Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys převezme divizi materiálů pro AM od Covestra

Úterý, 09 Srpen 2022 13:57

Covestro Jigs and fixtures stage-2232Stra­ta­sys ozná­mil 8. srpna pod­pis ko­neč­né do­ho­dy o pře­vze­tí di­vi­ze ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu spo­leč­nos­ti Co­vestro. Oče­ká­vá se, že akvi­zi­ce bude po uza­vře­ní oka­mži­tě ak­reč­ní. Bude za­hr­no­vat za­ří­ze­ní a ak­ti­vi­ty v ob­las­ti vý­zku­mu a vý­vo­je, glo­bál­ní vý­vo­jo­vé a pro­dej­ní týmy v Ev­ro­pě, USA a Číně, port­fo­lio při­bliž­ně 60 ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu a roz­sáh­lé port­fo­lio du­šev­ní­ho vlast­nic­tví za­hr­nu­jí­cí stov­ky pa­ten­tů a při­hlá­še­ných pa­ten­tů.

Celý článek... Autor článku: Stratasys
 

Revoluční VIVE Mars CamTrack pro filmaře v prodeji

Úterý, 09 Srpen 2022 12:24

VIVE-Mars-CamTrack-usage-2232Spo­leč­nost HTC VIVE za­há­ji­la 8. srpna pro­dej je­di­neč­né­ho ře­še­ní pro vir­tu­ál­ní fil­mo­vou pro­duk­ci VIVE Mars Cam­Track, které v kom­pakt­ním sys­té­mu in­te­gru­je nejen sle­do­vá­ní po­hy­bu ka­me­ry, ale také syn­chro­ni­za­ci kamer a ka­lib­ra­ci ob­jek­ti­vů. Fil­ma­řům navíc umo­ž­ňu­je vy­tvo­řit li­bo­vol­né množ­ství vir­tu­ál­ních kulis a v re­ál­ném čase sle­do­vat vý­sled­nou scénu již v oka­mži­ku na­tá­če­ní.

Celý článek... Autor článku: HTC VIVE
 

V Hřensku pomáhají hasičům tři typy průmyslových dronů

Pondělí, 08 Srpen 2022 12:04

DJI M30T v Hrensku 2022-Zdroj foto DJI Telink-2232V Hřen­sku, které se stále po­tý­ká s les­ní­mi po­žá­ry, po­u­ží­va­jí zá­chra­ná­ři celou řadu dronů. Prů­mys­lo­vé drony jsou vy­ba­ve­né ter­moka­me­rou, schop­nou najít i skry­tá lo­žis­ka po­žá­ru. Hasi­či vy­u­ží­va­jí i nej­no­věj­ší tech­ni­ku, která se zatím do je­jich běžné vý­ba­vy ne­do­sta­la. Každý ze třech typů dronů je určen k pl­ně­ní spe­ci­fic­kých úkolů. Drony se liší svou ve­li­kos­tí, do­le­tem i mož­nost­mi pro sní­má­ní zdej­ší­ho špat­ně pří­stup­né­ho te­ré­nu.

Celý článek... Autor článku: DJI TELINK
 

Digitalizace průmyslu ve výuce (4. díl)

Pondělí, 08 Srpen 2022 00:54

image 001-2232-1V mi­nu­lém dílu jsme vy­ro­bi­li druhý ově­řo­va­cí pro­to­typ na­še­ho au­to­mo­bi­lu. Jedná se o vý­ro­bek s op­ti­ma­li­zo­va­nou kon­struk­cí a vý­ro­bou, který může být již zá­kla­dem pro sé­ri­o­věj­ší vý­ro­bu nebo tvor­bu mo­di­fi­ka­cí. V dneš­ním dílu na­še­ho se­ri­á­lu se po­dí­vej­me na op­ti­ma­li­za­ce ně­kte­rých kon­strukč­ních a tech­no­lo­gic­kých pro­ce­sů.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt
 

Druhý ročník PrusaLab Hardware Akcelerátoru

Sobota, 06 Srpen 2022 00:17

flocklockPrototypZnamka-2231Pro­to­ty­po­vá dílna 3D tis­ka­ře Jo­se­fa Průši od­star­to­va­la druhý roč­ník ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu za­mě­ře­né­ho na vývoj ino­va­tiv­ních pro­duk­tů. Ze 75 při­hlá­še­ných vy­bra­la od­bor­ná po­ro­ta tři mladé firmy, které zís­ka­ly fi­nanč­ní pod­po­ru v hod­no­tě sta­ti­sí­ců korun a od květ­na 2022 úzce spo­lu­pra­cu­jí s tech­no­lo­gic­ký­mi ex­per­ty na roz­vo­ji je­jich ře­še­ní. Ne­ob­vyk­lé za­mě­ře­ní pro­gra­mu na fy­zic­ké pro­duk­ty se opět pro­ká­za­lo vel­kým lá­ka­dlem pro ino­vu­jí­cí firmy.

Celý článek... Autor článku: PrusaLab
 

BIM konference prakticky a otevřeně – tradiční BIM Open 2022

Pátek, 05 Srpen 2022 12:20

BIM Open 2022-2231V úterý 20. září pro­běh­ne již sedmý roč­ník kon­fe­ren­ce BIM Open 2022. Kon­fe­ren­ce, která tra­dič­ně pro­bí­há v Os­t­ra­vě, je uni­kát­ní svým za­mě­ře­ním na ote­vře­né sdí­le­ní lo­kál­ních firem a je­jich prak­tic­kých zku­še­nos­tí na pro­jek­tech s vy­u­ži­tím me­to­dik BIM, sta­veb­nic­tví 4.0, a Smart ci­ties pro účely ar­chi­tek­tu­ry a pro­jek­to­vá­ní po­zem­ních a li­ni­o­vých sta­veb. Kon­fe­ren­ce je svým ob­sa­hem ur­če­na pře­de­vším pro pro­jek­tan­ty, ar­chi­tek­ty, ma­na­že­ry sta­veb­ních firem, in­ves­to­ry a školy.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Nové řešení pro skenování a zobrazování od Trimble

Čtvrtek, 04 Srpen 2022 08:48

Trimble X12-2231Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 26. 7. nový ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble X12, který roz­ší­řil port­fo­lio ge­o­prosto­ro­vé­ho ske­no­vá­ní. Sys­tém X12 in­te­gru­je in­tu­i­tiv­ní soft­ware Trim­ble pro přes­né sní­má­ní dat a re­gis­tra­ci v te­ré­nu s nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gií 3D la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní a zob­ra­zo­va­cí­ho hard­wa­ru od spo­leč­nos­ti Zol­ler+Fröh­lich (Z+F), čímž spo­ju­je od­bor­né zna­los­ti dvou špi­ček v oboru do je­di­né­ho ře­še­ní.

Celý článek... Autor článku: Trimble
 

Zvýšení výkonu kapalinových systémů 3D tiskem

Čtvrtek, 04 Srpen 2022 08:24

Fluid Flow eBook-2231In­že­ný­ři Ev­rop­ské or­ga­ni­za­ce pro ja­der­ný vý­zkum CERN ne­dáv­no do­sáh­li bez­pre­ce­dent­ní­ho chla­ze­ní na -40˚C v ex­trém­ně ome­ze­ném pro­sto­ru fo­to­no­vé­ho de­tek­to­ru Vel­ké­ho hadro­no­vé­ho urych­lo­va­če (LHC). Jed­na­lo se o slo­ži­tý pro­blém, který bylo možné vy­ře­šit pouze adi­tiv­ní vý­ro­bou a který po­ve­de ke zlep­še­ní de­tek­ce čás­tic.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Konference BIM DAY 2022

Středa, 03 Srpen 2022 09:01

Bimday2022-2231Tým czBIM – bu­il­dingSMART Česká re­pub­li­ka zve na další roč­ník kon­fe­ren­ce BIM DAY 2022. Kon­fe­ren­ce se koná 13.–14. října 2022 v Cla­ri­on Con­gress Hotel Pra­gue, Freyo­va 945/33, Praha 9 – Vy­so­ča­ny. Nyní se při­pra­vu­je pro­gram, těšit se mů­že­te na no­vin­ky z bu­il­dingSMART či le­gisla­tiv­ní část pro­gra­mu, která se bude vě­no­vat di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­ní­ho ří­ze­ní a další vzni­ka­jí­cí le­gisla­ti­vě.

Celý článek... Autor článku: czBIM – bu­il­dingSMART
 

MSV 2022 opět s Digitální továrnou 2.0

Středa, 03 Srpen 2022 08:25

MSV Digitalni tovarna 2 0-2231Již tře­tím rokem bude sou­čás­tí říj­no­vé­ho Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně také Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0, která se letos za­mě­ří na in­te­li­gent­ní di­gi­ta­li­za­ci v růz­ných po­do­bách. Pro­jekt při­blí­ží tech­no­lo­gie umožňující trans­for­ma­ci nejen prů­mys­lo­vé­ho pro­stře­dí, ale i celé eko­no­mi­ky. Cílem je po­mo­ci zfor­mu­lo­vat vizi změny české eko­no­mi­ky tak, aby byla úspěš­ná i v 21. sto­le­tí a v mě­ní­cím se ge­o­po­li­tic­kém kon­tex­tu.

Celý článek... Autor článku: Veletrhy Brno
 

Kvalitní projektování a výstavba mostů v Texasu

Úterý, 02 Srpen 2022 10:00

TxDOT Bridge 2-2231Bent­ley Sys­tems by tímto ráda oce­ni­la Mi­nis­ter­stvo do­pra­vy státu Texas (TxDOT). S více než 80 ti­sí­ci ki­lo­me­t­ry dál­nic a více než 14 000 za­měst­nan­ci po celém státě spra­vu­je TxDOT nej­roz­sáh­lej­ší dál­nič­ní sys­tém ve Spo­je­ných stá­tech. TxDOT stojí v čele to­ho­to od­vět­ví již dlou­ho díky mo­der­ni­za­ci svých sil­nic a mostů s vy­u­ži­tím po­kro­či­lých tech­no­lo­gií.

Celý článek... Autor článku: Bentley Systems
 

Setkání uživatelů 3D měřických systémů

Úterý, 02 Srpen 2022 10:00

MSAE seminar gom-2231Spo­leč­nost MCAE Sys­tems ozna­mu­je, že po delší pauze po­řá­dá se­tká­ní uži­va­te­lů 3D mě­řic­kých sys­té­mů se za­mě­ře­ním na au­to­ma­ti­za­ci. V ka­len­dá­ři si po­znač­te datum 14. září 2022, abys­te tuto akci ne­pro­meš­ka­li. Účast­ní­ci se se­zná­mí s no­vin­ka­mi v ob­las­ti efek­tiv­ní kon­t­ro­ly sé­ri­o­vé vý­ro­by a před­sta­ve­ny budou nové mož­nos­ti au­to­ma­ti­zo­va­né 3D me­t­ro­lo­gie.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Barevné a kvalitní 3D modely v pohybu v reálném čase

Pondělí, 01 Srpen 2022 17:25

Photoneo MotionCam-3D-2231Pho­to­neo Mo­ti­on­Cam-3D byla oce­ně­na pres­tiž­ní­mi pro­gra­my jako nej­lep­ší 3D ka­me­ra na trhu. Nej­no­věj­ší oce­ně­ní po­chá­zí z pro­gra­mu The Sup­ply­Tech Bre­ak­throu­gh Awards, který oce­nil ka­me­ru Mo­ti­on­Cam-3D jako sen­zo­ric­ké ře­še­ní roku v ka­te­go­rii „IoT, sen­zo­ry a sle­do­vá­ní ma­jet­ku“. Ve slo­ven­ské spo­leč­nos­ti Pho­to­neo na­sta­vi­li vy­so­ké stan­dar­dy, a přes­to se vždy snaží o víc, aby svým zá­kaz­ní­kům co nej­lé­pe po­moh­li s je­jich au­to­ma­ti­zač­ní­mi pro­jek­ty.

Celý článek... Autor článku: Photoneo
 

Život za­chraňující ope­ra­ce s pod­po­rou 3D tisku

Pondělí, 01 Srpen 2022 16:32

BCN3D-3D nahrada-2-2231Když se malý An­dres do­stal do Dět­ské ne­moc­ni­ce SJD v Bar­ce­lo­ně, po­tře­bo­val re­sekč­ní zá­krok na pra­vém oku. Sa­mo­zřej­mě se jed­na­lo o velmi chou­los­ti­vou a dů­le­ži­tou ob­last, kte­rou bylo třeba ope­ro­vat, chi­rur­go­vé však mu­se­li mít na pa­mě­ti i to, že na levé oko již ztra­til zrak a že kost­ra to­ho­to ma­lé­ho chlap­ce bude dále růst. Uká­za­lo se, že 3D tiš­tě­né ana­to­mic­ké mo­de­ly byly přes­ně to, co si lékař ob­jed­nal.

Celý článek... Autor článku: BCN3D
 

Registrujte se na konferenci CADfórum 2022

Pondělí, 01 Srpen 2022 15:48

CADforum 2022-konference CAD CAM PDM BIM v praxi-2231De­va­te­nác­tý roč­ník kon­fe­ren­ce CADfórum 2022 je po­řá­dán 13. září 2022, nově v NH ho­te­lu v Olo­mou­ci. Le­toš­ní změna této tra­dič­ní akce se ne­tý­ká jen lo­ka­li­ty, ale no­vin­kou je i její jed­no­den­ní for­mát. Větší pro­sto­ry umožňují po­řá­dá­ní obou sekcí kon­fe­ren­ce – oboru sta­veb­nic­tví s BIM/CDE ře­še­ní­mi a stro­jí­ren­ství s CAD/CAM/PDM ře­še­ní­mi – v je­di­ném dni, za­kon­če­ném spo­le­čen­ským ve­če­rem.

Celý článek... Autor článku: Arkance Systems
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci