Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo bentley systems

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Podejte si nominaci na Going Digital Awards in Infrastructure 2024
(Matching tags: Projekty,Infrastruktura,Bentley Systems,Going Digital Awards,YII2024)
Bent­ley Sys­tems, vý­rob­ce soft­wa­ru pro in­fra­stru­k­tur­ní in­že­nýr­ství, vy­hlá­sil výzvu k po­dá­vá­ní no­mi­na­cí na oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards 2024 v ob­las­ti in­fra­stru­k­tury. ...
Úterý, 02 Duben 2024
2. BP si vybrala produkty Bentley pro správu informací
(Matching tags: Infrastructure Cloud,ALIM,AssetWise,Bentley Systems)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la, že BP si vy­bra­la její sys­témy As­se­tWi­se Asset Li­fecycle In­for­mati­on Ma­nage­ment (ALIM) a As­se­tWi­se Re­li­a­bi­li­ty (AR), které jsou sou­čás­tí Bent­ley ...
Neděle, 05 Listopad 2023
3. Vítězové YII 2023 a Going Digital Awards
(Matching tags: Bentley Systems,Vítězové,Going Digital Awards,#YII2023)
Ve dnech 11. a 12. října uspo­řá­da­la Bent­ley Sys­tems svoji pra­vi­del­nou kon­fe­ren­ci Rok v in­frastruk­tu­ře ten­to­krát v Sin­ga­pu­ru, vy­sí­lá­na byla také on­li­ne. Byli na ní ...
Pondělí, 16 Říjen 2023
4. Seequent kupuje Flow State Solutions
(Matching tags: Flow State Solutions,#YII2023,Seequent,Bentley Systems,Akvizice,Simulace)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 12. října na své kon­fe­ren­ci Year in In­frastructu­re v Sin­ga­pu­ru, že Se­equent, The Bent­ley Sub­sur­fa­ce Com­pa­ny, po­de­psal do­ho­du o akvi­zi­ci Flow ...
Čtvrtek, 12 Říjen 2023
5. Bentley vyhlašuje finalisty Going Digital Awards 2023
(Matching tags: YII 2023,Going Di­gi­tal Awards,Finalisté,Singapur,Bentley Systems)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 30. srpna fi­na­lis­ty sou­tě­že Going Di­gi­tal Awards 2023 v in­frastruk­tu­ře. Kaž­do­roč­ní pro­gram udě­lo­vá­ní cen oceňuje vý­ji­meč­nou práci uži­va­te­lů soft­wa­ru ...
Pátek, 08 Září 2023
6. Bentley přichází s novou verzí – STAAD.Pro 2023
(Matching tags: Stavebnictví,Bentley Systems,STAAD.Pro,Produktivita,CONNECT Edition,Odstranění závad)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la novou hlav­ní verzi STAAD.​Pro. V rámci svého zá­vaz­ku čas­tě­ji do­dá­vat nová se­sta­ve­ní dává k dis­po­zi­ci tuto verzi, která při­dá­vá skvě­lé nové funk­ce ...
Pondělí, 14 Srpen 2023
7. Digital Design Delivery by ProjectWise detailně (1)
(Matching tags: Webinar,Digital Design Delivery,Tomáš Staněk,Bentley Systems,ProjectWise)
Bent­ley Sys­tems zve zá­jem­ce na svůj další webi­nář, ve kte­rém účast­ní­ky de­tail­ně se­zná­mí s pro­ce­sem Di­gi­tal De­sign De­li­ve­ry by Pro­jectWi­se. První část tohoto webi­náře se koná ...
Středa, 02 Srpen 2023
8. Webinář o digitálních dvojčatech pro vodárenské společnosti
(Matching tags: Vodárenství,Digitální dvojčata,Bentley Systems,Webinar,Infrastruktura)
Mě­síč­ník Di­gi­tal Curren­cy, edice Water and Was­tewa­ter od Bent­ley Sys­tems při­ná­ší in­for­ma­ci o webo­vém se­mi­náři Bent­ley na vy­žá­dá­ní, který se za­bý­vá di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty ...
Pondělí, 24 Červenec 2023
9. Bentley iTwin Activate – Internet věcí v infrastruktuře
(Matching tags: Spa­tial Data.​AI,iTwin Acti­va­te,Bentley Systems,Sur­Plus Maps,Re­base Ener­gy,VTS)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 1. červ­na spuš­tě­ní pro­gra­mu iTwin Acti­va­te, 20tý­den­ní­ho pro­gra­mu spo­leč­né­ho vý­vo­je, jehož cílem je urych­lit za­čí­na­jí­cí pod­ni­ky v ob­las­ti soft­wa­ru ...
Neděle, 11 Červen 2023
10. Strategické partnerství Bentley a Inženýrů bez hranic
(Matching tags: Strategické partnerství,En­gi­neers Wi­thout Bor­ders,Bentley Systems)
Or­ga­ni­za­ce En­gi­neers Wi­thout Bor­ders In­ter­nati­o­nal ozná­mi­la 20. dubna stra­te­gic­ké part­ner­ství s Bent­ley Sys­tems. Toto vý­znam­né part­ner­ství po­mů­že pod­po­řit po­slá­ní or­ga­ni­za­ce, ...
Úterý, 25 Duben 2023
11. Další ze série webinářů o novinkách v ProjectWise
(Matching tags: Bentley Systems,Webináře,ProjectWise,iTwin)
V po­sled­ním webi­ná­ři Bent­ley Sys­tems byly před­sta­ve­ny nej­no­věj­ší zá­sad­ní vy­lep­še­ní Pro­jectWi­se (PW). V úterý 25. dubna 2023 v 17:00 hodin se pak na webi­ná­ři Po­no­ře­ní ...
Pondělí, 10 Duben 2023
12. Výzva k nominacím na cenu 2023 Going Digital Awards v infrastruktuře
(Matching tags: Year in In­fra­struc­tu­re,Going Digital Awards,Singapur,Bentley Systems,Infrastruktura)
Bent­ley Sys­tems vy­hlá­si­la 1. břez­na 2023 výzvu k po­dá­vá­ní no­mi­na­cí na oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards in In­fra­stru­c­tu­re 2023. Tyto ceny, které hod­no­tí ne­zá­vis­lé po­ro­ty slo­že­né ...
Středa, 08 Březen 2023
13. Keith Bentley odchází do důchodu
(Matching tags: Werner Andre,David Hollister,TCO,Julien Moutteho,Důchod,Keith Bentley,Bentley Systems)
Za­jí­ma­vé zprá­vy při­šly z Bent­ley Sys­tems. Za­kla­da­tel spo­leč­nos­ti Keith Bent­ley od­stou­pí od dubna 2023 z po­zi­ce tech­no­lo­gic­ké­ho ře­di­te­le a pře­vez­me roli tech­no­lo­gic­ké­ho ...
Středa, 01 Březen 2023
14. Bentley Systems oznamuje akvizici EasyPower
(Matching tags: EasyPower,Energetické systémy,Digitální dvojčata,Bentley Systems,Infrastruktura)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 23. února, že zís­ka­la spo­leč­nost Ea­sy­Power, před­ní­ho vý­vo­já­ře soft­wa­ro­vých ná­stro­jů pro na­vr­ho­vá­ní a ana­lý­zu pro elek­tro­tech­ni­ky. Od svého za­lo­že­ní ...
Neděle, 26 Únor 2023
15. Systém HVAC-Twin od CCTechu využívá Bentley iTwin
(Matching tags: HVAC-Twin,CCTech,iTwin,Klimatizace,Větrání,Topení,Bentley Systems,HVAC)
Spo­leč­nost CC­Tech ozná­mi­la, že do pro­gra­mu po­we­red by iTwin spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems při­dá­vá HVAC-Twin. HVAC-Twin umožňuje rych­lou ob­mě­nu mezi ite­ra­ce­mi ná­vr­hu HVAC (He­a­ting, ...
Úterý, 03 Leden 2023
16. Nové funkce a aplikace v řešení pro řízení výstavby SYNCHRO
(Matching tags: Řízení výstavby,SYNCHRO Perform,SYNCHRO Cost,SYNCHRO 4D,Bentley Systems)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la ino­va­ce svého ře­še­ní pro ří­ze­ní vý­stav­by SYN­CHRO 4D a při­dá­ní apli­ka­cí SYN­CHRO Cost a SYN­CHRO Per­form. Nová vy­lep­še­ní a roz­ší­ře­ní port­fo­lia ...
Středa, 07 Prosinec 2022
17. Integrace nástroje EC3 s platformou Bentley iTwin
(Matching tags: Bu­il­ding Transpa­ren­cy,iTwin,EC3,Bentley Systems)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 7. lis­to­pa­du na COP27 roz­ší­ře­né in­te­gro­va­né pra­cov­ní po­stu­py pro vý­po­čet ob­sa­že­né­ho uh­lí­ku v plat­for­mě Bent­ley iTwin. Nová in­te­gra­ce umožňuje ...
Čtvrtek, 10 Listopad 2022
18. Nearabl využívá platformu Bentley iTwin
(Matching tags: Vnitřní navigace,Nearabl,iTwin,Partnerství,Bentley Systems,Vizualizace)
Spo­leč­nost Nea­ra­bl ozná­mi­la 24. října part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Bent­ley Sys­tems s cílem roz­ší­řit vy­u­ži­tí své tech­no­lo­gie vnitř­ní na­vi­ga­ce za­lo­že­né na roz­ší­ře­né re­a­li­tě ...
Pátek, 04 Listopad 2022
19. Spolupráce FUKUI COMPUTER s Bentley Systems
(Matching tags: FUKUI COMPUTER,iTwin,Bentley Systems,Stavebnictví)
Fukui Com­pu­ter, do­da­va­tel CAD pro sta­veb­ní prů­my­sl, uza­vřel stra­te­gic­ké part­ner­ství s Bent­ley Sys­tems, spo­leč­nos­tí za­bý­va­jí­cí se soft­warem pro in­frastruk­tur­ní in­že­nýr­ství, ...
Pondělí, 10 Říjen 2022
20. Finalisté Going Digital Awards in Infrastructure 2022
(Matching tags: Going Digital Awards,Finalisté,Bentley Systems,Infrastruktura,Stavebnictví)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 19. září fi­na­lis­ty oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re za rok 2022. Kaž­do­roč­ní pro­gram udě­lo­vá­ní oce­ně­ní vy­zdvi­hu­je vý­ji­meč­nou ...
Čtvrtek, 29 Září 2022
21. Oznámení minidokumentárních filmů Bentley
(Matching tags: Be­ne­ath the Sur­fa­ce,BBC,Dokumentární filmy,Voda,Bentley Systems)
Bent­ley Sys­tems chce oce­nit dva ze svých uži­va­te­lů, kteří pre­zen­tu­jí své di­gi­tál­ní po­kro­ky v do­ku­men­tár­ních mi­ni­fil­mech, jež byly uve­de­ny 8. září on-line a na Svě­to­vém ...
Pondělí, 12 Září 2022
22. AKULAR TWIN získává označení Powered by iTwin
(Matching tags: Powered by iTwin,Akular,AKULAR TWIN,Bentley Systems,BIM)
Aku­lar ozná­mil vy­dá­ní lehké apli­ka­ce AKU­LAR TWIN, která je po­sta­ve­na na plat­for­mě Bent­ley iTwin. Apli­ka­ce umožňuje uži­va­te­lům na­hrát model BIM v prů­bě­hu vý­stav­by nebo si ne­chat ...
Čtvrtek, 18 Srpen 2022
23. Hilti spolupracuje s Bentley Systems
(Matching tags: Stavebnictví,Bentley Systems,Spolupráce,Hilti,Základové desky,Kotvení)
Spo­leč­nost Hilti North Ame­ri­ca, po­sky­tu­jí­cí ino­va­tiv­ní ná­stro­je, tech­no­lo­gie, soft­ware a služ­by pro ko­merč­ní sta­veb­nic­tví, ze­fek­tiv­ni­la pra­cov­ní po­stup na­vr­ho­vá­ní ...
Pondělí, 18 Červenec 2022
24. Bentley vydala Infrastructure Yearbook 2021
(Matching tags: Infrastructure Yearbook 2021,Ročenka,Bentley Systems,Projekty,Infrastruktura)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 19. květ­na 2022 vy­dá­ní ro­čen­ky In­fra­stru­ctu­re Year­book 2021. Ro­čen­ka je sou­hr­nem vy­ni­ka­jí­cích pro­jek­tů ze sou­tě­že Going Di­gi­tal Awards 2021 v ob­las­ti ...
Úterý, 24 Květen 2022
25. Webinář Unicorn BIM Day 2022
(Matching tags: Unicorn Systems,Bentley Systems,Webinar,BIM)
Spo­leč­nost Uni­corn zve na webi­nář Uni­corn BIM Day 2022, který se bude konat ve stře­du 18. 5. 2022. Co se vlast­ně skrý­vá pod zkrat­kou BIM a jak Vám může při kaž­do­den­ních čin­nos­tech soft­ware ...
Pondělí, 09 Květen 2022
26. Vyšla publikace Bentley Infrastructure Yearbook 2021
(Matching tags: Infrastructure Yearbook 2021,Ročenka,Bentley Systems,Projekty,Infrastruktura)
Ro­čen­ka in­frastruk­tu­ry spo­leč­nos­ti Bent­ley pro rok 2021 je již k dis­po­zi­ci. Tato pu­b­li­ka­ce osla­vu­je vy­ni­ka­jí­cí úspě­chy uži­va­te­lů soft­wa­ru Bent­ley, kteří na­vr­hu­jí, bu­du­jí ...
Pondělí, 11 Duben 2022
27. Bentley Systems oznámila akvizici společnosti ADINA
(Matching tags: ADINA,iTwin,Digitální dvojčata,Bentley Systems,Simulace,FEM)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 7. dubna, že kou­pi­la spo­leč­nost ADINA R & D se síd­lem ve Wa­ter­tow­nu ve státě Massa­chusetts, před­ní­ho vý­vo­já­ře soft­wa­ro­vých apli­ka­cí pro ...
Sobota, 09 Duben 2022
28. Série webinářů o MicroStation
(Matching tags: Webináře,Bentley Systems,Microstation)
Chce­te se na­u­čit, jak lépe vy­u­ží­vat pro­dukt MicroStati­on? Jste uži­va­tel star­ší verze nebo Power­Draf­tu a chtě­li byste pře­jít na nej­no­věj­ší verzi MicroStati­on Con­nect? Nebo byste ...
Čtvrtek, 24 Březen 2022
29. Nominujte projekty do Going Digital Awards 2022!
(Matching tags: Going Di­gi­tal Awards,2022,Bentley Systems,Infrastruktura)
Sou­těž­ní klání Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re, po­řá­da­né Bent­ley Sys­tems, je vzru­šu­jí­cí a dobře hod­no­ce­ná ce­lo­svě­to­vá sou­těž, která od svého za­lo­že­ní v roce 2004 ...
Čtvrtek, 17 Březen 2022
30. Bentley dokončila akvizici Power Line Systems
(Matching tags: Elektrická vedení,Power Line Systems,PLS,Bentley Systems,Akvizice,Software)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la do­kon­če­ní akvi­zi­ce spo­leč­nos­ti Power Line Sys­tems (PLS) – lídra v ob­las­ti soft­wa­ru pro na­vr­ho­vá­ní nad­zem­ních elek­tric­kých pře­no­so­vých ...
Středa, 02 Únor 2022
31. Seequent kupuje Advanced Resources and Risk Technology
(Matching tags: Geostatistika,AR2Tech,Seequent,Algoritmy,Bentley Systems,Akvizice)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 13. prosince, že její ob­chod­ní jed­not­ka See­quent zís­ka­la spo­leč­nost Advan­ced Re­sour­ces and Risk Tech­no­lo­gy (AR2­Tech) se síd­lem v Den­ve­ru, ...
Úterý, 14 Prosinec 2021
32. Vítězové Going Digital Awards in Infrastructure 2021
(Matching tags: Going Di­gi­tal,YII 2021,Vítězové,Bentley Systems,Awards,Infrastruktura)
Bent­ley Sys­tems (BSY) ozná­mi­la ví­tě­ze oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re v dru­hém dni své vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce Year in In­frastructu­re 2021. Také druhý den za­há­jil ...
Pondělí, 06 Prosinec 2021
33. Bentley získává společnost Power Line Systems
(Matching tags: Elektrická vedení,Power Line Systems,PLS,Bentley Systems,Akvizice,Software)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems (BSY) ozná­mi­la 19. lis­to­pa­du 2021, že uza­vře­la ko­neč­nou do­ho­du o zís­ká­ní spo­leč­nos­ti Power Line Sys­tems – lídra v ob­las­ti soft­wa­ru pro návrh ...
Pondělí, 22 Listopad 2021
34. Program Bentley Education expanduje na globální úroveň
(Matching tags: Bentley Systems,Bentley Education,Vzdělávání,SŠ a VŠ)
Bent­ley Sys­tems v rámci svého zá­vaz­ku k roz­ší­ře­ní pří­stu­pu ke svým pro­fe­si­o­nál­ním apli­ka­cím pro vzdě­lá­vá­ní, ozná­mi­la 26. října glo­bál­ní ex­pan­zi pro­gra­mu Bent­ley Edu­cati­on, ...
Čtvrtek, 28 Říjen 2021
35. Finalisté ocenění Going Digital Awards 2021
(Matching tags: Going Di­gi­tal,YII 2021,Finalisté,Bentley Systems,Awards,Infrastruktura)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 24. září 2021 fi­na­lis­ty oce­ně­ní Going Di­gi­tal 2021 Awards v in­frastruk­tu­ře. Kaž­do­roč­ní pro­gram udě­lo­vá­ní oce­ně­ní vy­zdvi­hu­je mi­mo­řád­nou ...
Sobota, 25 Září 2021
36. Bentley oznamuje akvizici firmy Imago Seequentem
(Matching tags: Geodata,Imago,Seequent,Geologie,Bentley Systems,Akvizice)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 3. srpna, že její ob­chod­ní jed­not­ka Se­equent zís­ka­la spo­leč­nost Imago, vý­vo­já­ře clou­do­vé­ho soft­wa­ru pro sní­má­ní a sprá­vu ge­o­vě­dec­kých sním­ků. ...
Neděle, 08 Srpen 2021
37. Seequent kupuje společnost Aarhus GeoSoftware
(Matching tags: Aarhus GeoSoftware,Seequent,3D Modelování,Bentley Systems,Akvizice,Software)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 7. čer­ven­ce, že její ob­chod­ní jed­not­ka Se­equent zís­ka­la dán­skou spo­leč­nost Aar­hus Ge­o­Soft­ware, vý­vo­já­ře ge­o­fy­zi­kál­ní­ho soft­wa­ru. Akvi­zi­ce ...
Pátek, 09 Červenec 2021
38. Bentley dokončuje akvizici firmy Seequent
(Matching tags: Geovědy,Seequent,3D Modelování,Bentley Systems,Akvizice,Software,GIS)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 17. červ­na do­kon­če­ní akvi­zi­ce spo­leč­nos­ti Se­equent Hol­dings Li­mi­ted, glo­bál­ní­ho lídra v ob­las­ti 3D mo­de­lo­va­cí­ho soft­wa­ru pro ge­o­vě­dy, ...
Pátek, 25 Červen 2021
39. Bentley Systems oznamuje akvizici SPIDA Softwaru
(Matching tags: Rozvodné sítě,OpenUtilities,SPIDA Software,Bentley Systems,Akvizice)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 14. června akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti SPIDA Soft­ware, vý­vo­já­ře spe­ci­a­li­zo­va­né­ho soft­wa­ru pro návrh, ana­lý­zu a sprá­vu sys­té­mů ob­služ­ných slou­pů. SPIDA, ...
Středa, 16 Červen 2021
40. Bentley kupuje Sensemetrics a Vista Data Vision
(Matching tags: Vista Data Vision,sensemetrics,IoT,Bentley Systems,Infrastruktura)
Společnost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 29. dubna 2021 akvi­zi­ci spo­leč­nos­tí sen­se­me­t­rics (uza­vře­na do­ho­da) a Vista Data Vi­si­on (do­kon­če­na), před­ních po­sky­to­va­te­lů soft­wa­ru ...
Středa, 05 Květen 2021
41. Bentley oznamuje akvizici kanadské společnosti INRO
(Matching tags: INRI,Digitální dvojčata,Mobilita,Bentley Systems,Akvizice,Infrastruktura)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 14. dubna 2021 akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti INRO Soft­ware, za­bý­va­jí­cí se mul­ti­mo­dál­ním do­prav­ním plá­no­vá­ním, si­mu­la­cemi pro­vo­zu a vi­zu­a­li­zač­ním soft­wa­rem ...
Neděle, 18 Duben 2021
42. Bentley integruje platformu iTwin s NVIDIA Omniverse
(Matching tags: Omniverse,iTwin,Digitální dvojčata,Bentley Systems,Nvidia,Infrastruktura)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 12. dubna 2021, že vy­ví­jí apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí plat­for­mu Nvi­dia Omni­ver­se pro fo­to­re­a­lis­tic­kou vi­zu­a­li­za­ci v re­ál­ném čase a si­mu­la­ci ...
Pondělí, 12 Duben 2021
43. Nominace na 2021 Going Digital Awards in Infrastructure
(Matching tags: Going Digital Awards,2021,Nominace,Bentley Systems,Infrastruktura)
Bent­ley Sys­tems vy­hlá­si­la výzvu k po­dá­ní no­mi­na­cí na 2021 Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re. Tento glo­bál­ní pro­gram oce­ně­ní, dříve známý jako Year in In­frastructu­re Awards, ...
Pátek, 26 Březen 2021
44. Webinář Integrace a vizualizace BIM, IoT a strojové učení
(Matching tags: Digital Twin,Strojové učení,Webináře,Azure,IoT,Bentley Systems,3D BIM,Infrastruktura)
Kom­bi­na­ce a vi­zu­a­li­za­ce růz­ných typů dat je sil­ným pří­pa­dem pro po­u­ži­tí di­gi­tál­ních dvoj­čat in­frastruk­tu­ry. Spo­leč­nos­ti Bent­ley a Micro­soft vy­vi­nu­ly di­gi­tál­ní ...
Pátek, 15 Leden 2021
45. Bentley se stává zakládajícím členem konsorcia Digital Twin
(Matching tags: Digital Twin Consortium,Bentley Systems,Infrastruktura)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems po­vý­ši­la svoji účast v Di­gi­tal Twin Con­sor­ti­um tím, že se stala za­klá­da­jí­cím čle­nem. Bent­ley, prů­kop­nic­ký člen od prv­ní­ho spuš­tě­ní kon­sor­cia v květ­nu ...
Úterý, 22 Prosinec 2020
46. Cohesive Companies kupují britskou firmu SRO Solutions
(Matching tags: SRO,SRO Solutions,Maximo,Bentley Systems,Akvizice,IBM)
Co­hesi­ve Com­pa­nies, ob­chod­ní jed­not­ka plně vlast­ně­ná, ale sa­mo­stat­ně pro­vo­zo­va­ná di­gi­tál­ním in­te­grá­to­rem Bent­ley Sys­tems, ozná­mi­la 30. lis­to­pa­du 2020 akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti ...
Pondělí, 30 Listopad 2020
47. Bentley Systems spouští fond Bentley iTwin Ventures
(Matching tags: Bentley iTwin Ventures,Fond,Digitální dvojčata,Bentley Systems,Infrastruktura)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la zří­ze­ní fondu Bent­ley iTwin Ven­tu­res, jehož pro­střed­nic­tvím se hodlá po­dí­let na in­ves­ti­cích do na­děj­ných tech­no­lo­gic­kých spo­leč­nos­tí, které ...
Pondělí, 16 Listopad 2020
48. Konference Year in Infrastructure vstupuje do druhého dne
(Matching tags: YII 2020,Year in Infrastructure,Bentley Systems,Awards,Ocenění,Konference)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems se na svoji vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci při­pra­vi­la oprav­du dů­klad­ně a musím kon­sta­to­vat, že YII 2020 je asi nej­lep­ší z po­dob­ných akcí v le­toš­ním ...
Středa, 21 Říjen 2020
49. Bentley oznámila cenu počáteční veřejné nabídky akcií
(Matching tags: BSY,NASDAQ,Akcie třídy B,Bentley Systems)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems (Bent­ley) ozná­mi­la 22. září 2020 cenu po­čá­teč­ní ve­řej­né na­bíd­ky 10 750 000 svých kme­no­vých akcií třídy B za cenu 22,00 $ za akcii . Akcie kme­no­vých akcií třídy ...
Pátek, 25 Září 2020
50. Bentley ohlásila finalisty ocenění Year in Infrastructure 2020
(Matching tags: Year in Infrastructure,Bentley Systems,Awards,Ocenění,Konference,Stavebnictví,YII 2020)
Bent­ley Sys­tems vy­hlá­si­la 15. září fi­na­lis­ty oce­ně­ní Year in In­frastructu­re 2020. Tento kaž­do­roč­ní pro­gram oceňuje mi­mo­řád­nou práci uži­va­te­lů soft­wa­ru Bent­ley, kteří do­sa­hu­jí ...
Čtvrtek, 17 Září 2020