Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OSTROJ „prodává“ automatizované linky ve VR

Pátek, 23 Únor 2024 15:03

Foto OSTROJ  prodává  automatizovane linky ve VR-1-2408Stro­jí­ren­ský vý­rob­ce OS­T­ROJ za­po­ju­je vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu do ob­chod­ní­ho i vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Vir­tu­ál­ní re­a­li­tu vy­u­ží­vá při pre­zen­ta­ci kom­plex­ních do­prav­ní­ko­vých linek a sys­té­mů zá­kaz­ní­kům. Roz­ší­ře­ná re­a­li­ta pak slou­ží k po­ho­to­vé a efek­tiv­ní kon­t­ro­le po­lo­to­va­rů během vý­ro­by.

Celý článek... Autor článku: OSTROJ
 

Studenti v roli astronautů ve virtuální realitě

Čtvrtek, 22 Únor 2024 15:10

CVUT-wire screenshot 12-2408Prů­běh kos­mic­ké­ho letu, běžný život na oběž­né dráze, ale i ne­bez­pe­čí a ri­zi­ka, kte­rým mohou as­t­ro­nau­ti čelit, před­sta­vu­je nová apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí vir­tu­ál­ní re­a­li­tu. Na jejím vzni­ku se po­dí­le­li vý­zkum­ní­ci z ka­ted­ry po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky a in­ter­ak­ce Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze ve spo­lu­prá­ci s po­ra­den­skou a tech­no­lo­gic­kou spo­leč­nos­tí De­lo­it­te.

Celý článek... Autor článku: FEL ČVUT
 

ALL­PLAN, SCIA a FRILO se spo­ju­jí

Čtvrtek, 22 Únor 2024 13:24

Allplan-Scia-Frilo-2428ALL­PLAN, glo­bál­ní po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC od­vět­ví, SCIA se síd­lem v bel­gic­kém Has­sel­tu a FRILO se síd­lem v ně­mec­kém Stutt­gar­tu spo­ju­jí své síly, aby po­sí­li­ly své do­da­va­tel­ské schop­nos­ti, pod­po­ři­ly ino­va­ce a na­bíd­ly vý­kon­né kom­plex­ní pra­cov­ní po­stu­py od ná­vr­hu po vý­stav­bu, s dů­ra­zem na sta­veb­ní in­že­nýr­ství. Nový a kom­bi­no­va­ný pří­stup k uvá­dě­ní pro­duk­tů na trh urych­lí cestu k da­to­vě ří­ze­né­mu plá­no­vá­ní a pre­fab­ri­ka­ci z více ma­te­ri­á­lů.

Celý článek... Autor článku: ALLPLAN
 

Kamion FabLab University proškolil přes 27 tisíc žáků

Čtvrtek, 22 Únor 2024 00:12

FabLab kamion-4-2408První po­jízd­ná di­gi­tál­ní dílna v Česku, a zá­ro­veň nej­vět­ší mo­bil­ní Fa­bLab na světě, ob­jíž­dí školy (nejen) v Ji­ho­mo­rav­ském kraji už od roku 2019. Pro­jekt, za­mě­ře­ný na po­pu­la­ri­za­ci tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní, tak slaví pět let svého úspěš­né­ho fun­go­vá­ní. Žákům i uči­te­lům při­blí­žil práci s 3D tis­kár­na­mi, la­se­ro­vou ře­zač­kou, ro­bo­tic­kým ra­me­nem a dal­ší­mi po­kro­či­lý­mi tech­no­lo­gi­e­mi. Jen loni pro­šlo worksho­py 6806 žáků ze 68 škol.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Cyklus webinářů: Nové HyperWorks efektivně 2

Středa, 21 Únor 2024 23:34

AE-Cyklus webinaru-2408Advan­ced En­gi­nee­ring zve zá­jem­ce na nový cyk­lus webi­ná­řů, který je po­kra­čo­vá­ním pod­zim­ní série. S účast­ní­ky se po­dě­lí o tipy, triky a do­po­ru­če­né po­stu­py pro efek­tiv­ní vy­u­ži­tí nové ge­ne­ra­ce Hy­perWorks. Pro­gram je do­pl­něn o téma da­to­vých ana­lýz s vy­u­ži­tím AI/ML tech­no­lo­gií.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Metaverse technologie a hardware pro tvůrce 3D obsahu od Sony

Středa, 21 Únor 2024 23:06

Sony XR Siemens-2408Sony Cor­po­rati­on ozná­mi­la v lednu na CES 2024 vývoj sys­té­mu pro tvor­bu po­hl­cu­jí­cí­ho pro­sto­ro­vé­ho ob­sa­hu, který za­hr­nu­je ná­h­lav­ní dis­plej XR vy­ba­ve­ný vy­so­ce kva­lit­ní­mi 4K OLED mi­k­ro­dis­ple­ji a funk­cí prů­hle­do­vé­ho videa a dvo­ji­ci ovla­da­čů op­ti­ma­li­zo­va­ných pro in­tu­i­tiv­ní in­ter­ak­ci s 3D ob­jek­ty a přes­né smě­ro­vá­ní. Cílem sys­té­mu je pod­po­řit tvůr­ce při vy­tvá­ře­ní so­fis­ti­ko­va­né­ho 3D ob­sa­hu.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

HTC VIVE Focus 3 pro fyzickou kondici kosmonautů

Úterý, 20 Únor 2024 00:53

Andreas Mogensen in EVA suit portrait-2408HTC VIVE in­for­mo­va­la 15. února o úspě­chu he­ad­se­tu HTC VIVE Focus 3 na me­zi­ná­rod­ní vesmír­né sta­ni­ci ISS. Tech­no­lo­gie, která he­ad­se­tu umož­ni­la fun­go­vá­ní v pro­stře­dí s nu­lo­vou gra­vi­ta­cí se uká­za­la jako funkč­ní. HTC VIVE Focus 3 je tak první he­ad­set, který do­ká­že bez pro­blé­mů kaž­do­den­ně po­má­hat ve­li­te­li šes­ti­mě­síč­ní mise An­dre­asi Mo­gen­se­no­vi z Ev­rop­ské ves­mír­né agen­tu­ry se zvlá­dá­ním dlou­hé­ho od­lou­če­ní od Země i blíz­kých.

Celý článek... Autor článku: HTC VIVE
 

Nové pracovní monitory AOC řady B3

Pondělí, 19 Únor 2024 23:59

24B3CF2 FTL2 KV-2408AOC, spe­ci­a­lis­ta na mo­ni­to­ry, ozna­mu­je uve­de­ní své nej­no­věj­ší řady B3, která před­sta­vu­je nový po­hled na zá­klad­ní mo­ni­to­ry B2C ur­če­né pro mo­der­ní do­má­cí a kan­ce­lář­ské pro­stře­dí. Nová řada B3 při­chá­zí na trh se dvěma 23,8" (60 cm) (AOC 24B3C­F224B3­CA2) a dvěma 27" (68 cm) (AOC 27B3C­F227B3­CA2) mo­de­ly s IPS pa­ne­ly a roz­li­še­ním Full HD.

Celý článek... Autor článku: AOC
 

Renesas kupuje Altium

Pondělí, 19 Únor 2024 12:21

RenesasAltium 1-2408Re­ne­sas Electro­nics Cor­po­rati­on (Re­ne­sas), zabý­va­jící se roz­vi­nu­tými po­lo­vo­di­čo­vými ře­še­ními, ozná­mi­la 15. úno­ra, že uza­vře­la do­ho­du s Al­ti­um Li­mi­ted (Al­ti­um), svě­to­vým líd­rem v ob­las­ti sys­té­mů pro na­vr­ho­vá­ní elek­tro­ni­ky, podle níž Re­ne­sas získá všech­ny ne­spla­ce­né akcie firmy Al­tium, čímž se Al­ti­um stane dce­ři­nou spo­leč­nos­tí plně vlast­ně­nou fir­mou Re­ne­sas, a to po spl­ně­ní ur­či­tých pod­mí­nek (akvi­zi­ce).

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Pozvání na konferenci SprutCAM X World 2024

Pátek, 16 Únor 2024 18:24

SprutCAM X World-2407 Sprut­CAM X World 2024 je při­pra­ven při­ví­tat part­ne­ry, uži­va­te­le Sprut­CAM soft­wa­ru a média. Kon­fe­ren­ce se bude konat v lu­xus­ním pětihvěz­dič­ko­vém le­to­vis­ku St. Ra­pha­el Re­sort & Ma­ri­na na Kypru od 10. do 13. červ­na. Letos se účast­ní­ci po­no­ří do kouz­la CAM, za­mě­ří se na ce­lo­svě­to­vé pre­mi­é­ry Sprut­CAM soft­wa­ru, sdí­le­ní osvěd­če­ných ob­chod­ních po­stu­pů a po­drob­né tech­nic­ké kurzy, které roz­ší­ří je­jich zna­los­ti o pro­duk­tech.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

PTC uvádí na trh Onshape Vision pro Apple Vision Pro

Čtvrtek, 15 Únor 2024 23:42

Apple Onshape Vision-2407Za­čát­kem února byla ozná­me­na do­stup­nost On­sha­pe Vi­si­on pro Apple Vi­si­on Pro. On­sha­pe Vi­si­on mění způ­sob, jakým ná­vr­há­ři pro­duk­tů pro­hlí­že­jí 3D mo­de­ly po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né­ho na­vr­ho­vá­ní (CAD), pra­cu­jí s nimi a spo­lu­pra­cu­jí na nich. On­sha­pe Vi­si­on vy­u­ží­vá pro­sto­ro­vé vý­po­čet­ní schop­nos­ti Apple Vi­si­on Pro a umo­ž­ňuje vý­vo­já­řům pro­duk­tů ma­ni­pu­lo­vat s di­gi­tál­ní­mi ná­vrhy pro­mí­ta­ný­mi do fy­zic­ké­ho pro­sto­ru po­mo­cí při­ro­ze­ných způ­sobů in­ter­ak­ce, jako jsou gesta rukou, po­hy­by očí nebo hla­so­vé pří­ka­zy.

Celý článek... Autor článku: PTC / Steve Dertien
 

Využití digitálního dvojčete v moderním vývoji a výrobě

Čtvrtek, 15 Únor 2024 23:10

Axiom Tech-seminar-2407Axiom Tech po­řá­dá 21. břez­na od 9:30 do 14:00 hodin v hum­po­lec­kém ho­te­lu Fab­ri­ka se­mi­nář, na kte­rém ob­je­ví­te mož­nos­ti mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní spo­lu­prá­ce při ná­vr­hu a op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ních pro­ce­sů. S účast­ní­ky bude sdí­let po­stu­py, jak efek­tiv­ně­ji na­vr­ho­vat a při­pra­vo­vat pra­co­viš­tě a stro­je, což po­ve­de k rych­lej­ší, spo­leh­li­věj­ší a eko­no­mic­ky vý­hod­něj­ší vý­ro­bě.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Solid Edge na 1. místě G2 2024 Best Software Awards

Čtvrtek, 15 Únor 2024 12:39

G2-2407Ko­mu­ni­ta Solid Edge, jak se mů­že­me do­číst na blogu Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­wa­ru, do­sáh­la no­vé­ho úspě­chu, pro­to­že Solid Edge byl vy­hlá­šen nej­lep­ším CAD a PLM pro­duk­tem v rámci oce­ně­ní G2 2024 Best Soft­ware Awards. Na před­ních příč­kách v ob­las­ti CAD/PLM pro­duk­tů na­příč G2 se Solid Edge tr­va­le umis­ťu­je od roku 2021.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Inspekce s využitím dronů a umělé inteligence

Čtvrtek, 15 Únor 2024 11:29

DroneTech 1-2407Na český trh při­chá­zí Dro­ne­Tech, firma ex­per­tů na lé­tá­ní s drony a da­to­vou ana­lý­zu, s uni­kát­ní­mi služ­ba­mi v ob­las­ti in­spek­ce v ener­ge­ti­ce, ve sta­veb­nic­tví a při zá­chran­ných ope­ra­cích. Díky vy­u­ži­tí pr­votříd­ních prů­mys­lo­vých dronů s nej­mo­der­něj­ší sní­ma­cí tech­ni­kou a al­go­ritmy umělé in­te­li­gen­ce do­dá­va­jí rych­lé, bez­peč­né a přes­né sběry dat, je­jichž cílem je sní­žit ná­kla­dy a zvý­šit efek­ti­vi­tu.

Celý článek... Autor článku: ČTK/Redakce
 

Trimble představuje mobilní mapovací systém MX90

Čtvrtek, 15 Únor 2024 10:58

Trimble-MX90-3-2407Trim­ble ozná­mi­la špič­ko­vý mo­bil­ní ma­po­va­cí sys­tém Trim­ble MX90. Díky nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gii Trim­ble GNSS a iner­ci­ál­ní tech­no­lo­gii po­sky­tu­je Trim­ble MX90 v kom­bi­na­ci s te­rén­ním a kan­ce­lář­ským soft­warem Trim­ble kom­plet­ní ře­še­ní mo­bil­ní­ho ma­po­vá­ní od te­ré­nu až po do­kon­če­ní, které umo­ž­ňuje vý­kon­né pra­cov­ní po­stu­py pro sběr, zpra­co­vá­ní a ana­lý­zu dat.

Celý článek... Autor článku: Trimble
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci