Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo hannover

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Doprovodný program na HANNOVER MESSE 2024
(Matching tags: Doprovodný program,2024,Hannover Messe,Hannover)
Už příští týden (22.–26. dubna 2024) se koná Han­no­ver Messe 2024. Pět ve­letrž­ních dnů kromě vel­ké­ho počtu vy­sta­vo­va­te­lů a je­jich různě vel­kých ex­po­zic při­ná­ší i ne­sku­teč­ně bo­ha­tý ...
Středa, 17 Duben 2024
2. EuroBLECH 2024: The Power of Productivity
(Matching tags: CIM,Zpracování plechu,EuroBLECH,Veletrhy,Hannover,CNC,CAM,CAD)
Glo­bál­ně špič­ko­vá akce cí­le­ná na zpra­co­vá­ní ple­chu letos oče­ká­vá ob­rov­skou účast. Le­toš­ní akce, která pro­běh­ne v de­ví­ti vý­stav­ních ha­lách na ploše více než 90 tisíc metrů čtve­reč­ních, ...
Úterý, 09 Duben 2024
3. EMO Hannover z pohledu Profiky
(Matching tags: Ha­nwha,#EMO2023,Profika,EMO,Robotizace,Hannover)
Stro­jí­ren­ský ve­letrh EMO Han­no­ver patří mezi nej­vý­znam­něj­ší akce svého druhu nejen v Ev­ro­pě, ale i glo­bál­ně. Kaž­dým rokem při­lá­ká de­sít­ky tisíc zá­jem­ců, před­sta­vu­je ak­tu­ál­ní ...
Úterý, 26 Září 2023
4. EMO v Hannoveru zahájeno s velkým optimismem
(Matching tags: Elek­tro­mo­bi­li­ta,Výzvy,#EMO2023,Vy­sta­vo­va­te­lé,Veletrhy,Hannover)
Na za­ha­jo­va­cí tis­ko­vé kon­fe­ren­ci ve­letr­hu byly zve­řej­ně­ny údaje o účas­ti 1816 vy­sta­vo­va­te­lů ze 42 zemí z nichž ve­dou­cí pětku tvoří Ně­mec­ko (621 firem), Čína (252 ), Itá­lie (197), ...
Úterý, 19 Září 2023
5. Na EMO se dozvíte více o budoucí komunikaci strojů
(Matching tags: Future Insights,Konektivita,IIoT,Stroje,EMO,Hannover)
Ko­nek­ti­vi­ta a její bu­dou­cí vývoj ovliv­ní všech­ny ob­las­ti vý­ro­by včet­ně plá­no­vá­ní, op­ti­ma­li­za­ce pro­ce­sů a za­jiš­tě­ní kva­li­ty. Me­to­dy, které stro­je po­u­ží­va­jí ke vzá­jem­né ...
Neděle, 17 Září 2023
6. Zajistěte si volnou vstupenku na EMO Hannover 2023
(Matching tags: In­no­va­te Ma­nu­fac­tu­ring,Vstupenky,Veletrhy,EMO,Hannover,Výstavy)
Ve­letrh EMO Han­no­ver, který se usku­teč­ní 18. – 23. září, se za­mě­řu­je na ře­za­cí a tvá­ře­cí stro­je, vý­rob­ní sys­témy, přes­né ná­stro­je, au­to­ma­ti­zo­va­ný tok ma­te­ri­á­lu, vý­po­čet­ní ...
Úterý, 22 Srpen 2023
7. EMO Hannover 2023 se uskuteční 18. – 23. září
(Matching tags: Výrobní technologie,Veletrhy,EMO,Hannover,Výstavy,Strojírenství)
Pod hes­lem In­no­va­te Ma­nu­fac­tu­ring před­sta­ví před­ní svě­to­vý ve­letrh vý­rob­ních tech­no­lo­gií celé spek­trum mo­der­ních tech­no­lo­gií pro ob­rá­bě­ní kovů, které jsou zá­kla­dem veš­ke­ré ...
Pátek, 11 Srpen 2023
8. EuroBLECH 2022 – budoucnost technologií zpracování plechu
(Matching tags: EuroBLECH 2022,Zpracování plechu,Hannover,Veletrh,Technologie)
Eu­roB­LECH 2022 – 26. me­zi­ná­rod­ní ve­letrh tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ple­chu – ote­ví­rá své brány na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru. Od 25. do 28. října 2022 bude 1300 vy­sta­vo­va­te­lů ...
Pondělí, 24 Říjen 2022
9. EuroBLECH 2022 – brána do chytřejší budoucnosti
(Matching tags: Zpracování,CIM,Plechy,EuroBLECH,Hannover,Veletrh,Technologie,CAM,CAD)
Po čtyřech le­tech ko­mu­ni­ta zpra­co­va­te­lů ple­chu ne­tr­pě­li­vě oče­ká­vá své hlav­ní místo pro se­tká­ní v oboru. Eu­roB­LECH 2022 – 26. me­zi­ná­rod­ní ve­letrh tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ...
Středa, 13 Červenec 2022
10. EuroBLECH 2022 se vrací k formátu osobního setkání
(Matching tags: Zpracování plechu,EuroBLECH,Veletrhy,Hannover,Výstavy)
26. roč­ník me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ple­chu Eu­roB­LECH 2022 se usku­teč­ní ve dnech 25. – 28. října 2022 v ně­mec­kém Han­no­ve­ru. Po nej­no­věj­ším roz­vol­ně­ní ...
Pátek, 29 Duben 2022
11. EuroBLECH 2020 odložen na 9.–12. března 2021
(Matching tags: Termín,Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons,Zpracování plechu,EuroBLECH,Hannover,Výstavy,Technologie)
Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons, po­řa­da­tel cí­le­ných ob­chod­ních vý­stav, ozná­mil od­lo­že­ní pro­jek­tu Eu­roB­LECH, který se měl usku­teč­nit na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru od 27. ...
Úterý, 07 Červenec 2020
12. EMO Hannover 2019 otevřel brány návštěvníkům
(Matching tags: 2019,Strojírenství,Obrábění,Výstavy,Hannover,EMO,Veletrhy)
Vý­znam­ní před­sta­vi­te­lé ně­mec­ké vlády, te­le­ko­mu­ni­ka­cí a prů­mys­lu dnes (pondělí 16. 9.) ote­vře­li před­ní svě­to­vý ve­letrh zpra­co­vá­ní kovů, který po­tr­vá šest dnů, do so­bo­ty 21. ...
Pondělí, 16 Září 2019
13. Nová dimenze zasíťované výroby
(Matching tags: Industry 4.0,VDW,OPC UA,umati,Hannover,EMO,Veletrhy)
Univerzální rozhraní obráběcích strojů – umati – bude předvedeno na EMO Hannover 2019 ve dnech 16. až 21. září. Přibližně 50 výrobců obráběcích strojů z celého světa zde spojí své síly, ...
Pondělí, 08 Červenec 2019
14. V září se koná světový veletrh EMO Hannover 2019
(Matching tags: Veletrhy,Hannover,EMO,Průmysl 4.0,IoT,Strojírenství,Výstavy)
Od 16. do 21. září 2019 se v Hannoveru uskuteční 22. ročník veletrhu EMO. Vedoucí světový veletrh zpracování kovů se koná opět v Německu, které je třetím největším trhem obráběcích ...
Úterý, 18 Červen 2019
15. Hannover Messe 2019 začíná
(Matching tags: Hannover,Messe,Veletrhy,Průmysl,Německo)
Psát o tom, že Hannover Messe je přední světový průmyslový veletrh by bylo nošením dříví do lesa nebo sov do Athén. Začíná 1. dubna 2019 a nejde o žádný aprílový žert. Poslední březnové dny bylo hannoverské ...
