Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo praha

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Maker Faire Prague v květnu na pražském Výstavišti
(Matching tags: PRUSA Re­search,Vý­sta­viš­tě Praha,Praha,MakerFaire)
... na Vý­sta­viš­tě Praha opět za­ví­ta­jí ro­di­ny s dětmi, tech­no­lo­gič­tí nad­šen­ci i pro­fe­si­o­nál­ní ino­vá­to­ři v byz­ny­su i vzdě­lá­vá­ní. Jed­no­den­ní a dvou­den­ní ...
Pátek, 12 Duben 2024
2. Dejte o sobě vědět na Konferenci GIS Esri v ČR
(Matching tags: Koference,GIS Esri,Přihlášky,Prezentace,Praha)
Blíží se Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která je ide­ál­ním mís­tem pro před­sta­ve­ní za­jí­ma­vých pro­jek­tů. Pokud jste vy­tvo­ři­li něco, co může ostat­ním ušet­řit práci a in­spi­ro­vat je, po­skyt­ne ...
Pátek, 23 Červen 2023
3. Pozvánka na seminář BIM a parametrické navrhování
(Matching tags: BIM,Praha,czBIM – bu­il­dingSMART,Se­mi­nář)
Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na se­mi­nář BIM a pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní, který se usku­teč­ní 12. ledna 2023 v Praze. Pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní při­ná­ší ...
Úterý, 03 Leden 2023
4. 11. ročník konference BIM DAY 2022 13.–14. 10. v Praze
(Matching tags: BIMDAY 2022,CzBIM,Praha,Konference)
Le­toš­ní kon­fe­ren­ce při­pra­vi­la za­jí­ma­vý obsah, jed­ním z nej­ak­tu­ál­něj­ších témat je vývoj Kon­cep­ce za­vá­dě­ní me­to­dy BIM a di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­ní­ho ří­ze­ní a územ­ní­ho ...
Pondělí, 26 Září 2022
5. GEPRO & ATLAS – setkání uživatelů produktů a služeb
(Matching tags: Geoingormatika,Hotel Olšanka,Setkání uživatelů,Atlas,Gepro,Praha)
GEPRO a ATLAS po­řá­da­jí 28. roč­ník kon­fe­ren­ce Se­tká­ní uži­va­te­lů pro­duk­tů a slu­žeb spo­leč­nos­tí GEPRO & ATLAS, která se usku­teč­ní, jak se již stalo tra­di­cí, v ho­te­lu ...
Pondělí, 12 Září 2022
6. ArchiSHOW 2022 (20.–22. 9.) představí Archicad 26
(Matching tags: BIM,Praha,Brno,CEGRA,ArchiSHOW,Ostrava,Navrhování,Projektování,Archicad 26)
Na BIM bez kom­pro­mi­sů se přijď­te po­dí­vat do Os­t­ra­vy, Brna nebo do Prahy. Gra­phi­soft i letos vy­dal novou verzi Ar­chi­ca­du, která při­ná­ší řadu změn, po kte­rých mnoho uži­va­te­lů vo­la­lo. ...
Pondělí, 05 Září 2022
7. Největší Maker Faire v ČR startuje už za měsíc
(Matching tags: Holešovická tržnice,Maker Faire,Česká republika,Praha)
Ob­lí­be­ný fes­ti­val Maker Faire Pra­gue se už po­dru­hé za sebou usku­teč­ní v zá­ři­jo­vém ter­mí­nu, ten­to­krát v novém pro­stře­dí. O ví­ken­du 17. a 18. září uví­ta­jí ma­ke­ři ...
Pondělí, 15 Srpen 2022
8. Konference ATCx Praha 2022 (15.–16. září 2022)
(Matching tags: Praha,ATCx,Advanced Engineering,Altair,Konference,Simulace,CAE)
Ne­nech­te si ujít tuto letos je­di­neč­nou praž­skou kon­fe­ren­ci ATCx (Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce), na které se se­zná­mí­te s no­vin­ka­mi ze světa CAE. Přijď­te se in­spi­ro­vat pro ...
Úterý, 19 Červenec 2022
9. Jak předcházet odstávkám eskalátorů v pražském metru
(Matching tags: Eskalátory,Odstávky,Neuron Soundware,Metro,Praha)
Me­cha­nic­ké sou­čás­ti stro­jů se ne­u­stá­lým po­u­ží­vá­ním opo­tře­bo­vá­va­jí, a o es­ka­lá­to­rech v metru, které denně usnad­ňu­jí pohyb stov­kám ti­sí­ců lidí, to platí dvoj­ná­sob. ...
Neděle, 15 Srpen 2021
10. Přehled všech přednášek Konference GIS Esri v ČR
(Matching tags: Konference,GIS,ESRI,Arcdata,Praha,4. až 5. listopadu 2020,Uživatelé)
Náplň živě vy­sí­la­ných sekcí na Kon­fe­ren­ci GIS Esri v ČR byla před­sta­ve­na již mi­nu­lý týden. Dnes při­ná­ší­me slí­be­ný pře­hled všech vi­deo­před­ná­šek uži­va­te­lů a part­ne­rů. ...
Středa, 07 Říjen 2020
11. Summit Koncepce BIM se přesouvá na 18. listopadu 2021
(Matching tags: Termín,PVA Expo,Summit,Státní správa,Koncepce,Praha,Konference,Stavebnictví,BIM)
Přes veš­ke­rou snahu or­ga­ni­zá­to­rů ne­bu­de v le­toš­ním plá­no­va­ném ter­mí­nu možné usku­teč­nit druhý roč­ník Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM. Ná­vštěv­ní­ci kon­fe­ren­ce z řad všech sta­veb­ních ...
Čtvrtek, 01 Říjen 2020
12. Jak si stojí Česko v přípravách na digitalizaci stavebnictví
(Matching tags: PVA Expo,Summit,Státní správa,Koncepce,Praha,Konference,Stavebnictví,BIM)
Již po­dru­hé se v Praze usku­teč­ní se­tká­ní, které nemá u nás a vlast­ně ani v Ev­ro­pě ob­do­by. Na praž­ském vý­sta­viš­ti PVA Expo v Letňanech se 19. lis­to­pa­du 2020 se­t­ka­jí ...
Pondělí, 14 Září 2020
13. Příslušenství pro měření v obráběcích strojích od Hexagonu
(Matching tags: Obráběcí stroje,Sondy,Metrology,ČR a SR,Bratislava,Měření,Hexagon,Praha)
Spo­leč­nost He­xa­gon Me­t­ro­lo­gy v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku roz­ší­ři­la od 1. dubna 2020 svůj sor­ti­ment o kom­plet­ní na­bíd­ku sond a je­jich pří­slu­šen­ství pro ...
Pondělí, 25 Květen 2020
14. Konference GIS Esri bude v listopadu 2020
(Matching tags: 4. až 5. listopadu 2020,Praha,Arcdata,GIS,Uživatelé,Konference,ESRI)
Spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha zve na le­toš­ní roč­ník Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která se bude konat 4. a 5. lis­to­pa­du 2020. V tuto chví­li se sice ještě neví, jakou for­mou bude možno ...
Čtvrtek, 14 Květen 2020
15. Hexagon otevřel nové ISO certifikační středisko v Praze
(Matching tags: Praha,Certifikace,ISO 17025,Absolute Tracker,ISO,Leica,Hexagon MI)
Osvěd­če­né ser­vis­ní stře­dis­ko He­xa­go­nu v Praze nyní na­bí­zí kom­plet­ní cer­ti­fi­ka­ci ISO 17025 pro sys­témy Ab­so­lu­te Trac­ker z nově akre­di­to­va­né la­bo­ra­to­ře. Praž­ské ser­vis­ní ...
Středa, 06 Květen 2020
16. Webinář ArcGIS Dashboards 5. 5. 2020
(Matching tags: Praha,ArcGIS,Arcdata,Dashboards,Webové aplikace,Web AppBuilder,GIS)
... dlou­ho, ale stále jako by bylo ve stínu ša­b­lo­no­vých apli­ka­cí či ná­stro­je Web Ap­pBu­il­der for Ar­c­GIS. Nutno říci, že ne­prá­vem, a proto se Ar­c­da­ta Praha roz­hod­la před­sta­vit Ar­c­GIS ...
Středa, 29 Duben 2020
17. 2. ročník Summitu Koncepce BIM naplánován na 19. 11. 2020
(Matching tags: BIM,Konference,Stavebnictví,Praha,PVA Expo,Koncepce,Státní správa,Summit)
Ve čtvr­tek 19. lis­to­pa­du 2020 se v Praze usku­teč­ní již druhý roč­ník Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM, který se­zná­mí účast­ní­ky se zku­še­nost­mi státu a ve­řej­né sprá­vy při za­vá­dě­ní Kon­cep­ce ...
Úterý, 21 Duben 2020
18. Summit Koncepce BIM 21. 11. v Praze
(Matching tags: Praha,Digitalizace,BIM,Stavebnictví,Summit,Koncepce)
Již 21. lis­to­pa­du 2019 bu­dou mít li­dé z obo­ru sta­veb­nic­tví a pro­jek­to­vá­ní sta­veb uni­kát­ní pří­le­ži­tost se­zná­mit se na vý­sta­viš­ti PVA Expo v praž­ských Letňanech se ...
Pondělí, 18 Listopad 2019
19. Workshop Digitální realita přináší skutečnou efektivitu
(Matching tags: Efektivita,Geospatial,Praha,Workshop,Gefos,Hexagon,Digitální realita,Green Point)
He­xa­gon Ge­o­spa­tial ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Gefos po­řá­dá ve čtvr­tek 24. října 2019 v Kon­fe­renč­ním cen­t­ru Green Point, Praha–Straš­ni­ce, od­bor­ný work­shop za­mě­ře­ný na té­ma ...
Pátek, 18 Říjen 2019
20. Opakování semináře Trendy a novinky v oblasti 3D tisku
(Matching tags: ČVUT,Praha,Novinky,MCAE Systems,Vzdělávání,3D tisk,Trendy,Seminář)
Pro velký zájem opa­ku­je spo­leč­nost MCAE Sys­tems se­mi­nář Tren­dy a no­vin­ky v ob­las­ti 3D tisku, ten­to­krát na Fa­kul­tě stroj­ní ČVUT v Praze. Se­mi­nář je po­řá­dán ve spo­lu­prá­ci ...
Úterý, 10 Září 2019
21. Mapy Google nově ukážou obsazenost hromadné dopravy
(Matching tags: Obsazenost,ROPID,Autobusy,DPP,Metro,Google,Mapy,Vlaky,Tramvaje,Praha,Brno)
Chcete si v metru nebo ve vlaku sednout, ale je vagóny jsou nacpané až k prasknutí? Mapy Google přichází s novou funkcí, která vám řekne, jak obsazený je spoj, kterým se právě ...
Úterý, 02 Červenec 2019
22. Nejlepší konstruktéři ze středních škol se sejdou v NTM Praha
(Matching tags: Praha,3E Praha Engineering,Střední školy,NTM,Soutěže,4×4 Land Rover,CNC)
O víkendu 22.–23. června organizuje 3E Praha Engineering v Národním technickém muzeu národní finále soutěží 4x4 Land Rover ve školách a Rychlé závodní vozy. Druhá jmenovaná soutěž je ...
Pátek, 07 Červen 2019
23. Odborná konference BIM ve stavebnictví 2019
(Matching tags: Praha,2019,abf-nadace,Architektura,Stavebnictví,BIM,Konference)
Již pátou odbornou konferenci BIM ve stavebnictví pořádá s podtitulem BIM v rámci digitálního Česka ve dnech 28. a 29. května 2019 ve svém sídle na Václavském náměstí ...
Pondělí, 13 Květen 2019
24. Siemens otevírá nové kompetenční centrum v Praze
(Matching tags: Siemens,Praha,Teamcenter,Kompetenční centrum,Sebastian Thiemann,Průmysl 4.0,MindSphere)
Nedávno vytvořený tým společnosti Siemens se zabývá především tvorbou a testováním pokročilých aplikací v systému MindSphere, které jsou navrženy pro stroje různých potřeb průmyslu i přizpůsobené ...
Pátek, 01 Únor 2019
25. Konference GIS Esri již ve středu 7. listopadu
(Matching tags: Konference,ESRI,GIS,Kongresové centrum,Geoinformatika,Praha,Arcdata)
... Specializované workshopy, vedené odborníky z Arcdata Praha a Esri, informují o technologických novinkách a představují optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s ArcGIS. ...
Úterý, 06 Listopad 2018
26. Historicky první Technologické dny Epson
(Matching tags: Projektory,Epson,Bratislava,Praha,Olomouc,Technologické dny,Firemní tisk,Domácí tisk)
V pražském Paláci Žofín se 1. a 2. října 2018 konal první ročník te­ch­no­lo­gi­c­kých dnů, na kterém byly představeny novinky z oblasti fi­rem­ní­ho, domácího ale i velkoformátového ...
Pondělí, 08 Říjen 2018
27. Konference BIM DAY 2018 – 11. října 2018 v Praze
(Matching tags: Praha,NTK,Architektura,Stavebnictví,Konference,BIM DAY 2018,CzBIM)
Výroční konference Odborné rady pro BIM (czBIM) se nezadržitelně blí­ží. Rezervujte si své místo na konferenci s mezinárodní účastí BIM DAY 2018. Mezi letošními řečníky se objeví celá ...
Středa, 05 Září 2018
28. Na ČVUT v Praze vznikla laboratoř Toyota Research Lab
(Matching tags: Laboratoř,Jiří Matas,Autonomní automobil,Fakulta elektrotechnická,Toyota,Praha,ČVUT)
Tým prof. Jiřího Matase z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze spo­lu­pra­cu­je od roku 2003 se společností Toyota na vývoji autonomního au­to­mo­bi­lu. Rozsah spolupráce se postupně ...
Středa, 05 Září 2018
29. V Praze byla otevřena kutilská dílna PrusaLab
(Matching tags: Josef Průša,DWARF,PrusaLab,Kutilská dílna,Fablab,Praha)
V sídle Prusa Research v pražských Holešovicích byl 6. června za­há­jen provoz největší otevřené kutilské dílny v ČR s názvem PrusaLab. Náv­štěv­ní­kům a členům zde budou k dispozici ...
Středa, 06 Červen 2018
30. Praha přivítá Maker Faire – festival pro kutily 21. století
(Matching tags: Maker Faire,Prusa Researche,DIY,Wien,Veletrh,Praha)
Letos na jaře se dočkají i kutilové z České republiky. V Praze se totiž uskuteční první ročník Prague Maker Faire – setkání hobby tvůrců, te­ch­nologických kutilů, bastlířů a vynálezců, a to o víkendu ...
Čtvrtek, 04 Leden 2018
31. GE Aviation vyzkoušel v Praze 3D tištěný motor
(Matching tags: Paul Corkery,Denali,Textron,GE Aviation,Motor,Cessna,Praha,Titan,3D tisk,Letectví)
Po veřejném listopadovém oznámení firmy o podpoře 3D tisku pro­bě­h­ly v pátek 22. prosince v Praze – Letňanech první, a úspěšné, testy motoru Advanced Turboprop (ATP), jenž obsahuje ...
Pátek, 29 Prosinec 2017
32. Setkání uživatelů ZWCAD
(Matching tags: Praha,Brno,ZWCAD,CADservis,Setkání uživatelů,České Budějovice,Liberec,Pardubice,BIM)
Společnost CADservis, jako distributor ZWCADu u nás, zve uživatele a zájemce o ZWCAD na Setkání uživatelů ZWCAD. V prosinci navštíví ZWCAD tým celkem šest měst České republiky a kromě ...
