Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nenechte si ujít SETKÁNÍ S CADSERVISEM

Pondělí, 27 Září 2021 00:32

Setkani s CADSERVIS-2138Účast­ní­ky če­ka­jí 2 dny, 2 před­náš­ko­vé sály, 10 řeč­ní­ků a spo­le­čen­ský večer – 7.–8. 10. 2021, Os­t­ra­va, Dolní ob­last Vít­ko­vi­ce, aula GONG. Se­tká­ní bude roz­dě­le­no do dvou před­náš­ko­vých bloků. Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o před­ná­še­jí­cích a té­ma­tech na­jde­te ZDE.

Celý článek... Autor článku: CADSERVIS
 

Testování výrobků pomocí výpočetních simulací

Pondělí, 27 Září 2021 00:06

Seminar Solidworks-2138Před­ve­de­ní prak­tic­kých pří­kla­dů pev­nost­ních si­mu­la­cí, ana­lýz prou­dě­ní a před­sta­ve­ní vý­po­čet­ních clou­do­vých apli­ka­cí na plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce v 22 mi­nu­to­vém webi­ná­ři v pon­dě­lí 4. října 2021 od 10 hodin. Při na­vr­ho­vá­ní i toho nej­jed­no­duš­ší­ho vý­rob­ku může kon­struk­tér­ská in­tu­i­ce zkla­mat pokud jde o pev­nost či obec­ně cho­vá­ní v re­ál­ných pod­mín­kách.

Celý článek... Autor článku: Dassault Systèmes SolidWorks
 

Finalisté ocenění Going Digital Awards 2021

Sobota, 25 Září 2021 00:37

YII2021 Going Digital Awards Finalists-2138Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 24. září 2021 fi­na­lis­ty oce­ně­ní Going Di­gi­tal 2021 Awards v in­frastruk­tu­ře. Kaž­do­roč­ní pro­gram udě­lo­vá­ní oce­ně­ní vy­zdvi­hu­je mi­mo­řád­nou práci uži­va­te­lů, kteří soft­ware Bent­ley vy­u­ží­va­jí při ná­vr­hu, vý­stav­bě a pro­vo­zu in­frastruk­tu­ry po celém světě. V 19 ka­te­go­ri­ích vy­bra­lo šest­náct ne­zá­vis­lých porot 57 fi­na­lis­tů z téměř 300 no­mi­na­cí, které před­lo­ži­lo více než 230 or­ga­ni­za­cí ze 45 zemí.

Celý článek... Autor článku: Bentley Systems
 

Umělecká tapeta dotvořila atypický dům

Pátek, 24 Září 2021 23:58

Canon-tapeta-2138Dům ve Skal­sku ve střed­ních Če­chách dělá čest názvu obce, kde se na­chá­zí – všude zde na­ra­zí­te na kámen. In­te­ri­ér nově zdobí také uni­kát­ní vel­ko­for­má­to­vá ta­pe­ta, kte­rou si ma­ji­tel­ka domu de­sig­nér­ka Petra Bec­ke­ro­vá ne­cha­la vy­tvo­řit na míru. Má ji na svě­do­mí ma­líř­ka Lucie Cro­cro a spo­leč­nost Canon, která zde vy­u­ži­la svou nej­no­věj­ší tech­no­lo­gii. Ta­pe­ta, jejíž před­lo­hou byl obraz na­zva­ný Leda, se na­chá­zí ve vstup­ním obyt­ném pro­sto­ru. Ten slou­ží jako hlav­ní spo­le­čen­ská část domu ur­če­ná pro se­tká­vá­ní s přá­te­li.

Celý článek... Autor článku: Canon
 

Mezinárodní SYMPOZIUM MOSTY 2021 v Brně

Pátek, 24 Září 2021 00:09

Mosty 2021-2138Udá­lost s dlou­ho­le­tou tra­di­cí (letos již 26. roč­ník) se bude již tra­dič­ně vě­no­vat mos­tům v České re­pub­li­ce i za­hra­ni­čí. Se­t­ka­jí se a dis­ku­to­vat budou od­bor­ní­ci z řad stát­ní sprá­vy, aka­de­mic­ké obce, od­bor­né ve­řej­nos­ti i ko­merč­ní­ho sek­to­ru. Té­ma­ty budou re­a­li­zo­va­né stav­by z po­hle­du jed­not­li­vých účast­ní­ků vý­stav­by, ino­va­ce a po­znatky z vědy a vý­zku­mu v oboru, fi­nan­co­vá­ní pří­pra­vy a re­a­li­za­ce v nad­chá­ze­jí­cím ob­do­bí.

Celý článek... Autor článku: Sekurkon
 

Gebrüder Weiss u výchovy dopravních expertů

Čtvrtek, 23 Září 2021 23:57

GW SPSD letecky simulator-2138Gebrüder Weiss ČR po­kra­ču­je ve svém part­ner­ství s Vyšší od­bor­nou ško­lou a Střed­ní prů­mys­lo­vou ško­lou do­prav­ní v Praze. Pod­po­ra spe­ci­a­li­zo­va­ných pro­gra­mů školy smě­řu­je k vý­cho­vě do­prav­ních ex­per­tů, kteří svoje zna­los­ti vy­u­ži­jí v příš­tích de­se­ti­le­tích. Lo­gis­tic­ký obor pro­chá­zí dy­na­mic­kým vý­vo­jem a výuka zna­los­tí a do­ved­nos­tí bu­dou­cích do­prav­ních ex­per­tů musí od­po­ví­dat sou­čas­ným tren­dům.

Celý článek... Autor článku: Gebrüder Weiss
 

Siemens a Zscaler spolupracují na integrovaných bezpečnostních řešeních pro OT/IT

Čtvrtek, 23 Září 2021 23:37

Siemens Zscaler-2138Spo­leč­nos­ti Si­e­mensZs­ca­ler, po­sky­to­va­tel clou­do­vých bez­peč­nost­ních ře­še­ní, uza­vře­ly part­ner­ství za­mě­ře­né na za­jiš­tě­ní bez­peč­né­ho pří­stu­pu k sys­té­mům a apli­ka­cím v rámci pro­voz­ních tech­no­lo­gií a sítí (OT). Bez­peč­ná ko­nek­ti­vi­ta by tak měla být za­ru­če­na jak při pří­stu­pu z kan­ce­lá­ře, tak na dálku, na­pří­klad při práci z do­mo­va. Uži­va­te­lé pak budou moci na dálku řídit a spra­vo­vat na­pří­klad čin­nos­ti spo­je­né s kon­t­ro­lou kva­li­ty nebo di­a­gnos­ti­kou.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

Webinář SolidWorks & CST Studio Suite

Pondělí, 20 Září 2021 23:37

Webinar Solidworks CST Studio Suite-2138Vy­hně­te se ne­pří­jem­ným pře­kva­pe­ním při vý­vo­ji chyt­rých za­ří­ze­ní! Úzké pro­po­je­ní mezi CST Stu­dio Suite a So­li­dworks s růz­ný­mi ná­stro­ji pro la­y­out EDA ote­ví­rá nové mož­nos­ti přes­né a jed­no­du­ché si­mu­la­ce. Uvi­dí­te, jak na­vrh­nout an­té­nu a pouz­dro v So­li­dworks a jak pře­vést desku ploš­ných spojů včet­ně je­jích ob­vo­dů do CST Stu­dio Suite kvůli vir­tu­ál­ní EM ana­lý­ze.

Celý článek... Autor článku: DS SolidWorks
 

EPLAN Platforma 2022 – nový vzhled a koncepce

Pondělí, 20 Září 2021 23:10

Eplan Platform 2022-2138Už je tu nová verze EPLAN Plat­for­ma 2022. A s ní firma EPLAN, do­da­va­tel ře­še­ní, ohla­šu­je bu­douc­nost pro­jek­to­vá­ní v elek­tro­tech­ni­ce se za­mě­ře­ním na snad­né ovlá­dá­ní, a to jak pro zku­še­né uži­va­te­le soft­wa­ru EPLAN, tak pro za­čá­teč­ní­ky. In­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní, za­lo­že­né na kon­cep­tech, které už jsou dů­věr­ně známé, je velmi dobře při­jí­má­no a zá­ro­veň zlep­šu­je uži­va­tel­ský kom­fort.

Celý článek... Autor článku: EPLAN
 

Dassault Systèmes uvádí na trh SOLIDWORKS 2022

Pondělí, 20 Září 2021 22:26

solidworks-2022-parts-eng-final thumb-2138Dassault Systèmes před­sta­vi­l oče­ká­va­nou nej­no­věj­ší verzi svého port­fo­lia pro 3D navrhování a in­že­nýr­ské apli­ka­ce – So­lid­works 2022. Při­ná­ší stov­ky no­vých uži­va­te­li žá­da­ných vy­lep­še­ní, která urych­lu­jí ino­va­ce a ze­fek­tivňují a urych­lu­jí pro­ces vý­vo­je pro­duk­tu od kon­cep­tu po vý­ro­bu. Díky řadě při­způ­so­be­ných a fle­xi­bil­ních ře­še­ní roz­ši­řu­je So­lid­works 2022 mož­nos­ti a pra­cov­ní po­stu­py po­u­ží­va­né každý den pro návrh, do­ku­men­ta­ci, sprá­vu dat a va­li­da­ci.

Celý článek... Autor článku: Dassault Systèmes
 

Transformace logistiky v TE Connectivity roboty MiR

Pondělí, 20 Září 2021 20:54

MiR TE Connectivity III-2138Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil, že spo­leč­nost TE Con­necti­vi­ty, Tier 2 do­da­va­tel do au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, im­ple­men­to­va­la ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní v ma­ďar­ské Ostři­ho­mi šest ro­bo­tů Mi­R200 za úče­lem op­ti­ma­li­za­ce vni­t­ro­pod­ni­ko­vé lo­gis­ti­ky. Flo­ti­la ro­bo­tů MiR vý­raz­ně zrych­li­la pře­pra­vu po­třeb­ných su­ro­vin a de­sí­tek mi­li­o­nů elek­tric­kých ko­nek­to­rů a zá­su­vek vy­ro­be­ných každý den, čímž se zvý­ši­la pro­duk­ti­vi­ta pře­pra­vy.

Celý článek... Autor článku: Mobile Industrial Robots (MiR)
 

MagiCAD pro Revit získává certifikaci IFC4

Pátek, 17 Září 2021 21:08

MagiCAD cetifikat IFC4-2137Ma­gi­CAD Group zís­ka­la cer­ti­fi­ka­ci IFC4 MEP Re­fe­ren­ce Ex­chan­ge (pro vý­mě­nu re­fe­ren­cí) pro svůj BIM soft­ware pro na­vr­ho­vá­ní MEP (Me­cha­ni­cal, Elect­ri­cal, Plum­bing) – Ma­gi­CAD for Revit. Díky tomu je Ma­gi­CAD glo­bál­ně prv­ním soft­warem pro návrh MEP s IFC4 cer­ti­fi­ká­tem. IFC4 je nej­no­věj­ší vy­dá­ní In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses (IFC), ote­vře­né­ho a ne­ut­rál­ní­ho stan­dar­du pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov (BIM), vy­vi­nu­té­ho me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­cí bu­il­dingSMART.

Celý článek... Autor článku: MagiCAD Group
 

Vectorworks uvádí na trh verzi 2022 produktové řady BIM a CAD

Pátek, 17 Září 2021 20:29

Vectorworks 2022-product-shots-architectSpo­leč­nost Vec­torworks vy­dá­vá Vec­torworks 2022 s dů­ra­zem na vy­lep­še­ní kva­li­ty pro­duk­tu, vy­ni­ka­jí­cí výkon a uži­va­tel­ský kom­fort. Tato nej­no­věj­ší verze ob­sa­hu­je Vec­torworks Ar­chi­tect, Lan­d­mark, Spo­tli­ght, Fun­da­men­tals, Bra­ceworks, Con­nect­CAD a Vi­si­on. Kromě toho Vec­torworks od­ha­lu­je, že její kom­plex­ní ře­še­ní pro de­sig­né­ry pra­cu­jí­cí v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích bylo pře­jme­no­vá­no tak, aby přes­ně od­rá­že­lo celou řadu ná­vrhů a mož­nos­tí BIM.

Celý článek... Autor článku: Vectorworks
 

Tiskárny HP DesignJet již 30 let ve znamení inovací

Pátek, 17 Září 2021 19:40

HP DesignJet Z6  Z9 Pro-2137Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové tis­kár­ny v řa­dách De­sig­n­Jet a PageWi­de XL Pro, které po­skyt­nou uži­va­te­lům, vě­nu­jí­cím se vel­ko­for­má­to­vé­mu tisku, tech­no­lo­gie, jež jim umož­ní ob­stát a pro­spe­ro­vat i v novém nor­má­lu. Obě řady na­bíd­nou také ještě vyšší kva­li­tu fo­to­gra­fic­ké­ho tisku a ba­rev­né­ho po­dá­ní, větší přes­nost a nové mož­nos­ti gra­fic­ké­ho po­tis­ku – to vše při ma­xi­mál­ním dů­ra­zu na udr­ži­tel­nost.

Celý článek... Autor článku: HP Inc.
 

Future.Industry 2021 ve dnech 19. – 21. října 2021

Čtvrtek, 16 Září 2021 22:00

FUTURE INDUSTRY-2137Počet kon­fe­ren­cí se po prázd­ni­no­vých mě­sí­cích znač­ně na­vý­šil. Ná­sle­du­jí­cí akce – Fu­tu­re.In­dust­ry 2021- je vý­roč­ní tech­no­lo­gic­kou kon­fe­ren­cí spo­leč­nos­ti Al­tair ve vir­tu­ál­ním (on-line) pro­ve­de­ní. Je ur­če­ná všem uži­va­te­lům, zá­kaz­ní­kům a ostat­ním pří­z­niv­cům si­mu­lač­ních a dal­ších tech­no­lo­gií spo­je­ných s vý­vo­jem prů­mys­lo­vých pro­duk­tů.

Celý článek... Autor článku: Advanced Engineering
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci