Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo aktualizace

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Tesla svolává v USA 2 miliony elektromobilů
(Matching tags: Autosteer,Autopilot,Tesla,Elektromobily,Aktualizace,Software)
Důvod pro sta­že­ní vozů Tesla se týká soft­wa­ru Au­tos­teer, který po­sky­tu­je asi­s­ten­ci ři­di­če 2. úrov­ně s funk­cí udr­žo­vá­ní v jízd­ním pruhu a je sou­čás­tí soft­wa­ru Au­to­pi­lot. ...
Pátek, 15 Prosinec 2023
2. SprutCAM X ve verzi 17.0.10 se lépe vyhýbá se kolizím
(Matching tags: OLP,Kolize,SprutCAM,Aktualizace,Obrábění,CAM,CAD)
Sprut­CAM Tech, ne­zá­vis­lý ev­rop­ský vý­vo­jář CAD/CAM/OLP, ozna­mu­je vy­dá­ní ak­tua­li­za­ce 17.0.10. Tato ak­tu­a­li­za­ce při­ná­ší roz­ší­ře­né funk­ce, opra­vy chyb a vy­lep­še­ní, je­jichž ...
Pátek, 08 Prosinec 2023
3. Jarní várka novinek v Zoner Photo Studiu X
(Matching tags: Zonerama,ZPS X,Photo Studio X,Zoner,Aktualizace)
Čer­stvá jarní ak­tu­a­li­za­ce Zoner Photo Stu­dia X při­ná­ší na­tiv­ní pod­po­ru více než 1200 ob­jek­ti­vů, až dvoj­ná­sob­ně rych­lej­ší na­čí­tá­ní RAWů, zlep­še­ní práce s dru­hým mo­ni­to­rem, ...
Úterý, 21 Březen 2023
4. Vydán ActCAD 2023 verze 1371
(Matching tags: In­tel­li­CAD,Verze 1371,ActCAD,Aktualizace)
Pro všech­ny pro­duk­ty Act­CAD 2023 byla vy­dá­na nová ak­tu­a­li­za­ce 1371. Jedná se o obec­nou údrž­bo­vou verzi, která ob­sa­hu­je ně­ko­lik vy­lep­še­ní a oprav chyb. Nové verze jsou k dis­po­zi­ci ...
Pondělí, 13 Březen 2023
5. K dispozici je nová aktualizace Artlantisu
(Matching tags: Artlantis,Aktualizace,Abvent,Opravy,MacOS,Win­dows)
Nová ak­tu­a­li­za­ce Art­lan­tis 2021 je nyní k dis­po­zi­ci pro uži­va­te­le sys­té­mů macOS a Win­dows. Pro­to­že au­to­ma­tic­kou ak­tu­a­li­za­ci blo­ku­je tech­nic­ký pro­blém, je do­po­ru­če­no ...
Pondělí, 29 Srpen 2022
6. Graphisoft vydává Archicad 26
(Matching tags: Stavebnictví,Architektura,Aktualizace,Graphisoft,BIMx,Archicad 26,BIMcloud,DDScad)
Spo­leč­nost Gra­phi­soft ozná­mi­la 14. 7. vy­dá­ní Ar­chi­ca­du 26 a ak­tu­a­li­za­ce svých ře­še­ní BIMcloud, BIMx a DD­S­cad. Díky vý­kon­ným vy­lep­še­ním au­to­ma­ti­zo­va­ných pra­cov­ních ...
Pondělí, 18 Červenec 2022
7. Mapy.cz aktualizovaly letecké snímky území středu ČR
(Matching tags: Střed České republiky,Letecké snímky,TopGis,Seznam.cz,Mapy.cz,Aktualizace,GIS)
Česká ma­po­vá apli­ka­ce Mapy.​cz spo­leč­nos­ti Se­znam.cz uži­va­te­lům už v prů­bě­hu květ­na zob­ra­zí ak­tu­ál­ní le­tec­ké sním­ky území krajů Krá­lo­vé­hra­dec­ké­ho, Par­du­bic­ké­ho, Ji­ho­čes­ké­ho ...
Úterý, 11 Květen 2021
8. Trimble vydal SysQue v8.0.1
(Matching tags: v8.0.1,SysQue,Opravy,Vylepšení,Aktualizace,Trimble,Revit)
Verze SysQue v8.0.1 z pro­sin­ce 2020 je kom­pa­ti­bil­ní s ak­tu­ál­ně pod­po­ro­va­ný­mi ver­ze­mi Au­to­de­sk Revit 2021, 2020 a 2019. Pro tyto tři verze budou k dis­po­zi­ci nové ...
Pondělí, 04 Leden 2021
9. CCE aktualizuje produktovou řadu EnSuite
(Matching tags: En­Su­i­te-Cloud,En­Su­i­te-Lite,Produktová řada,EnSuite,CCE,Aktualizace)
Spo­leč­nost CCE ozná­mi­la 29. července vý­znam­né ak­tu­a­li­za­ce své pro­duk­to­vé řady En­Su­i­te – En­Su­i­te, En­Su­i­te-Lite a En­Su­i­te-Cloud. En­Su­i­te-Cloud byl uve­den za­čát­kem to­ho­to ...
Pátek, 31 Červenec 2020
10. Aktualizace leteckých dat USA a Evropy v HxGN Content Programu
(Matching tags: HxGN Content Program,Geosystems,USA,Hexagon,Evropa,Aktualizace,Data)
Di­vi­ze Ge­o­sys­tems He­xa­go­nu ozná­mi­la 23. červ­na, že HxGN Con­tent Pro­gram, nej­vět­ší knihov­na vy­so­ce přes­ných le­tec­kých dat, ak­tu­a­li­zu­je v roce 2020 3 milióny čtve­reč­ních ...
Středa, 24 Červen 2020
11. nanoCAD Plus 20 je uveden jako větší aktualizace
(Matching tags: Market,Plus 20,2D/3D,nanoCAD,Nanosoft,Aktualizace,CAD)
Do le­toš­ní­ho vy­dá­ní na­no­CAD Plus, ce­no­vě do­stup­né­ho 2D/3D CAD pro­gra­mu firmy Nanosoft, byly při­dá­ny de­sít­ky no­vých pří­ka­zů a funk­cí, pro ještě větší vý­kon­nost. Mezi za­jí­ma­vé ...
Úterý, 23 Červen 2020
12. Servisní balíček 2 pro BobCAD-CAM V32
(Matching tags: V32,Service Pack 2,CAM,Software,CNC,Aktualizace,BobCAD-CAM,CAD-CAM)
Tato druhá ak­tu­a­li­za­ce pro Bob­CAD-CAM V32 za­hr­nu­je vy­lep­še­ní v ob­las­ti CAD a na­sta­ve­ní a opra­vy u vše­o­bec­né­ho CAD a CAM, fré­zo­vá­ní, sou­stru­že­ní, drá­to­vé­ho ...
Pondělí, 18 Květen 2020
13. Ultimaker Cura 4.6 s novými funkcemi
(Matching tags: Software,Slicer,4.6.1,Cura,Ultimaker,Aktualizace,3D tiskárny,Novinky)
Cura od Ul­ti­ma­ke­ru je nej­po­pu­lár­něj­ší bez­plat­ný 3D sli­cer s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem, který je první vol­bou pro mi­li­o­ny uži­va­te­lů na celém světě. Je to po­kro­či­lý ná­stroj ...
Čtvrtek, 14 Květen 2020
14. Aktualizace softwaru Leica iCON site
(Matching tags: Software,BIM,Stavebnictví,Aktualizace,Silnice,Leica,iCON site,Inženýrské stavby)
Leica Ge­o­sys­tems, sou­část He­xa­go­nu, ozná­mi­la novou verzi soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní Leica iCON site pro stav­bu sil­nic a in­že­nýr­ské stav­by. Nová verze bude vy­dá­na 15. dubna 2020 a za­hr­nu­je ...
Pondělí, 16 Březen 2020
15. Hexagon aktualizoval TubeShaper pro měření potrubí
(Matching tags: TubeShaper,Trubky,Aktualizace,Hexagon,Měření,Potrubí)
Spo­leč­nost He­xa­gon vy­da­la ak­tu­a­li­za­ci plat­for­my Tu­be­Sha­per, která slou­ží k pro­jek­ci, ana­lý­ze a vý­ro­bě tru­bek. Nová verze při­ná­ší zá­kaz­ní­kům dů­le­ži­té funk­ce sou­vi­se­jí­cí ...
