Google překladač: English Deutsch

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Byl vydán SolidCAM 2021 SP2

Středa, 16 Červen 2021 00:52

SolidCAM-21-PR2-2125So­lid­CAM 2021 SP2 byl vydán všem zá­kaz­ní­kům So­lid­CAM s aktivním před­plat­ným. Nej­vý­kon­něj­ší vy­dá­ní So­lid­CAM 2021 před­sta­vu­je novou ta­bul­ku ná­stro­jů – Tool­Kit (zvláš­tě dů­le­ži­tou pro zá­kaz­ní­ky se sou­struž­nic­ko-fré­zo­va­cí­mi stro­ji a také stro­ji Swiss-Type), nové ope­ra­ce Sim5X včet­ně Edge Bre­a­king a Edge Tri­m­ming, stej­ně jako mnoho vy­lep­še­ní růz­ných CAM mo­du­lů So­lid­CA­Mu.

Celý článek... Autor článku: SolidCAM
 

Projektové dny 2021 – setkání zástupců všech českých energetik

Středa, 16 Červen 2021 00:37

Projektove dny 2021-2125Tech­no­dat Elek­tro uspo­řá­dal v pro­stře­dí kon­fe­renč­ní­ho sálu a te­ra­sy spo­leč­nos­ti NWT ve Zlíně ve čtvr­tek 3. červ­na první osob­ní se­tká­ní se zá­stup­ci všech čes­kých ener­ge­tik z ob­las­ti pře­no­su a dis­tri­buce elek­tric­ké ener­gie. Té­ma­tic­ké se­tká­ní bylo or­ga­ni­zo­vá­no pod ná­zvem „Stan­dar­di­za­ce tech­no­lo­gic­ké do­ku­men­ta­ce v dis­tri­buci ener­gie a BIM“. Mot­tem se­tká­ní se stala vý­mě­na vzá­jem­ných zku­še­nos­tí s da­ta­bá­zo­vou do­ku­men­ta­cí elek­tric­kých sta­nic.

Celý článek... Autor článku: Redakce, Technodat
 

Smart Cabinet zvyšuje výkonnost 3D tiskáren BCN3D

Úterý, 15 Červen 2021 00:04

BCN3D Epsilon Smart Cabinet W50-2125El­vi­ra, provozovatelka portálu Abc3D, před­sta­vi­la Smart Ca­bi­net (SC), do­pl­něk eko­sys­té­mu 3D tis­ká­ren řady BCN3D Ep­si­lon. Smart Ca­bi­net po­sky­tu­je uži­va­te­lům 3D tis­ká­ren Ep­si­lon W50 a Ep­si­lon W27 spo­leh­li­vé a vlh­kos­ti odol­né úlo­žiš­tě cívek fi­la­men­tů, zá­lož­ní zdroj UPS pro za­jiš­tě­ní pro­vo­zu při vý­pad­ku prou­du a další be­ne­fi­ty pro ope­rá­to­ra 3D pra­co­viš­tě.

Celý článek... Autor článku: Elvira
 

Nový skener eviXscan 3D Optima+ M již na trhu

Pondělí, 14 Červen 2021 18:05

EviXscan Optima plus M-2124Eva­t­ro­nix uvádí na trh ske­ner evi­Xs­can 3D Op­ti­ma+ M, který se vy­zna­ču­je vy­so­kou přes­nos­tí a rych­los­tí. Na­hra­zu­je model Heavy Duty Op­ti­ma, jehož vý­ro­ba byla ukon­če­na v únoru 2021. Op­ti­ma+ M je určen k přes­né­mu ske­no­vá­ní střed­ně vel­kých ob­jek­tů: od zhru­ba 7 cm až do 1 m. Ve srov­ná­ní s evi­Xs­can 3D Heavy Duty Op­ti­ma je doba po­ří­ze­ní jed­no­ho ske­no­vá­ní po­mo­cí Op­ti­ma+ M čty­ři­krát krat­ší a rovná se 1,2 sekun­dy.

Celý článek... Autor článku: Evatronix
 

Webinář o nové sadě nástrojů Altair CFD

Pondělí, 14 Červen 2021 16:52

Altair CFD-webinar-2124Ře­ší­te op­ti­ma­li­za­ci ma­zá­ní pře­vo­dov­ky, pro­vá­dí­te ae­ro­dy­na­mic­ké stu­die nebo po­tře­bu­je­te sní­žit hluk chla­di­cí­ho ven­ti­lá­to­ru? Al­tair nyní před­sta­vu­je nový uce­le­ný balík ře­še­ní pro si­mu­la­ci prou­dě­ní te­ku­tin a ter­mál­ních účin­ků vy­chá­ze­jí­cí z osvěd­če­ných CFD tech­no­lo­gií Acu­Sol­ve, na­noFlui­dX, ul­tra­Flui­dX a dal­ších. Nová sada ná­stro­jů pro Com­pu­tati­o­nal Fluid Dy­na­mics, Al­tair CFD, při­chá­zí s vy­lep­še­ný­mi funk­ce­mi a s bez­kon­ku­renč­ním funkč­ním roz­sa­hem.

Celý článek... Autor článku: Altair, Advanced Engineering
 

Navigator 7 s Android Auto konektivitou – zdarma

Pátek, 11 Červen 2021 23:35

MapFactor Navigator 7-Android Auto-2124V létě mi­nu­lé­ho roku Go­o­gle ozná­mil, že se chys­tá roz­ší­řit na­bíd­ku apli­ka­cí na plat­for­mě An­dro­id Auto o vy­bra­né na­vi­gač­ní apli­ka­ce tře­tích stran. Ma­p­Fac­tor se stal part­ne­rem s před­nost­ním pří­stu­pem a nyní, po mě­sí­cích úzké spo­lu­prá­ce s Go­o­glem, může jako jednu z prv­ních na­vi­gač­ních apli­ka­cí tře­tích stran na­bíd­nout Na­vi­ga­tor 7, který je plně kom­pa­ti­bil­ní s An­dro­id Auto.

Celý článek... Autor článku: MapFactor
 

Výrobní a vývojové centrum pro robotiku postaví ABB

Čtvrtek, 10 Červen 2021 23:53

vizualizace haly ABB-2124ABB Česká re­pub­li­ka před­sta­vi­la 8. červ­na pro­jekt no­vé­ho vý­rob­ní­ho a vý­vo­jo­vé­ho cen­t­ra, které se za­čí­ná sta­vět v are­á­lu Os­t­ra­va Ai­r­port Mul­ti­mo­dal Park (OAMP) v Moš­no­vě. Cel­ko­vá in­ves­ti­ce pře­sáh­ne 300 mi­li­o­nů korun a při­ne­se z po­čát­ku při­bliž­ně 120 kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ních míst. Cen­t­rum se ote­vře v 1. po­lo­vi­ně roku 2022 a bude vy­u­ží­vat nej­mo­der­něj­ší au­to­ma­ti­zo­va­né a di­gi­tál­ní vý­rob­ní pro­ce­sy.

Celý článek... Autor článku: ABB
 

Zlomte srdce hackerům

SophosSpolečnost Sophos, dodavatel řešení kybernetického zabezpečení nové generace, připravila sérii odborných interaktivních webinářů, na kterých ve dnech 21. - 24. června nahlédnete za oponu simulovaného lovu hrozeb.

Celý článek...

 

Dvoudenní on-line konference SolidDays 2021

Čtvrtek, 10 Červen 2021 23:27

soliddays-2021-2124S vir­tu­ál­ní for­mou kon­fe­ren­ce So­lid­Da­ys se musí smí­řit zá­kaz­ní­ci spo­leč­nos­ti So­lid­Vi­si­on, uži­va­te­lé soft­wa­ru So­lid­works, od stře­dy 16. červ­na 2021, 9:00 hodin. Účast­ní­ci se musí re­gis­tro­vat a kon­fe­ren­ce je zdar­ma. Pro uži­va­te­le za­re­gis­tro­va­né do 15. června, 12:00 hodin je při­pra­ven bonus v po­do­bě pře­hled­né­ho eboo­ku 99 Tipů a triků So­lid­works. Za­re­gis­tro­va­ní uži­va­te­lé jej ob­dr­ží v prů­bě­hu kon­fe­ren­ce.

Celý článek... Autor článku: SolidVision
 

Nové vývojové centrum zaměřené na robotiku v Ostravě

Čtvrtek, 10 Červen 2021 23:04

Foto HSF System Ingeteam 4-2124Spo­leč­nost In­ge­te­am za­ča­la v Os­t­ra­vě vy­u­ží­vat novou pro­voz­ní bu­do­vu s vý­zkum­ným a vý­vo­jo­vým cen­t­rem za­mě­ře­ným na au­to­ma­ti­za­ci a ro­bo­ti­ku. Ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lem stav­by byla spo­leč­nost HSF Sys­tem. De­se­ti­me­t­ro­vá pro­voz­ní bu­do­va spo­leč­nos­ti In­ge­te­am vy­rost­la na ploše 520 m² v are­á­lu MSIC (Mo­rav­sko­slez­ské ino­vač­ní cen­t­rum) v blíz­kos­ti VŠB-TU v Os­t­ra­vě-Po­rubě.

Celý článek... Autor článku: Ingeteam
 

Panasonic představuje nejucelenější řadu 4K projektorů a displejů

PanasonicSpolečnost Panasonic před­sta­vi­la na ve­le­tr­hu ISE 2021 nové pro­jek­to­ry a dis­ple­je a na­bíd­la tak nej­u­ce­le­něj­ší řadu 4K zo­bra­zo­va­cích ře­še­ní, která us­po­ko­jí ro­s­tou­cí pop­táv­ku po str­hu­jí­cím di­vác­kém zá­žit­ku.

Celý článek...

 

Předobjednávky headsetu virtuální reality Vive Focus 3

Středa, 09 Červen 2021 22:35

VIVE-Focus-3-2124Spo­leč­nost HTC VIVE ozná­mi­la 8. červ­na ter­mín za­há­je­ní předob­jed­ná­vek nej­no­věj­ší­ho he­ad­se­tu pro pro­fe­si­o­nál­ní VR VIVE Focus 3. No­vin­ka na­bí­zí 5K roz­li­še­ní, 120° FOV, 90Hz ob­no­vo­va­cí frek­ven­ci a zob­ra­zo­va­če eli­mi­nu­jí­cí scre­en-door efekt. Po­skyt­ne tak ne­kom­pro­mis­ní vi­zu­ál­ní zá­žit­ky i pocit po­hl­ce­ní. O jeho pohon se stará vy­lep­še­ný chip­set Qual­comm Sna­pdra­gon XR2 s heat-pipe a ak­tiv­ním chla­ze­ním, které za­jiš­ťu­je op­ti­mál­ní pod­mín­ky pro ne­pře­tr­ži­tý běh na plný výkon.

Celý článek... Autor článku: HTC VIVE
 

Automatizace testování s využitím aplikací OnRobot

Středa, 09 Červen 2021 22:10

OnRobot LOreal III-2124L'Oréal na­sa­di­l nové tech­no­lo­gie k au­to­ma­ti­za­ci, mo­de­lo­vá­ní a sen­zo­ric­ké­mu hod­no­ce­ní s vy­u­ži­tím ro­bo­tic­kých apli­ka­cí a ře­še­ní od společnosti OnRo­bot. In­te­gra­ce ko­la­bo­ra­tiv­ních apli­ka­cí umož­ni­la L'Oréal zlep­šit pra­cov­ní pro­stře­dí, zba­vit za­měst­nan­ce ob­tíž­ných úkolů a při­dě­lo­vat jim in­spi­ra­tiv­něj­ší úkoly. Ucho­po­vač OnRo­bot RG6 po­sky­tl op­ti­mál­ní fle­xi­bi­li­tu pro hod­no­ce­ní účesů díky ve­li­kos­ti ucho­po­va­če a jeho rych­los­ti při změ­nách testů, kdy je po­tře­ba jed­no­du­še pře­pí­nat kon­co­vé ná­stro­je.

Celý článek... Autor článku: OnRobot
 

UiPath vyhlašuje třetí ročník soutěže v automatizaci

Středa, 09 Červen 2021 21:43

UiPath Automation Awards-2124Před­ní spo­leč­nost v od­vět­ví soft­wa­ru pro pod­ni­ko­vou au­to­ma­ti­za­ci,Ui­Path, ozná­mi­la za­há­je­ní sou­tě­že Ui­Path Au­to­mati­on Awards 2021, třetí roč­ník sou­tě­že, je­jímž cílem je pro­sa­dit ty nej­slib­něj­ší start-upy a scale-upy v ob­las­ti soft­wa­ru pro pod­ni­ko­vou au­to­ma­ti­za­ci. Díky ino­va­tiv­ní­mu pro­gra­mu sou­tě­že má spo­leč­nost Ui­Path za cíl umož­nit roz­voj kre­a­tiv­ních pod­ni­ka­tel­ských ná­pa­dů a roz­ší­řit ka­pa­ci­tu pro šká­lo­vá­ní spo­leč­nos­tí a za­čí­na­jí­cích pod­ni­ků ze střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py (Cen­t­ral and Eas­tern Eu­ro­pe, CEE) a Tu­rec­ka.

Celý článek... Autor článku: UiPath
 

MagiCAD Group vydává MagiCAD 2022

Pondělí, 07 Červen 2021 12:17

MagiCAD-2022-2123Nová verze před­sta­vu­je po­kro­či­lé ná­stro­je a funk­ce pro novou úroveň přes­nos­ti a in­te­li­gen­ce v MEP (Me­cha­ni­cal, Elect­ri­cal and Plum­bing) ná­vr­zích. Ma­gi­CAD 2022 pod­po­ru­je nej­no­věj­ší plat­for­my Au­to­de­sk Revit 2022 a Au­to­CAD 2022 a při­ná­ší roz­sáh­lou novou funkč­nost pro MEP ná­vrhy, což umožňuje MEP ná­vr­há­řům vy­tvá­řet vy­so­ce přes­né a snad­no při­způ­so­bi­tel­né práce pro další po­u­ži­tí.

Celý článek... Autor článku: MagiCAD Group
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci