Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo solid edge

Celkem nalezeno výsledků : 40.

1. Solid Edge na 1. místě G2 2024 Best Software Awards
(Matching tags: Siemens,Solid Edge,CAD/PLM,Žebříček G2,Best Software Awards)
Ko­mu­ni­ta Solid Edge, jak se mů­že­me do­číst na blogu Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wa­ru, do­sáh­la no­vé­ho úspě­chu, pro­to­že Solid Edge byl vy­hlá­šen nej­lep­ším CAD a PLM pro­duk­tem ...
Čtvrtek, 15 Únor 2024
2. Plastic Fischer s Xceleratorem proti plastu v mořích
(Matching tags: Odpad,Te­am­cen­ter Share,Plas­tic Fischer,Si­e­mens,Soft­ware,Solid Edge,Plasty)
Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mi­la, že Plas­tic Fischer, so­ci­ál­ní pod­nik, který se za­bý­vá sni­žo­vá­ním množ­ství plas­to­vé­ho od­pa­du v ře­kách, aby ne­zne­čiš­ťo­val naše ...
Pondělí, 30 Říjen 2023
3. Solid Edge 2024 pod­po­ruje umělou in­te­li­genci při návrhu
(Matching tags: 2024,Umělá inteligence,Solid Edge,Siemens,Software,CAM,CAD)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware při­ná­ší Solid Edge 2024, soft­ware pro návrh a kon­struk­ci vý­rob­ků pro běžné po­u­ži­tí, jako sou­čás­t port­fo­lia prů­mys­lo­vé­ho Si­e­mens Xce­le­ra­toru. ...
Středa, 11 Říjen 2023
4. Solid Edge – 2,5osý CAM zdarma ke CAD licenci
(Matching tags: Axiom Tech,Solid Edge,Programování,Webinar,CNC,CAM)
Axiom Tech zve zá­jem­ce na webi­nář, kde jim na pří­pa­do­vých stu­di­ích bude uká­zá­no, jaké CAM funk­ce jsou v rámci Solid Edge k dis­po­zi­ci, jak Solid Edge CAM Pro po­má­há zá­kaz­ní­kům ...
Pondělí, 21 Srpen 2023
5. Návrh plechových dílů se Solid Edge až o 50 % rychleji
(Matching tags: Nesting,Návrh,Plechové díly,Axiom Tech,Zoom,Solid Edge,Webinar,Dokumentace)
Axiom Tech zve zá­jem­ce na webi­nář 8. srpna od 10:00 hod. na on­‑line plat­for­mě Zoom, kde se z pří­pa­do­vých stu­dií do­zvě­dí, jak Solid Edge po­má­há zá­kaz­ní­kům zrych­lit návrh ple­cho­vých ...
Pátek, 21 Červenec 2023
6. Datakit vydává konvertory v2023.3
(Matching tags: Data,Solid Edge,Datakit,PMI,Konvertory,v2023.3)
Da­ta­kit ozna­mu­je verzi kon­ver­to­rů v2023.3 a do­stup­nost mo­du­lu pro čtení So­lid­Ed­ge PMI. Verze V2023.3 je k dis­po­zi­ci od za­čát­ku čer­ven­ce. Za­jiš­ťu­je kom­pa­ti­bi­li­tu s no­vý­mi ...
Pondělí, 17 Červenec 2023
7. Software Siemens pomáhá organizaci EinDollarBrille
(Matching tags: Siemens,EinDollarBrille,Solid Edge,Brýle,PBU CAD-Systeme)
Díky soft­wa­ru Solid Edge od Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware může ne­zisko­vá or­ga­ni­za­ce Ein­DollarBrille e.V. za­jis­tit do­stup­né brýle nej­po­třeb­něj­ším ko­mu­ni­tám na celém světě. ...
Středa, 15 Únor 2023
8. TransMagic vydává nové verze pro CATIA, Creo a ACIS
(Matching tags: R12.31.200,Solid Edge,konverze,TransMagic,Creo,CATIA,Data,SolidWorks)
Spo­leč­nost TransMa­gic vy­da­la nové se­sta­ve­ní svého produ­ktu – R12.31.200. Po­ky­ny k in­sta­la­ci na­lez­ne­te v části In­sta­la­ce TransMa­gic R12 SP2 a SP3 na por­tá­lu pod­po­ry. ...
Čtvrtek, 28 Červenec 2022
9. Siemens představuje Solid Edge 2022
(Matching tags: Verze 2022,Solid Edge,Siemens,Software,CAD)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware vydal soft­ware Solid Edge 2022 se za­čle­ně­ním au­to­ma­ti­za­cí za­lo­že­ných na pra­vi­dlech, s větší mož­nos­tí pra­co­vat s mrač­ny bodů, sí­tě­mi ...
Pondělí, 18 Říjen 2021
10. Siemens vydává Parasolid ve verzi 32.0
(Matching tags: 3D CAD,Siemens,Verze 32.0,Kernel,Solid Edge,Siemens NX,Parasolid)
Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware při­chá­zí s Pa­ra­so­li­dem ve verzi 32.0. Jde o ge­o­me­t­ric­ké mo­de­lo­va­cí jádro (ker­nel) po­u­ží­va­né v soft­wa­ru Solid ...
Pondělí, 30 Prosinec 2019
11. Siemens přichází se Solid Edge 2020
(Matching tags: 2020,Validace,Simulace,Virtuální realita,Siemens,CAD,Solid Edge,3D modely)
Společnost Siemens Digital Industries Software oznámila nejnovější verzi softwaru Solid Edge pro malé a středně velké výrobní podniky. Obsahuje řadu vylepšení a mezi novými funkcemi najdeme rozšířenou ...
Středa, 12 Červen 2019
12. OBJ Exporter pro Solid Edge
(Matching tags: OBJ Exporter,OBJ,ProtoTech Solutions,Grafika,3D tisk,Solid Edge)
Společnost ProtoTech Solutions nabízí nový produkt, OBJ Exporter pro Solid Edge, doplněk, jenž umožňuje export modelu ze Solid Edge do for­má­tu OBJ. Ten se využívá obecně pro 3D tisk a grafický ...
Pátek, 05 Říjen 2018
13. Siemens vydává Solid Edge 2019
(Matching tags: 2019,Wiring Design,PCB,Siemens,Elektro,Solid Edge,P&ID)
Software Solid Edge nabízí nástroje pro všechny aspekty vývojového procesu produktu, včetně mechanického a elektrického návrhu, simulací, výroby, technické dokumentace a správy dat. Verze Solid ...
Pátek, 08 Červen 2018
14. Solid Edge for Startups“ pro startupy po celém světě
(Matching tags: Startups,Dostupnost,Celosvětově,Solid Edge,Siemens,PLM,Software)
Po úspěšném pilotním nasazení programu „Solid Edge for Startups“ v USA, rozšiřuje společnost Siemens PLM Software dostupnost tohoto programu. S účinností od 19. října 2017 bude program ...
Pondělí, 31 Červenec 2017
15. CIM-Tech aktualizuje Solid-CIM 3D
(Matching tags: Inventor,Dřevoobrábění,SolidWorks,Aktualizace,Solid Edge,CIM-Tech,Solid-CIM 3D)
Floridská společnost CIM-Tech oznámila plnou integraci ve třech hlavních aplikacích pro 3D dřevoobráběné modely, a to Solidworks, Solid Edge a Autodesk Inventor. Její produkt Solid-CIM 3D ...
Úterý, 20 Červen 2017
16. Automatizovaný přenos kusovníků z CAD do TPV2000
(Matching tags: PLM,CAD,CAD2TPV,SE2TPV,Solid Edge,TPV)
Na základě vzrůstajících požadavků uživatelů ERP systémů byly vytvořeny aplikace, které umožňují strojově přenášet kusovníky s 3D CAD systémů. V rámci implementace TPV2000 se také obvykle řeší ...
Středa, 11 Leden 2017
17. Významná vylepšení Solid Edge ST10
(Matching tags: Software,CNC,Siemens,CAM,PLM,CAD,Solid Edge,Teamcenter,ST10)
Nejnovější verze softwaru Siemens Solid Edge (Solid Edge ST10) přináší výrazná vylepšení vývoje výrobků, zejména nové technologie navrhování, vylepšenou analýzu proudění tekutin, simulace přenosu tepla ...
Pondělí, 22 Květen 2017
18. Aktualizovaný nástroj OpenBoM Management
(Matching tags: BOM,Solid Edge,Inventor,Creo,SolidWorks,CAD,OpenBOM,Kusovník)
Jde o první cloudový správní BOM nástroj, jenž dovoluje výrobním společnostem spravovat a sledovat soupisky materiálů globálně i napříč organizací. Nástroj OpenBoM byl nyní aktualizován ...
Úterý, 06 Prosinec 2016
19. Solid Edge se synchronní technologií na 45 dní zdarma
(Matching tags: Synchronní technologie,Solid Edge,Siemens,PLM,CAD,Software)
... editování bez ohledu na historii modelu. Siemens nabízí zkušební verzi Solid Edge se synchronní technologií zdarma po dobu 45 dní. Synchronní technologie navždy změnila přístup k práci ...
Středa, 26 Říjen 2016
20. Lattice3D Studio ve verzi 14
(Matching tags: Lattice3D,Lattice,XVL,Verze 14,Solid Edge,Technology,Studio,Creo,SolidWorks,CATIA,Software)
... s hlavními 3D CAD řešeními jako Catia, Inventor, Pro/Engineer (Creo), Solid Edge, Solidworks, NX a dalšími. Mezi hlavními novými funkcemi Lattice3D Studia verze 14 najdeme kontrolu návrhu, umožňující ...
Úterý, 01 Březen 2016
21. Se Solid Edge konstruktéři navrhují rychleji a s větší flexibilitou
(Matching tags: Software,Siemens,3D CAD,Solid Edge,ST8)
Nová verze softwaru Solid Edge (Solid Edge ST8) společnosti Siemens obsahuje vylepšení a nové funkce, které zrychlují konstrukční proces a umožňují lepší využití synchronní technologie. Zároveň poskytují ...
Čtvrtek, 11 Červen 2015
22. Seminář Softwarové vybavení strojírenských firem
(Matching tags: Solid Edge,Teamcenter,Siemens,Seminář,Vzdělávání,PDM,CAM,PLM,TPV group,ST7)
Společnost TPV group zve zájemce na seminář o softwarovém vybavení strojírenských firem. Představeny na něm budou novinky 3D modelování v systému Solid Edge ST7, efektivní programování obráběcích drah ...
Středa, 08 Říjen 2014
23. Měsíční předplatné pro Solid Edge bude představeno na MSV
(Matching tags: Solid Edge,Licence,Předplatné,Software,PLM,CAD,Siemens)
Siemens nyní nabízí možnost předplatného softwaru Solid Edge, rozšířeného řešení pro počítačem podporované navrhování (CAD), nově také v Česku. Toto měsíční předplatné bude představeno na strojírenském ...
Čtvrtek, 25 Září 2014
24. Hledají se testeři bety CAMWorks pro Solid Edge 2015
(Matching tags: CAMWorks,Verze,2015,Solid Edge,Beta,Testování,Uživatelé,CAM)
Jako každý rok, i letos vyhlašuje CAMWorks možnost připojit se k testování beta verze CAMWorks for Solid Edge, tentokrát samozřejmě verze 2015. Díky tomu mohou uživatelé změnit v programu ...
Pátek, 19 Září 2014
25. Studentské kanceláře vzdělávají v technických oborech
(Matching tags: Solid Edge,Software,Vzdělávání,Siemens,PLM,Kovosvit,MAS,Studentská kancelář)
Koncept Studentských kanceláří vznikl jako reakce na dlouhodobý nedostatek technicky vzdělaných profesionálů v České republice. Umožňuje studentům přímo propojit odborné vzdělávání s průmyslovou ...
Pondělí, 08 Září 2014
26. Siemens nebude chybět ani na MSV 2014
(Matching tags: Software,PLM,Výstavy,Siemens,NX CAM,Geolus,ST7,Solid Edge,MSV)
Společnost Siemens, která se zúčastnila všech dosud konaných ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, nebude na této významné veletržní události chybět ani letos. Na stánku číslo 17 v pavilonu ...
Úterý, 12 Srpen 2014
27. Solid Edge ST7 s integrovaným programem KeyShot
(Matching tags: ST7,KeyShot,Solid Edge,Renderování,Siemens,PLM,Software)
Nejnovější verze – ST7 – Solid Edge od firmy Siemens nabízí vylepšení, díky nimž je 3D modelování a renderování obrázků až pětkrát rychlejší než u předchozí verze. Další vylepšení se týkají správy ...
Čtvrtek, 15 Květen 2014
28. Geometric vydává CAMWorks 2014 pro Solid Edge
(Matching tags: Verze 2014,CAMWorks,Geometric,Solid Edge,Siemens)
Verze 2014 softwaru CAMWorks pro Solid Edge (3D CAD nástroj od Siemens PLM, v němž je CAMWorks plně integrován) nabízí užší integraci pro rychlejší možnosti programování, když jsou omezeny procesy ...
Pátek, 09 Květen 2014
29. Solid Edge Mobile Viewer nyní pro Android 4.0 a vyšší
(Matching tags: Solid Edge,ST6,Mobile,Android,.sev,ST5,Viewer)
Poté, co vyšel poprvé Solid Edge Mobile Viewer pro Android, ale určený jen pro tablety, strhla se na diskuzním fóru Solid Edge Community Forum poměrně velká diskuze, nyní čítající šest stránek, kde si ...
Pondělí, 30 Září 2013
30. Siemens PLM Software na MSV s monopostem F1
(Matching tags: ST6,Brno,Solid Edge,MSV 2013,Red Bull F1,Software,Siemens,PLM)
Obchodní jednotka Siemens PLM přináší v souladu s mottem „Chytřejší rozhodnutí, lepší výrobky“ softwarové řešení pro všechna podniková oddělení – od plánování výroby, přes konstrukci, vlastní ...
Pátek, 30 Srpen 2013
31. Rychlejší konstrukce se Solid Edge ST6
(Matching tags: Siemens,Software,PLM,ST6,Solid Edge)
Nejnovější verze softwaru Solid Edge (Solid Edge ST6) společnosti Siemens PLM Software obsahuje několik nových vylepšení v oblasti konstrukce, výpočtů a spolupráce na projektech, které umožňují až šestkrát ...
Středa, 10 Červenec 2013
32. Solid Edge ST6
(Matching tags: Siemens,PLM,Software,ST6,Solid Edge)
Nejnovější verze softwaru Solid Edge od Siemens se jmenuje Solid Edge ST6 a zahrnuje několik vylepšení v designu, simulaci i kooperaci. Společně s tím byla oznámena i nová verze Solid Edge ...
Středa, 26 Červen 2013
33. Solid Edge k dispozici zdarma vyučujícím na středních školách
(Matching tags: PLM,Software,Siemens,Středoškolská edice,Solid Edge)
... bezplatnou Středoškolskou edici Solid Edge softwaru pro 3D CAD, která je nyní k dispozici pedagogům na všech středních školách po celém světě. Tento software je dostupný učitelům a školitelům a podporuje ...
Pondělí, 07 Leden 2013
34. Velocity Roadshow 2012 v Brně
(Matching tags: PLM,Siemens,CAM,Software,Roadshow,Teamcenter,2012,Velocity,Express,Femap,Solid Edge)
... group, partneři společnosti Siemens PLM Software, přednesli přednášky na téma Inovace v moderní 3D konstrukci (Solid Edge ST4), Inspirace v oblasti programování CNC (CAM Express), Jak CAE zvyšuje kvalitu ...
Pátek, 23 Březen 2012
35. Siemens startuje 20. 3. českou Velocity Roadshow 2012
(Matching tags: Femap,Solid Edge,Velocity,Express,Roadshow,Teamcenter,2012,Software,CAM,PLM,Siemens)
... a snadno inovovat výrobky při udržení nízkých nákladů. První částí je vysoce výkonný 3D CAD software Solid Edge, druhou aplikace pro výpočty a simulace Femap, třetí aplikace pro NC programování CAM Express ...
Pondělí, 27 Únor 2012
36. Studentská licence Solid Edge zdarma
(Matching tags: PLM,Siemens,Software,Student,Solid Edge)
Siemens PLM Software se rozhodl poskytnout studentům zdarma Solid Edge se synchronní technologií. Již nyní je Solid Edge software pro 3D CAD dostupný zdarma všem studentům po celém světě, na jakémkoli ...
Čtvrtek, 08 Prosinec 2011
37. Portál Solid Edge s milióny součástí
(Matching tags: CADENAS,Součásti,Solid Edge,PLM,Software,Siemens)
Siemens PLM Software představil 27. října nový  webový portál katalogových dodavatelských součástí pro software Solid Edge, včetně nejnovější verze Solid Edge ST4,  který poskytuje přístup k ...
Čtvrtek, 27 Říjen 2011
38. Zkušební plné verze Solid Edge a Femap poprvé zdarma
(Matching tags: Siemens,PLM,Software,Femap,Trial,Solid Edge)
Siemens PLM Software oznámil 20. října, že plné verze softwarů Solid Edge a Femap s NX Nastran jsou ke stažení a bezplatnému 45dennímu užívání. Tato nabídka vůbec poprvé poskytuje zkušební licence zdarma ...
Pátek, 21 Říjen 2011
39. Solid Edge ST4 zase o (k)rok dále
(Matching tags: Solid Edge,Software,3D CAD)
S přicházejícím létem razantně nastupuje do konstrukčních kanceláří také nová verze Solid Edge ST4. A přináší s sebou žhavou nadílku novinek a vylepšení. Podívejme se tedy alespoň na ty nejdůležitější. ...
Středa, 19 Říjen 2011
40. Solid Edge ST4 přináší nové nástroje
(Matching tags: CAD,Siemens PLM,Solid Edge)
Siemens PLM Software oznámil novou verzi software Solid Edge ST4. Nejnovější verze Solid Edge nabízí širokou škálu funkcí orientovaných na zákazníka včetně doplnění synchronní technologie pro lepší konstrukci ...
Čtvrtek, 16 Červen 2011