Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens vytváří digitální dvojčata korálových útesů

Středa, 31 Květen 2023 15:02

coral-reef-marsa-abu-dabab-red-sea-egypt-original-2322Sie­mensWoods Hole Oce­a­no­gra­phic In­sti­tu­ti­on (WHOI) spo­lu­pra­cu­jí na vy­tvo­ře­ní prv­ní­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te ko­rá­lo­vých útesů. Cílem je po­skyt­nout věd­cům a dal­ším za­in­te­re­so­va­ným sub­jek­tům tech­no­lo­gie 21. sto­le­tí pro ochra­nu a vý­zkum ko­rá­lo­vých útesů po celém světě. Kon­cept di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te, který je ob­vykle spo­jo­ván s vy­spě­lou vý­ro­bou nebo vý­kon­nos­tí vý­rob­ků, lze totiž vy­u­žít i při ře­še­ní zá­važ­ných eko­lo­gic­kých pro­blé­mů.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

STRV Talks: Mají smysl investice firem do metaverz?

Středa, 31 Květen 2023 14:18

STRV Talks-2322Me­ta­ver­za, imer­ziv­ní vir­tu­ál­ní světy, v po­sled­ních le­tech při­ta­hu­jí znač­nou po­zor­nost. Přes­to­že se zatím ne­u­chy­ti­ly v ma­in­stre­a­mo­vém na­sa­ze­ní, firmy se již snaží hle­dat způ­so­by, jak v těch­to svě­tech pod­po­ro­vat vlast­ní znač­ku. Coca-Cola v me­ta­ver­zech šíří svá sbě­ra­tel­ská NFT, Tommy Hil­fi­ger v di­gi­tál­ním vesmí­ru pro­dá­vá své vý­rob­ky.

Celý článek... Autor článku: STRV
 

Prvotřídní výkon pro projektování zařízení a uspořádání továrny

Středa, 31 Květen 2023 14:00

CAD Schroer-M4 PLANT 7-2-2322Nová verze 7.2 pro­gra­mu M4 PLANT na­bí­zí ne­u­vě­ři­tel­né nové vý­ho­dy, které vý­raz­ně urych­lu­jí kaž­do­den­ní práci kon­struk­té­rů. Po­má­há zlep­šit pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní a uspo­řá­dá­ní to­vár­ny zvý­še­ním efek­ti­vi­ty jak ve fázi ná­vr­hu, tak v na­va­zu­jí­cích kro­cích. M4 PLANT 7.2 je plný ino­va­cí a no­vých funk­cí, stej­ně jako vy­lep­še­ní na zá­kla­dě po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ků.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Pozvánka na konferenci Mapy jsou pro každého 2023

Středa, 31 Květen 2023 12:15

IMG 20190604 092443287-2322Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá zvou na 9. roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho, která se usku­teč­ní ve dnech 12. – 13. září 2023 opět v Ho­te­lu Luna na Vy­so­či­ně. Pro­gram bude zve­řej­něn za­čát­kem červ­na a bude prů­běž­ně dopl­ňo­ván. Již teď se ale mů­že­te těšit na té­ma­ta z ob­las­ti di­gi­tál­ních tech­nic­kých map, územ­ní­ho plá­no­vá­ní, po­ři­zo­vá­ní a sprá­vy dat.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

PRISMAelevate XL od Canonu pro efektní reliéfní tisk

Pondělí, 29 Květen 2023 23:47

Canon PRISMAelevate XL-2322Canon na ve­letr­hu FESPA Glo­bal Print Expo v Mni­cho­vě před­sta­vil PRISMA­e­le­va­te XL, roz­ší­ře­ní vý­kon­né sady PRISMA XL Suite a snad­no po­u­ži­tel­nou soft­wa­ro­vou apli­ka­ci, která umožňuje tvůr­cům vel­ko­for­má­to­vé gra­fi­ky a po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb (PSP) vy­tvá­řet re­li­éf­ní tis­ko­vé apli­ka­ce a pro­du­ko­vat na tis­kár­nách Ari­zo­na vý­tis­ky ve vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tě.

Celý článek... Autor článku: Canon
 

Acer rozšiřuje podporu vývojářů SpatialLabs

Pondělí, 29 Květen 2023 23:19

Acer SL View Pro KSP 2-2322Acer ozná­mil 25. květ­na roz­ší­ře­ní vý­vo­jář­ských ná­stro­jů pro svou špič­ko­vou tech­no­lo­gii Spa­ti­alLabs, která po­sky­tu­je více mož­nos­tí pro vývoj ste­re­o­sko­pic­kých 3D zá­žit­ků bez brýlí na za­ří­ze­ních Acer Spa­ti­alLabs Pro. Díky nové pod­po­ře zá­suv­né­ho mo­du­lu Unity mohou vý­vo­já­ři z růz­ných od­vět­ví a po­stu­pů vy­u­ží­vat za­ří­ze­ní Spa­ti­alLabs Pro při vy­tvá­ře­ní ste­re­o­sko­pic­ké­ho 3D ob­sa­hu a apli­ka­cí.

Celý článek... Autor článku: Acer
 

Za světovými kutily na Maker Faire Prague 2023

Pondělí, 29 Květen 2023 22:49

Fundacja Bobrowe Zeremia-IMG 2621-2322Šestý roč­ník Maker Faire Pra­gue se usku­teč­ní v dru­hém červ­no­vém ví­ken­du v Křiží­ko­vých pa­vi­lo­nech na Vý­sta­viš­ti Praha. Po­řa­da­te­lům se zatím při­hlá­si­lo přes 130 ma­ker­ských pro­jek­tů, které před­sta­ví ši­ro­kou škálu dis­ci­plín a tech­­no­lo­gií, od 3D tisku, elek­tro­ni­ky a ro­bo­ti­ky po umě­lec­ké in­sta­la­ce, in­ter­ak­tiv­ní pre­zen­ta­ce a ex­pe­ri­men­tál­ní de­sign.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Moderní technologie ve stavebnictví

Pondělí, 29 Květen 2023 14:15

PlanRadar-bim-model-on-tablet-2322Sta­veb­nic­tví je často kri­ti­zo­vá­no za pří­liš­ný kon­zer­va­tis­mus a by­ro­kra­tic­ké zpra­co­vá­ní do­ku­men­ta­ce. Za­vá­dě­ní no­vých tech­no­lo­gií není snad­ný úkol, ale jsou to právě ony, díky nimž jsou bu­do­vy in­te­li­gent­něj­ší, bez­peč­něj­ší a udr­ži­tel­něj­ší. Pla­nRa­dar, po­sky­to­va­tel před­ní ev­rop­ské plat­for­my pro di­gi­ta­li­za­ci ve sta­veb­nic­tví, při­ná­ší pře­hled nej­u­ži­teč­něj­ších mo­der­ních tech­no­lo­gií, které se pro­sa­zu­jí v oboru a napl­ňují i ty nej­od­váž­něj­ší vize o bu­douc­nos­ti.

Celý článek... Autor článku: PlanRadar
 

Dva webináře o Bin Pickingu od Photonea tento týden

Pondělí, 29 Květen 2023 13:40

Photoneo-bin picking-2322Bin Pic­king je tech­no­lo­gie, při které robot spo­lu­pra­cu­je s 3D (HD) prů­mys­lo­vou ka­me­rou. Ra­me­no ro­bo­ta vy­bí­rá na­ho­di­le na­vr­še­né díly z bedny a podle pře­dem sta­no­ve­né­ho al­go­rit­mu je dále již or­ga­ni­zo­va­ně pře­dá­vá k dal­ší­mu zpra­co­vá­ní. Bin Pic­king Stu­dio je kom­bi­na­cí vý­kon­né­ho hard­wa­ru pro 3D vi­dě­ní, který před­sta­vu­je řada ske­ne­rů PhoXi, a in­te­li­gent­ní­ho soft­wa­ru pro na­sta­ve­ní ode­bí­rá­ní.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Siemens představuje servo SINAMICS S200

Pátek, 26 Květen 2023 01:43

SINAMICS S200 servo-drive system-2321Na ve­letr­hu Au­to­ma­te 2023 před­sta­vil Si­e­mens svou nej­no­věj­ší na­bíd­ku ser­vo­po­ho­nů pro se­ve­ro­a­me­ric­ký vý­rob­ní prů­my­sl. S novým ser­vo­po­ho­nem Si­na­mics S200, který se sklá­dá z po­ho­nu Si­na­mics S200 a mo­to­ru Si­mo­tics S-1FL2 se stan­dard­ní nebo fle­xi­bil­ní ka­be­lá­ží, při­ná­ší Si­e­mens na trh sa­mo­stat­ných a sí­ťo­vých stro­jů novou úroveň ří­ze­ní po­hy­bu.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

Nový laserový 3D skener Trimble X9

Čtvrtek, 25 Květen 2023 00:16

TrimbleX9-2321 Trim­ble ozná­mi­la 3D la­se­ro­vý ske­no­va­cí sys­tém Trim­ble X9, nové vše­stran­né ře­še­ní pro sní­má­ní re­a­li­ty pro ge­o­de­ty, sta­veb­ní a in­že­nýr­ské pro­fe­si­o­ná­ly. Sys­tém X9 je po­sta­ven na osvěd­če­ných tech­no­lo­gi­ích la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní firmy Trim­ble, které jsou na­vr­že­ny tak, aby zvy­šo­va­ly vý­kon­nost ve více pro­stře­dích a zá­ro­veň vy­u­ží­va­ly ino­va­ce, jako je tech­no­lo­gie Trim­ble X-Drive pro au­to­ma­tic­kou ka­lib­ra­ci pří­stro­jů, sa­mo­ni­ve­la­ci pro prů­zkum a la­se­ro­vý uka­za­tel pro ge­o­re­fe­ren­co­vá­ní.

Celý článek... Autor článku: Trimble
 

Altair vydává Simulation v2022.3

Středa, 24 Květen 2023 23:38

altair simulation-2022-3 endtoendsimulation-2321Al­tair ozná­mil nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce svého port­fo­lia si­mu­la­cí, Si­mu­lati­on 2022.3. Tyto ak­tu­a­li­za­ce na­va­zu­jí na vy­lep­še­ní, která při­nes­la verze Si­mu­lati­on 2022.2, a za­mě­řu­jí se na clou­do­vou spo­lu­prá­ci a vý­po­čty, efek­tiv­ní kom­plex­ní si­mu­lač­ní pra­cov­ní po­stu­py a špič­ko­vou tvor­bu ná­vrhů po­mo­cí si­mu­la­cí po­há­ně­ných umě­lou in­te­li­gen­cí.

Celý článek... Autor článku: Altair
 

APS pokročilé plánování výroby a zvyšování produktivity

Úterý, 23 Květen 2023 23:17

AXIOM TECH seminar--2321Axiom Tech po­řá­dá 14. červ­na hyb­rid­ní se­mi­nář APS po­kro­či­lé plá­no­vá­ní vý­ro­by a zvy­šo­vá­ní pro­duk­ti­vi­ty. Jed­ním z cílů vý­rob­ních spo­leč­nos­tí je dobře a kon­ti­nu­ál­ně plá­no­vat vý­rob­ní za­káz­ky tak, aby byly vý­rob­ní zdro­je vy­u­ži­ty na ma­xi­mum a zá­ro­veň byly do­dr­že­ny po­ža­do­va­né ter­mí­ny do­dá­ní pro­duk­tů zá­kaz­ní­ko­vi.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

UltiMaker uvádí na trh 3D tiskárnu Method XL

Úterý, 23 Květen 2023 22:48

Method XL-2321Ul­ti­Ma­ker ozná­mil 23. květ­na uve­de­ní pro­duk­tu Me­thod XL, do­ko­na­lé­ho ře­še­ní 3D tisku pro stro­jí­ren­ské apli­ka­ce, které na­bí­zí přes­ný tisk z ma­te­ri­á­lů prů­mys­lo­vé kva­li­ty bez kom­pro­mi­sů ve ve­li­kos­ti dílů. 3D tis­kár­na Ul­ti­Ma­ker Me­thod XL je na­vr­že­na tak, aby po­sky­to­va­la přes­nost a výkon prů­mys­lo­vé vý­ro­by spolu s fle­xi­bi­li­tou a ce­no­vou do­stup­nos­tí stol­ní 3D tis­kár­ny.

Celý článek... Autor článku: Ultimaker
 

INTEMAC zve na čerstvé jahody trhané robotem

Úterý, 23 Květen 2023 22:15

INTEMAC Testbed Open Day-2321V úterý 30. květ­na 2023 zve In­te­mac na svůj Test­bed Open Day s mož­nos­tí ná­vštěvy Test­be­du CE­I­TEC při VUT. V rámci Test­bed Open Day vy­stou­pí také Vra­ti­slav Beneš z Op­ti­So­lu­ti­ons, který zde před­sta­ví mož­nos­ti vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te pro učení no­vých ro­bo­tů Fra­ve­bot pro sběr jahod. Právě tito noví Fra­ve­bo­ti zde budou k vi­dě­ní v akci a čer­stvé ja­ho­dy z farmy Rá­je­ček směle sami utrh­nou.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci