Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo eplan

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Rychlejší přístup k datům přístrojů
(Matching tags: eStock,Platforma2024,Přístroje,Eplan,Cloud,Správa dat)
EPLAN eS­tock – clou­do­vý sys­tém sprá­vy pří­stro­jů na plat­for­mě EPLAN – umožňuje uži­va­te­lům spra­vo­vat a udr­žo­vat data pří­stro­jů přímo v pro­hlí­že­či, včet­ně jme­no­vi­tých na­pě­tí ...
Středa, 07 Únor 2024
2. E-learningové kurzy EPLAN Platforma 2024
(Matching tags: Samostudium,Update Training,Platforma 2024,e-learning,Eplan)
Ob­jev­te nové funk­ce, zís­kej­te tipy pro kon­strukč­ní práce a jed­no­du­še pra­cuj­te efek­tiv­ně­ji: s kurzy eLear­ning spo­leč­nos­ti EPLAN uži­va­te­lé pře­ko­ná­va­jí své do­sa­vad­ní ...
Úterý, 21 Listopad 2023
3. Dassault se připojil k EPLAN Partner Network
(Matching tags: Partner Network,Das­sault Sys­tè­mes,3DEXPERIENCE,Hannover Messe,Eplan,PLM)
Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce se může stát sku­teč­nos­tí pouze díky sí­ťo­vým sys­té­mům, kom­plex­ním datům a úzké spo­lu­prá­ci mezi vý­rob­ci. Za tímto úče­lem za­lo­žil EPLAN kon­cem roku 2020 ...
Středa, 19 Červenec 2023
4. Nová mezinárodní on­‑line akce EPLAN – EPLAN L!ve
(Matching tags: Platforma 2024,EPLAN L!ve,Pro Panel,Eplan)
Jakým vý­zvám čelí vý­rob­ci stro­jů a roz­vá­dě­čů na sou­čas­ných glo­bál­ních tr­zích? Jak lze na­sta­vit správ­ný kurz pro efek­tiv­ní in­že­nýr­skou práci už od po­čát­ku? Le­toš­ní akce EPLAN ...
Středa, 07 Červen 2023
5. Tvorba vícejazyčné dokumentace s EPLAN
(Matching tags: Pavol Buček,Překlady,Blog,Eplan,Dokumentace,ECAD,CAE)
Do re­dak­ce nám do­ra­zi­lo upo­zor­ně­ní na nové pří­spěv­ky na blogu EPLAN CZ&SK. O tento se za­slou­žil Pavol Buček, kon­zul­tant Epla­nu, za­bý­va­jí­cí se pře­váž­ně stan­dar­di­za­cí pro­jekč­ních ...
Pondělí, 10 Duben 2023
6. Konfigurace tras pro pokládku kabelů s modulem EPLAN FieldSys
(Matching tags: Ka­be­ly,Kon­fi­gu­race,Field­Sys,Trasy,Modul,ECAD,Eplan)
Na blogu firmy EPLAN lze najít za­jí­ma­vé člán­ky, které se vě­nu­jí jejím pro­duk­tům. Jed­ním z nich je právě tento. EPLAN Field­Sys je modul, který umožňuje kon­fi­gu­ro­vat trasy pro po­klád­ku ...
Pátek, 10 Březen 2023
7. EPLAN Partner Network: Digitální transformace pro váš maximální přínos
(Matching tags: Part­ner Ne­twork,Digitální transformace,Blog,Eplan)
V éře di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce je dů­le­ži­té ko­or­di­no­vat způ­so­by in­te­gra­ce sys­té­mů v ce­lých spo­leč­nos­tech, a to se ne­o­be­jde bez spo­leh­li­vé a jed­not­né plat­for­my. Spo­je­ní ...
Úterý, 07 Březen 2023
8. Maximální zákaznické výhody z digitální transformace
(Matching tags: Digitální transformace,ECAD,Eplan,ERP,PDM,CAD,PLM)
Part­ner­ský pro­gram EPLAN Part­ner Ne­twork byl za­lo­žen před více než dvěma lety a v prů­bě­hu této doby se do pro­gra­mu za­po­ji­lo při­bliž­ně še­de­sát spo­leč­nos­tí. Stra­te­gič­tí part­ne­ři ...
Čtvrtek, 09 Únor 2023
9. NX Industrial Electrical Design 2212
(Matching tags: Elect­ri­cal De­sign,NX In­dustrial,ECAD,Eplan,Siemens,Software,PLM)
S čís­lem 2212, zřej­mě ozna­ču­jí­cím rok a měsíc, byly vy­dá­ny nej­no­věj­ší verze NX In­dustrial Elect­ri­cal De­signu. Soft­ware NX In­dustrial Elect­ri­cal De­sign po­sky­tu­je cen­t­rál­ní ...
Sobota, 24 Prosinec 2022
10. Strategické partnerství firem Siemens a EPLAN
(Matching tags: Siemens,Eplan,ECAD,Partnerství,Elektrokonstruktéři)
Spo­leč­nos­ti Si­e­mens Smart In­frastructu­re a EPLAN po­de­psa­ly smlou­vu o stra­te­gic­kém part­ner­ství pro po­sí­le­ní spo­lu­prá­ce v ob­las­ti soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro tržní ...
Čtvrtek, 24 Listopad 2022
11. Intuitivnější výroba rozváděčů
(Matching tags: ECAD,Smart Moun­ting,Pro Panel,Rozvaděče,Výroba,Eplan)
Špat­ná ko­mu­ni­ka­ce, ne­dos­ta­tek času a kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­níků: to je, bo­hu­žel, ne­ra­dost­ná re­a­li­ta kaž­do­den­ní práce při výrobě roz­váděčů. EPLAN může po­mo­ci tuto si­tu­aci ...
Pondělí, 14 Listopad 2022
12. Snadná správa přístrojů v cloudu s EPLAN eSTOCK
(Matching tags: Cloud,Eplan,ECAD,Platforma 2023,eS­TOCK)
... města nebo státu? Čas je tím nej­draž­ším, co máme. Proto bychom měli při­jí­mat ta­ko­vá ře­še­ní, která šetří nejen tuto dra­ho­cen­nou ko­mo­di­tu, ale i naše pe­ní­ze. Nový ná­stroj EPLAN eS­TOCK ...
Pátek, 04 Listopad 2022
13. Nová EPLAN Platforma 2023 urychluje inženýrské práce
(Matching tags: Platforma 2023,ECAD,Eplan,Cloud,Software)
Nová verze EPLAN Plat­for­ma 2023 zjed­no­du­šu­je a urych­lu­je práci na pro­jek­tech po­mo­cí nové clou­do­vé apli­ka­ce pro sprá­vu za­ří­ze­ní a pod­po­ry více stan­dar­dů pro makra sché­mat. ...
Pátek, 09 Září 2022
14. Modularizace jako základ pro standardizaci a větší automatizaci
(Matching tags: EF|A,Modularizace,Standardizace,ECAD,Forum,Eplan,Automatizace)
Le­toš­ní roč­ník akce EF | A – Eplan Forum for Au­to­ma­ted En­gi­nee­ring – se usku­teč­ní v hyb­rid­ním for­má­tu. Stej­ně jako v před­cho­zích le­tech se po­zor­nost za­mě­ří na mo­du­la­ri­za­ci, ...
Čtvrtek, 01 Září 2022
15. Nový EPLAN Data Portal Request Process
(Matching tags: e-Configure,NFPA,Request Process,ABB,Data Portal,ECAD,Eplan,Siemens)
... jinde a lépe. Spo­leč­nost EPLAN nyní na­bí­zí pod­po­ru. Díky nové funk­ci Data Por­tal Request Pro­cess si mohou zá­kaz­ní­ci pro­střed­nic­tvím kre­dit­ní­ho sys­té­mu ob­jed­nat data jed­not­li­vých ...
Úterý, 31 Květen 2022
16. Virtuální veletrh EPLAN – Spolupráce je vše
(Matching tags: Inženýrská práce,Virtuální veletrh,ECAD,Eplan)
... roč­ník Vir­tu­ál­ní­ho ve­letr­hu EPLAN. Na pro­gra­mu jsou klí­čo­vé před­náš­ky part­ne­rů, spo­leč­nos­tí ABB, Pho­enix Con­tact a Rit­tal, živé roz­ho­vo­ry od­bor­ní­ků spo­leč­nos­tí EPLAN ...
Středa, 27 Duben 2022
17. Nová služba EPLAN Marketplace
(Matching tags: Marketplace,Eplan,Služby,CAE)
Spo­leč­nost EPLAN před­sta­vu­je novou služ­bu. EPLAN Mar­ket­pla­ce je me­zi­ná­rod­ní plat­for­ma, která spo­ju­je uži­va­te­le CAE soft­wa­ru a po­sky­to­va­te­le slu­žeb – např. in­že­nýr­ské ...
Pondělí, 04 Duben 2022
18. EPLAN uvádí plnou verzi softwaru eManage
(Matching tags: Plat­for­ma 2022,eManage,Spolupráce,Eplan,Cloud)
Bez­plat­ná verze soft­wa­ru eMa­nage umožňuje uži­va­te­lům na­hrá­vat, sdí­let a spra­vo­vat pro­jek­ty nové plat­for­my EPLAN v clou­do­vém pro­stře­dí. Firma EPLAN, do­da­va­tel ře­še­ní, ...
Čtvrtek, 09 Prosinec 2021
19. EPLAN Platforma 2022 – nový vzhled a koncepce
(Matching tags: Platforma,Projektování,ECAD,Eplan,Elektrotechnika)
Už je tu nová verze EPLAN Plat­for­ma 2022. A s ní firma EPLAN, do­da­va­tel ře­še­ní, ohla­šu­je bu­douc­nost pro­jek­to­vá­ní v elek­tro­tech­ni­ce se za­mě­ře­ním na snad­né ovlá­dá­ní, ...
Pondělí, 20 Září 2021
20. Vyhledávání dat nebylo nikdy snazší
(Matching tags: Pilz,Lenze,Rittal,Data Portal,Eplan)
Výběr správ­ných dat, ob­sa­hu­jí­cích in­for­ma­ce o pro­duk­tu, bývá v pro­jekč­ní praxi ča­so­vě ná­roč­ným pro­ce­sem. Nový EPLAN Data Por­tal s ino­vo­va­ným uži­va­tel­ským roz­hra­ním ...
Pondělí, 26 Červenec 2021
21. EPLAN Platforma 2022 – předpremiéra v Hannoveru
(Matching tags: eMA­NAGE,Platforma,Hannover Messe,Eplan)
Hlav­ní no­vin­kou nové plat­for­my EPLAN, která měla před­premiéru na dubnovém digitálním veletrhu Hannover Messe 2021, je zcela nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní, které vý­znam­ně usnad­ňu­je její po­u­ži­tí. ...
Čtvrtek, 06 Květen 2021
22. Dva nabité dny Virtuálního veletrhu EPLAN
(Matching tags: Vir­tu­ál­ní ve­letrh,Projektování,ECAD,Eplan,CAE)
Vir­tu­ál­ní ve­letrh EPLAN ote­vře své di­gi­tál­ní brány tento rok již po­šes­té – a po­pr­vé bude do­kon­ce dvou­den­ní (28.–29. 4. 2021). Oče­ká­vat mů­že­te ši­ro­kou škálu témat za­mě­ře­ných ...
Středa, 24 Březen 2021
23. Na nové trhy se standardizací návrhu elektroinstalace
(Matching tags: Son­der­maschi­e­nenbau,Scha­e­f­fler,eView,Rittal,ECAD,Eplan)
... při tom na plat­for­mu EPLAN. Kaž­do­roč­ně re­a­li­zu­je při­bliž­ně 4500 pro­jek­tů – každý z nich při­tom před­sta­vu­je slo­ži­tý me­cha­t­ro­nic­ký sys­tém s mnoha ro­bo­tic­ký­mi kom­po­nen­ty. ...
Úterý, 02 Únor 2021
24. Uvedení partnerské sítě EPLAN
(Matching tags: Integracde,EPN,Part­ner­ská síť,Spo­lu­práce,ECAD,Eplan,ERP,Simulace,PLM)
Nová part­ner­ská síť, kte­rou spo­leč­nost EPLAN za­lo­ži­la na konci roku 2020, spo­ju­je ce­lo­svě­to­vé od­bor­né zna­los­ti spo­lu­pra­cu­jí­cích part­ner­ských firem, a zvy­šu­je tak pří­no­sy ...
Úterý, 12 Leden 2021
25. Nová verze databáze EPLAN Data Portal
(Matching tags: ePULSE,Data Portal,Portal,Komponenty,Databáze,Eplan,Cloud)
V čer­vnu 2020 by­la uve­de­na na trh nej­no­věj­ší ver­ze we­bo­vé­ho por­tá­lu EPLAN Da­ta Por­tal, kte­rá pos­ky­tu­je uži­va­te­lům da­ta kom­po­nent a za­ří­ze­ní po­třeb­ná pro kon­struk­ční prá­ci. ...
Středa, 18 Listopad 2020
26. EPLAN oznamuje přechod na model předplatného
(Matching tags: Sebastian Seitz,Předplatné,ECAD,Licence,Eplan,Software)
Prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce je v plném prou­du a v dů­sled­ku toho se mění si­tu­a­ce na trhu. EPLAN se těmto změ­nám dů­sled­ně při­způ­so­bu­je. Od srpna 2021 bude nové soft­wa­ro­vé ...
Pondělí, 28 Září 2020
27. Vše se odehraje naživo: EPLAN Virtual Fair
(Matching tags: Lea­der­ship Talks,Virtual Fair,on-line,Eplan,Veletrh,ECAD)
Loni při­ví­tal EPLAN na svém me­zi­ná­rod­ním vir­tu­ál­ním ve­letr­hu okolo 1400 účast­ní­ků ze 73 zemí. Pů­so­bi­vá čísla, a to ještě před­tím, než se vir­tu­ál­ní for­má­ty staly téměř vše­o­bec­ným ...
Středa, 26 Srpen 2020
28. HPS využívá při projektování software EPLAN Cogineer
(Matching tags: Eplan,Rozvaděče,Cogineer,HPS,eView,Pro Panel Copper)
... Spo­leč­nost Han­se­a­tic Power So­lu­ti­ons (HPS) v ně­ko­li­ka kro­cích zau­to­ma­ti­zo­va­la kon­stru­o­vá­ní svých roz­vadě­čů a za­čle­ni­la do to­ho­to po­stu­pu soft­ware EPLAN Co­gi­neer. ...
Pátek, 19 Červen 2020
29. U EPLANU vše on-line – webináře, školení i konzultace
(Matching tags: Webináře,Konzultace,Školení,on-line,ECAD,Eplan)
Vět­ši­na lidí nyní pra­cu­je z do­mo­va. Spo­leč­nost EPLAN proto na­bí­zí množ­ství on-line slu­žeb, včet­ně webi­ná­řů, které uži­va­te­lům po­sky­tu­jí spe­ci­fic­ké a prak­tic­ké in­for­ma­ce. ...
Středa, 29 Duben 2020
30. Nejnovější verze platformy EPLAN
(Matching tags: Verze 2.9,Platforma,DXF,Makra,QR kódy,Eplan,dwg)
Od po­lo­vi­ny února je do­stup­ná nová verze plat­for­my EPLAN 2.9. Uži­va­te­lé v ní mohou snad­no vy­tvá­řet QR kódy s hy­per­lin­ko­vý­mi od­ka­zy, které lze ná­sled­ně snad­no otevřít, kde­ko­liv ...
Středa, 19 Únor 2020
31. Za­mě­ře­no na Pro­jekt EPLAN
(Matching tags: Cloud,Služby,Eplan,ECAD,Rozvaděče,Pro­jekt,ePULSE,eView,Cogineer)
Co zna­me­ná di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce pro in­že­nýr­skou práci a jakou roli v ní hraje Pro­jekt EPLAN? Roz­ho­du­jí­cí, pro­to­že di­gi­ta­li­za­ce ne­sou­vi­sí jen s vý­rob­ní­mi nebo ob­chod­ní­mi ...
Pondělí, 05 Srpen 2019
32. Snadné vyhledání skrytého potenciálu společnosti
(Matching tags: Eplan,ECAD,PAM,Analýzy,Automatizace,Digitalizace,Rozvaděče,Rittal)
Jak optimalizovat hodnotový řetězec při výrobě rozváděčů? Jaká je po­zi­ce firem s ohledem na dostupné digitalizované a automatizované po­s­tu­py práce? Společnost EPLAN představuje „Panel ...
Pondělí, 15 Červenec 2019
33. Nová cloudová strategie EPLAN ePULSE
(Matching tags: Cloud,Eplan,Data Portal,Automatizace,Cogineer,Digitální dvojčata,ePULSE,eView)
Řešení EPLAN ePULSE je základem pro kompletní síť cloudových systémů, slučující data a projekty, na nichž mohou pracovat inženýři z celého světa jen s využitím internetových prohlížečů. ...
Pátek, 08 Březen 2019
34. Nový design softwaru EPLAN Electric P8
(Matching tags: Software,Sběrnicová data,TIA Portal,Electric P8,Rozhraní,ECAD,Eplan)
Nové grafické uživatelské rozhraní, vylepšená ergonomie a zdo­ko­na­le­né využití maker – to jsou hlavní znaky nové verze platformy EPLAN 2.8. Ovšem to není vše – nový portál přímo integrovaný do softwarového ...
Čtvrtek, 21 Únor 2019
35. Syngineer propojuje světy ECAD a MCAD
(Matching tags: MCAD,Eplan,ECAD,Syngineer,Informace,Electric P8,Produktivita)
V době průmyslu 4.0 by se měly technické obory rozvíjet společně. Avšak jak překonat současné hranice mezi obory? Software Syngineer zaručí, že se elektrokonstruktéři mnohem snadněji ...
Pátek, 18 Leden 2019
36. EPLAN Pro Panel ve verzi 2.8
(Matching tags: Eplan,ECAD,Rozvaděče,Makra,CAE,Pro Panel,Verze 2.8,Skříně)
Nová verze 2.8 softwaru EPLAN Pro Panel bude vydána krátce po je­jím představení na ve­le­tr­hu SPS IPC Drives, který proběhne koncem li­s­to­pa­du v německém Norimberku. EPLAN Pro Panel ...
Úterý, 30 Říjen 2018
37. Eplan založil v Číně novou kancelář
(Matching tags: Eplan,ECAD,Čína,Šanghaj,kancelář,Rittal)
... 230 hostů z oblastí vědy, podnikání a politiky oslavilo 8. června v Šanghaji v Číně založení nové kanceláře Eplan. Prezident pobočky Eplan Greater China Bill Qin za­há­jil impozantní ...
Středa, 05 Září 2018
38. EPLAN Data Portal – cesta k ideální sadě přístrojových dat
(Matching tags: ECAD,Automatizace,Databáze,Portal,Eplan,Data)
... které jsou v datech ob­sa­že­ny. EPLAN Data Portal na tyto problémy aktivně reaguje: od začátku ro­ku je databáze aktualizována v mě­sí­č­ních intervalech. Uživatelé mají navíc k dispozici ...
Úterý, 10 Červenec 2018
39. Aplikace EPLAN View Mobile pro zařízení s Androidem
(Matching tags: ECAD,Eplan,iOS,Mobile,View,Android,Fluid,Pro Panel,Electric P8,Preplanning)
EPLAN View Mobile slouží pro přímý přístup k systémové dokumentaci (uložené v cloudovém prostředí) a je nyní dostupná jak pro iOS, tak nově i pro Android. V nové verzi najdeme ...
Čtvrtek, 14 Červen 2018
40. S řešením Store Share View od Eplanu do cloudu
(Matching tags: ECAD,Cloud,Eplan,Hannover Messe,Store Share View,Microsoft Azure)
... se vydat a jaká data v rámci cloudu sdílet. Společnost EPLAN jim nyní nabízí podporu a nově vy­vi­nu­té řešení Store Share View. Toto vlastními silami vyvinuté řešení založené na Microsoft ...
Středa, 13 Červen 2018
41. Odborný virtuální veletrh EPLAN s tématem Průmysl 4.0
(Matching tags: Průmysl 4.0,Odborný virtuální veletrh,15. květen 2018,Eplan)
Úspěšný formát virtuálního veletrhu vstupuje v propracovanější verzi do dalšího kola: 15. května pořádá firma Eplan společně se se­ster­skou firmou Cideon třetí virtuální odborný veletrh ...
Čtvrtek, 03 Květen 2018
42. EPLAN na veletrhu AMPER 2018 v Brně
(Matching tags: Syngineer,PLC,Mechatronika,MCAD,AMPER,Eplan,ECAD)
Na veletrhu AMPER 2018 představí EPLAN software Syngineer pro­po­ju­jí­cí prostřednictvím mechatronické struktury systémy MCAD, ECAD a software pro PLC. Usnadnění komunikace a změnového ...
Pátek, 16 Březen 2018
43. EPLAN Cogineer směřuje do cloudu
(Matching tags: ECAD,Cloud,Eplan,Cogineer,Microsoft Azure,AB Graphic,Jungheinrich Logistics)
Software EPLAN Cogineer, poprvé představený na veletrhu Hannover Messe, je nyní plnohodnotnou součástí platformy EPLAN. Tento soft­wa­re určený pro snadné a rychlé vytváření elektrotechnických ...
Středa, 17 Leden 2018
44. EPLAN Data Portal - přístup pro uživatele systémů AutoCAD a ERP
(Matching tags: ERP,AutoCAD,CAD,ECAD,Eplan)
Firma EPLAN, dodavatel softwarových řešení, rozšiřuje okruh uživatelů aplikace EPLAN Data Portal a tím posiluje svoji pozici mezinárodního poskytovatele digitálních dat přístrojů a součástek od předních ...
Úterý, 06 Červen 2017
45. Všestranný pomocník pro přípravu projektové dokumentace
(Matching tags: Projektová dokumentace,2.7,TIA Portal,Melsoft IQ Works,Siemens,Eplan,Mitsubishi)
Od září je k dispozici nová verze platformy systému EPLAN 2.7, která klade důraz na mezioborovou spolupráci a konzistentní digitalizaci inženýrských procesů. Nová verze softwaru přináší ...
Pondělí, 13 Listopad 2017
46. EPLAN Preplanning s modulem pro potrubí
(Matching tags: Kabely,Eplan,Potrubí,P&ID,Specifikace,Propojení,Preplanning,Trasy)
... a kam povedou jednotlivá potrubí a jaké budou jejich parametry. Stejně to platí pro data o kabelech. Nová verze softwaru EPLAN Preplanning nyní zahrnuje svůj vlastní modul pro návrh potrubí. ...
Úterý, 15 Srpen 2017
47. Nový softwarový nástroj EPLAN Cogineer
(Matching tags: Hannover,Brno,Eplan,AMPER,Messe,ECAD,Cogineer,Výkresy,Makra)
Automatická tvorba výkresů je nyní ještě jednodušší. Společnost EPLAN, dodavatel řešení, představil na veletrhu Hannover Messe zcela nový software pro efektivní konfiguraci projektů, přinášející zkrácení ...
Středa, 03 Květen 2017
48. EPLAN Harness proD ve verzi 2.6
(Matching tags: Verze 2.6,proD,ECAD,Eplan,Harness,Kabely,Svazky)
Efektivita je na prvním místě, ale neopomíjí se ani radost z konstrukční práce: nový EPLAN Harness proD verze 2.6 je intuitivní software ve 3D/2D, který pokrývá všechny současné ...
Středa, 21 Prosinec 2016
49. EPLAN poskytuje síťové licence pro až 300 studentů zdarma
(Matching tags: Síťové licence,Education,Eplan,Studenti,ECAD,Zdarma,Vzdělávání)
Eplan Education, bezplatný vzdělávací program pro studenty středních a vysokých škol, zahrnuje software pro oblasti elektrotechniky, pneumatických a hydraulických obvodů, přístrojové, řídicí ...
Čtvrtek, 24 Listopad 2016
50. EPLAN Smart Wiring již nyní k dispozici
(Matching tags: Instalace,Wiring,ECAD,Messe,Smart,Rozvaděče,Hannover,Eplan,Komponenty)
Software EPLAN Smart Wiring, představený na letošním veletrhu Hannover Messe, je nyní k dispozici uživatelům. Software určený pro podporu při zapojování komponent v rozváděčích v sobě skrývá velký potenciál. ...
Čtvrtek, 13 Říjen 2016