Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo webinar

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. 30minutový webinář TransMagic Aerospace
(Matching tags: Satelity,AGI STK,MagicSTK,STK,Aerospace,ANSYS,TransMagic,Webinar)
Předzpra­co­vá­ní CAD a po­ly­go­no­vých mo­de­lů pro STK rych­los­tí bles­ku. Tento 30­mi­nu­to­vý webi­nář ve stře­du 15. květ­na 2024 v 17 hodin CEST se bude za­bý­vat im­por­tem CAD a po­ly­go­no­vých ...
Pondělí, 06 Květen 2024
2. Postupující revoluce ve fotopolymerním 3D tisku
(Matching tags: Figure 4,Fotopolymery,3D Systems,Webinar,3D tisk)
Tech­no­lo­gie Fi­gu­re 4 od 3D Sys­tems zvy­šu­je prů­mys­lo­vé stan­dar­dy pro vý­rob­ní plas­to­vé ma­te­ri­á­ly a po­sou­vá adi­tiv­ní vý­ro­bu z pro­to­ty­po­vá­ní do vý­ro­by. Díky dra­ma­tic­ké­mu ...
Úterý, 26 Březen 2024
3. Velkoobjemový 3D tisk z plastů s Weber Additive
(Matching tags: Weber Additive,Velkoobjemový,3Dwiser,Plasty,Webinar,3D tisk)
3Dwi­ser zve zá­jem­ce na nový ter­mín webi­ná­ře o prak­tic­kých mož­nos­tech vel­ko­ob­je­mo­vé­ho 3D tisku z plas­tů s kva­lit­ní ně­mec­kou tech­no­lo­gií Weber Ad­di­ti­ve. Je na­chys­tán ...
Pondělí, 11 Březen 2024
4. Webinář Lisované systémy Wavin
(Matching tags: WavinCzechia,Wavin,Projektování,Revit,Webinar,BIM)
Za­jí­ma­jí vás po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o li­so­va­ných sys­té­mech Wavin či prak­tic­ká ukáz­ka práce s Wavin knihov­na­mi K5/M5 pro pro­gram Revit? Pak se při­hlas­te na bez­plat­ný webi­nář ...
Úterý, 13 Únor 2024
5. Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovy
(Matching tags: Nízkoenergetické budovy,STP,Projektování,TZB,Webinar)
STP – Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí doplňuje v le­toš­ním roce se­mi­ná­ře s osob­ní účas­tí i o webi­náře. Tento bude pro­bí­hat ob­dob­ně jako se­mi­nář, tj. úvo­dem bude ...
Středa, 07 Únor 2024
6. Prozkoumejte inovace 3D Systems pro aditivní výrobu
(Matching tags: Záznam,Aditivní výroba,Materiály,3D Systems,Webinar,Technologie)
3D Sys­tems na­bí­zí ke zhléd­nu­tí záz­nam webi­náře o nej­no­věj­ších ino­va­cích v adi­tiv­ní vý­ro­bě se za­mě­ře­ním na své prů­lo­mo­vé tech­no­lo­gie, které roz­ši­řu­jí mož­nos­ti po­u­ži­tí ...
Pondělí, 05 Únor 2024
7. Obrábění ve 3DEXPERIENCE versus CATIA V5
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,CATIA V5,Technodat,Webinar,Obrábění,Strojírenství,CNC)
Webi­nář na toto téma při­pra­vil zlín­ský Tech­no­dat a zve na něj kon­struk­té­ry, pro­gra­má­to­ry CNC a ma­ji­te­le stro­jí­ren­ských firem. Obsah ex­klu­ziv­ní­ho webi­ná­ře v úterý ...
Pondělí, 15 Leden 2024
8. K dispozici je HCL CAMWorks 2024
(Matching tags: CAMWorks 2024,HCL Software,3E Praha Engineering,Webinar,CAD/CAM,CNC)
Nová verze HCL CAM­Works 2024 při­ná­ší ši­ro­kou škálu vy­lep­še­ní a no­vých funk­cí, které umož­ní plně vy­u­ží­vat po­ten­ci­ál CNC stro­jů a zrych­lí pro­ces pří­pra­vy vý­rob­ních dat. ...
Čtvrtek, 04 Leden 2024
9. Webinář Velké sestavy v SOLIDWORKS 2018 – 2024
(Matching tags: SolidWorks,Webinar,Velké sestavy)
Das­sault Sys­tèmes So­lid­Works Cor­po­rati­on ozna­mu­je po­řá­dá­ní webi­ná­ře na téma vel­kých se­stav, který pro­běh­ne v úterý 19. pro­sin­ce 2023 od 10:00 hodin. Každá nová verze So­lid­works ...
Pondělí, 18 Prosinec 2023
10. AXIOM TECH představuje Solid Edge 2024
(Matching tags: Solid Edge 2024,Digital Industries,Axiom Tech,Siemens,Webinar,Software)
Axiom Tech, part­ner Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­wa­ru, zve na webi­nář za­mě­ře­ný na před­sta­ve­ní soft­wa­ru Solid Edge 2024, na kte­rém budou před­sta­ve­ny nové funk­ce a vy­lep­še­ní. ...
Úterý, 21 Listopad 2023
11. Digital Design Delivery by ProjectWise detailně (2)
(Matching tags: Bentley,Webinar,ProjectWise,Tomáš Staněk,Digital Design Delivery)
Druhá část webi­ná­ře „De­tail­ní se­zná­me­ní s Di­gi­tal De­sign De­li­ve­ry by Pro­jectWi­se“ se usku­teč­ní ve čtvr­tek 14. září 2023 ve spo­lu­prá­ci s pra­cov­ní­ky Di­gi­tál­ní Aka­de­mie ...
Pátek, 01 Září 2023
12. Ujíždí vám vlak s vaší konkurencí?
(Matching tags: Způsoby práce,Digitalizace,Workshop,SolidVision,Webinar)
Na čtvr­tek 7. září od 13 hodin při­pra­vil So­li­dVi­si­on 30­mi­nu­to­vý webi­nář s od­po­věď­mi na otáz­ku – kde je a není možná di­gi­ta­li­za­ce? Pro­ce­sy se stále zrych­lu­jí a or­ga­ni­za­ce ...
Pondělí, 28 Srpen 2023
13. Solid Edge – 2,5osý CAM zdarma ke CAD licenci
(Matching tags: Axiom Tech,Solid Edge,Programování,Webinar,CNC,CAM)
Axiom Tech zve zá­jem­ce na webi­nář, kde jim na pří­pa­do­vých stu­di­ích bude uká­zá­no, jaké CAM funk­ce jsou v rámci Solid Edge k dis­po­zi­ci, jak Solid Edge CAM Pro po­má­há zá­kaz­ní­kům ...
Pondělí, 21 Srpen 2023
14. Webinář Revoluční Fusion 360 od Arkance Systems
(Matching tags: Arkance Systems,Fusion 360,Navrhování,Výroba,Webinar)
Fusi­on 360 je uni­kát­ní plat­for­mou, se kte­rou do­ká­že­te na­vrh­nout a vy­ro­bit téměř co­ko­li. Při­poj­te se k Ar­kan­ce Sys­tems ve čtvr­tek 21.září v 9:00 hodin na in­ter­ak­tiv­ní ...
Pátek, 18 Srpen 2023
15. Digital Design Delivery by ProjectWise detailně (1)
(Matching tags: Webinar,Digital Design Delivery,Tomáš Staněk,Bentley Systems,ProjectWise)
Bent­ley Sys­tems zve zá­jem­ce na svůj další webi­nář, ve kte­rém účast­ní­ky de­tail­ně se­zná­mí s pro­ce­sem Di­gi­tal De­sign De­li­ve­ry by Pro­jectWi­se. První část tohoto webi­náře se koná ...
Středa, 02 Srpen 2023
16. Webinář o digitálních dvojčatech pro vodárenské společnosti
(Matching tags: Vodárenství,Digitální dvojčata,Bentley Systems,Webinar,Infrastruktura)
Mě­síč­ník Di­gi­tal Curren­cy, edice Water and Was­tewa­ter od Bent­ley Sys­tems při­ná­ší in­for­ma­ci o webo­vém se­mi­náři Bent­ley na vy­žá­dá­ní, který se za­bý­vá di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty ...
Pondělí, 24 Červenec 2023
17. Návrh plechových dílů se Solid Edge až o 50 % rychleji
(Matching tags: Nesting,Návrh,Plechové díly,Axiom Tech,Zoom,Solid Edge,Webinar,Dokumentace)
Axiom Tech zve zá­jem­ce na webi­nář 8. srpna od 10:00 hod. na on­‑line plat­for­mě Zoom, kde se z pří­pa­do­vých stu­dií do­zvě­dí, jak Solid Edge po­má­há zá­kaz­ní­kům zrych­lit návrh ple­cho­vých ...
Pátek, 21 Červenec 2023
18. Představení nové verze ProjectWise, powered by iTwin
(Matching tags: Tomáš Staněk,iTwin,ProjectWise,Webinar,Infrastruktura)
Zjis­tě­te jak nový Pro­jectWi­se, powe­red by iTwin, může po­mo­ci pro­jek­tan­tům, zho­to­vi­te­lům a správ­cům s vy­ře­še­ním no­vých výzev sou­čas­né vý­stav­by in­frastruk­tu­ry, zvý­še­ním ...
Čtvrtek, 20 Červenec 2023
19. Webinář ESI „VA One, co je nového ve verzi 2023“
(Matching tags: Webinar,FEA,ESI Group,BEM,Sea,VA One 23)
ESI Group zve zá­jem­ce k při­po­je­ní se na webi­nář „VA One, co je no­vé­ho ve verzi 2023“, který upo­zor­ní na nová vy­lep­še­ní pro­duk­tu a zrych­le­né mož­nos­ti, včet­ně vy­lep­še­ní mo­de­lo­vá­ní ...
Čtvrtek, 08 Červen 2023
20. Automatizace tvorby výpočtových reportů v Altair HyperWorks
(Matching tags: Výpočtové zprávy,Advanced Engineering,HyperWorks,Altair,Webinar)
Na on-line webi­nář s tímto ná­zvem, po­řá­da­ný v úterý 22. červ­na 2023 od 10:00 do 11:30 ve spo­lu­prá­ci s Al­tair En­gi­nee­rin­gem, zve spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring. Před­sta­ví ...
Čtvrtek, 01 Červen 2023
21. Zvládnutí SPICE simulace v Altium Designeru
(Matching tags: SPICE,Designer,Altium,ECAD,Webinar,Simulace)
Spo­leč­nost Al­ti­um po­řá­dá ve stře­du 26. dubna od 12:00 do 12:30 živý webi­nář o si­mu­la­cích v Al­ti­um De­signe­ru. Ať už vy­tvá­ří­te nový návrh ob­vo­du, nebo se sna­ží­te zjis­tit, ...
Pondělí, 24 Duben 2023
22. Webinář Ocelové konstrukce se SOLIDWORKS
(Matching tags: Solidpro,SolidSteel,Klietsch,Webinar,SolidWorks)
Naše čte­ná­ře ovlá­da­jí­cí něm­či­nu bychom chtě­li upo­zor­nit na webi­nář, který po­řá­dá firma Kli­et­sch 30. břez­na ve 13:30. Na něm vám Marco Schäfer ze spo­leč­nos­ti So­li­d­pro během pou­hých ...
Úterý, 28 Březen 2023
23. Návrh robustního bezdrátového biotelemetrického systému
(Matching tags: Biotelemetrie,HFWorks,EMWORKS,ECAD,Webinar,CAE)
Webi­nář na toto téma po­řá­dá EMWorks ve čtvr­tek 16. břez­na ve 14 a 19 hodin. Bez­drá­to­vá bi­o­te­le­me­t­rie je rych­le se roz­ví­je­jí­cí ob­last tech­no­lo­gie, která umož­ni­la vývoj růz­ných ...
Úterý, 14 Březen 2023
24. Webinář CAE simulace pro výuku, vědu a výzkum
(Matching tags: CAE,Vzdělávání,Webinar,Altair,Advanced Engineering,RADIOSS,OpenRadioss)
Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring ve spo­lu­prá­ci s Al­tair En­gi­nee­ring zve na webi­nář ve čtvrtek 23. 2. 2023 od 14:00 do 15:30 hodin, ve kte­rém před­sta­ví vy­bra­né CAE tech­no­lo­gie, které ...
Pondělí, 13 Únor 2023
25. Zlepšení produktivity při přípravě výroby - DESIGNER 2022.4
(Matching tags: DESIGNER 2022.4,Hexagon MI,Příprava výroby,Produktivita,Webinar,CAM,CAD)
Webi­nář jak zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu při pří­pra­vě vý­ro­by při­pra­vil He­xa­gon MI se svým apli­kač­ním in­že­ný­rem Da­vi­dem Curra­hem z týmu ve Velké Bri­tá­nii na 16. února 2023 v 15:00. Do­zví­te ...
Pondělí, 13 Únor 2023
26. Webinář Překlenutí mezery mezi 3D tiskem a hliníkem
(Matching tags: Elementum 3D,PBF-LB,3DP,Aluminium,3D Systems,Webinar,3D tisk)
Proč se hli­ník stal jed­ním z nej­žá­da­něj­ších ko­vo­vých ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk (3DP)? Jaké pře­svěd­či­vé po­kro­ky ve vý­vo­ji ma­te­ri­á­lů umož­ni­ly do­sáh­nout téměř ne­mož­né­ho cíle, ...
Pondělí, 30 Leden 2023
27. Chaos uvádí na trh V-Ray 6 pro Revit
(Matching tags: Chaos,V-Ray 6,Revit,Architektura,Chaos Cloud Colla­bo­rati­on,Webinar)
Chaos uvádí na trh V-Ray 6 pro Revit a pro­po­ju­je tak dva pro­duk­ty v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry. Díky no­vé­mu pro­po­je­ní s Ens­ca­pem mohou ar­chi­tek­ti a spe­ci­a­lis­té ko­neč­ně ...
Čtvrtek, 08 Prosinec 2022
28. Inovace v aditivní výrobě z plastů a kovů roku 2022
(Matching tags: Webinar,Plasty,3D Systems,Inovace,Aditivní výroba,Kovy,2022)
Při­poj­te se na živý webi­nář 15. pro­sin­ce v 17:00 k Samu Gre­e­no­vi a Paulu Mille­ro­vi, kteří shr­nou ma­te­ri­á­lo­vé a pro­duk­to­vé ino­va­ce, k nimž došlo v tomto ...
Pondělí, 05 Prosinec 2022
29. Webinář Automatizované drátové obrábění pro SOLIDWORKS
(Matching tags: Drátové obrábění,Wire EDM,CAMWorks,Webinar,SolidWorks,CAM)
Posuňte své pro­gra­mo­vá­ní drá­to­vé­ho ob­rá­bě­ní na vyšší úroveň s CA­MWorks Wire EDM for So­li­dworks. S CA­MWorks Wire EDM mů­že­te pře­jít z mo­de­lu pev­né­ho tě­le­sa do G-kódu ...
Úterý, 29 Listopad 2022
30. Webinář Konstrukce motoru s permanentním magnetem pro elektrokola
(Matching tags: EMWorks2D,EMWORKS,Motory,ECAD,Webinar,Simulace)
V po­sled­ních le­tech se elek­tro­ko­la stá­va­jí jed­nou z nej­rych­le­ji ros­tou­cích tech­no­lo­gií v cyk­lis­tic­kém prů­mys­lu. Mi­li­o­ny cyk­lis­tů po celém světě si uvě­do­mu­jí ...
Čtvrtek, 24 Listopad 2022
31. APS pokročilé plánování výroby a zvyšování produktivity
(Matching tags: Webinar,Seminář,Výroba,Axiom Tech,Produktivita,APS)
AXIOM TECH ze Žďáru nad Sá­za­vou zve na hyb­rid­ní se­mi­nář 24. lis­to­pa­du od 10:00 do 12:30 hod. s ná­zvem APS po­kro­či­lé plá­no­vá­ní vý­ro­by a zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty. Jed­ním ...
Středa, 09 Listopad 2022
32. Webinář Automaticky generovaná PFMEA
(Matching tags: HIGH QA,Kvalita,Výroba,Webinar)
Ana­lý­za způ­sobů a dů­sled­ků po­ruch pro­ce­su (PFMEA) hraje u vý­rob­ců za­mě­ře­ných na kva­li­tu vý­znam­nou roli. Mnoh­dy je PFMEA nutná pro spl­ně­ní norem shody nebo je sou­čás­tí po­ža­dav­ků ...
Středa, 19 Říjen 2022
33. Webinář Moderní metody návrhu a konstruování
(Matching tags: Počítačová simulace,Dassault Systemès,SIMULIA,Webinar,SolidWorks)
Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works Cor­po­rati­on zve v úterý 18. října od 10 hodin zá­jem­ce na bez­plat­ný webi­nář Mo­der­ní me­to­dy ná­vr­hu a kon­stru­o­vá­ní: Ná­stro­je pro po­čí­ta­čo­vou ...
Pondělí, 10 Říjen 2022
34. Webinář Modelování lineárních elektromotorů
(Matching tags: Lineární stroje,EMWORKS,Modelování,ECAD,Webinar,Vzdělávání)
Li­ne­ár­ní stro­je s přímým po­ho­nem vy­u­ží­va­jí in­že­ný­ři ke zjed­no­du­še­ní a zvý­še­ní účin­nos­ti svých elek­tro­me­cha­nic­kých sys­té­mů, jako jsou elek­tric­ká vo­zi­dla (EV), tra­ve­lá­to­ry, ...
Pátek, 16 Září 2022
35. Podpora inovací v dopravě s aditivní výrobou
(Matching tags: Automobilová výroba,Doprava,Aditivní výroba,Inovace,3D Systems,Webinar,3D tisk)
Spo­leč­nost 3D Sys­tems při­pra­vi­la pro zá­jem­ce zá­znam webi­ná­ře, ve kte­rém ve­dou­cí před­sta­vi­te­lé au­to­mo­bi­lo­vé adi­tiv­ní vý­ro­by (AM) dis­ku­tu­jí o ob­las­ti po­u­ži­tí AM ve ...
Středa, 24 Srpen 2022
36. Motor s permanentními magnety s přímým pohonem pro pračky
(Matching tags: Simulace,Vzdělávání,Webinar,ECAD,Motory,EMWORKS,EMWorks2D)
Motor s přímým po­ho­nem může být přímo spo­jen se zá­tě­ží pro apli­ka­ce s vy­so­kým to­či­vým mo­men­tem a níz­ký­mi otáč­ka­mi, jako jsou prač­ky. Po­má­há eli­mi­no­vat po­tře­bu spo­jek ...
Pátek, 19 Srpen 2022
37. Webinář Integrace kvality do výroby
(Matching tags: HIGH QA,Kvalita,Výroba,Webinar)
Webi­nář spo­leč­nos­ti High QA na téma In­te­gra­ce kva­li­ty do vý­ro­by, který pro­bě­hl ve čtvr­tek 11. srpna, je nyní k dis­po­zi­ci na vy­žá­dá­ní. Po­dí­vej­te se na tento webi­nář na vy­žá­dá­ní ...
Úterý, 16 Srpen 2022
38. S XiP od CAD k dílu za 30 minut nebo méně
(Matching tags: 3D tisk,Webinar,Zoom,Nexa3D,XiP)
Všich­ni tvrdí, že je­jich 3D tis­kár­na je rych­lá, ale je tu malé ta­jem­ství – pokud jde o sku­teč­ný 3D tisk, vět­ši­na 3D tis­ká­ren je tak tro­chu po­ma­lá… Stav­ba s XiP je jiná. 3D tisk ...
Pátek, 12 Srpen 2022
39. Jak navrhnout efektivní a spolehlivý systém CubeSat
(Matching tags: CubeSat,EMWORKS,Antény,Webinar,Vzdělávání,Simulace,CAE)
Na tomto webi­ná­ři ve čtvr­tek 18. srpna v 15 a 20 hodin se bude EMWorks za­bý­vat ně­kte­rý­mi vý­zva­mi spo­je­ný­mi s ná­vrhem Cu­be­Sat a ukáže, jak po­u­ží­vat 3D vy­so­ko­frekvenč­ní ...
Pátek, 12 Srpen 2022
40. Webinář Výzva Pepsi (3D tisk)
(Matching tags: xPE­EK147,Pepsi,Nexa3D,Webinar,Formy,3D tisk)
O tom, jak spo­leč­nost Pe­p­si­Co ze­fek­tiv­ni­la pro­ces vý­vo­je vy­fu­ko­va­cí formy ze 4 týdnů na pou­hých 5 dní s po­mo­cí 3D tisku bude live webi­nář spo­leč­nos­ti Nexa­3D ve čtvr­tek ...
Středa, 27 Červenec 2022
41. Webinář Technická příprava výroby ve virtuálním světě
(Matching tags: PIMPEL,TPV,Webinar,CNC,Výroba)
Pří­pra­va CNC vý­ro­by za­bí­rá spous­tu času, po­dí­vej­te se ve webi­ná­ři firmy Pim­pel, jak od­po­vě­dět na 3 zá­klad­ní otáz­ky: Jaký stroj? Jaké ná­stro­je? Jaké upí­ná­ní? 3D dy­na­mic­ké pro­stře­dí ...
Pondělí, 06 Červen 2022
42. Webinář Unicorn BIM Day 2022
(Matching tags: Unicorn Systems,Bentley Systems,Webinar,BIM)
Spo­leč­nost Uni­corn zve na webi­nář Uni­corn BIM Day 2022, který se bude konat ve stře­du 18. 5. 2022. Co se vlast­ně skrý­vá pod zkrat­kou BIM a jak Vám může při kaž­do­den­ních čin­nos­tech soft­ware ...
Pondělí, 09 Květen 2022
43. Udržitelná digitalizace strojírenské výroby
(Matching tags: PIMPEL,ESPRIT,Webinar,Digitalizace,Strojírenská výroba)
V sou­čas­né si­tu­a­ci tlaku na cenu ko­neč­né­ho vý­rob­ku a zmen­šo­vá­ní vý­rob­ních sérií je po­tře­ba najít nové cesty pro efek­tiv­něj­ší, rych­lej­ší a bez­peč­něj­ší na­sa­ze­ní ...
Pondělí, 09 Květen 2022
44. Jak simulovat elektromotor s více stupni volnosti
(Matching tags: MDOF,EMWORKS,EMS,Elektromotory,ECAD,Webinar,Simulace,SolidWorks)
V po­sled­ních le­tech vý­raz­ně vzrost­la po­ptáv­ka po elek­tro­mo­to­rech, které se po­hy­bu­jí ve více než jed­nom stup­ni vol­nos­ti, tzv. multi-de­gre­es of fre­e­dom (MDOF). Tato změna pa­ra­dig­ma­tu ...
Úterý, 26 Duben 2022
45. Webinář Zlobí vás import do CAD?
(Matching tags: Import dat,Word,AXIOM,Excel,Microstation,AutoCAD,Webinar,CAD)
Pokud se vám někdy stalo, že jste se při im­por­tu z do­ku­men­tů Wordu nebo ta­bu­lek Ex­ce­lu do Au­to­CA­Du nebo Mic­ro­Sta­ti­on cí­ti­li po­dráž­dě­ní a při­pra­ve­ní hodit ruč­ník do ringu, ...
Čtvrtek, 24 Březen 2022
46. Webinář Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovy
(Matching tags: STP,ČKAIT,TZB,Webinar,Vzdělávání)
Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí (STP) se vzhle­dem k vý­ji­meč­né si­tu­a­ci v le­toš­ním roce roz­hod­la do­pl­nit kla­sic­ké se­mi­ná­ře i o webi­nář 10. břez­na 2022. Ten ...
Čtvrtek, 24 Únor 2022
47. Současný bezdrátový přenos informací a energie
(Matching tags: SWIPT,Přemos energie,Bezdrátový přenos,EMWORKS,IoT,ECAD,Webinar,Simulace)
Sou­čas­ný bez­drá­to­vý pře­nos a pře­nos ener­gie (SWIPT) se v po­sled­ní době stal žha­vým té­ma­tem, pro­to­že má po­ten­ci­ál po­skyt­nout ná­kla­do­vě efek­tiv­ní tech­no­lo­gii pře­no­su ...
Úterý, 25 Leden 2022
48. Dodávka tisíců výrobních dílů stohovaným tiskem
(Matching tags: Stohování,Na vyžádání,Figure 4,Aditivní výroba,3D Systems,Webinar,3D tisk)
Pokud se chce­te se do­zvě­dět, jak po­kro­ky ve sto­ho­vá­ní s vy­so­kou hus­to­tou na ře­še­ní Fi­gu­re 4 od 3D Sys­tems zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu adi­tiv­ní vý­ro­by a umožňují vy­rá­bět ...
Úterý, 18 Leden 2022
49. Odborný webinář Inforu „Smartphone on Wheels“
(Matching tags: Infor,Automobilový průmysl,Webinar,Smartphone on Wheel)
Au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl stojí na bodu zlomu. Vzhle­dem k tomu, že růst e-mo­bi­li­ty za­čí­ná do­sa­ho­vat hod­not vel­ko­ob­je­mo­vých trhů, musí před­ní vý­rob­ci a do­da­va­te­lé pře­pra­co­vat ...
Pondělí, 11 Říjen 2021
50. Testování výrobků pomocí výpočetních simulací
(Matching tags: Výrobky,3DEXPERIENCE,Testování,Webinar,Simulace,SolidWorks)
Před­ve­de­ní prak­tic­kých pří­kla­dů pev­nost­ních si­mu­la­cí, ana­lýz prou­dě­ní a před­sta­ve­ní vý­po­čet­ních clou­do­vých apli­ka­cí na plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce v 22 mi­nu­to­vém ...
Pondělí, 27 Září 2021