Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tři nové odolné průmyslové tablety WEROCK

Úterý, 05 Červenec 2022 00:16

Werock tablety-2227Spo­leč­nost WEROCK Tech­no­lo­gies před­sta­vu­je novou řadu plně odol­ných table­tů „Rocktab S500“ ve třech ve­li­kos­tech ob­ra­zov­ky a s pro­ce­so­ry Intel ge­ne­ra­ce Jasper Lake. Jsou ur­če­ny pro pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí v prů­mys­lo­vé vý­ro­bě, au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, lo­gis­ti­ce atd. Na­vzdo­ry plně odol­né kon­struk­ci a vo­do­těs­né­mu pouz­d­ru se table­ty vy­zna­ču­jí mnoha vynikajícími vlast­nost­mi.

Celý článek... Autor článku: WEROCK Tech­no­lo­gies
 

Tuzemské firmy zaostávají v kalibraci výrobních strojů

Pondělí, 04 Červenec 2022 02:33

Pyramida produktivniho procesu-Petr Kurdiovsky-2227Kdo ka­libru­je, ten vy­rá­bí přes­ně­ji, rych­le­ji a beze zmet­ků. V řadě firem to ale vy­pa­dá, že dříve nebo poz­dě­ji strá­ví více času opra­va­mi či se­ři­zo­vá­ním stro­jů a pro­duk­cí zmet­ků. Týká se to zejmé­na firem, které budou do­dá­vat sou­část­ky pro elek­tro­au­ta. Mo­der­ní po­je­tí ka­lib­ra­ce navíc po­má­há kom­pen­zo­vat ne­do­sta­tek od­bor­ně kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků.

Celý článek... Autor článku: Renishaw
 

Navigace Petal Maps – pohlcující a realistický zážitek

Neděle, 03 Červenec 2022 23:12

Petal Maps-image 5022671 10544376-2226Od svého spuš­tě­ní v roce 2020 se Petal Maps velmi roz­rost­ly a nyní na­bí­ze­jí ino­va­tiv­ní ces­to­vá­ní a na­vi­ga­ci více než 28 mi­li­o­nům uži­va­te­lů ve více než 160 ze­mích. Mapy by se měly sna­žit co nej­ví­ce ko­pí­ro­vat sku­teč­ný svět, což je hlav­ní zá­sa­da Petal Maps, na které ne­u­stá­le pra­cu­jí. Při na­vi­ga­ci ři­di­čům po­má­há také na­vá­dě­ní do jízd­ních pruhů a zvět­še­né mapy kři­žo­va­tek usnadňují bez­peč­nou jízdu.

Celý článek... Autor článku: Protext – PR servis ČTK
 

Siemens kupuje Brightly Software

Neděle, 03 Červenec 2022 22:58

Siemens-main-flag-2226Si­e­mens Smart In­frastructu­re (SI), před­ní spe­ci­a­lis­ta na di­gi­ta­li­za­ci budov, po­de­psal smlou­vu o akvi­zi­ci ame­ric­ké spo­leč­nos­ti Bright­ly Soft­ware. Ta po­sky­tu­je soft­ware jako služ­bu (SaaS) při sprá­vě a údrž­bě ma­jet­ku. Díky této akvi­zi­ci Si­e­mens za­ujme ve­dou­cí po­zi­ci na trhu se soft­warem pro bu­do­vy a vy­bu­do­va­nou in­frastruk­tu­ru. Kupní cena činí 1,575 mi­li­ar­dy US do­la­rů s mož­nos­tí dal­ších pla­teb podle do­sa­že­ných vý­sled­ků.

Celý článek... Autor článku: Siemens
 

Sandvik koupí výrobce PCD nástrojů Frezite

Středa, 29 Červen 2022 11:49

ferramentas-customizadas-2226San­dvik po­de­psal do­ho­du o pře­vze­tí 100% po­dí­lu na zá­klad­ním ka­pi­tá­lu por­tu­gal­ské spo­leč­nos­ti Fre­zi­gest, SGPS („Fre­zi­te“). Na­bíd­ka spo­leč­nos­ti Fre­zi­te se sklá­dá pře­de­vším z po­ly­krys­ta­lic­kých di­a­man­to­vých ná­stro­jů (PCD) vy­rá­bě­ných na za­káz­ku pro apli­ka­ce v kovu a dřevě, s pů­sob­nos­tí v seg­men­tech au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, vše­o­bec­né­ho stro­jí­ren­ství a le­tec­tví.

Celý článek... Autor článku: Sandvik
 

Navigace Sygic bojuje proti rozptylování za jízdy

Středa, 29 Červen 2022 10:53

Sygic SmartCam AndroidAuto-2226Vý­vo­jář of­fli­ne GPS na­vi­ga­cí Sygic vy­rá­ží do léta s vy­la­dě­ný­mi funk­ce­mi pro bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu a no­vý­mi funk­ce­mi GPS na­vi­ga­ce pro po­u­ži­tí s Car­Play nebo An­dro­id Auto. Při zr­ca­dle­ní na­vi­gač­ních po­ky­nů na dis­plej au­to­mo­bi­lu může uži­va­tel vy­u­ží­vat te­le­fon jako sa­mo­stat­né za­ří­ze­ní, takže ně­kte­ré další funk­ce a funk­ce vy­u­ží­va­jí­cí fo­to­a­pa­rát lze po­u­ží­vat sou­čas­ně.

Celý článek... Autor článku: Sygic
 

Siemens představil Simcenter 3D 2206

Úterý, 28 Červen 2022 09:28

Simcenter-3D 2022 1-2226Sim­cen­ter 3D rych­le roste a nová verze není vý­jim­kou, pro­to­že ak­tu­a­li­za­ce na­příč ob­chod­ní­mi li­ni­e­mi umožňují uži­va­te­lům vi­zu­a­li­zo­vat vý­sled­ky snad­ně­ji a lépe než kdy­ko­li před­tím. Vy­lep­še­ní v této verzi po­má­ha­jí roz­ví­jet ino­va­ce v in­že­nýr­ství a zá­ro­veň se na­dá­le za­mě­řo­vat na čtyři klí­čo­vé pi­lí­ře – mo­de­lo­vá­ní slo­ži­tos­ti, jít rych­le­ji, pro­zkou­má­vat mož­nos­tizů­stat in­te­gro­va­ní.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Špičková zařízení od 3Dconnexion s dárkem do 31. 7.

Úterý, 28 Červen 2022 10:12

KBP-SpecialBundle-Teaser-Social-01-1200x628-CZ-22263D­con­nexi­on Key­bo­ard Pro with Num­pad je nová, pro­fe­si­o­nál­ní a er­go­no­mic­ká klá­ves­ni­ce pro in­že­ný­ry, pro­jek­tan­ty, ar­chi­tek­ty a další pro­fe­si­o­ná­ly, kteří si cení po­hod­lí, rych­lost a přes­nost. Od­dě­le­ná, bez­drá­to­vá nu­me­ric­ká klá­ves­ni­ce Num­pad Pro vám umož­ní vy­tvo­řit pro sebe to nej­vhod­něj­ší pra­co­viš­tě. Do­da­teč­né pro­gra­mo­va­tel­né klá­ve­sy, a to 12 na hlav­ní klá­ves­ni­ci a 4 na nu­me­ric­ké, za­jis­tí bles­ko­vý pří­stup k ob­lí­be­ným pří­ka­zům.

Celý článek... Autor článku: 3Dconnexion
 

Digitalizace průmyslu ve výuce (1. díl)

Pondělí, 27 Červen 2022 23:37

cln 01 06-2226Pojmy di­gi­ta­li­za­ce v prů­mys­lu, di­gi­ta­li­za­ce vý­ro­by, di­gi­tal fac­to­ry jsou v po­sled­ní době vy­u­ží­vá­ny v celé řadě tech­nic­kých ob­las­tí. Pro naše čte­ná­ře jsme při­pra­vi­li malý se­ri­ál člán­ků vě­no­va­ný ilu­stra­tiv­ní­mu pří­kla­du vy­u­ži­tí prů­mys­lo­vých di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií. Na své si při­jdou i čte­ná­ři, kteří rádi vě­nu­jí po­zor­nost no­vých PLM pří­stu­pům, 3D tisku, nebo vir­tu­ál­ní re­a­li­tě.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt
 

Future.AI 2022 již 28.–29. června 2022

Sobota, 25 Červen 2022 00:36

CORP Events Future-2225Vý­roč­ní ce­lo­svě­to­vá on­li­ne kon­fe­ren­ce o da­to­vých ana­lý­zách s vy­u­ži­tím umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho učení se koná 28.–29. červ­na 2022 | 10:00 – 14:00 hodin. Zjis­tě­te, jak data a umělá in­te­li­gen­ce po­má­há usnad­nit roz­ho­do­vá­ní, urych­lit ino­va­ce a po­sí­lit naše schop­nos­ti ve stále pro­po­je­něj­ším a slo­ži­těj­ším světě.