Neděle, 31 Březen 2019
16. EMO Hannover 2019 na dobré cestě
(Matching tags: Hannover,EMO,Obrábění,2019,Deutsche Messe,Kovy)
Do 1. prosince 2018 se na nadcházející veletrh EMO Hannover 2019 přihlásilo 1780 vystavovatelů ze 41 zemí. Přihlášení vystavovatelé jsou uvedeni na seznamu vystavovatelů online ...
Pátek, 25 Leden 2019
17. Veletrh pro zpracovatele plechu – EuroBLECH 2018
(Matching tags: EuroBLECH,Veletrhy,Hannover,Digitalizace,Zpracování plechu,Průmysl 4.0)
Letošní 25. ročník veletrhu technologií pro zpracování plechu se bude konat od 23. do 26. října 2018 v německém Hanoveru. Svůj stánek si na celosvětově vedoucím veletrhu pro průmysl ...
Úterý, 25 Září 2018
18. Motto EuroBLECH 2018: Vstupte do digitální reality
(Matching tags: Zpracování,Výstava,EuroBLECH,Plechy,tváření,Hannover,Veletrh)
Mezinárodní veletrh technologií zpracování plechu EuroBLECH 2018 se koná už po 25. ve dnech 23. až 26. října 2018 na výstavišti v ně­me­c­kém Hannoveru. Šest měsíců před zahájením ...
Středa, 09 Květen 2018
19. Na HANNOVER MESSE s elektronickou vstupenkou zdarma
(Matching tags: Hannover,Hannover Messe,Veletrh,eTickets,Vstupenky)
Prestižní mezinárodní veletrh Hannover Messe (23.– 27. 4. 2018) je téměř za dveřmi a díky veletržní správě Deutsche Messe mohou naši čtenáři navštívit tuto akci prostřednictvím permanentních ...
Úterý, 20 Únor 2018
20. Siemens využívá 3D tiskovou technologii 3DMP
(Matching tags: CNC,3D tisk,Technologie,Siemens,CAM,3DMP,GTarc,Gefertec,EMO,Hannover)
Nejnovější technologii pro 3D tisk pomocí kovů představila firma Gefertec na veletrhu EMO v Hannoveru. Nové tiskové centrum GTarc umožňuje tisk kovových dílů právě pomocí této technologie s názvem ...
Úterý, 17 Říjen 2017
21. Komplexní řešení aditivní výroby na EMO od 3D Systems
(Matching tags: 3DXpert,Aditivní výroba,3D Systems,EMO,Materiály,Hannover)
Společnost 3D Systems na mezinárodním veletrhu EMO Hannover 2017 představuje ve dnech 18.–23. září způsob, jakým zákazníci využívají komplexní řešení aditivní výroby pro optimalizaci návrhů, ...
Pondělí, 18 Září 2017
22. EMO zahajuje německý prezident Frank-Walter Steinmeier
(Matching tags: Veletrh,Hannover,EMO,Kovozpracování,Zahájení,VDW)
Prestižní strojírenský veletrh EMO v Hannoveru zahajuje v 10 hodin v hale 2 v Kongresovém centru německý prezident Frank-Walter Steinmeier a poté se vydá na osobní prohlídku ...
Pondělí, 18 Září 2017
23. Veletrh EMO 2017 opět v Hannoveru
(Matching tags: Kovozpracování,VDW,Reportáž,Veletrh,EMO,Preview,Hannover)
Hannoverské výstaviště pořádá před svými největšími výstavami (a které tu jsou malé?) pravidelně tak zvaná Preview, tedy náhledy, které seznamují pozvané novináře z celého světa s tím, co ...
Úterý, 18 Červenec 2017
24. EMO Hannover 2017 fórem trendů ve výrobní technice
(Matching tags: Hannover,EMO,Veletrh,Kovozpracování,Nová řešení,VDW,2017)
Světový veletrh kovoobrábění EMO se uskuteční po čtyřleté přestávce opět v Hannoveru od 18. do 23. září 2017. Producenti výrobní techniky z celého světa předvedou pod heslem ...
Pátek, 09 Červen 2017
25. Nový softwarový nástroj EPLAN Cogineer
(Matching tags: Hannover,Brno,Eplan,AMPER,Messe,ECAD,Cogineer,Výkresy,Makra)
Automatická tvorba výkresů je nyní ještě jednodušší. Společnost EPLAN, dodavatel řešení, představil na veletrhu Hannover Messe zcela nový software pro efektivní konfiguraci projektů, přinášející zkrácení ...
Středa, 03 Květen 2017
26. EMO Hannover 2017 vrcholnou událostí pro kovozpracovatele
(Matching tags: VDW,Kovozpracování,Doprovodné akce,Vystavovatelé,Veletrh,EMO,Hannover)
Veletrh EMO Hannover bude 18. - 23. září opět místem mezinárodního setkání světa odborníků z výroby. Pod heslem „Connecting systems for intelligent production“ přitom bude v centru pozornosti ...
Pátek, 07 Duben 2017
27. Vytváření nových hodnot s průmyslem 4.0 na Hannover Messe
(Matching tags: Automatizace,Hannover,Messe,Digitální továrna,Průmysl,Energie,Energetika,2017)
Veletrh Hannover Messe 2017 otevře za několik týdnů brány s rekordním počtem více než 500 příkladů aplikací pro „průmysl 4.0“, roboty se schopností učit se a s dostatkem citu ...
Pondělí, 20 Únor 2017
28. MakerBot vyhrál cenu iF Design Award za Replicator+
(Matching tags: Ocenění,Award,iF design,Replicator+,Stratasys,Hannover,MakerBot,3D tiskárny)
Porota složená z 58 nezávislých odborníků z celého světa na soutěži iF Design Award, která se pořádá na mezinárodním fóru iF International Forum Design v Hannoveru, hlasovala ...
Úterý, 14 Únor 2017
29. Výstava EuroBLECH 2016 má pozitivní výsledky
(Matching tags: Zpracování,Technologie,Hannover,EuroBLECH,Plechy,Výstava)
V celkem pěti dnech (25.–29. října 2016) proběhla na výstavišti v Hannoveru 24. mezinárodní výstava technologií zpracování plechu EuroBLECH 2016. Do Hannoveru přijelo získat přehled ...
Pondělí, 07 Listopad 2016
30. Hannover Messe 2017 ukáže Průmysl 4.0 z hlediska ziskovosti
(Matching tags: Energetika,2017,Digitální továrna,Průmysl,Energie,Automatizace,Hannover,Messe)
Mottem veletrhu Hannover Messe 2017 je slogan „Integrated Industry – Creating Value“, neboli „Integrovaný průmysl – Vytváření hodnoty“. Podle Jochena Köcklera, člena představenstva veletržní správy Deutsche ...
Pátek, 21 Říjen 2016
31. EPLAN Smart Wiring již nyní k dispozici
(Matching tags: Instalace,Wiring,ECAD,Messe,Smart,Rozvaděče,Hannover,Eplan,Komponenty)
Software EPLAN Smart Wiring, představený na letošním veletrhu Hannover Messe, je nyní k dispozici uživatelům. Software určený pro podporu při zapojování komponent v rozváděčích v sobě skrývá velký potenciál. ...
Čtvrtek, 13 Říjen 2016
32. Elektrodokumentace v oblasti kolejových vozidel
(Matching tags: Veletrh,Hannover,ECAD,Innnotrans 2016,Elektrodokumentace,Kolejová vozidla,Engineering Base,Berlín,Aucotec)
Společnost Aucotec z Hannoveru představí na veletrhu InnnoTrans 2016 v Berlíně (20.–23. září) na stánku 102 v hale 6.2 poprvé svůj nový koncept pro tvorbu elektrodokumentace v oblasti ...
Čtvrtek, 15 Září 2016
33. EPLAN Data Portal i pro uživatele systémů AutoCAD a ERP
(Matching tags: Eplan,Portal,Messe,Hannover,Uživatelé,Data,ERP,AutoCAD)
... okamžiku jsou uživatelům systémů Eplan k dispozici data přibližně 600 000 produktů a více než 1,2 milionu jejich konfiguračních variant. Na veletrhu Hannover Messe firma představuje rozšíření ...
Středa, 27 Duben 2016
34. Byl zahájen Hannover Messe
(Matching tags: Hannover,Veletrhy,Messe,Průmysl,Zahájení,Merkel,Obama,2016,Výstavy)
... partnerství (TTIP). Z této návštěvy běží na www.hannovermesse.de také streamované video, ale s četnými poruchami. Na Hannovere Messe 2016 najdete přes 400 US firem, mezi nimi samozřejmě ...
Pondělí, 25 Duben 2016
35. Bezplatné elektronické vstupenky na Hannover Messe 2016
(Matching tags: Zdarma,Výstavy,Hannover,Messe,Veletrhy,2016,Vstupenky,Průmysl)
Stejně jako na letošním CeBITu bude i na veletrhu Hannover Messe 2016 k vidění mnoho zajímavého. Pořadatelé veletrhu poskytují spolupracujícím mediálním partnerům bezplatné permanentní ...
Pátek, 26 Únor 2016
36. Hannover Messe světovou scénou propojeného průmyslu
(Matching tags: Strojírenství,Messe,Hannover,Digitalizace,Energetika,TTIP,Průmysl,2016)
Veletrh Hannover Messe 2016 se uskuteční ve znamení propojeného průmyslu. 5 000 vystavovatelů bude během pěti dní předvádět technologie pro továrny a energetické systémy přítomnosti ...
Úterý, 09 Únor 2016
37. Začaly rezervace stánků na EuroBLECH 2016 v Hannoveru
(Matching tags: Veletrh,CAD,CAM,Hannover,EuroBLECH,IoT,Industry 4.0,Zpracování plechu,2016,CIM)
... 2016 se bude konat 25. – 29. října 2016 na výstavišti v německém Hannoveru. Blížící se výstava je platformou pro propojenou výrobu zpracování plechu. Název Internet of Things (Internet věcí) nebo ...
Úterý, 08 Září 2015
38. Digital Factory na Hannover Messe 2015
(Matching tags: Messe,Digital,Hannover,Factory,Veletrhy,Výstavy,CAM,CAE,PLM,CAD,PDM)
Integrace průmyslových procesů tvorby hodnot pokračuje. V rámci veletrhu Hannover Messe 2015 (pondělí 13. - pátek 17. dubna) ukážou vystavovatelé přehlídky Digital Factory, co potřebuje průmysl pro ...
Čtvrtek, 08 Leden 2015
39. Hannover Messe 2015 – průmysl budoucnosti propojený sítí
(Matching tags: Veletrh,Messe,Hannover,Integrace,Průmysl 4,2015,Síť)
... produktů mohl probíhat ještě větším tempem. Vedoucí téma veletrhu Hannover Messe 2015 „Integrated Industry – Join the Network!“ přesně odráží současný vývoj a představuje další impuls.  ...
Středa, 12 Listopad 2014
40. EuroBLECH 2014 s on-line soutěží „Mistři zpracování plechu“
(Matching tags: Zpracování plechu,CAM,Soutěž,Veletrh,CAD,on-line,EuroBLECH,Hannover)
... Hannoveru. Jako prémii k ceně obdrží každý z pěti vítězů stolní fotbálek EuroBLECH.  ...
Pondělí, 14 Červenec 2014
41. Jaké bylo EMO 2013
(Matching tags: EMO,Hannover,CAM,Obrábění,Reportáž)
EMO je zkratkou francouzského názvu výstavy Exposition Mondiale de la Machine Outil, která se poprvé konala v Paříži v roce 1975. Schopnost organizátorů nalákat výrobce obráběcích strojů, aby ...
Sobota, 16 Listopad 2013
42. Chytrá řešení na podzimní výstavě EuroBLECH 2014
(Matching tags: Zpracování plechu,Hannover,EuroBLECH,CAM,Veletrh,CAD)
Průmysl zpracování plechu se 21. – 25. října 2014 opět sejde v Hannoveru na svém největším světovém odborném veletrhu odvětví, na veletrhu EuroBLECH. Plochu pro své výstavní stánky si už zarezervovalo ...
Pondělí, 12 Květen 2014
43. Hannover Messe 2013
(Matching tags: Reportáž,Veletrh,Hannover)
Už na lednové tiskové konferenci v Praze se viceprezident akciové společnosti Hannover Messe Oliver Frese vyjádřil v tom smyslu, že na letošním dubnovém (8. až 12. 4. 2013) veletrhu Hannover ...
Čtvrtek, 18 Červenec 2013
44. Více návštěvníků a obchodů na EMO Hannover 2013
(Matching tags: VDW,Hannover,EMO,Strojírenství,Veletrh)
Přední mezinárodní veletrh průmyslu obráběcích strojů EMO Hannover 2013 dospěl v sobotu 21 září ke svému zdárnému konci. A navýšil laťku ve všech oblastech. Od 16. do 21. září prezentovalo své ...
Středa, 25 Září 2013
45. Delcam podporuje hybridní servisní stroj fy Hamuel
(Matching tags: CAD/CAM,Delcam,Hannover,EMO,Hamuel Maschinenbau)
CAD/CAM software od Delcamu se stává jádrem nového hybridního servisního stroje firmy Hamuel Maschinenbau. Tento hybridní stroj dokáže znovu zpracovat vysoce hodnotné kovové součásti, např. lopatky turbín, ...
Středa, 18 Září 2013
46. SolidCAM 2013 SP2 na veletrhu EMO
(Matching tags: SolidCAM,SP2,2013,Hannover,EMO)
Na veletrhu EMO v Německu představí SolidCAM nejnovější verzi svého řešení pro strojní obrábění. Nových vylepšení je zhruba přes 100 ve všech modulech: iMachining 2D & 3D, 2.5D frézování, HSS, ...
Úterý, 23 Červenec 2013
47. Vyhrajte výlet na veletrh EMO – soutěž končí 16. srpna!
(Matching tags: Hannover,EMO,VDW,CNC-Arena,cnczone,Veletrh,Strojírenství)
Září je časem veletrhu EMO. Tisíce výrobních odborníků z celého světa se vydají do německého Hannoveru navštívit světovou výstavu odvětví kovoobrábění. Až do 16. srpna tohoto roku mohou šikovní výrobní ...
Pátek, 19 Červenec 2013
48. EuroBLECH s novým logem a rezervace na rok 2014
(Matching tags: 2014,Plech,EuroBLECH,Hannover,Strojírenství,CAD/CAM)
Příští výstava EuroBLECH, přední mezinárodní veletrh technologie zpracování plechu, se bude konat 21.–25. října 2014 na výstavišti v německém Hannoveru. V rámci marketingové kampaně EuroBLECH 2014 ...
Pátek, 31 Květen 2013
49. Na Hannover Messe se představí přední firmy trhu s roboty
(Matching tags: Hannover,Robotizace,Messe,Robot)
... hodnotě 16,3 miliard dolarů. Tomu odpovídá i široké zastoupení robotů na vedoucím veletrhu Industrial Automation veletrhu Hannover Messe 2013.  ...
Středa, 20 Únor 2013
50. Digital Factory – v centru IT „integrovaného průmyslu“
(Matching tags: PLM,CAx,CAE,MES,Hannover,Messe,Digital,Factory)
Mezinárodní veletrh Digital Factory, jako součást Hannover Messe (8.–12. dubna 2013), upevní své postavení celosvětové výstavní akce pro integrované procesy a řešení IT silnou prezentací v hale č. 7.  ...
Pondělí, 17 Prosinec 2012