Pátek, 07 Únor 2020
16. Datakit aktualizuje překladače pro Rhino
(Matching tags: Data,Překladače,Aktualizace,Rhino,Datakit,konverze)
Mezi vy­lep­še­ný­mi pře­va­dě­či na­jde­me UG NX 3D do Rhina, jenž umo­ž­ňuje pře­vod dat ze sou­bo­rů Uni­gra­phics/NX do soft­wa­ru Rhi­no­ce­ros bez nut­nos­ti li­cen­ce pro NX. Pře­klá­dá všech­na ...
Úterý, 07 Leden 2020
17. Abvent oznamuje Artlantis 2020.0.2.21255
(Matching tags: 2020.0.2.21255,Artlantis,Aktualizace,Abvent,Opravy)
Nová ak­tu­a­li­za­ce na­bí­zí množ­ství oprav, a to z verze 9.​0.​2.​21201 u efe­k­tu por­tá­lu v ná­hle­du (Pre­view), vi­di­tel­nos­ti tex­tu­ry u ne­ko­neč­né země nebo uplo­ad ...
Pátek, 03 Leden 2020
18. AMC Bridge aktualizuje CADtoEarth pro Autodesk Revit
(Matching tags: Autodesk,AMC Bridge,Aktualizace,Revit,CADtoEarth)
Spo­leč­nost AMC Bridge vy­da­la vy­lep­še­nou in­ter­ne­to­vou verzi CAD­to­Earth ur­če­nou pro Au­to­de­sk Revit. Nová in­ter­ne­to­vá část CAD­to­Earth je za­lo­že­na na nej­no­věj­ší verzi Ce­si­um ...
Čtvrtek, 19 Prosinec 2019
19. Aktualizace BIM 360 Design Collaboration
(Matching tags: IFC,BIM 360,Autodesk,Stavebnictví,Aktualizace,Revit,Design Collaboration)
De­sign Colla­bo­rati­on nově pod­po­ru­je sou­bo­ry IFC a umož­ňu­je vy­tvá­řet ba­líč­ky s IFC daty, zob­ra­zit sdí­le­ný ba­lí­ček s IFC daty, zob­ra­zit IFC data jako je­den mo­del nebo ...
Středa, 11 Prosinec 2019
20. Aktualizace IdeateApps pro Revit
(Matching tags: IdeateApps,Autodesk,Revit,Aktualizace,TabulkyPlány)
Ide­a­te Soft­ware, dlou­ho­le­tý člen sítě vý­vo­já­řů Au­to­de­s­ku, při­chá­zí s vy­lep­še­ní­mi v Ide­a­te­Ap­ps, sou­bo­ru doplňko­vých ná­stro­jů pro Revit, zjed­no­du­šu­jí­cích nej­čas­těj­ší ...
Středa, 04 Prosinec 2019
21. BIM 360 Project Management aktualizován
(Matching tags: Telefony,RFI,BIM 360,Project Management,iOS,Aktualizace,Tablety)
V prů­bě­hu lis­to­pa­du se ob­je­vi­ly no­vin­ky u 2D a 3D pro­jek­to­vé­ho a te­ch­­nic­ké­ho soft­wa­ru spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk. BIM 360 Pro­ject Ma­nage­ment ny­ní ve své iOS ...
Úterý, 26 Listopad 2019
22. Aktualizace Ideate BIMLinku pro Revit
(Matching tags: Autodesk,Ideate BIMLink,Správa modelů,Revit,Aktualizace,Excel)
Ide­a­te Soft­ware, dlou­ho­le­tý člen vý­vo­jář­ské sítě Au­to­de­s­ku, na­bí­zí vy­lep­še­nou verzi apli­ka­ce Ide­a­te BIMLink, která zjed­no­du­šu­je už 10 let sprá­vu mo­de­lů pře­su­nem dat ze soft­wa­ru ...
Pátek, 15 Listopad 2019
23. Modelování spalování motoru v Simcenter STAR-CCM+
(Matching tags: Aktualizace,Digital,Siemens,Spalování,Simcenter,STAR-CCM+)
Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wa­re ozná­mi­la vy­dá­ní nej­no­věj­ší ver­ze soft­wa­ru Sim­cen­ter STAR-CCM+, kte­rá na­bí­zí nové fy­zi­kál­ní mo­de­ly s vyš­ší re­a­li­tou a věr­nos­tí ...
Pátek, 01 Listopad 2019
24. AMC Bridge aktualizuje VR-Architecture na verzi 4.1
(Matching tags: Verze 4.1,VR-Architecture,Stavebnictví,3D modely,AMC Bridge,Aktualizace)
VR-Ar­chi­tectu­re je tech­no­lo­gie pro tvor­bu 3D mo­de­lů buď jed­no­ho pat­ra ne­bo ce­lé bu­do­vy na za­ří­ze­ních An­dro­id po­mo­cí plá­nů pro­sto­ro­vé­ho uspo­řá­dá­ní nebo ruč­ních ná­kre­sů. ...
Středa, 11 Září 2019
25. Au­to­CAD ak­tu­a­li­zo­ván na verzi 2020.1
(Matching tags: Hotfix,AutoCAD,Autodesk,Aktualizace,2020.1)
Ak­tu­a­li­za­ce Au­to­CAD 2020.1 (která bude mít v okně About číslo verze Q.70.0.0) ob­sa­hu­je pře­de­vším hot­fix opra­vu pro­blé­mů s bloky v Au­to­CA­Du 2020. U palet bloků lze ...
Úterý, 06 Srpen 2019
26. Aktualizace softwaru EinScan na verzi 3.0
(Matching tags: 3D skenování,Pro,Aktualizace,Pro+,Verze 3.0,EinScan,Software)
Společnost Shining 3D na základě požadavků a odezvy zákazníků a po testování beta provedení vydává software EinScan ve verzi 3.0 pro skenery EinScan-Pro a Pro+. Nová verze nabízí zcela nové uživatelské ...
Neděle, 04 Srpen 2019
27. Aktualizace BIM 360 Docs - 8. červenec 2019
(Matching tags: Projekt,Aktualizace,360,BIM,Document Management,Docs)
Nejnovější verze BIM 360 Document Management nabízí vylepšené vzo­ry složek projektu, lepší kontrolu pořadí a zobrazení sloupců a řadu dal­ších možností. V administraci projektu (Project ...
Sobota, 13 Červenec 2019
28. CADSoftTools vydává ABViewer ve verzi 14.1
(Matching tags: Verze 14.1,Aktualizace,Měření,CADSoftTools,ABViewer)
 ABViewer 14.1 nabízí – kromě běžných oprav chyb – podporu nových formátů, a to Parasolid (*.x_t, *.x_b) a Solidworks (*.sldprt), a také export do formátů IGES, STEP a BREP. ...
Čtvrtek, 27 Červen 2019
29. Aktualizace modulu Prediction and Analytics v BIM 360
(Matching tags: Stavebnictví,Prediction and Analytics,BIM 360,Moduly,Aktualizace)
Nový update nabízí Construction IQ, službu strojového učení od Au­to­de­s­ku pro projekty BIM 360 Field Managementu další generace. Služba sou­ča­s­ně podporuje i klasické terénní projekty. Zabudována ...
Neděle, 23 Červen 2019
30. SketchBook 5.0 update pro Android, iOS a Windows 10
(Matching tags: 5.0,SketchBook,Aktualizace,Autodesk,Zdarma)
Pro Android, iOS a Windows 10 je určena další velká aktualizace ap­li­ka­ce SketchBook, která je i nadále zdarma. Předchozí verze pouze opravovaly chyby a usnadnily začátek tvorby výkresu, ...
Neděle, 02 Červen 2019
31. ZWSOFT oznamuje ZW3D 2019 SP
(Matching tags: ZW3D 2019 SP,Kusovníky,3D CAD,CAM,ZWSOFT,Vylepšení,BOM,Aktualizace)
Nová verze nabízí v oblasti CAD vylepšený import 2D výkresů z Catie a Solidworks (doplněk je do konce srpna při aktualizaci nebo koupi ZW3D 2019 SP zdarma), přibyla podpora importu ...
Čtvrtek, 30 Květen 2019
32. 3D skener Creaform HandySCAN splňuje požadavky Boeingu
(Matching tags: Aktualizace,Boeing,Creaform,HandySCAN 3D,Záznam poškození,SmartDENT 3D)
Laserový skener HandySCAN 3D je nyní možné použít pro záznam fyzických vlastností promáčknutí a poškození letadel u všech komerčních modelů Boeing. V servisní brožuře společnosti jsou uvedeny ...
Čtvrtek, 30 Květen 2019
33. Aktualizace BIM 360 Docs
(Matching tags: Office,Aktualizace,PowerPoint,Excel,Docs,BIM 360,Word,Visio)
Jednou z nejvýznamnějších novinek v BIM 360 Docs je možnost pro­hlí­žet, vytvářet a editovat soubory Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint a Visio) přímo v prostředí ...
Čtvrtek, 30 Květen 2019
34. JTB BatchAttEdit 3.0
(Matching tags: BatchAttEdit 3.0,JTB World,Aktualizace,Bricscad,AutoCAD)
Aplikace BatchAttEdit je určena pro hromadnou editaci vlastností v prostředí programů BricsCAD a AutoCAD. Shromažďuje vlastnosti ve všech blocích zadaných vzorů názvů ve více výkresech a zobrazuje ...
Čtvrtek, 23 Květen 2019
35. Aktualizace BIM 360 Model Coordination
(Matching tags: Autodesk,Aktualizace,Model Coordination,BIM 360)
Novinkou v rámci Model Coordination je možnost komplexního pře­h­le­du problémů s možností připsat kolize k řešení některému z členů pro­je­k­tu. Postranní panel v prohlížeči Model ...
Středa, 01 Květen 2019
36. CGS Labs aktualizují Autopath
(Matching tags: Autopath,CGS Labs,Auta,Bricscad,Aktualizace,Simulace,Knihovny,AutoCAD)
... do knihovny nové vozy. Uživatelé Autopath PRO rovněž mohou upravit podle svého různé parametry, a dokonce i design. Aktualizace knihoven i softwaru je pro plátce servisního balíčku ...
Neděle, 28 Duben 2019
37. Aktualizovaný DirectTranslator pro automatickou validaci dat
(Matching tags: Data,CAD,Automatická validace dat,EX8.1,DirectTranslator,Aktualizace,Elysium)
Nová verze DirectTranslatoru EX8.1 firmy Elysium nabízí v oblasti validace dat možnost najít a porovnat rozdíly mezi soubory CAD – CAD, CAD – soubor neutrálního formátu, technickými změnami pořadí, ...
Čtvrtek, 25 Duben 2019
38. 3D Repo aktualizuje cloudovou platformu pro stavebnictví
(Matching tags: Cloud,Aktualizace,3D Repo,Platforma,Stavebnictví)
V nové verzi najdeme například přidané funkce jako validaci dat a skupin prvků modelu pomocí Smart Groups, podporu nativního formátu Revitu s možností nahrávat tyto soubory přímo do platformy ...
Středa, 17 Duben 2019
39. Onshape novinky prvního čtvrtletí 2019
(Matching tags: Onshape,Q1 2019,Release Management,Novinky,Aktualizace,3D CAD)
V nové aktualizaci cloudové platformy pro vývoj výrobku najdeme např. no­vou funkci Release Management s možností nastavitelných upo­zor­ně­ní, aktualizace v Onshape Drawings a FeatureScript ...
Pondělí, 08 Duben 2019
40. Dynatrace aktualizuje AI engine Davis pro Microsoft Azure
(Matching tags: Dynatrace,AI engine,Davis,Azure,Microsoft,Aktualizace)
Engine s umělou inteligencí Davis nabízí otevřené prostředí a nově přebírá informace z prostředí Microsoft Azure Monitor pro zjednodušení cloudových operací a zrychlení nových pracovních postupů v cloudu ...
Pondělí, 01 Duben 2019
41. Indoor Reality aktualizuje řešení pro 3D mobilní mapování
(Matching tags: GPS,GIS,Indoor Reality,3D mobilní mapování,Vnitřní prostory,Aktualizace)
3D mobilní mapování umožňuje přiřadit značky zeměpisné šířky a délky k jednotlivým položkám ve vnitřních prostorách, kde nelze využít GPS. Na rozdíl od 3D mapovacích systémů využívajících ...
Středa, 06 Březen 2019
42. Siemens aktualizuje software NX umělou inteligencí
(Matching tags: Umělá inteligence,Strojové učení,Ssoftware NX,Siemens,Aktualizace)
Nejnovější verze softwaru NX byla rozšířena o strojové učení (machine learning – ML) a umělou inteligenci (artificial intelligence – AI). Umo­ž­ňu­jí automaticky přizpůsobit uživatelské rozhraní ...
Čtvrtek, 21 Únor 2019
43. Aktualizace pro CMS IntelliCAD 9.0 Premium Edition
(Matching tags: CAD,Aktualizace,CMS,Premium Edition,IntelliCAD 9.0,PE a PE Plus,Digitální podpisy,DWG kompatibilita)
CAD Manufacturing Systems uvedla nové aktualizace softwaru CMS IntelliCAD 9.0 Premium Edition (PE a PE Plus), jenž vyšel v srpnu 2018. Vedle oprav a vylepšení (výkon, práce se soubory, ...
Středa, 20 Únor 2019
44. Aktualizace v Autodesk SketchBooku
(Matching tags: Opravy,Windows 10,Autodesk,iOS,Android,SketchBook,Aktualizace)
Autodesk vydal aktualizaci SketchBooku, a to jak pro Apple iOS, tak Windows 10 (UWP) a Android. Pro použití už není nutné vytvářet nebo se přihlašovat k účtu na Autodesk. Nová ...
Pondělí, 04 Únor 2019
45. DMSC oznamuje aktualizaci standardu QIF 3
(Matching tags: Kvalita,Aktualizace,DMSC,QIF 3,ANSI,QIF,Standardy,Normy,CAD)
Konsorcium pro digitální metrologické standardy, Digital Metrology Standards Consortium (DMSC), oznámilo vydání aktualizované verze standardu Quality Information Framework: QIF 3.0. Jde o standard ...
Pátek, 01 Únor 2019
46. Aktualizace rozšíření Autodesk Structural Precast pro Revit
(Matching tags: Aktualizace,Extension,Autodesk,Stavebnictví,Rozšíření,Structural Precast,Revit 2019,Prefabrikáty)
Autodesk Structural Precast Extension pro Revit 2019 Update 1 je určen pro projekty s prefabrikovaným a monolitickým betonem a nabízí vylepšené propojení s výrobním procesem díky Extended ...
Středa, 30 Leden 2019
47. Ideate aktualizuje doplňky pro Autodesk Revit
(Matching tags: Aktualizace,Revit,Ideate,GDPR,Doplňky,Software,Autodesk,Stavebnictví)
Dlouholetý člen vývojářské sítě Autodesk, společnost Ideate Software, oznámila vylepšení svých doplňků pro Revit, které navíc splňují požadavky GDPR. V doplňku Ideate BIMLink přibyla možnost editovat ...
Čtvrtek, 10 Leden 2019
48. MIT aktualizoval 3D tiskárnu na sklo – G3DP2
(Matching tags: G3DP2,MIT,Sklo,Hardware,Aktualizace,3D tiskárny)
První prototyp tiskárny, která umí tisknout skleněný materiál, se objevil před několika lety pod názvem G3DP. Tato 3D tiskárna však vznikla zcela nově a byla kompletně přetvořena. Především došlo ...
Úterý, 08 Leden 2019
49. Aktualizace 3ds Max 2019.3
(Matching tags: 3ds Max,Vylepšení,Aktualizace,Revit,Modely,Autodesk,Zobrazení,2019.3)
Nová aktualizace 3ds Max přináší větší počet vylepšení při zobrazení 3D Revit modelů v 3ds Max, nový režim zobrazení, nastavení OSL a další. Pokud jde o Revit, není již nutná při importu ...
Úterý, 18 Prosinec 2018
50. IMAGINiT aktualizuje software Pulse
(Matching tags: PULSE,IMAGINiT,BIM 360,Vault,Aktualizace,Fusion,Autodesk)
IMAGINiT Pulse je určen pro snadnější práci s daty při návrhu a vý­ro­bě, jejich znovuvyužití a sdílení mezi nesourodými firemními systémy a softwarovými platformami a k minimalizaci ...
Úterý, 13 Listopad 2018