Pondělí, 27 Listopad 2017
33. MBtech Engineering Days s ukázkou autonomního vozu
(Matching tags: Plzeň,Engineering Day,MBtech,Ukázka,Autonomní vůz,Link & Go,AKKA Technologies,Praha)
Engineeringová firma MBtech pořádá dny otevřených dveří Engineering Day v Plzni 17. října 2017 a v Praze 18. října 2017. Pro zájemce o techniku a potenciální budoucí zaměstnance ...
Pondělí, 02 Říjen 2017
34. Konference BIM DAY 2017 12. října 2017 v Praze
(Matching tags: Stavebnictví,Konference,2017,BIM.DAY,CzBIM,Praha,NTK)
Jste připraveni na BIM revoluci? BIM revoluce je tady! Revoluce nebo evoluce? Stavebnictví 4.0. Takové proaktivní až provokativní byly podtituly předchozích výročních konferencí BIM DAY. Důvod ...
Čtvrtek, 21 Září 2017
35. ZWCAD 2018 uvidíte na veletrhu For Arch 2017
(Matching tags: 2018,For Arch,ZWCAD,CADservis,Praha,Veletrh)
Na blížícím se mezinárodním stavebním veletrhu For Arch 2017 v Praze (19.–23. 9.) budou mít možnost návštěvníci stánku 1C25 v hale 1 zhlédnout naživo novou verzi 2018 softwaru ZWCAD. Na tomto ...
Pátek, 15 Září 2017
36. ODA představí Teigha ve verzi 4.3.1 v České republice
(Matching tags: Open Design Alliance,Verze 4.3.1,ODA,Teigha,vývojáři,Praha,Konference)
Open Design Alliance (ODA) oznámila vydání vývojářské platformy Teigha, určené pro inženýrské aplikace, ve verzi 4.3.1. Ta nabízí produkční podporu pro soubory DWG ve verzi 2018, a to včetně ...
Úterý, 29 Srpen 2017
37. Seminář Bentley „Connection“ v Praze 26. května
(Matching tags: Seminář,Vzdělávání,Praha,Connection,Bentley Systems,Realita,Virtualita)
Společnost Bentley Systems vyzývá všechny vedoucí projektů, manažery, inženýry a konstruktéry k účasti na nadcházejícím Bentley „Connection“ semináři 26. května v Praze, kde mohou zjistit, ...
Úterý, 16 Květen 2017
38. FS ČVUT zve na festival Open House Praha
(Matching tags: Open House,Prohlídka,Karlovo náměstí,Praha,ČVUT)
Už potřetí se Fakulta strojní ČVUT v Praze zapojuje do festivalu Open House Praha, který jednou ročně umožňuje široké veřejnosti navštívit zajímavé budovy, které jsou jí běžně uzavřeny. ...
Úterý, 09 Květen 2017
39. Smlouva o partnerství mezi EPAM Systems a ČVUT v Praze
(Matching tags: Praha,Inovace,Systems,ČVUT,Spolupráce,Technologie,Vzdělávání,EPAM)
Zástupci EPAM Systems Czech Republic, globálního poskytovatele IT produktových řešení a řešení SW inženýrství, a Českého vysokého učení technického v Praze podepsali v březnu dohodu ...
Úterý, 18 Duben 2017
40. Siemens pořádá seminář Uvedení platformy Simcenter
(Matching tags: Siemens,Seminář,Simulace,Vzdělávání,Testování,Praha,Brno,Analýzy,Simcenter)
Seminář pod názvem Uvedení platformy Simcenter je určen inženýrům, které zajímá, jak pracovat s  moderní platformou pro analýzy, simulace a testování výrobků. Seminář se koná 1. února v hotelu ...
Úterý, 17 Leden 2017
41. Arcdata zve na semináře Roll-out 2017
(Matching tags: Vzdělávání,Seminář,Drone2Map,Roll-out,ArcGIS,Praha,Arcdata,Collector)
... společnost Arcdata Praha. Udělejte si proto čas a přijďte načerpat inspiraci, jak software ArcGIS využívat ještě efektivněji. Na programu bude úvod do platformy ArcGIS, novinky v ArcGIS ...
Středa, 04 Leden 2017
42. 8. ročník Robosoutěže ovládli gymnazisté ze Zlína
(Matching tags: Fakulta elektrotechnická,Praha,Finále,ČVUT,Robosoutěž,Střední školy,Soutěž)
V pátek 16. prosince se v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově náměstí uskutečnil finálový zápas osmého ročníku Robosoutěže. V něm se utkaly týmy ...
Úterý, 20 Prosinec 2016
43. Siemens pořádá seminář s diskusí pro výrobce autokomponentů
(Matching tags: Siemens,Seminář,PLM,Automotive,Software,Barceló,Autokomponenty,Výroba,Praha)
Seminář pod názvem Ucelené řešení pro automobilový průmysl je určen těm výrobcům komponentů pro automobilový průmysl, které zajímá, jak efektivně vytvářet nové trendy v odvětví. A také výrobcům, ...
Pondělí, 05 Prosinec 2016
44. eLTý OPEN – 3 setkání, 3 města a 300 vstupenek
(Matching tags: Praha,Brno,eLTý OPEN,Club,Ostrava,Vzdělávání,Autodesk,Seminář)
Jak informuje web Autodesk Clubu, je pro zájemce připraven bezplatný Autodesk seminář eLTý OPEN 2016, který se věnuje novinkám a trendům v oblasti projektování ve stavební praxi. Zúčastnit ...
Pondělí, 21 Listopad 2016
45. První finalisté Robosoutěže Fakulty elektrotechnické ČVUT
(Matching tags: Praha,Střední školy,ČVUT,Robosoutěž,Fakulta elektrotechnická,Finalisté,Soutěž)
V Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na Karlově náměstí se 4. listopadu uskutečnilo první finálové předkolo oblíbené studentské Robosoutěže. Té se mohou ...
Úterý, 08 Listopad 2016
46. BIM DAY 2016 – pozvánka do světa Stavebnictví 4.0
(Matching tags: BIM,Konference,Architektura,Stavebnictví,Praha,4.0,NTK,Day,2016,Průmysl)
Čtvrtá průmyslová revoluce má společenský přesah a dotýká se takřka všech oborů lidské činnosti, stavebnictví nevyjímaje. Informační modelování staveb (BIM) lze vnímat jako jeden ze základních ...
Úterý, 08 Listopad 2016
47. Komentované prohlídky v rámci dne otevřených dveří UCEEB
(Matching tags: Budovy,ČVUT,Centrum,Den otevřených dveří,Praha,Prohlídky,Univerzitní,Energeticky,Efektivní,UCEEB)
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze pořádá dne 11. listopadu 2016 Den otevřených dveří v rámci mezinárodní akce Dny pasivních domů 2016. V Buštěhradě, ...
Čtvrtek, 20 Říjen 2016
48. Finální program Konference GIS Esri ČR
(Matching tags: Program,Uživatelé,Konference,GIS,ESRI,Praha,Arcdata)
Ať už se na Konferenci GIS Esri v ČR chystáte či nikoli, již dnes si můžete prohlédnout finální program konference včetně časů jednotlivých vystoupení. Vedle zajímavých řečníků v hlavním ...
Čtvrtek, 20 Říjen 2016
49. Letoun z ČVUT získal na MSV v Brně zlatou medaili
(Matching tags: ČVUT,MSV,Praha,Strojírenství,Ocenění,Fakulta strojní,Ultralight,Exponáty,Zlatá medaile)
České vysoké učení technické v Praze se na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně prezentuje s ultralehkým dvoumístným letounem UL-39 Albi. Ten odbornou komisi zaujal ...
Středa, 05 Říjen 2016
50. ČVUT představí na MSV letoun, kolo a mikroelektrárnu
(Matching tags: Strojírenství,Fakulta strojní,Ultralight,Exponáty,ČVUT,MSV,Praha)
3. do 7. října se České vysoké učení technické v Praze představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Univerzitu bude zastupovat zejména Fakulta strojní, která přiveze ...
Pátek, 30 Září 2016