Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo msv

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Součástí MSV 2022 bude opět Digitální továrna 2.0
(Matching tags: Digitalizace podniků,Veletrhy Brno,Digitální továrna,MSV)
Spe­ci­ál­ní ex­po­zi­ce Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0 bude i v le­toš­ním roce sou­čás­tí Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu (4.–7. 10. 2022). Cílem pro­jek­tu je pre­zen­to­vat nej­no­věj­ší ...
Čtvrtek, 24 Březen 2022
2. Siemens na MSV představí neomezené možnosti nekonečných dat
(Matching tags: Siemens,MSV,Digitální továrna,Průmysl 4.0)
... di­gi­ta­li­za­ci. Motto Si­e­mens pro MSV 2021 zní Ne­o­me­ze­né mož­nos­ti ne­ko­neč­ných dat. Ex­po­zi­ce bude sou­čás­tí pro­jek­tu Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0.  ...
Středa, 03 Listopad 2021
3. MSV 2021 se zajímavým doprovodným programem
(Matching tags: Digitální továrna 2.0,Veletrhy Brno,Doprovodné akce,MSV,Výstavy)
Še­de­sá­tý druhý Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně ve dnech 8. až 12. lis­to­pa­du 2021 na­bíd­ne za­jí­ma­vý do­pro­vod­ný pro­gram slo­že­ný z kon­fe­ren­cí a za­jí­ma­vých ...
Pondělí, 25 Říjen 2021
4. Žhavé novinky v profesionálním 3D tisku na Fóru aditivní výroby
(Matching tags: Forum aditivní výroby,Novinky,MSV,Konference,3D tisk,Trendy)
Za­jí­má vás, co vše vám mohou na­bíd­nout nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie 3D tisku? Chce­te se do­zvě­dět, jak je lze eko­no­mic­ky vy­u­ží­vat už i pro sé­ri­o­vou vý­ro­bu? Ať už je stře­dem vaší ...
Pondělí, 11 Říjen 2021
5. 62. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
(Matching tags: Digitální továrna 2.0,Veletrhy Brno,MSV,Automatizace,Výstavy,Strojírenství)
Ve­letrhy Brno spo­leč­ně se svými part­ne­ry a od­bor­ný­mi ga­ran­ty in­ten­ziv­ně pra­cu­jí na pří­pra­vách Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu, který se usku­teč­ní od 8. do 12. lis­to­pa­du ...
Úterý, 22 Červen 2021
6. MCAE virtuální veletrh 2020
(Matching tags: XM200C,Miniveletrh,J55,Xact Metal,MCAE Systems,MSV,Stratasys,3D tisk)
... ex­po­zic spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems z po­sled­ních let. Když není možné před­sta­vit no­vin­ky na MSV, při­chá­zí nyní MCAE se svým on-line vir­tu­ál­ním ve­letrhem. Po­dí­vat se mů­že­te na dvě ...
Středa, 14 Říjen 2020
7. Přípravy na říjnový MSV v Brně pokračují
(Matching tags: IFA Berlin,2020,Veletrhy,MSV,Brno,Strojírenství)
Jak ozná­mil Mi­cha­lis Busi­os, ře­di­tel Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně, ve­de­ní spo­leč­nos­ti Ve­letrhy Brno po­žá­da­lo vládu o vy­jmu­tí ve­letrhů ze zá­ka­zu ...
Čtvrtek, 21 Květen 2020
8. Voices of Industry – Michalis Busios (ředitel MSV Brno)
(Matching tags: Voices of Industry,VoI,Streamtech.tv,Veletrhy Brno,Michalis Busios,MSV)
... dubna mají vy­sta­vo­va­te­lé šanci zís­kat svoje ex­po­zi­ce lev­ně­ji. Tedy pokud ne­pre­fe­ru­jí umís­tě­ní své firmy v pres­tiž­ním pavilónu P. Ře­di­tel pro­jek­tu MSV Mi­cha­lis Busi­os ze spo­leč­nos­ti ...
Pátek, 17 Duben 2020
9. Slevy pro vystavovatele na MSV 2020 jen do konce dubna
(Matching tags: Přihlášky,2020,MSV,Veletrhy,Strojírenství,Brno)
... po­vin­nos­ti nosit rouš­ky. A že le­toš­ní MSV při­spě­je k re­star­tu ochro­me­né eko­no­mi­ky. Proto také podle plánu po­kra­ču­jí pří­pra­vy 62. roč­ní­ku Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ...
Čtvrtek, 16 Duben 2020
10. Voices of Industry – Pavel Cesnek (ŽĎAS)
(Matching tags: Voices of Industry,VoI,Streamtech.tv,ŽĎAS,Pavel Cesnek,MSV)
V dal­ším dílu me­zi­ná­rod­ní ná­zo­ro­vé plat­for­my Voices of In­dust­ry, jejíž pod­kla­dy vzni­ka­ly během Me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu v Brně na stán­ku spo­leč­nos­ti CCB, je před­sta­ven ...
Pondělí, 06 Duben 2020
11. VŠB-TU Ostrava s novým bionickým designem koloběžky na MSV v Brně
(Matching tags: MSV,Ostrava,Aditivní výroba,3D tisk,Brno,VŠB-TU,Bionický design,Koloběžka,AM 500E)
Pro­to­typ ko­loběž­ky s uni­kát­ním rámem z 3D tis­kár­ny, která byla jako první na světě v roce 2018 vy­tiš­tě­na na Vy­so­ké škole báňské – Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě Os­t­ra­va, pře­šel ...
Čtvrtek, 10 Říjen 2019
12. 3Dconnexion zve na svůj stánek během MSV 2019
(Matching tags: Tombola,MSV,CAD/CAM,3D myši,3Dconnexion)
Na­vštiv­te stá­nek 3D­con­nexi­on během Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně a vy­zkou­šej­te er­go­no­mic­ké ná­stro­je pro prá­ci s CAD/ CAM. Na stán­ku na vás če­ká ...
Pondělí, 07 Říjen 2019
13. MiR představí na MSV 2019 logistické aplikace se svými roboty
(Matching tags: MSV,Roboty,Logistika,Mobile Industrial Robots,MiR,MiR500,MiR1000,Mi­R100,Mi­R200)
Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) bu­de na le­toš­ním ve­letr­hu MSV 2019 v Brně pre­zen­to­vat ino­va­ce v ob­las­ti lo­gis­ti­ky pro­střed­nic­tvím de­mon­stra­ce řa­dy lo­gis­tic­kých apli­ka­cí, ...
Pátek, 27 Září 2019
14. ELVIRA bude vystavovat na MSV 2019
(Matching tags: Elvira,Abc3D,3D tisk,3D skenování,MSV,Materiály)
Jako jeden z nej­vět­ších do­da­va­te­lů 3D tech­no­lo­gií pro CZ/SK trh bude vy­sta­vo­vat spo­leč­nost El­vi­ra nej­no­věj­ší 3D tech­no­lo­gie na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně ...
Středa, 25 Září 2019
15. Digitální budoucnost průmyslu představí na MSV Siemens
(Matching tags: MSV,Průmysl,MindSphere,CNC,Siemens,Digitalizace,Brno)
Ex­po­zi­ce no­vi­nek a ře­še­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu (pavilón P, stá­nek 16) již po jed­na­še­de­sá­té uká­že směr dal­ší­ho vý­vo­je ne­jen v obo­ru ...
Pondělí, 23 Září 2019
16. Conrad Electronic poprvé na MSV v Brně
(Matching tags: 3D tisk,Brno,MSV,Měření,Conrad,Electronic,Fluke,Sindoh,3DWOX 1)
Letos po­pr­vé bude Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně (7. až 11. října) i s účas­tí Con­rad Elec­tro­nic. Na svém stán­ku bude mít k pro­hléd­nu­tí i vy­zkou­še­ní ...
Pondělí, 23 Září 2019
17. Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by 2019 na MSV v Brně
(Matching tags: 3D tisk,Brno,Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by,MSV,Aditivní výroba)
... za­jí­má­te o vy­u­ži­tí po­kro­ko­vých tech­no­lo­gií pro pro­duk­tiv­něj­ší vý­ro­bu pro­to­ty­pů, ná­stro­jů nebo kon­co­vých vý­rob­ků. Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by na MSV 2019 v Brně na­bíd­ne ...
Pátek, 20 Září 2019
18. MCAE zve na 61. strojírenský veletrh v Brně
(Matching tags: Stratasys,MSV,MCAE Systems,Tebis,CAD/CAM,Brno,Masaryk,Forum aditivní výroby)
Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně se po­ma­lu blíží a MCAE Sys­tems tam jako dlou­ho­le­tý do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií ne­mů­že chy­bět. Ná­vštěv­ní­kům ukáže všech­ny své no­vin­ky ...
Pátek, 20 Září 2019
19. Renishaw na MSV v Brně předvede továrny budoucnosti
(Matching tags: OPTiMUM,APCS-45,MSV,Metrologie,3D tisk,Technologie,Renishaw,Brno)
Spo­leč­nost Re­nishaw na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně před­sta­ví své tech­no­lo­gie, jež stá­va­jí­cí vý­rob­ní pro­vo­zy mění na to­vár­ny bu­douc­nos­ti. V její ex­po­zi­ci ...
Pátek, 13 Září 2019
20. Sto průmyslových legend nabídne na MSV výstava 100RIES
(Matching tags: 2018,100RIES,TGM,Czech Innovation Expo,MSV,MCAE Systems,Veletrh,Výstavy,Brno)
... století. Mezi ústřední patří příběh sochy TGM, která zdobila rotundu pa­vi­lo­nu A v roce 1928 při zahájení provozu výstaviště. Její jednu repliku vy­tvo­ří během MSV přímo před zraky diváků ...
Čtvrtek, 16 Srpen 2018
21. Busta a socha T. G. Masaryka pro Veletrhy Brno pomocí 3D technologií
(Matching tags: MSV,Veletrhy,Robot,MCAE Systems,KUKA,Obrábění,Tebis,Brno,3D skenování)
Citlivým rukám sochaře zdatně sekundoval robot s obráběcí hlavou, který podle dat získaných 3D skenováním pomohl vytvořit dvě po­do­bi­z­ny prvního prezidenta Československa. Nejmodernější strojírenské ...
Pondělí, 13 Srpen 2018
22. Inovativní 3D technologie 3D tisku a 3D měření na MSV 2017
(Matching tags: MSV 2017,MSV,MCAE Systems,3D technologie,3D měření,3D tisk)
Ve dvou expozicích, na 450m2, letos představí na MSV v Brně (9. – 13. 10. 2017) prvotřídní 3D technologie jako spolehlivé nástroje výroby společnost MCAE Systems. V pavilonu Z na stánku ...
Pátek, 15 Září 2017
23. SolidVision je nově dodavatelem CAM softwaru CAMWorks
(Matching tags: MSV,Distribuce,SolidDays,CAMWorks,CAM,SolidWorks,SolidVision)
Společnost SolidVision je od května 2017 autorizovaným distributorem CAMWorks pro Českou republiku a Slovensko a zúčastní se setkání prodejců software CAMWorks 24.–.26. července 2017 ...
Úterý, 13 Červen 2017
24. MSV 2017 v Nitře ve velkém stylu
(Matching tags: Strojírenství,Veletrh,Výstavy,2017,MSV,Nitra)
Mezinárodní strojírenský veletrh se v Nitře letos dočkal už 24. ročníku a opět bude pro návštěvníky připraveno obrovské množství expozic s nejnovějšími stroji či technologiemi ze světa ...
Pátek, 19 Květen 2017
25. Výherce veletržní soutěže firmy Nexnet na MSV 2016 v Brně
(Matching tags: 2016,Perplexus,MSV,CAD,CAM,Soutěž,Brno,SpaceClaim,Nexnet)
... v předchozích letech se jí na MSV v Brně mohl zúčastnit každý z návštěvníků, který zavítal na stánek Nexnetu, oproti minulým ročníkům však byla letošní výhra zaměřena na software ...
Čtvrtek, 24 Listopad 2016
26. Letoun z ČVUT získal na MSV v Brně zlatou medaili
(Matching tags: Fakulta strojní,Ultralight,Exponáty,Zlatá medaile,Strojírenství,Ocenění,Praha,MSV,ČVUT)
... natolik, že v kategorii Inovace v transportu a logistice získal Zlatou medaili MSV 2016. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz českého průmyslu a obchodu a Vysoké učení technické ...
Středa, 05 Říjen 2016
27. ČVUT představí na MSV letoun, kolo a mikroelektrárnu
(Matching tags: Strojírenství,Praha,MSV,ČVUT,Fakulta strojní,Ultralight,Exponáty)
3. do 7. října se České vysoké učení technické v Praze představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Univerzitu bude zastupovat zejména Fakulta strojní, která přiveze ...
Pátek, 30 Září 2016
28. Dvě technologické konference na MSV 2016
(Matching tags: Digitální výroba,Trendy,3D tisk,Konference,Robotika,MSV)
Témata automatizace výroby s pomocí tzv. kooperativních robotů a rozmach digitální výroby prostřednictvím 3D tisku pokryjí konference „Robot a člověk v jednom týmu“ a „3D tisk ...
Pátek, 30 Září 2016
29. Společnost Zálesí používá ZW3D CAD/CAM
(Matching tags: 2016,Zálesí,ZW3D,MSV,CADservis,Konstrukce,CAD/CAM,Plasty,Elektrody,Brno)
Akciová společnost Zálesí, závod Plasty – nástrojárna v Luhačovicích se rozhodla pro ZW3D už v roce 2014. Firma se zabývá výrobou forem pro plastikářský průmysl, vstřikování termoplastů. Vyrábí ...
Úterý, 23 Srpen 2016
30. Nástroje pro digitální výrobu představí v Nitře MCAE Systems
(Matching tags: MCAE,MSV,Systems,Výroba,GOM,ATOS,Nitra,Digitální,KUKA,MakerBot,3D technologie,3D skenery,2016)
Nejvyspělejší světové 3D technologie používané při vývoji výrobků, představí na 23. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře ve dnech 24.–27. května česká společnost MCAE Systems. Digitální ...
Pondělí, 23 Květen 2016
31. Brněnské VUT již tradičně vystavuje na MSV
(Matching tags: MSV,CEITEC,VUT,2015,Veletrh,Brno,FSI,FEKT,FIT,Stánek,Pavilon A)
První v Evropě a jeden z prvních na světě. Takový je záchranný systém Galaxy GBS 10, který vyvinuli vědci z Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství (FSI) VUT v Brně ...
Pátek, 11 Září 2015
32. MCAE 3D expo představí na MSV v Brně unikátní exponáty
(Matching tags: Tebis,MCAE,Brno,Výstava,MSV,Systems,MakerBot,3D technologie,3D expo,Voxeljet)
V návaznosti na ohromný úspěch výstavy „Svět 3D technologií“, kterou společnost MCAE Systems uspořádala vloni ve spolupráci se svými partnery na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, se ...
Úterý, 08 Září 2015
33. Ohlédnutí za MSV 2014 v Brně
(Matching tags: MSV,2014,CAD,CAM,3D tisk,Obrábění,Robotika,Výstavy,Brno)
Jak jsem slíbil v minulém čísle, vracíme se tímto k dění na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. MSV je prestižní akcí a Veletrhy Brno přiznávají, že z tohoto veletrhu mají plnou jednu ...
Sobota, 20 Prosinec 2014
34. Siemens představí na MSV Solid Edge ST 7
(Matching tags: MSV,Edge,ST7,Solid,PLM,3D CAD,Software,Siemens,Brno)
Součástí prezentace Siemens PLM Softwaru na MSV v Brně bude oficiální představení novinky pro konstruktéry – Solid Edge se synchronní technologií 7, které se uskuteční ve středu 1. října v sále 102 ...
Úterý, 30 Září 2014
35. Navštivte nás na MSV 2014 v Brně
(Matching tags: MSV,2014,CAD magazín,Technika a trh,CCB,Pavilón P,Stánek 134,Brno)
Už od pátku je stánek časopisů CAD magazín a Technika a trh vydavatelství CCB připraven k návštěvám našich příznivců, kteří dorazí od pondělí 29. září 9:00 hodin do pátku 3. října 17:00 hodin na brněnský ...
Pondělí, 29 Září 2014
36. Navštivte NEXNET na MSV a vyhrajte CAD/CAM software za více než 100 000 Kč!
(Matching tags: CAD,CAM,Strojírenství,Brno,Nexnet,MSV,VISI,Radan,Pozvánka,VERO)
Je to jednoduché. Stačí vyplnit slosovací formulář soutěže přímo na stánku č. 068 pavilon P, nebo na www.nexnet.cz/msv2014/ a mít kousek štěstí, že budete vylosováni! V takovém případě budete ...
Pátek, 26 Září 2014
37. Nová generace robotů Universal Robots na MSV v Brně
(Matching tags: MSV,Universal,Robots,UR5,UR10,Robotika,Brno)
Universal Robots, dánský výrobce lehkých průmyslových robotů, představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně novou generaci svých robotů UR5 a UR10. Roboty budou umístěny na třech místech ...
Úterý, 23 Září 2014
38. Komiks Smart and Synchronized v Technodat PLM e-zinu
(Matching tags: PLM,Technodat,Září 2014,Smart and Synchronized,MSV,e-zin,3DEXPERIENCE)
... ostatně už od letošního Hannover Messe úspěšně prezentuje spolu se společností Konštrukta – Industry na různých akcích, včetně vlastní uživatelské konference Technodat PLM Forum a MSV 2014.  ...
Pondělí, 22 Září 2014
39. Konference o 3D tisku s výstavou na MSV 2014
(Matching tags: Zkušenosti,Příležitosti,MSV,Trendy,3D tisk,Konference,Brno)
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně letos doprovodí celodenní konference věnovaná problematice profesionálního využití technologií 3D tisku ve strojírenských oborech. Tyto metody takzvané aditivní ...
Pondělí, 08 Září 2014
40. Webinář Catia V5-6 a další informace od Technodatu
(Matching tags: MSV,e-zin,Magazín,PLM,CATIA,Webinar,Technodat,Srpen 2014)
... akce, jako MSV 2014 v Brně, 3DExperience Forum 2014 v polské Karpaczi a Catia Creative Design and ICEM Day ve Stuttgartu.  ...
Středa, 20 Srpen 2014
41. Siemens nebude chybět ani na MSV 2014
(Matching tags: Solid Edge,MSV,ST7,NX CAM,Geolus,PLM,Software,Výstavy,Siemens)
Společnost Siemens, která se zúčastnila všech dosud konaných ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, nebude na této významné veletržní události chybět ani letos. Na stánku číslo 17 v pavilonu ...
Úterý, 12 Srpen 2014
42. Jaký byl Mezinárodní strojírenský veletrh 2013
(Matching tags: MSV,Reportáž,MCAE)
... nazvané jako předběžné a ty konečné nebo závěrečné prostě nebyly. Letošní 55. ročník je tedy výjimkou. MSV 2013 se zúčastnilo 1482 vystavujících firem z 28 zemí, zahraničních vystavovatelů bylo ...
Neděle, 01 Prosinec 2013
43. MCAE Systems v Nitře s 3D skenováním a optickým měřením
(Matching tags: Strojírenství,Veletrh,Výstavy,MSV,Nitra,2014)
Společnost MCAE Systems představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře nejmodernější technologie pro prostorovou digitalizaci v průmyslu i v medicíně. 3D skenování je dynamicky se rozvíjející ...
Pondělí, 19 Květen 2014
44. MSV v Nitře slibuje zážitky z budoucnosti již dnes
(Matching tags: Strojírenství,Veletrh,Výstavy,MSV,Nitra)
Jedinečný význam Mezinárodního strojírenského veletrhu pro svět techniky přichází v podobě již 21. ročníku. Znamená také prostor a čas, kde se budou letos již jednadvacáté prezentovat inovace, ...
Pátek, 09 Květen 2014
45. Ohlédnutí za soutěží „GibbsCAM za vizitku“ na MSV 2013
(Matching tags: MSV,Profika,technology-support,GibbsCAM,Brno)
V rámci letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zorganizovala firma Profika ve spolupráci se společností Technology-support soutěž nazvanou „GibbsCAM za vizitku“. Této soutěže se bylo ...
Čtvrtek, 05 Prosinec 2013
46. Konference Vize v automatizaci - Digitální továrna 2013 na MSV
(Matching tags: Konference,MSV,Sdělovací technika,Digitální továrna,Vize v automatizaci)
Konference se bude konat 9. října 2013 od 10:00 hod jako součást oficiálního doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, kde téma automatizace jako nástroj optimalizace výroby a ...
Úterý, 01 Říjen 2013
47. Solidworks na veletrhu MSV 2013
(Matching tags: MSV,Newsletter,Solidworsk,Schier Technik,SolidVision,3E Praha Engineering)
V zářijovém vydání Solidworks Express Newsletteru najdete pozvánku na Mezinárodní strojírenský veletrh, který se koná v Brně ve dnech 7. až 11. října. Novou verzi softwaru Solidworks 2014 zde ...
Pondělí, 23 Září 2013
48. Windchill Mobile v expozici AV Engineering na MSV (P/003)
(Matching tags: MSV,Mobile,PTC,Windchill,iPhone,iPad,AV Engineering)
Ať jste na poradě s vašimi spolupracovníky nebo jednáte s odběrateli, cestujete, jste na služební cestě nebo řešíte problém na dílně, všude máte možnost mít s sebou veškeré potřebné informace o vašem výrobku. ...
Úterý, 11 Září 2012
49. Technodat na MSV 2012
(Matching tags: MSV,3DEXPERIENCE,PLM,Veletrh,Technodat,2012,Brno)
Navštivte expozici společnosti Technodat v Brně ve dnech 10. až 14. září 2012 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v hale P, stánek 001. Nenechte si ujít létající kolo F-bike, kompletně navržené na Dassault ...
Čtvrtek, 16 Srpen 2012
50. JobFair MSV představí možnosti zaměstnání ve strojírenství
(Matching tags: Strojírenství,MSV,Zaměstnání)
Příležitost zorientovat se na trhu pracovních příležitostí ve strojírenství nabídne na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně veletrh JobFair MSV. Akce, které se v minulém roce účastnilo 18 ...
Čtvrtek, 09 Srpen 2012