Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MagiCAD pro Revit získává certifikaci IFC4

Pátek, 17 Září 2021 21:08

MagiCAD cetifikat IFC4-2137Ma­gi­CAD Group zís­ka­la cer­ti­fi­ka­ci IFC4 MEP Re­fe­ren­ce Ex­chan­ge (pro vý­mě­nu re­fe­ren­cí) pro svůj BIM soft­ware pro na­vr­ho­vá­ní MEP (Me­cha­ni­cal, Elect­ri­cal, Plum­bing) – Ma­gi­CAD for Revit. Díky tomu je Ma­gi­CAD glo­bál­ně prv­ním soft­warem pro návrh MEP s IFC4 cer­ti­fi­ká­tem. IFC4 je nej­no­věj­ší vy­dá­ní In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses (IFC), ote­vře­né­ho a ne­ut­rál­ní­ho stan­dar­du pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov (BIM), vy­vi­nu­té­ho me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­cí bu­il­dingSMART.

Celý článek... Autor článku: MagiCAD Group
 

Vectorworks uvádí na trh verzi 2022 produktové řady BIM a CAD

Pátek, 17 Září 2021 20:29

Vectorworks 2022-product-shots-architectSpo­leč­nost Vec­torworks vy­dá­vá Vec­torworks 2022 s dů­ra­zem na vy­lep­še­ní kva­li­ty pro­duk­tu, vy­ni­ka­jí­cí výkon a uži­va­tel­ský kom­fort. Tato nej­no­věj­ší verze ob­sa­hu­je Vec­torworks Ar­chi­tect, Lan­d­mark, Spo­tli­ght, Fun­da­men­tals, Bra­ceworks, Con­nect­CAD a Vi­si­on. Kromě toho Vec­torworks od­ha­lu­je, že její kom­plex­ní ře­še­ní pro de­sig­né­ry pra­cu­jí­cí v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích bylo pře­jme­no­vá­no tak, aby přes­ně od­rá­že­lo celou řadu ná­vrhů a mož­nos­tí BIM.

Celý článek... Autor článku: Vectorworks
 

Tiskárny HP DesignJet již 30 let ve znamení inovací

Pátek, 17 Září 2021 19:40

HP DesignJet Z6  Z9 Pro-2137Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové tis­kár­ny v řa­dách De­sig­n­Jet a PageWi­de XL Pro, které po­skyt­nou uži­va­te­lům, vě­nu­jí­cím se vel­ko­for­má­to­vé­mu tisku, tech­no­lo­gie, jež jim umož­ní ob­stát a pro­spe­ro­vat i v novém nor­má­lu. Obě řady na­bíd­nou také ještě vyšší kva­li­tu fo­to­gra­fic­ké­ho tisku a ba­rev­né­ho po­dá­ní, větší přes­nost a nové mož­nos­ti gra­fic­ké­ho po­tis­ku – to vše při ma­xi­mál­ním dů­ra­zu na udr­ži­tel­nost.

Celý článek... Autor článku: HP Inc.
 

Future.Industry 2021 ve dnech 19. – 21. října 2021

Čtvrtek, 16 Září 2021 22:00

FUTURE INDUSTRY-2137Počet kon­fe­ren­cí se po prázd­ni­no­vých mě­sí­cích znač­ně na­vý­šil. Ná­sle­du­jí­cí akce – Fu­tu­re.In­dust­ry 2021- je vý­roč­ní tech­no­lo­gic­kou kon­fe­ren­cí spo­leč­nos­ti Al­tair ve vir­tu­ál­ním (on-line) pro­ve­de­ní. Je ur­če­ná všem uži­va­te­lům, zá­kaz­ní­kům a ostat­ním pří­z­niv­cům si­mu­lač­ních a dal­ších tech­no­lo­gií spo­je­ných s vý­vo­jem prů­mys­lo­vých pro­duk­tů.

Celý článek... Autor článku: Advanced Engineering
 

Konference CADfórum 2021 – připomenutí a pokyny

Čtvrtek, 16 Září 2021 21:37

CADforum2021-2136V úterý 21. a ve stře­du 22. září se koná v ho­te­lu Avan­ti v Brně kon­fe­ren­ce CADfórum 2021 – CAD/CAM a BIM ře­še­ní v praxi. Na le­toš­ním roč­ní­ku akce je za­re­gis­tro­vá­no již přes 300 účast­ní­ků. Pro­gram kon­fe­ren­ce za­čí­ná v oba dny v 9:30 (pre­zen­ce účast­ní­ků od 9:00 hodin).

Celý článek... Autor článku: Arkance Systems
 

BCN3D kupuje cloudovou platformu AstroPrint

Čtvrtek, 16 Září 2021 01:38

BCN3D-Astroprint III-2137El­vi­ra, do­da­va­tel 3D tech­no­lo­gií a pro­vo­zo­va­tel por­tá­lu Abc3D, uved­la, že BCN3D, vý­rob­ce 3D tis­ko­vých ře­še­ní, zís­kal for­mou akvi­zi­ce do­da­va­te­le 3D tis­ko­vé­ho soft­wa­ru As­t­ro­Print. Tato in­ves­ti­ce umož­ní BCN3D nejen vy­u­ží­vat novou clou­do­vou plat­for­mu, ale také zku­še­ný tým soft­wa­ro­vých vý­vo­já­řů k dal­ší­mu roz­vo­ji ře­še­ní v seg­men­tu 3D tisku.

Celý článek... Autor článku: Elvira
 

Vytváření nejlepších 3D uživatelských rozhraní

Čtvrtek, 16 Září 2021 01:13

Qt RegImage-2137Por­tál Electro­nic De­sign po­řá­dá ve stře­du 22. září webi­nář Bu­il­ding Best-in-class, Real-time 3D User In­ter­fa­ces spon­zo­ro­va­ný spo­leč­nos­tí Qt. Účast­ní­ci se dozví, jak na­pl­nit své ná­vrhy HDR osvět­le­ním, fy­zic­ky za­lo­že­ný­mi PBR ma­te­ri­á­ly, vlast­ní­mi ani­ma­ce­mi/pře­cho­dy atd.

Celý článek... Autor článku: Electronic Design
 

OMRON uvádí na trh kontrolní systém VT-S10

Úterý, 14 Září 2021 00:37

Omron-2137Spo­leč­nost OMRON uved­la na trh nový sys­tém kon­t­ro­ly desek ploš­ných spojů VT-S10. Tento sys­tém je první ve svém oboru, který je vy­ba­ven zob­ra­zo­va­cí tech­no­lo­gií a umě­lou in­te­li­gen­cí umožňující au­to­ma­ti­za­ci vy­so­ce přes­ných kon­t­rol­ních pro­ce­sů pro pod­se­sta­vy desek ploš­ných spojů, čímž eli­mi­nu­je po­tře­bu od­bor­ných do­ved­nos­tí ob­slu­hy.

Celý článek... Autor článku: OMRON
 

Creality na tiskové konferenci projektu Space Robotics

Úterý, 14 Září 2021 00:20

Creality-2137Dne 8. září 2021 uza­vře­la spo­leč­nost Cre­a­li­ty ofi­ci­ál­ně part­ner­ství se Space Ro­bo­tics Pro­ject, pro­jek­tem vy­ví­je­ným Bra­zil­ským ná­rod­ním fon­dem pro roz­voj vzdě­lá­vá­ní (FNDE) spo­leč­ně s Uni­ver­zi­tou v Bra­sí­lii (UnB) za in­sti­tu­ci­o­nál­ní pod­po­ry bra­zil­ské­ho mi­nis­ter­stva pro vědu, tech­no­lo­gie a ino­va­ce (MCTI) pro­střed­nic­tvím Bra­zil­ské vesmír­né agen­tu­ry (AEB).

Celý článek... Autor článku: Creality
 

Setkání zákazníků a uživatelů produktů Altair

Pondělí, 13 Září 2021 23:45

AE setkani uzivatelu-2137Advan­ced En­gi­nee­ring zve po dvou le­tech nu­ce­né od­ml­ky na se­tká­ní zá­kaz­ní­ků a uži­va­te­lů. Toto se­tká­ní se usku­teč­ní ve dvou lo­ka­cích, ve Zlíně a v Praze. Tra­dič­ně se zde bude před­ná­šet o vý­po­čtář­ských pro­duk­tech spo­leč­nos­ti Al­tair a před­ve­de­ny budou ně­kte­ré z no­vi­nek. Účast­ní­ci se mohou těšit třeba na živou ukáz­ku efek­ti­vi­ty práce v Hy­per­Works nové ge­ne­ra­ce.

Celý článek... Autor článku: Advanced Engineering
 

HTC VIVE Pro 2 Full Kit vstupuje do prodeje

Pondělí, 13 Září 2021 23:26

Pro2 fullkit key-visual-2137Spo­leč­nost HTC VIVE ozná­mi­la 13. 9. za­há­je­ní pro­de­je kom­plet­ní sady pro pré­mi­o­vou vir­tu­ál­ní re­a­li­tu HTC VIVE Pro 2 Full kit. Ta stojí na ne­dáv­no před­sta­ve­ném he­ad­se­tu HTC Vive Pro 2, který si dosud mohli po­ří­dit pouze fa­nouš­ci, kteří již byli vy­ba­ve­ni zá­klad­no­vý­mi sta­ni­ce­mi a ovla­da­či. V rámci předob­jed­ná­vek, které budou spuš­tě­ny 23. září 2021, zís­ka­jí fa­nouš­ci nejen bez­kon­ku­renč­ní he­ad­set, dva po­hy­bo­vé VIVE ovla­da­če a dvě zá­klad­no­vé sta­ni­ce stan­dar­du Steam VR 2.0, a také dár­ko­vý vou­cher 50 €.

Celý článek... Autor článku: HTC VIVE
 

Maker Faire Prague se vrátil ve velkém stylu

Pondělí, 13 Září 2021 23:08

MFP21 2-2137Fes­ti­val no­vo­do­bých ku­ti­lů Maker Faire Pra­gue 2021 má za sebou čtvr­tý roč­ník. Nej­vět­ší se­tká­ní ku­ti­lů, bast­lí­řů, vy­ná­lez­ců a ino­vá­to­rů v Česku se ko­na­lo v Prů­mys­lo­vém pa­lá­ci praž­ské­ho Vý­sta­viš­tě po roční pře­stáv­ce způ­so­be­né pan­de­mií a před­sta­vi­lo 150 ma­ker­ských ex­po­zic, worksho­pů a před­ná­šek, včet­ně za­hra­nič­ních hostů. Na­bi­tý pro­gram při­lá­kal v prů­bě­hu ce­lé­ho ví­ken­du přes 6500 ná­vštěv­ní­ků.

Celý článek... Autor článku: Maker Faire Prague
 

Nástupce Acronis True Image poskytuje ucelenou ochranu

Pondělí, 13 Září 2021 22:42

Acronis Cyber Protection-2136Acro­nis uvedl 8. září v 16:00 Acro­nis Cyber Pro­tect Home Of­fi­ce, novou verzi ře­še­ní ky­ber­ne­tic­ké ochra­ny pro do­má­cí po­u­ži­tí a malé kan­ce­lá­ře. A 24 hodin poté se­zná­mi­la s novou verzí od­bor­né no­vi­ná­ře spo­leč­nost Zebra Sys­tems, dis­tri­bu­tor Acro­ni­su. Nový název vzni­kl ze spo­je­ní dvou hlav­ních ochra­n před sou­čas­ný­mi ky­ber­ne­tic­ký­mi ri­zi­ky – Data pro­tecti­on a Cyber secu­ri­ty = Cyber Pro­tect. Od­rá­ží tak in­te­gra­ci ši­ro­ké­ho spek­tra funk­cí nut­ných ke kom­plex­ní ochra­ně.

Celý článek... Autor článku: Redakce & Acronis
 

Začíná 24. ročník Ceny Wernera von Siemense

Sobota, 11 Září 2021 12:08

WvS-2136Čty­ři­a­dva­cá­tý roč­ník Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se pro stu­den­ty tech­nic­kých, pří­ro­do­vě­dec­kých a me­di­cín­ských oborů a mladé vědce byl vy­hlá­šen. Jak k za­há­je­ní sou­tě­že uvedl Edu­ard Pa­lí­šek, ge­ne­rál­ní ře­di­tel sku­pi­ny Si­e­mens v České re­pub­li­ce, je po­zná­ní a vzdě­lá­ní zá­kla­dem kaž­dé­ho po­kro­ku. Stu­den­tům, mla­dým věd­cům a je­jich pe­da­go­gům chce Si­e­mens uká­zat, za jak dů­le­ži­tou je­jich roli ve spo­leč­nos­ti po­va­žu­je. Kan­di­dá­ti se mohou při­hla­šo­vat pro­střed­nic­tvím webu www.​cenasiemens.​cz do 30. lis­to­pa­du 2021.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

MSV 2021 ukáže inovace pro průmysl budoucnosti

Čtvrtek, 09 Září 2021 00:15

Veletrhy Brno-pavilon A-2136Brány Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu se opět ote­vřou v lis­to­pa­du le­toš­ní­ho roku. Mezi stě­žej­ní té­ma­ta se za­řa­dí di­gi­ta­li­za­ce prů­mys­lu a po­zor­nost bude vě­no­vá­na také 3D tisku, který v sou­čas­nos­ti za­zna­me­ná­vá vý­znam­ný vze­stup. Ino­va­tiv­ní prů­mys­lo­vé tech­no­lo­gie budou k vi­dě­ní od 8. do 12. listopadu 2021 na vý­sta­viš­ti v Brně.

Celý článek... Autor článku: Veletrhy Brno
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci