Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Český startup Lifeliqe vstupuje do Číny

Čtvrtek, 01 Prosinec 2022 20:52

Lifeliqe pronika do Ciny-1-2248Český tech­no­lo­gic­ký startup Li­fe­liqe ze sku­pi­ny CRE­DI­TAS za­mí­řil po USA do Asie. Na­star­to­val part­ner­ství v Číně. Ino­vá­to­ři z Brna do­dá­va­jí do sto­vek škol v Šan­gha­ji a jejím okolí mo­ni­to­ry s ho­lo­gra­my 3D mo­de­lů a di­gi­ta­li­zu­jí tak čín­ské škol­ství. V po­lo­vi­ně roku 2023 roz­je­dou i vlast­ní „ho­lo­ver­se“ la­bo­ra­to­ře. Li­fe­liqe má úspěch se svým vý­u­ko­vým soft­warem pro roz­ší­ře­nou (AR) a vir­tu­ál­ní (VR) re­a­li­tu a 3D mo­de­ly.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Technické normy z nového e-shopu a elektronicky

Čtvrtek, 01 Prosinec 2022 01:25

CAS-e-shop-2248Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) spus­ti­la zcela nový e-shop, který je do­stup­ný na ad­re­se eshop.​agentura-​cas.​cz. Tímto kro­kem se roz­hod­la vý­raz­ně usnad­nit všem zá­jem­cům pří­stup k tech­nic­kým nor­mám ČSN i TNI. Každý, kdo normu po­tře­bu­je ke své práci nebo se o ni za­jí­má z ji­né­ho dů­vo­du, ji může mít během pár minut.

Celý článek... Autor článku: Česká agentura pro standardizaci
 

Kousek metaverse pro každou společnost

Středa, 30 Listopad 2022 01:33

CAD Schroer-2248Pokud jde o vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­nou re­a­li­tu (VR a AR), kon­cept me­ta­ver­se lze apli­ko­vat jak na vir­tu­ál­ní, tak na re­ál­ný svět. Tech­no­lo­gie, jako je vir­tu­ál­ní nebo roz­ší­ře­ná re­a­li­ta, si hle­da­jí cestu do na­še­ho kaž­do­den­ní­ho ži­vo­ta. Pří­pa­dy po­u­ži­tí jsou v prů­mys­lu stej­ně roz­ma­ni­té jako v zá­bav­ním prů­mys­lu. Me­ta­ver­se nám uka­zu­je další cíl, ke kte­ré­mu se mohou firmy při­blí­žit již dnes.

Celý článek... Autor článku: CAD Schroer
 

Monitor Philips 27B1U7903 s Thunderbolt 4 a Mini LED

Středa, 30 Listopad 2022 00:54

Philips Lifestyle in-use-2248Kre­a­tiv­ci, uměl­ci a pro­fe­si­o­ná­lo­vé v kul­tur­ních a dal­ších kre­a­tiv­ních sek­to­rech pra­cu­jí růz­ný­mi způ­so­by a hle­da­jí ře­še­ní, která splňují je­jich spe­ci­fic­ké po­tře­by, aby plně vy­já­d­ři­li svou kre­a­ti­vi­tu. I když jsou tyto po­tře­by různé, kon­sen­sus vždy je mít vy­so­ce vý­kon­ný mo­ni­tor, který dis­po­nu­je funk­ce­mi zvy­šu­jí­cí­mi efek­ti­vi­tu, kva­lit­ním ob­ra­zem a po­ho­dl­ným při­po­je­ním.

Celý článek... Autor článku: MMD
 

Trimble RealWorks verze 12.3 – nové funkce a vylepšení

Úterý, 29 Listopad 2022 14:41

Scans visualized in Trimble RealWorks-2248Trimble před­sta­vu­je­ Trim­ble Re­a­lWorks verze 12.3, která při­ná­ší zcela nové funk­ce a vy­lep­še­ní pro zvý­še­ní efek­ti­vi­ty a ze­fek­tiv­ně­ní uži­va­tel­ské­ho kom­for­tu va­šich ske­no­va­cích pra­cov­ních po­stu­pů. Na zá­kla­dě zpět­né vazby od uži­va­te­lů na­bí­zí Trim­ble Re­a­lWorks 12.3 další funk­ce pro přes­né mo­de­lo­vá­ní místa pro­jek­tu, ex­port ob­jek­tů přímo do Au­to­de­sk Re­vi­tu, při­způ­so­be­ní ba­rev­ných palet pro Color-Vi­si­on De­fi­ci­ency a pod­po­ru ploš­ných skenů po­ří­ze­ných ske­ne­rem Trim­ble X7.

Celý článek... Autor článku: Trimble
 

EIZO ColorEdge CG2700S a CG2700X pro úpravu a zpracování videa

Úterý, 29 Listopad 2022 01:13

CG2700X CG2700S press 02-2248Nová ge­ne­ra­ce Co­lo­rEd­ge. S mo­de­ly CG2700S a CG2700X před­sta­vu­je spo­leč­nost EIZO dva nové špič­ko­vé mo­ni­to­ry řady CG s úh­lo­příč­kou 27". Nové mo­ni­to­ry, které za­ru­ču­jí ostré zob­ra­ze­ní ob­ra­zu v roz­li­še­ní WQHD nebo UHD, na­bí­ze­jí kromě no­vé­ho de­sig­nu rá­meč­ku po­pr­vé in­te­gro­va­né při­po­je­ní k síti LAN přes USB-C a výkon až 92 nebo 94 W.

Celý článek... Autor článku: EIZO
 

Přihlášky na Cenu Wernera von Siemense 2022 do 4. 12.

Pondělí, 28 Listopad 2022 22:41

Siemens-image001-2248Pokud jste v ob­do­bí od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2022 úspěš­ně ob­há­ji­li di­plo­mo­vou nebo di­ser­tač­ní práci na tech­nic­ké nebo pří­ro­do­věd­né téma, nebo ně­ko­ho ta­ko­vé­ho znáte, při­hlas­te se do sou­tě­že a v pří­pa­dě výhry zís­kej­te od­mě­nu až 70 tisíc korun. Cena Wer­ne­ra von Si­e­men­se je oce­ně­ní, které Si­e­mens udě­lu­je stu­den­tům a mla­dým věd­cům z tech­nic­kých a pří­ro­do­věd­ných oborů. Při­hla­šo­vá­ní do ju­bi­lej­ní­ho 25. roč­ní­ku sou­tě­že končí již v ne­dě­li 4. pro­sin­ce.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

Využíváme CAE nástroje ve výuce

Pondělí, 28 Listopad 2022 20:11

cad 000-2248Na­sa­ze­ní mo­der­ních vý­vo­jo­vých po­stu­pů při zpra­co­vá­ní tech­nic­kých pro­jek­tů sebou při­ná­ší řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. Jak ucho­pit práci s PLM ná­stro­ji pro tvor­bu di­gi­tál­ních pro­to­ty­pů ve výuce? Po­dí­vej­me se de­tail­ně­ji na jeden z pro­jek­tů, který vzni­kl na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou.

 

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt
 

VR HTC VIVE během Black Friday levnější než kdy dřív

Pátek, 25 Listopad 2022 00:33

Pro2 fullkit-2247Spo­leč­nost HTC VIVE od­ha­li­la 25. lis­to­pa­du Black Fri­day slevy pro le­toš­ní rok, které ob­sáh­nou prak­tic­ky celé port­fo­lio he­ad­se­tů. Fa­nouš­ci vir­tu­ál­ní re­a­li­ty navíc ke všem he­ad­se­tům z řady VIVE Pro zís­ka­jí zdar­ma i 12mě­síč­ní před­plat­né do služ­by VI­VEPORT In­fi­ni­ty. Ihned se tak budou moci po­no­řit do ne­pře­ber­né­ho množ­ství vir­tu­ál­ních zá­žit­ků, apli­ka­cí i her.

Celý článek... Autor článku: HTC VIVE
 

Představte své inovace na HANNOVER MESSE 2023

Sobota, 26 Listopad 2022 00:07

hm23-keyvisual-2247Od 17. do 21. dubna 2023 se usku­teč­ní v Han­no­ve­ru tra­dič­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh Hannover Messe. Jste firma pů­so­bí­cí v ob­las­ti stro­jí­ren­ství, elek­tro­tech­ni­ky, di­gi­tál­ní­ho prů­mys­lu, aro­ma­ti­za­ce či ener­ge­ti­ky a na­bí­zí­te vý­rob­ky a ře­še­ní, která chce­te před­sta­vit me­zi­ná­rod­ní­mu pu­b­li­ku? Tak je pro vás ve­letrh Han­no­ver Messe tím správ­ným mís­tem. Ještě do konce pro­sin­ce se mů­že­te při­hlá­sit k účas­ti! Malé a střed­ní pod­ni­ky (MSP) mohou na svou účast čer­pat přes Czech­Tra­de do­ta­ci z pro­jek­tu NO­VUMM.

Celý článek... Autor článku: PROveletrhy
 

Webinář Konstrukce motoru s permanentním magnetem pro elektrokola

Čtvrtek, 24 Listopad 2022 02:59

EMWorks-2247V po­sled­ních le­tech se elek­tro­ko­la stá­va­jí jed­nou z nej­rych­le­ji ros­tou­cích tech­no­lo­gií v cyk­lis­tic­kém prů­mys­lu. Mi­li­o­ny cyk­lis­tů po celém světě si uvě­do­mu­jí atrak­tiv­ní vlast­nos­ti ba­te­ri­o­vé­ho kola, pro­to­že je eko­lo­gic­ké, rych­lé, po­ho­dl­né a před­sta­vu­je ži­vo­ta­schop­nou al­ter­na­ti­vu k vlast­nic­tví osob­ní­ho au­to­mo­bi­lu na střed­ní vzdá­le­nos­ti.

Celý článek... Autor článku: EMWorks
 

Strategické partnerství firem Siemens a EPLAN

Čtvrtek, 24 Listopad 2022 02:25

EPLAN IMG 0716-2247Spo­leč­nos­ti Si­e­mens Smart In­frastructu­re a EPLAN po­de­psa­ly smlou­vu o stra­te­gic­kém part­ner­ství pro po­sí­le­ní spo­lu­prá­ce v ob­las­ti soft­wa­ro­vých ře­še­ní pro tržní seg­men­ty prů­mys­lu a in­frastruk­tu­ry. V rámci této smlou­vy se ob­chod­ní jed­not­ka Si­e­mens Elect­ri­cal Pro­ducts při­po­jí do part­ner­ské­ho pro­gra­mu EPLAN Part­ner Ne­twork jako její stra­te­gic­ký part­ner.

Celý článek... Autor článku: EPLAN
 

Sygic přináší další inovace navigace

Středa, 23 Listopad 2022 11:16

Sygic zakaz predjizdeni-2247Sygic ozná­mil další roz­ší­ře­ní funk­cí své GPS na­vi­ga­ce. Tou nej­o­če­ká­va­něj­ší je sa­te­lit­ní mapa, která je pro všech­ny uži­va­te­le zdar­ma. Pré­mi­o­vá na­vi­ga­ce Real View v roz­ší­ře­né re­a­li­tě nyní pra­cu­je v novém uži­va­tel­ském pro­stře­dí a neu­ro­no­vá síť Sygic do­ká­že de­te­ko­vat do­prav­ní znač­ky pro­střed­nic­tvím fo­to­a­pa­rá­tu smart­pho­nu.

Celý článek... Autor článku: Sygic
 

Vydán Autodesk Vault v2023.2

Úterý, 22 Listopad 2022 14:31

Autodesk Vault-2247Au­to­de­sk ozná­mil vy­dá­ní pro­duk­tu Au­to­de­sk Vault 2023.2. Před­pla­ti­te­lé Vaul­tu mohou začít vy­u­ží­vat nové funk­ce ihned. Stej­ně jako při vy­dá­ní Vaul­tu 2023 a Vaul­tu 2023.1 na za­čát­ku to­ho­to roku, i Vault 2023.2 po­kra­ču­je v po­sky­to­vá­ní mo­der­něj­ší­ho, pro­po­je­něj­ší­ho a pře­hled­něj­ší­ho pro­stře­dí. Aby bylo možné upřed­nost­nit vy­so­ce hod­not­né funk­ce, za­klá­dá pro­duk­to­vý tým Vault vývoj no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní na uži­va­tel­ských ro­lích.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Lumion CZ obnovuje pravidelná setkání

Úterý, 22 Listopad 2022 13:17

lumion-2247Po delší vy­nu­ce­né od­ml­ce ob­no­vu­je Lu­mi­on CZ pra­vi­del­ná se­tká­ní, která dříve dělal běžně. Mů­že­te se za zajít ze­ptat na to, co vás trápí, zjis­tit po­sled­ní no­vin­ky nebo se jen po­ba­vit. Mů­že­te se po­dí­vat se na ně­ja­kou vy­chy­táv­ku z pro­gra­mu Lu­mi­on, kte­rou jste třeba také zrov­na ob­je­vi­li. Ať už Lu­mi­on znáte nebo te­pr­ve ob­je­vu­je­te co umí, tak si snad každý při­jde na své.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci