Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technologické partnerství firem C3D Labs a CADEX

Pondělí, 27 Březen 2023 22:04

CADEX image-2313C3D Labs roz­ši­řu­je svou síť tech­no­lo­gic­kých part­ne­rů díky spo­lu­prá­ci s fir­mou CADEX, která vy­ví­jí ře­še­ní pro kon­ver­zi dat. V sou­čas­né době je velmi dů­le­ži­té pře­vá­dět všech­ny sou­bo­ry vy­tvo­ře­né v růz­ných soft­wa­ro­vých pro­duk­tech bez chyb a bez ztrá­ty dat. Aby bylo možné za­jis­tit bez­pro­blé­mo­vou a snad­nou práci s růz­ný­mi CAD for­má­ty, uza­vře­ly spo­leč­nos­ti C3D Labs a CADEX tech­no­lo­gic­ké part­ner­ství.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Technologie PMSM s vnějším rotorem pro výrobu energie a trvanlivost

Pondělí, 27 Březen 2023 21:37

EMWorks webinare PMSM--2313Webi­náře EMWorks ve čtvr­tek 30. břez­na v 15 a ve 20 hodin se za­mě­ří na návrh PMSM s vněj­ším ro­to­rem a pro­nik­ne do jeho elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho cho­vá­ní po­mo­cí soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní EM­Works­2D. Dojde také na ana­lý­zu ge­ne­ro­vá­ní krou­tí­cí­ho mo­men­tu stu­di­em vlivu změny pólo­vé­ho ob­lou­ku mag­ne­tu na pro­voz stro­je, aby byl za­jiš­těn op­ti­mál­ní výkon a spo­leh­li­vost.

Celý článek... Autor článku: EMWorks
 

Nový systém pro evidenci a sdílení dokumentů realitních projektů

Pondělí, 27 Březen 2023 15:31

PlanRadar-2313Plan­Ra­dar, jedna z ev­rop­ských plat­fo­rem pro di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů během vý­stav­by a sprá­vy ne­mo­vi­tos­tí, roz­ší­řil svou kom­plex­ní sadu ná­stro­jů o nový sys­tém pro ří­ze­ní do­ku­men­tů. Tato funk­ce bude slou­žit pro bez­peč­né a efek­tiv­ní na­klá­dá­ní s do­ku­men­ty: je­jich sdí­le­ní a elek­tro­nic­ký oběh, a to s vy­u­ži­tím ver­zo­vá­ní a pří­stu­po­vých práv.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

ESI slaví 50 let

Pondělí, 27 Březen 2023 15:06

ESI50 Header-2313Vě­dě­li jste, že vůbec první vir­tu­ál­ní crash test v roce 1985 za­ve­dla VW Group a ESI? Nebo, že dnes ESI vede v prv­ním prů­mys­lo­vém me­ta­ver­su s re­cen­ze­mi mon­tá­že vý­rob­ků? A víte, že od svého za­lo­že­ní ve Fran­cii v roce 1973 je dnes ESI pří­tom­na ve více než 18 ze­mích? Za uply­nu­lé půl­sto­le­tí bylo do­sa­že­no to­li­ka úspě­chů, mil­ní­ků a úspě­chů.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Nový Lumion 2023

Pátek, 24 Březen 2023 14:01

Lumion 2023-2312Nej­vět­ší již pře­dem zná­mou no­vin­kou verze Lu­mi­on 2023 je sa­mo­zřej­mě im­ple­men­ta­ce Ray-Tra­cing tech­no­lo­gie. Ta má ještě svá ome­ze­ní, ale už teď v pod­sta­tě do­vo­lu­je sní­žit ob­tíž­nost na­sta­ve­ní efek­tů u ob­ráz­ků a videí téměř na nulu. Když to zjed­no­du­ší­me, tak po­tře­bu­je­te jen vy­brat ob­lo­hu, dát ba­rev­nou ko­rek­ci (mi­mo­cho­dem ta pro­šla taky úpra­vou) pro do­la­dě­ní od­stí­nů a za­pnout efekt Ray-Tra­cing.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Bentley a Worldsensing uzavírají strategickou dohodu

Čtvrtek, 23 Březen 2023 23:47

Thread-X3-2312Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la, že uza­vře­la ne­vý­hrad­ní ob­chod­ní do­ho­du o stra­te­gic­kém urych­le­ní za­vá­dě­ní in­ter­ne­tu věcí v in­frastruk­tu­ře, která dále uvol­ní hod­no­tu pro pro­jek­tan­ty, sta­vi­te­le a vlast­ní­ky in­frastruk­tu­ry při vy­u­ží­vá­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat. Za tímto úče­lem ku­pu­je World­sen­sing od Bent­ley za­ří­ze­ní pro při­po­je­ní vlá­ken firmy sen­se­me­t­rics, aby roz­ší­ři­la na­bíd­ku svého hard­wa­ro­vé­ho port­fo­lia.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Mitsubishi Electric uvádí modul systémového záznamníku řady iQ-R

Čtvrtek, 23 Březen 2023 13:22

Mitsubishi-Electric-RD81RC96-RD81RC96-CA-System-Recorder-Modules-2312Mitsu­bis­hi Elect­ric Au­to­mati­on uvádí na trh nový modul sys­té­mo­vé­ho zá­znam­ní­ku řady iQ-R, který účin­ně po­má­há pro­gra­má­to­rům při ur­čo­vá­ní pří­či­ny po­ru­chy stro­je tím, že za­zna­me­ná­vá všech­ny změny pro­gra­mu a me­cha­nic­ké­ho stavu před a po vzni­ku udá­los­ti nebo chyby. Každý pro­gra­má­tor ví, že nej­ob­tíž­ně­ji se od­st­raňují chyby, které se ne­o­pa­ku­jí a/nebo se vy­sky­tu­jí ve zdán­li­vě ná­hod­ných oka­mži­cích.

Celý článek... Autor článku: Mitsubishi Electric
 

Konstrukční kompozity ze lněných vláken firmy ARRIS

Čtvrtek, 23 Březen 2023 13:08

ARRIS-Composites-Flax-Sample-Square-2312ARRIS, vý­rob­ce vy­so­ce vý­kon­ných ter­mo­plas­tic­kých kom­po­zi­tů pro vý­rob­ky hro­mad­né­ho trhu a prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, ozná­mil 21. břez­na, že na­bí­zí nový ma­te­ri­ál z udr­ži­tel­ných vlá­ken. Udr­ži­tel­nost a ino­va­tiv­ní vývoj ma­te­ri­á­lů jsou já­d­rem všeho, co ARRIS dělá, pro­to­že tým roz­ši­řu­je adi­tiv­ní li­so­vá­ní na mi­li­o­no­vou vý­rob­ní ka­pa­ci­tu, aby uspo­ko­jil po­ptáv­ku (ne­dáv­né ozná­me­ní).

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Stratasys odmítl nevyžádaný návrh Nano Dimension

Středa, 22 Březen 2023 21:59

stratasys nano dimension-loga-2312Stra­ta­sys ozná­mil, že jeho správ­ní rada jed­no­my­sl­ně od­mít­la ne­vy­žá­da­nou na­bíd­ku Nano Di­mensi­on na pře­vze­tí Stra­ta­sy­su za 18,00 USD na akcii v ho­to­vos­ti. V sou­la­du se svými fi­du­ci­ár­ní­mi po­vin­nost­mi a po kon­zul­ta­ci s ne­zá­vis­lý­mi fi­nanč­ní­mi a práv­ní­mi po­rad­ci před­sta­ven­stvo Stra­ta­sy­su návrh peč­li­vě pře­zkou­ma­lo a vy­hod­no­ti­lo.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

MobileDrive si vybral technologii Siemens Digital Twin

Středa, 22 Březen 2023 00:00

Siemens MobileDrive 01-2312Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že Mo­bi­leDri­ve při­jal pří­stup za­lo­že­ný na mo­de­lo­vém sys­té­mo­vém in­že­nýr­ství (MBSE) pro pod­po­ru vý­vo­je po­kro­či­lých asi­s­tenč­ních sys­té­mů ři­di­če (ADAS) s vy­u­ži­tím port­fo­lia Si­e­mens Xce­le­ra­tor a jeho kom­plex­ní tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

6K Additive dodavatelem pro 3D Systems

Úterý, 21 Březen 2023 22:45

3DSystems-Tungsten-23126K Ad­di­ti­ve ozná­mi­la, že uza­vře­la do­ho­du s 3D Sys­tems a stala se jejím pre­fe­ro­va­ným do­da­va­te­lem wolfra­mo­vé­ho práš­ku pro její ře­še­ní 3D tisku z kovu DMP. 6K Ad­di­ti­ve, di­vi­ze spo­leč­nos­ti 6K, která je líd­rem v ob­las­ti udr­ži­tel­né vý­ro­by tech­nic­kých ma­te­ri­á­lů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu a li­thi­um-ion­to­vé ba­te­rie, může vy­rá­bět žá­ruvzdor­né ko­vo­vé práš­ky po­mo­cí svého ino­va­tiv­ní­ho pro­ce­su Uni­Melt s mi­k­ro­vln­nou plazmou.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Jarní várka novinek v Zoner Photo Studiu X

Úterý, 21 Březen 2023 17:40

ZPSX Q12023 nastaveni rychle nahledy-2312Čer­stvá jarní ak­tu­a­li­za­ce Zoner Photo Stu­dia X při­ná­ší na­tiv­ní pod­po­ru více než 1200 ob­jek­ti­vů, až dvoj­ná­sob­ně rych­lej­ší na­čí­tá­ní RAWů, zlep­še­ní práce s dru­hým mo­ni­to­rem, roz­sáh­lý up­gra­de vi­deo­edi­to­ru a dvě de­sít­ky dal­ších vy­lep­še­ní. No­vin­ky v Zoner Photo Stu­diu X si tra­dič­ně mohou vy­zkou­šet všich­ni uži­va­te­lé sta­že­ním 30­den­ní zku­šeb­ní verze, do­kon­ce i ti, kteří již mají zku­šeb­ní ob­do­bí za sebou. Na ty čeká dal­ších 15 dní funkč­ně ne­o­me­ze­né­ho zku­šeb­ní­ho ob­do­bí.

Celý článek... Autor článku: Zoner
 

Znovuobjevení zážitku z veletrhu s prodlouženou realitou

Úterý, 21 Březen 2023 17:21

CAD Schroer-Messestand-Idee-XR-AR-VR 1-2312Ve­letrhy a akce na­bí­ze­jí fir­mám pří­le­ži­tost se­tkat se s po­ten­ci­ál­ní­mi zá­kaz­ní­ky tváří v tvář a zvi­di­tel­nit se na trhu. Pro do­sa­že­ní to­ho­to cíle je pro kaž­dé­ho vy­sta­vo­va­te­le dů­le­ži­té při­jít s kre­a­tiv­ní­mi ná­pa­dy, které za­jis­tí spous­tu ná­vštěv­ní­ků jeho stán­ku. Přes­to­že vstu­pu­je­me do nové éry di­gi­tál­ních ino­va­cí, ve­letrhy jsou pro firmy stále zá­sad­ní plat­for­mou pro pre­zen­ta­ci je­jich pro­duk­tů, slu­žeb a no­vi­nek na trhu.

Celý článek... Autor článku: CAD Schroer
 

Festivaly Maker Faire zavítají do dvanácti měst

Úterý, 21 Březen 2023 13:30

Maker Faire-2312Fes­ti­va­ly kre­a­ti­vi­ty Maker Faire se letos před­sta­ví cel­kem ve dva­nác­ti měs­tech po celé re­pub­li­ce. Na ak­cích se se­tká­va­jí nad­šen­ci i pro­fe­si­o­ná­lo­vé, růz­né­ho za­mě­ře­ní a všech vě­ko­vých ka­te­go­rií, aby uká­za­li své vy­ná­le­zy a po­dě­li­li se o své po­znatky. Po­řa­da­te­lé oče­ká­va­jí za­po­je­ní přes 500 tu­zem­ských ma­ke­rů s ná­vštěv­nos­tí okolo 30 000 lidí. Nej­vět­ší Maker Faire se už po šesté usku­teč­ní v Praze.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Nexa3D kupuje XYZprinting

Pondělí, 20 Březen 2023 22:06

GB MP236 a MP230-2312Nexa­3D zís­ká­vá zbyt­ky spo­leč­nos­ti XY­Zprin­ting – tech­no­lo­gii la­se­ro­vé­ho spé­ká­ní, kanál a ce­lo­svě­to­vou zá­kaz­nic­kou zá­klad­nu XY­Zprin­ting, čímž do­pl­ni­la svá vlast­ní špič­ko­vá prů­mys­lo­vá la­se­ro­vá ře­še­ní s práš­ko­vým ložem pro po­ly­me­ry (re­pre­zen­to­va­ná čtyř­la­se­ro­vým sys­té­mem QLS 820) o ce­no­vě do­stup­něj­ší sys­témy Mf­g­Pro­230 xS a Mf­g­Pro­236 xS od XYZ a roz­ší­ři­la svou kni­hov­nu ma­te­ri­á­lů.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci