Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo mcae systems

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. MCAE Systems s 3D tiskem na veletrhu PRAGODENT
(Matching tags: Stratasys,3D tiskárny,MCAE Systems,Stomatologie,J5 Den­ta­Jet,TrueDent)
MCAE Sys­tems se účast­ní 29. me­zi­ná­rod­ní­ho den­tál­ní­ho ve­letr­hu Pra­go­dent, který pro­běh­ne od 12. do 14. října 2023 na vý­sta­viš­ti PVA Expo Praha. Tato pres­tiž­ní udá­lost bude pří­le­ži­tos­tí ...
Středa, 04 Říjen 2023
2. MCAE s nejmodernějšími 3D technologiemi na IDETu
(Matching tags: F370,Excalibur Army,Fortus 450mc,IDET,MCAE Systems,Materiály,FDM,Brno)
MCAE Sys­tems, před­ní dis­tri­bu­tor nej­mo­der­něj­ších 3D tech­no­lo­gií, se při­po­jí k dal­ším vý­znam­ným fir­mám na ve­letr­hu obra­ny IDET 2023, který se koná ve dnech 24.-26. květ­na v Brně. ...
Středa, 17 Květen 2023
3. MCAE představuje cenově dostupné 3D tiskárny kovů
(Matching tags: XM300G,Xact Metal,Tisk kovů,MCAE Systems,3D tiskárny)
Spo­leč­nost MCAE Sys­tems ozna­mu­je, že její part­ner Xact Metal uved­l ce­no­vě do­stup­né, střed­ně velké ko­vo­vé 3D tis­kár­ny XM300G na IMTS 2022 v Chi­ca­gu, Il­li­no­is s cílem při­nést ...
Pátek, 30 Září 2022
4. MCAE představí zcela nové technologie pro 3D tisk
(Matching tags: MSV 2022,ZEISS,MCAE Systems,3D tiskárny,GOM,Brno,Tebis)
Spo­leč­nost MCAE Sys­tems patří mezi dlou­ho­le­té vy­sta­vo­va­te­le na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně, která má vůbec nej­vět­ší ex­po­zi­ci v sekci 3D tisku. V ní ...
Čtvrtek, 15 Září 2022
5. Webinář 3D tisk kompozitních a velkoobjemových dílů
(Matching tags: 3D tisk,Stratasys,FDM,Kompozity,MCAE Systems,Webináře,F770,F123CR)
... po­ra­dit? Při­hlas­te se na webi­nář spo­leč­nos­ti MCAE. Před­sta­ví vý­rob­ní za­ří­ze­ní řady Stra­ta­sys F123CR (Com­posi­te Ready) pro ná­roč­né apli­ka­ce 3D tisku z ter­mo­plas­tů a kom­po­zi­tů. ...
Úterý, 06 Září 2022
6. Setkání uživatelů 3D měřických systémů
(Matching tags: Sériová výroba,Uživatelské setkání,3D metrologie,MCAE Systems,GOM)
Spo­leč­nost MCAE Sys­tems ozna­mu­je, že po delší pauze po­řá­dá se­tká­ní uži­va­te­lů 3D mě­řic­kých sys­té­mů se za­mě­ře­ním na au­to­ma­ti­za­ci. V ka­len­dá­ři si po­znač­te datum 14. září ...
Úterý, 02 Srpen 2022
7. MCAE představí technologii SAF pro aditivní výrobu
(Matching tags: H350,SAF,Aditivní výroba,MCAE Systems,Stratasys,Technologie,3D tisk)
Jed­nou z tech­no­lo­gií pro uspo­ko­je­ní vý­rob­ní po­ptáv­ky po plas­to­vých dí­lech je 3D tisk. Tato tech­no­lo­gie na­bí­zí au­to­mo­bil­kám a vý­rob­cům ko­merč­ní­ho i spo­třeb­ní­ho ...
Středa, 08 Červen 2022
8. MCAE Systems zve na představení nové 3D tiskárny
(Matching tags: Stra­ta­sys H350,MCAE Systems,Seminář,3D tisk)
Jed­nou z tech­no­lo­gií pro uspo­ko­je­ní vý­rob­ní po­ptáv­ky po plas­to­vých dí­lech je 3D tisk. Tato tech­no­lo­gie na­bí­zí au­to­mo­bi­lo­vým spo­leč­nos­tem a vý­rob­cům ko­merč­ní­ho ...
Úterý, 24 Květen 2022
9. Pozvánka na seminář Využití 3D technologií v průmyslu
(Matching tags: Košice,3D technologie,MCAE Systems,Seminář)
Tato po­zván­ka je ur­če­na spíše pro naše čte­ná­ře ze Slo­ven­ska, pro­to­že právě tam po­řá­dá spo­leč­nost MCAE Sys­tems bez­plat­ný se­mi­nář Vy­u­ži­tí 3D tech­no­lo­gií v prů­mys­lu, kde zá­jem­cům ...
Úterý, 29 Březen 2022
10. 3D tisk při výrobě profesionálních kytar Furch
(Matching tags: Bevel Duo,Furch Guitars,Objet30 V5,MCAE Systems,Kytary,PolyJet,Stratasys,3D tisk)
3D tis­kár­ny dnes vy­po­má­ha­jí v mnoha od­vět­vích, vý­jim­kou není ani 3D tisk při vý­ro­bě kytar. Mezi vý­znam­né zá­kaz­ní­ky, kteří vy­u­ží­va­jí 3D tis­kár­ny od spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems, ...
Úterý, 22 Únor 2022
11. MCAE Systems představuje novou 3D tiskárnu XM200G
(Matching tags: XM200G,Xact Metal,Kovové díly,MCAE Systems,3D tiskárny,3D tisk)
... zastupuje společnost MCAE Systems, přináší na trh cenově dostupné řešení pro průmyslový 3D tisk z kovů.  ...
Pátek, 07 Leden 2022
12. MCAE Systems zve na veletrh IDET v Brně
(Matching tags: IDET,MCAE Systems,Veletrhy,3D skenování,3D tisk)
... Pře­svěd­čí­te se o tom na stán­ku MCAE Sys­tems 045A v pa­vi­lo­nu P na br­něn­ském vý­sta­viš­ti. Uvi­dí­te, jak v MCAE po­mo­cí 3D tisku vy­tisk­li funkč­ní pro­to­typ před­ní masky na ...
Středa, 06 Říjen 2021
13. Lebku vlka vytiskla 3D tiskárna z MCAE Systems
(Matching tags: Stra­ta­sys J826,Archeologický ústav,Lebka vlka,MCAE Systems,3D tisk)
Pro­fe­si­o­nál­ní 3D tis­kár­ny jsou schop­né vy­tisk­nout téměř co­ko­liv. Když spo­leč­nost MCAE Sys­tems oslo­vi­lo stu­dio Pixle, které při­pra­vu­je vi­zu­ál vý­stav v Ar­che­o­par­ku v Pav­lo­vě, ...
Sobota, 31 Červenec 2021
14. MCAE představuje ZEISS METROTOM 1
(Matching tags: ZEISS,METROTOM 1,MCAE Systems,CT technologie,GOM CT)
Chce­te se po­dí­vat dovnitř svých dílů? Zdá se vám vý­po­čet­ní to­mo­gra­fie pří­liš slo­ži­tá? Nebo ná­klad­ná? Práce s Zeiss Me­t­ro­to­mem 1 je snad­ná. Jed­no­du­ché na­sta­ve­ní CT vede k velmi ...
Sobota, 17 Červenec 2021
15. MCAE Systems představuje software Tebis verze 4.1
(Matching tags: Verze 4.1,MCAE Systems,MES,CAD/CAM,Tebis,Software)
Slo­ži­tý vý­rob­ní svět vy­ža­du­je snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware. Novou dlou­ho oče­ká­va­nou verzi CAD/CAM soft­wa­ru Tebis 4.1 před­sta­vil český dis­tri­bu­tor MCAE Sys­tems. Tebis V4.1 po­sky­tu­je ...
Čtvrtek, 17 Červen 2021
16. Webinář Shop System – Budoucnost moderní strojírenské výroby
(Matching tags: Stro­jí­ren­ská vý­ro­ba,Shop Sys­tem,Webi­náře,Binder jetting,Desktop Metal,MCAE Systems)
... ne­vá­hej­te a při­poj­te se na další webi­nář MCAE Sys­tems, kde se do­zví­te vše pod­stat­né. A nejen to. Bude před­sta­ve­no za­ří­ze­ní Shop Sys­tem spo­leč­nos­ti Desktop Metal, které před­sta­vu­je ...
Neděle, 18 Duben 2021
17. Nová technologie SAF pro sériovou výrobu 3D tiskem
(Matching tags: Řada H,SAF,MCAE Systems,Stratasys,Hardware,3D tisk)
Tech­no­lo­gie Se­lecti­ve Ab­sorp­ti­on Fusi­on (SAF) bude zá­kla­dem no­vých 3D tis­ká­ren řady H od spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys, které u nás dis­tri­bu­u­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Stra­ta­sys ...
Čtvrtek, 08 Duben 2021
18. Webinář Studio System 2 o 3D tisku kovů
(Matching tags: Studio System 2,Desktop Metal,Webináře,MCAE Systems,3D tisk)
Za­jí­má vás 3D tisk z kovů, kon­krét­ně tech­no­lo­gie Bound Metal De­po­si­ti­on? MCAE Sys­tems pro vás při­pra­vi­la nový webi­nář, kde před­sta­ví novou vy­lep­še­nou ge­ne­ra­ci 3D tis­kár­ny ...
Středa, 07 Duben 2021
19. Webinář 3D tisk prototypů i dílů s jemnými detaily
(Matching tags: Objet30 V5,F123,Webináře,MCAE Systems,Prototypování,Stratasys,3D tisk)
Za­jí­má­te se o no­vin­ky ve světě 3D tisku? Po­tře­bu­je­te 3D tis­kár­nu, která šetří čas a pe­ní­ze a je ide­ál­ní pro celý pro­ces pro­to­ty­po­vá­ní, od ově­ře­ní pr­vot­ní­ho kon­cep­tu ...
Pátek, 12 Březen 2021
20. Technologický webinář GOM Metal Forming
(Matching tags: Tváření kovů,Webináře,MCAE Systems,GOM,Metrologie)
... stan­dar­dy op­tic­ké me­t­ro­lo­gie, po­řá­dá ve spo­lu­prá­ci s MCAE Sys­tems 30. a 31. břez­na 2021 od 9:30 hodin bez­plat­ný on-line webi­nář z ob­las­ti tvá­ře­ní kovů.  ...
Čtvrtek, 11 Březen 2021
21. S výrobou dilatačních pomůcek pomohli v MCAE
(Matching tags: Vakuové lití,Kristýna Karpalová,Dilatační pomůcky,MCAE Systems,3D tisk)
... jako stu­dent­ka de­sig­nu na Vy­so­ké škole umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé v Praze při­pra­vi­la v rámci svojí ba­ka­lář­ské práce. Spo­leč­nost MCAE Sys­tems tento za­jí­ma­vý záměr pod­po­ři­la ...
Úterý, 02 Březen 2021
22. Ještě jednodušší 3D tisk kovových dílů
(Matching tags: MCAE Systems,3D tisk,Desktop Metal,Studio System 2,Hardware)
Na za­čát­ku roku 2021 uved­la ame­ric­ká firma Desktop Metal, která je v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku za­stou­pe­ná spo­leč­nos­tí MCAE Sys­tems, novou verzi 3D tis­kár­ny pro tisk z kovů ...
Středa, 10 Únor 2021
23. Webinář 3D tisk funkčních dílů z certifikovaných materiálů
(Matching tags: Certifikované materiály,Funkční díly,Webináře,MCAE Systems,3D tisk)
... 3D tisk a které jsou to ma­te­ri­á­ly, pak se při­poj­te se k webi­ná­ři MCAE Sys­tems. V něm vám od­bor­ní­ci na 3D tisk, Jan Drá­pe­la a Mi­lan Hruš­ka, před­sta­ví mož­nos­ti vy­u­ži­tí ...
Pátek, 13 Listopad 2020
24. Webinář MakerBot Method X CF
(Matching tags: METHOD X CF,Webináře,MakerBot,MCAE Systems,3D tiskárny)
... Ma­ker­Bot Me­thod do­dá­va­né u nás spo­leč­nos­tí MCAE Sys­tems. Kon­krét­ně 3D tis­kár­na Ma­ker­Bot Me­thod X Car­bon Fiber po­sky­tu­je pevné a přes­né tisky z ny­lo­nu a dal­ších ...
Neděle, 08 Listopad 2020
25. Škoda Sport – další digitalizovaný skvost od MCAE
(Matching tags: Škoda Sport,Reverzní inženýrství,MCAE Systems,3D skenování,Digitalizace,Automobily,3D tisk)
Z mla­do­bo­leslav­ské sou­kro­mé sbír­ky si spe­ci­a­lis­té na 3D tisk ze spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems na jeden večer vy­půj­či­li dvou­míst­ný road­ster Škoda Sport, typ 966. Tento kou­zel­ný řa­do­vý ...
Čtvrtek, 22 Říjen 2020
26. V MCAE vytiskli sochy posledních pravěkých lidí
(Matching tags: ULRASUPERNATURAL,Luká­š Ritt­stei­n,Bar­bo­ra Šla­pe­to­vá,Sochy,MCAE Systems)
Na vý­sta­vě Ul­tra­su­per­na­tu­ral, která je vy­ús­tě­ním téměř čtvrt­sto­le­tí tr­va­jí­cí­ho pro­jek­tu čes­kých uměl­ců Bar­bo­ry Šla­pe­to­vé a Luká­še Ritt­stei­na, jsou díky MCAE Sys­tems ...
Středa, 14 Říjen 2020
27. MCAE virtuální veletrh 2020
(Matching tags: XM200C,Miniveletrh,J55,Xact Metal,MCAE Systems,MSV,Stratasys,3D tisk)
... ex­po­zic spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems z po­sled­ních let. Když není možné před­sta­vit no­vin­ky na MSV, při­chá­zí nyní MCAE se svým on-line vir­tu­ál­ním ve­letrhem. Po­dí­vat se mů­že­te na dvě ...
Středa, 14 Říjen 2020
28. MCAE zve na Aplikační webinář od společnosti GOM
(Matching tags: Automobilový průmysl,3D metrologie,MCAE Systems,Měření,GOM,Webinar,Optimalizace)
Zís­kej­te pře­hled o mož­nos­tech dneš­ních tech­no­lo­gií a op­ti­ma­li­zuj­te své nu­me­ric­ké si­mu­la­ce. Na webi­ná­ři se do­zví­te, jak se op­tic­ká 3D me­t­ro­lo­gie od spo­leč­nos­ti ...
Čtvrtek, 17 Září 2020
29. Virtuální konference Stratasys o aditivní výrobě 2020
(Matching tags: Virtuální konference,MCAE Systems,Stratasys,3D tisk)
Spo­leč­nost MCAE Sys­tems ozná­mi­la, že zá­jem­ci o adi­tiv­ní vý­ro­bu mají po dva dny mož­nost se při­po­jit na různé před­náš­ky a do­zvě­dět se o no­vin­kách, osvěd­če­ných po­stu­pech ...
Úterý, 15 Září 2020
30. Čtvrtstoletí MCAE Systems
(Matching tags: 25 let,Zákazníci,3D technologie,MCAE Systems,Výročí,Projekty,MCAE)
Již 25 let ote­ví­rá spo­leč­nost MCAE Sys­tems svým zá­kaz­ní­kům dveře do světa ne­pře­ber­ných mož­nos­tí 3D tech­no­lo­gií. Po­sou­vá hra­ni­ce za­ve­de­ných prů­mys­lo­vých po­stu­pů a umožňuje ...
Úterý, 30 Červen 2020
31. Webinář 3D tisk z kovů přímo ve vaší kanceláři
(Matching tags: Studio System+,Kovový tisk,Desktop Metal,Webináře,MCAE Systems,Vzdělávání,3D tisk)
Pro všech­ny, kteří hle­da­jí ře­še­ní pro rych­lé pro­to­ty­po­vá­ní z kovů, chtě­li by vy­u­žít ko­vo­vý 3D tisk, ale ne­vě­dí, kde začít, po­řá­dá spo­leč­nost MCAE Sys­tems bez­plat­ný webi­nář, ...
Čtvrtek, 18 Červen 2020
32. Automatizované měření s ATOS ScanBox ​​​​​​​a virtuální přípravky
(Matching tags: ​Virtuální přípravky,ATOS ScanBox,MCAE Systems,Měření,Webinar)
Webi­nář na téma uve­de­né v nad­pi­su po­řá­dá ve čtvr­tek 18. červ­na 2020 spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Au­to­ma­ti­zo­va­né mě­ři­cí sys­témy jsou dů­le­ži­tým ná­stro­jem pro efek­tiv­ní kon­t­ro­lu ...
Čtvrtek, 11 Červen 2020
33. Webinář 5osé obrábění s Tebisem
(Matching tags: MCAE Systems,Obrábění Strojírenství,Tebis,5osé,CAD/CAM)
MCAE Sys­tems zve zá­jem­ce 10. červ­na 2020 od 9:30 na ho­di­no­vý bez­plat­ný in­ter­ne­to­vý webi­nář, během kte­ré­ho před­sta­ví mož­nos­ti, jak jed­no­du­še, rych­le a spo­leh­li­vě vy­u­ží­vat ...
Pátek, 05 Červen 2020
34. Webinář Představení nové dostupné 3D tiskárny Xact Metal
(Matching tags: Xact Metal,Kovový tisk,Webináře,MCAE Systems,Vzdělávání,3D tisk)
Vstup do no­vé­ho roku 2020 za­há­ji­la spo­leč­nost MCAE Sys­tems uza­vře­ním dal­ší­ho vý­znam­né­ho part­ner­ství s ame­ric­kou spo­leč­nos­tí Xact Metal. Port­fo­lio 3D tis­ká­ren tak roz­ší­ři­la ...
Pondělí, 25 Květen 2020
35. MCAE představuje novou 3D tiskárnu Stratasys J55
(Matching tags: J55,3D tiskárny,Kanceláře,Stratasys,MCAE Systems,Hardware,3D tisk)
Od rych­lých kon­cepč­ních dílů až po do­ko­na­le věrné mo­de­ly, s 3D tis­kár­nou Stra­ta­sys J55 při­ve­de­te své ná­vrhy k ži­vo­tu. Tis­kár­na Stra­ta­sys J55, ur­če­ná pro kan­ce­lář­ské ...
Úterý, 12 Květen 2020
36. Webinář 3D tiskárny pro školy MakerBot SKETCH
(Matching tags: Webinar,Hardware,Vzdělávání,MakerBot SKETCH,3D tiskárny,Školy,MCAE Systems)
... aby při výuce 3D tisku do­sáh­li úspě­chu. Spo­leč­nost MCAE Sys­tems po­řá­dá krát­ký bez­plat­ný webi­nář, kde vás s touto se­sta­vou 3D tis­ká­ren se­zná­mí. Se­sta­va SKETCH Clas­sro­om po­má­há ...
Čtvrtek, 07 Květen 2020
37. Webinář Využití 3D technologií v průmyslu
(Matching tags: MCAE Systems,Webináře,Průmysl,Vzdělávání,3D tisk,Tebis,CAD/CAM)
O se­mi­ná­ře spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems byl vždy velký zájem. V si­tu­a­ci, kdy je nutno do­dr­žo­vat řadu opat­ře­ní, se v MCAE roz­hod­li změ­nit se­mi­nář na on-line webi­nář. Buďte ...
Pondělí, 20 Duben 2020
38. MCAE Systems pomáhá s 3D tiskem přípravků na šití roušek
(Matching tags: 3D tisk,CPS Servis,Roušky,MCAE Systems,Stratasys)
MCAE Sys­tems spolu se spo­leč­nos­tí CPS Ser­vis vy­tis­kl a do­dá­vá zcela zdar­ma pří­prav­ky na šití tka­lou­nů pro zdra­vot­nic­ké rouš­ky, které u nás stále v boji proti Covid-19 chybí. ...
Středa, 25 Březen 2020
39. MCAE uvádí na trh 3D tiskárny MakerBot SKETCH Classroom
(Matching tags: 3D tiskárny,MCAE Systems,MakerBot,3D tisk,Vzdělávání,SKETCH Clas­sro­om)
... po­tře­bu­jí, aby při výuce 3D tisku do­sáh­li úspě­chu. Pro Čes­kou a Slo­ven­skou re­pub­li­ku je vý­hrad­ním do­da­va­te­lem to­ho­to ře­še­ní právě MCAE Sys­tems. Uči­te­lé dnes čelí vý­znam­ným ...
Úterý, 17 Březen 2020
40. Nová 3D tiskárna střední třídy v nabídce MCAE Systems
(Matching tags: Střední třída,J826,3D tisk,Hardware,3D tiskárny,PolyJet,Stratasys,MCAE Systems,Produktový design)
Nová 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J826 s ka­pa­ci­tou sedmi ma­te­ri­á­lů nyní zpří­stupňuje pl­no­ba­rev­ný 3D tisk tech­no­lo­gií Po­ly­Jet i men­ším fir­mám. Při­bliž­ně za po­lo­vi­nu ceny opro­ti ...
Čtvrtek, 27 Únor 2020
41. Partnerství MCAE Systems s Xact Metal
(Matching tags: Kovy,Aditivní výroba,Xact Metal,3D tiskárny,MCAE Systems,Partnerství,Laser)
Vstup do no­vé­ho roku za­há­ji­la ku­řim­ská spo­leč­nost MCAE Sys­tems uza­vře­ním no­vé­ho stra­te­gic­ké­ho part­ner­ství s ame­ric­kou spo­leč­nos­tí Xact Metal. Roz­ší­ři­la tak port­fo­lio ...
Úterý, 04 Únor 2020
42. 3D tiskárna J850 a nové materiály v nabídce MCAE Systems
(Matching tags: 3D tisk,Hardware,MCAE Systems,Stratasys,3D tiskárny,J850)
Novou 3D tis­kár­nu J850 Spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys. o kte­ré jsme in­for­mo­va­li kon­cem října, do­dá­vá pro český i slo­ven­ský trh spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Nová ge­ne­ra­ce vý­kon­ných, ...
Pátek, 29 Listopad 2019
43. MCAE zve na 61. strojírenský veletrh v Brně
(Matching tags: Tebis,CAD/CAM,Stratasys,MSV,Brno,MCAE Systems,Masaryk,Forum aditivní výroby)
Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně se po­ma­lu blíží a MCAE Sys­tems tam jako dlou­ho­le­tý do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií ne­mů­že chy­bět. Ná­vštěv­ní­kům ukáže všech­ny své no­vin­ky ...
Pátek, 20 Září 2019
44. Opakování semináře Trendy a novinky v oblasti 3D tisku
(Matching tags: ČVUT,Praha,Novinky,MCAE Systems,Vzdělávání,3D tisk,Trendy,Seminář)
Pro velký zájem opa­ku­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems se­mi­nář Tren­dy a no­vin­ky v ob­las­ti 3D tisku, ten­to­krát na Fa­kul­tě stroj­ní ČVUT v Praze. Se­mi­nář je po­řá­dán ve spo­lu­prá­ci ...
Úterý, 10 Září 2019
45. MCAE dává život umě­lec­kým dílům po­mo­cí 3D tech­no­lo­gií
(Matching tags: Umě­lení,3D tech­no­lo­gie,Martina Hozová,Žofie Chotková,Vějíř,MCAE Systems,Tebis)
Mo­der­ní 3D tech­no­lo­gie po­moh­ly při­vést k ži­vo­tu pů­so­bi­vé umě­lec­ké dílo ne­da­le­ko Pí­sec­ké brá­ny v Praze 6. Spo­leč­nost MCAE Sys­tems spo­lu­pra­co­va­la s aka­de­mic­kou ...
Úterý, 13 Srpen 2019
46. Socha T. G. Masaryka se 7. 10. 2019 vrátí na výstaviště v Brně
(Matching tags: Tebis,CAD/CAM,TGM,BVV,100 Stories,Ladislav Jezbera,MCAE Systems)
Vzpomínáte si na sochu Tomáše Garriqua Masaryka, který se obráběl na MSV v pavilonu A? Firma MCAE Systems nezahálela a společně s BVV pomohla zajistit odlití bronzové sochy, ...
Úterý, 30 Červenec 2019
47. 5osé funkce v Tebisu V4.0 R7 pro kvalitnější povrch i ovládání
(Matching tags: MCAE Systems,V4.0 R7,Strojírenství,Obrábění,Tebis,CAM)
Česká společnost MCAE Systems uvedla na trh, jako výhradní distributor německé firmy Tebis, další verzi špičkového CAD/CAM softwaru. V nejnovější verzi programu Tebis V4.0 R7 se můžete těšit ...
Čtvrtek, 27 Červen 2019
48. Seminář Trendy a novinky v oblasti 3D tisku
(Matching tags: Vzdělávání,3D tisk,Semináře,Aditivní výroba,MCAE Systems,Stratasys)
Tým MCAE Systems zve zájemce na seminář 3D tisku, který pořádá ve spolupráci s svou partnerskou společností Stratasys 12. června 2019 ve svém sídle v Kuřimi. Představeny budou ...
Čtvrtek, 30 Květen 2019
49. Pozvánka na události týdne 20. až 24. května 2019
(Matching tags: TD-IS,MCAE Systems,CADservis,Centersoft,AV Engineering,IT Forum,MSV Nitra,AMTECH,SUPro 2019)
... společnost MCAE Systems (F-34), která bude ukazovat naživo kovový 3D tisk na zařízení Studio System+ a bude s sebou mít i dost dílů na ukázku, Advanced En­gi­nee­ring pořádá v rámci ...
Čtvrtek, 16 Květen 2019
50. Studenti a moderní 3D technologie při výrobě monopostu formule
(Matching tags: Tebis,CAD/CAM,GOM,Formule,Student,Stratasys,MCAE Systems,KUKA,MakerBot)
... mezinárodní soutěži technických univerzit. Společnost MCAE Systems (dále jen MCAE) je proto ráda, že za těch několik let se skoro v každém monopostu vyskytují díly z jejích 3D ...
Středa, 17 Duben 2019