Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Flexxbotics rozšiřuje kompatibilitu robotů s Hexagonem

Úterý, 28 Květen 2024 22:26

flexxbotics-hexagon-2422Flexx­bo­tics ozná­mil roz­ší­ře­ní ko­nek­ti­vi­ty vy­spě­lých ro­bo­tů pro in-line kon­t­ro­lu kom­pa­ti­bil­ních s celou řadou kon­t­rol­ních za­ří­ze­ní He­xa­go­nu. Nyní mohou spo­leč­nos­ti umo­ž­nit ro­bo­tic­ky ovlá­da­nou vý­ro­bu s Flexx­bo­tics po­mo­cí He­xa­go­nu a do­sáh­nout tak přes­né kva­li­ty s kon­zis­ten­cí Six Sig­ma (6σ) a krat­ší­mi časy cyklů. Nové mož­nos­ti Flexx­bo­tics umo­ž­ňují vyšší vý­těž­nost a větší pro­pust­nost slo­ži­tých dílů pro zvý­še­ní zisku na díl.

Celý článek... Autor článku: Flexxbotics / redakce
 

Pimpel na akci Strojírenská inspirace

Úterý, 28 Květen 2024 14:40

Virtual CNC-VNCK-2422Spo­leč­nost Pim­pel ozna­mu­je svou účast na pres­tiž­ní akci Stro­jí­ren­ská in­spi­ra­ce, která se usku­teč­ní ve dnech 4. – 6. červ­na 2024 v Plzni. Tato udá­lost se sklá­dá ze dvou hlav­ních částí: Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní vý­ro­ba a Ve­le­trh au­to­ma­ti­za­ce. Kon­fe­ren­ce Di­gi­tál­ní vý­ro­ba před­sta­ví nej­no­věj­ší ino­va­ce a tech­no­lo­gie v ob­las­ti di­gi­tál­ní­ho ří­ze­ní vý­ro­by.

Celý článek... Autor článku: Pimpel / redakce
 

Strojírenská inspirace zmapuje skutečný potenciál českého strojírenství

Úterý, 28 Květen 2024 13:47

Strojirenska inspirace--2422Mo­der­ní tech­no­lo­gie v prů­mys­lu, au­to­ma­ti­za­ce, ro­bo­ti­za­ce, di­gi­ta­li­za­ce či 3D tisk, zvy­šu­jí kon­ku­ren­ce­schop­nost prů­mys­lo­vých firem. Oč ne­ná­pad­něj­ší se toto tvr­ze­ní může zdát, o to větší dů­le­ži­tost má v sou­čas­né době pros­tá vý­mě­na zku­še­nos­tí i osob­ní se­tká­ní zá­stup­ců prů­mys­lo­vých firem.

Celý článek... Autor článku: Trade Media In­ter­nati­o­nal
 

QHD monitor Q27B3CF2 s USB-C od AOC

Pondělí, 27 Květen 2024 14:47

Q27B3CF2 F KV-2422AOC před­sta­vi­la nový ele­gant­ní model mo­ni­to­ru s roz­li­še­ním QHD, ce­no­vě vý­hod­ný pří­růs­tek do B2C řady mo­ni­to­rů s ozna­če­ním B3. Dis­plej AOC Q27B3C­F2 s úhlo­pří­č­kou 27″ (68,6 cm) při­ná­ší do do­mác­nos­tí i kan­ce­lá­ří vy­so­ké roz­li­še­ní QHD (2560x1440) a kom­bi­nu­je ele­gant­ní de­sign s do­ko­na­lou funkč­nos­tí. Q27B3C­F2 je na­vr­žen tak, aby zvý­šil pro­duk­ti­vi­tu a po­hod­lí ši­ro­ké škály uži­va­te­lů a při­tom za vý­ji­meč­nou cenu.

Celý článek... Autor článku: AOC / redakce
 

Konference uživatelů Ansys 2024

Pondělí, 27 Květen 2024 13:58

TechSoft-konference-2422Tech­Soft En­gi­nee­ring po­řá­dá ve dnech 29. – 31. květ­na Kon­fe­ren­ci uži­va­te­lů Ansys 2024 ve Vi­nař­ství U Kap­lič­ky v Za­je­čí. Kon­fe­ren­ce je shle­dá­ní uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců soft­wa­ru Ansys z České a Slo­ven­ské re­pub­li­ky. Cel­kem tří­den­ní pro­gram je na­pl­něn jak tech­nic­kým, tak i spo­le­čen­ským pro­gra­mem. Uži­va­te­lé mají mož­nost zde pre­zen­to­vat svoje pro­jek­ty a zjis­tit, jak lépe vy­u­ží­vat soft­ware Ansys pro zlep­še­ní a zrych­le­ní své práce.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Carbon představuje AO Stack

Pátek, 24 Květen 2024 14:31

carbon-ao-stack-cover-2421Car­bon, za­bý­va­jí­cí se vý­vo­jem pro­duk­tů a tech­no­lo­gií adi­tiv­ní vý­ro­by, ozná­mil uve­de­ní AO Stacku, nej­no­věj­ší­ho pří­růst­ku do sady ře­še­ní Au­to­ma­tic Ope­rati­on. AO Stack, spe­ci­ál­ně na­vr­že­ný pro tis­kár­ny Car­bon M2 a M3, je dal­ším soft­wa­ro­vým ná­stro­jem ur­če­ným ke zvý­še­ní mož­nos­tí tisku, který umo­ž­ňuje zub­ním la­bo­ra­to­řím tisk­nout mo­de­ly DPR10 v hod­no­tě ně­ko­li­ka se­stav v jedné tis­ko­vé sérii bez do­hle­du.

Celý článek... Autor článku: Carbon / redakce
 

Webinář Rychlá a efektivních řešení aditivní výroby

Pátek, 24 Květen 2024 13:58

3D Systems webinar-2421Zjis­tě­te, jak do­sáh­nout rych­lých a ná­kla­do­vě efek­tiv­ních ře­še­ní adi­tiv­ní vý­ro­by s ma­te­ri­á­ly při­pra­ve­ný­mi k vý­ro­bě na webi­ná­ři 3D Sys­tems 29. 5. ve 20 hodin. Ob­jev­te bu­douc­nost adi­tiv­ní vý­ro­by s Fi­gu­re 4. Ul­tra­rych­lá tech­no­lo­gie 3D Sys­tems na­bí­zí fle­xi­bi­li­tu a šká­lo­va­tel­nost, které splní vaše sou­čas­né i bu­dou­cí vý­rob­ní po­tře­by.

Celý článek... Autor článku: 3D Systems / redakce
 

TTC apki distributorem značky ecom v ČR a SR

Čtvrtek, 23 Květen 2024 22:04

apki bg-2421TTC apki, do­da­va­tel ře­še­ní pro di­gi­ta­li­za­ci a bez­peč­nost pra­cov­ní­ho pro­stře­dí, se stala ofi­ci­ál­ním dis­tri­bu­to­rem odol­ných mo­bil­ních za­ří­ze­ní ecom pro Čes­kou re­pub­li­ku a Slo­ven­sko. TTC apki tak roz­ši­řu­je na­bíd­ku odol­ných te­le­fo­nů, table­tů a pří­slu­šen­ství pro prů­my­sl, které jsou plně kom­pa­ti­bil­ní s je­jich apli­ka­ce­mi.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Webinář Simulace DPS – Altair Pollex for Altium Designer

Čtvrtek, 23 Květen 2024 21:24

AE Simulace DPS webinar 2024-06-06-2421Ve spo­lu­prá­ci s lo­kál­ním za­stou­pe­ním spo­leč­nos­ti Al­ti­um, fir­mou Retry, při­pra­vil Advan­ced En­gi­nee­ring spo­leč­ný webi­nář za­mě­ře­ný na mož­nos­ti vzni­ka­jí­cí spo­lu­pra­cí Al­ti­um De­sig­ne­ru s ná­stro­jem Al­tair Poll­Ex. Al­ti­um De­sig­ner je jed­ním s nej­ú­spěš­něj­ších ECAD sys­té­mů na trhu a Al­tair PollEx zase líd­rem v ově­řo­vá­ní ná­vrhů PCB desek.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Xencelabs představuje Xencelabs Sift Display 16

Čtvrtek, 23 Květen 2024 14:13

Xencelabs Sift Display 16-1-2421Ne­u­vě­ři­tel­ně tenký a lehký 16­pal­co­vý OLED dis­plej s perem, na­zý­vej­me toto za­ří­ze­ní dále gra­fic­kým table­tem, na­bí­zí vý­ji­meč­né, živé barvy, vy­ni­ka­jí­cí kon­trast a přes­né, při­ro­ze­né kres­le­ní. Xen­ce­labs Pen Dis­play 16 lze při­po­jit k ja­ké­mu­ko­li kom­pa­ti­bil­ní­mu po­čí­ta­či PC, Mac nebo Linux pro­střed­nic­tvím je­di­né­ho ka­be­lu USB-C na USB-C, takže je ide­ál­ní pro pro­fe­si­o­nál­ní gra­fi­ky a de­sig­né­ry, kteří hle­da­jí po­vzná­še­jící zá­ži­tek z kres­le­ní kde­ko­li.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

JLR a Dassault rozšiřují partnerství

Středa, 22 Květen 2024 10:27

JLR-front 34-2421Das­sault Sys­tè­mes ozná­mi­la, že pro­dlou­ži­la dlou­ho­do­bé stra­te­gic­ké part­ner­ství s automobilkou Ja­gu­ar Land Ro­ver (JLR) o pět let, čímž před­zna­me­na­la novou éru di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce v au­to­mo­bil­ce, která po­ve­de ke zvý­še­ní efek­ti­vi­ty, spo­lu­prá­ci v ob­las­ti ino­va­cí a udr­ži­tel­nos­ti v celém pod­ni­ku. JLR po­kra­ču­je v ce­lo­svě­to­vém na­sa­zo­vá­ní plat­for­my 3D­Ex­pe­ri­en­ce od Das­sault Sys­tè­mes, která pod­po­ru­je kom­plex­ní vývoj všech je­jích mo­der­ních lu­xus­ních vo­zi­del.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Pozvánka na SOLIDWORKS STAHLBAUTAG 2024

Středa, 22 Květen 2024 09:49

SWX Stahlbautag 2024-2421Ně­mec­ká spo­leč­nost Kli­et­sch po­řá­dá So­lid­works Stahl­bau­tag, tedy den oce­lo­vých kon­struk­cí, který se koná 25. červ­na 2024 v Sie­ge­nu. Účast­ní­ci si budou moci na vlast­ní kůži vy­zkou­šet ino­va­tiv­ní soft­wa­ro­vá ře­še­ní pro na­vr­ho­vá­ní, pře­nos dat do vý­ro­by a kon­strukč­ní ana­lý­zu. Se­znam­te se s nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi pro pro­jek­to­vá­ní oce­lo­vých kon­struk­cí a s lidmi, kteří za nimi stojí.

Celý článek... Autor článku: Karel Heinige
 

Siemens oznamuje NX X pro produktové inženýrství

Pondělí, 20 Květen 2024 12:15

siemens-rl24-nx-x-2421Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil soft­ware NX X, nové clou­do­vé ře­še­ní pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství, které při­ná­ší tuto špič­ko­vou tech­no­lo­gii fir­mám všech ve­li­kos­tí. Soft­ware NX X, který je zá­klad­ním ka­me­nem clou­do­vé­ho port­fo­lia prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor as a Servi­ce, po­sky­tu­je špič­ko­vé funk­ce pro pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství jako služ­bu a umožňuje zá­kaz­ní­kům uvol­nit zdro­je, aby mohli šká­lo­vat a sou­stře­dit se na ino­va­ce.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Konference 3DEXPERIENCE 2024 v Mnichově

Pondělí, 20 Květen 2024 11:50

3DXConference24Re­gis­tra­ce na kon­fe­ren­ci 3D­EX­PE­RI­EN­CE 2024 (#3DX­Con­fe­ren­ce24), která letos za­mí­ří do ně­mec­ké­ho Mni­cho­va ve dnech 16. a 17. října, byla ote­vře­na. Účas­tí na této akci zjis­tí­te, jak vir­tu­ál­ní dvoj­ča­ta po­há­ně­ná umě­lou in­te­li­gen­cí mění ži­vot­ní cykly vý­rob­ků a za­jiš­ťu­jí přes­nost. Zrych­lí­te dobu uve­de­ní na trh, zvý­ší­te stan­dar­dy kva­li­ty a do­sáh­ne­te cílů udr­ži­tel­nos­ti jako nikdy před­tím.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Razorleaf získal zakázku Boeingu na upgrade PLM softwaru pro letadla

Pátek, 17 Květen 2024 01:00

Razorleaf-wavy-green-bg-2420Ra­zor­le­af Corporation, kon­zul­tant a sys­té­mo­vý in­te­grá­tor v ob­las­ti ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků (PLM), ozna­mu­je, že zís­kal za­káz­ku na mo­der­ni­za­ci soft­wa­ro­vých sys­té­mů pro di­gi­tál­ní údrž­bu a ško­le­ní, které pod­po­ru­jí ce­lo­svě­to­vou flo­ti­lu le­tou­nů Boe­ing C-17 Glo­be­mas­ter III. Ra­zor­le­af po­sky­tu­je PLM soft­ware a služ­by pod­po­ry.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci