uži­va­tel­ské roz­hra­ní i tu­to­ri­á­ly. To nej­za­jí­ma­věj­ší je ve zkrat­ce dále.

Celý článek...

Tags: Brno | Designéři | Diplomové práce | Průmyslový design | Technické muzeum | Výstava

iD-23 TMB-2326Již po jed­n­a­dva­cá­té pre­zen­tu­jí ve­řej­nos­ti své di­plo­mo­vé práce ab­sol­ven­ti V. roč­ní­ku Od­bo­ru prů­mys­lo­vé­ho de­sig­nu Ústa­vu kon­stru­o­vá­ní Fa­kul­ty stroj­ní­ho in­že­nýr­ství Vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho v Brně (OPD ÚK FSI VUT v Brně). Ve stře­­du 28. červ­na 2023 ote­ví­rá Tech­nic­ké mu­ze­um v Brně (TMB) ko­mor­ní vý­sta­vu s ná­zvem iD 23.

Celý článek...

Tags: NAS | Produktový design | QNAP | Red Dot Award | TS-410E

TS 410E-2325V kon­ku­ren­ci více než 20 tisíc při­hlá­še­ných za­ří­ze­ní ze 60 zemí zís­kal bez­ven­ti­lá­to­ro­vý pro­fe­si­o­nál­ní 2,5GbE NAS QNAP TS­‑410E oce­ně­ní Red Dot Award: Pro­duct De­sign 2023. Model TS­‑410E s ce­lo­ko­vo­vým šasi a de­signem bez ven­ti­lá­to­rů má zcela nové es­te­tic­ké po­je­tí a je ide­ál­ní do pro­stře­dí, která vy­ža­du­jí na­pros­té ticho. 

Celý článek...

Tags: Best of the Best | Design | Essen | Locust | Martin Tvarůžek | Recognoil 3W | Red Dot

Locust-2325V pon­dě­lí 19. 6. v pod­ve­čer byla v es­sen­ské opeře Aalto slav­nost­ně udí­le­na pres­tiž­ní oce­ně­ní svě­to­vým de­sig­né­rům z 51 ka­te­go­rií pro­duk­to­vé­ho de­sig­nu – Red Dot Awards. Česko slaví ve svě­to­vé kon­ku­ren­ci svůj úspěch. Český de­sig­nér Mar­tin Tva­rů­žek si z ně­mec­ké­ho Es­se­nu do­vá­ží dvě ceny. Red Dot Win­ner 2023 za de­tekč­ní pří­stroj Re­co­gno­il 3W. A spolu s ním i nej­pres­tiž­něj­ší oce­ně­ní Red Dot: Best of the Best 2023, za bag­řík na­zva­ný Ko­byl­ka (Lo­cust). Toto oce­ně­ní do Čech pu­tu­je te­pr­ve po­čtvr­té v his­to­rii.

Celý článek...

Tags: AVIF | HEIF | On-line galerie | Podpora formátu | Zoner | Zonerama

Zonerama-2324Ne­o­me­ze­ná on­‑line ga­le­rie Zo­ne­ra­ma po­kra­ču­je v bo­ře­ní hra­nic a sou­čas­ných zvyk­los­tí fo­to­gra­fů. Po­čí­na­je 14. červ­nem 2023 mohou fo­to­gra­fo­vé po celém světě pre­zen­to­vat své fotky i v ji­ných for­má­tech, než v po­měr­ně za­sta­ra­lém JPEGu. Fo­to­gra­fo­vé vy­u­ží­va­jí­cí no­věj­ší iPho­ny nebo fo­ťá­ky umo­ž­ňu­jí­cí uklá­dá­ní do HEIFu (někdy také HEIC nebo HIF) mohou sním­ky pre­zen­to­vat přímo bez nut­nos­ti je pře­dem se ztrá­tou kva­li­ty kon­ver­to­vat do ji­ných for­má­tů.

Celý článek...

Strana 1 z 8

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>