Celý článek... Autor článku: Advanced Engineering
 

Nová akademie broušení UNITED GRINDING a TITANS of CNC

Pátek, 24 Červen 2022 00:06

Grinding-Academy First-Peek 4-2225Uni­ted Grin­ding a Ti­tans of CNC, vý­rob­ní sku­pi­na vý­rob­ců dílů, vliv­ných osob­nos­tí a pe­da­go­gů, spo­lu­pra­cu­jí na spuš­tě­ní zcela nové Aka­de­mie brou­še­ní. Stej­ně jako stá­va­jí­cí aka­de­mie Ti­tans pro ob­rá­bě­ní a le­tec­ký prů­my­sl bude i Grin­ding Aca­de­my na­bí­zet bez­plat­né on-line kurzy, které vy­u­ču­jí a školí novou ge­ne­ra­ci ob­rá­bě­čů. Přes­nost a kva­li­ta, kte­rou umožňuje CNC brou­še­ní, je něco, o čem by mělo vědět více vý­rob­ců.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Záznam webináře CAE simulace nejen pro aerospace

Čtvrtek, 23 Červen 2022 19:19

Zaznam webinare Advanced Engineering-2225Webi­nář od Advan­ced En­gi­nee­ring, ve kte­rém byly před­ve­de­ny během 90 minut po­kro­či­lé si­mu­lač­ní tech­no­lo­gie, je­jich mož­nos­ti, apli­ka­ce v praxi, me­to­dy a po­stu­py, pro­bě­hl ve čtvr­tek 16. červ­na 2022. Pre­zen­tu­jí­cí se po­dě­lili také o zku­še­nos­ti z en­gi­nee­rin­go­vých pro­jek­tů, které re­a­li­zu­jí pro své zá­kaz­ní­ky. Kdo přímé vy­sí­lá­ní ne­sti­hl, má nyní k dis­po­zi­ci mož­nost zhléd­nout celý webi­nář ze zá­zna­mu.

Celý článek... Autor článku: Advanced Engineering
 

3D tisk proniká do údržby vlaků Českých drah

Čtvrtek, 23 Červen 2022 18:19

ceske drahy 023--2225České dráhy roz­ši­řu­jí tech­no­lo­gii 3D tisku v údrž­bě vlaků. V pro­vo­zu je již dva­náct 3D tis­ká­ren v de­se­ti hlav­ních stře­dis­cích údrž­by, na­pří­klad v Praze, Plzni, Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích, Brně nebo v Bo­humí­ně. Vy­u­ži­tí 3D tisku má za cíl zlev­nit ná­kla­dy na údrž­bu a zkrá­tit čas po­třeb­ný na zís­ká­ní ně­kte­rých ná­hrad­ních dílů. Po­kra­ču­je tak plán im­ple­men­ta­ce 3D tisku jako sou­čás­ti Stra­te­gie Čes­kých drah do roku 2030.

Celý článek... Autor článku: České dráhy
 

Samsung rozšiřuje profesionální řadu monitorů ViewFinity

Středa, 22 Červen 2022 08:31

ViewFinity S8-2225Sam­sung Electro­nics před­sta­vil nový mo­ni­tor View­Fi­ni­ty S8 (mo­de­lo­vé číslo S80PB) s vy­so­kým roz­li­še­ním pro pro­fe­si­o­nál­ní vy­u­ži­tí v kre­a­tiv­ních obo­rech. Ocení ho zejmé­na fil­ma­ři, fo­to­gra­fo­vé, gra­fi­ci apod. View­Fi­ni­ty je nová řada mo­ni­to­rů Sam­sung s vy­so­kým roz­li­še­ním, u nichž Sam­sung hodlá i na­dá­le po­sou­vat laťku kva­li­ty stále výše. Mo­ni­tor Sam­sung View­Fi­ni­ty S8 bude do­stup­ný v České re­pub­li­ce za­čát­kem čer­ven­ce 2022 ve dvou ve­li­kos­tech.

Celý článek... Autor článku: Samsung
 

Universal Robots představuje průmyslový kobot UR20

Středa, 22 Červen 2022 08:06

UR palletizing-2225Dán­ský vý­rob­ce ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů (ko­bo­tů) Uni­ver­sal Ro­bots (UR) ozná­mil, že do svého sor­ti­men­tu přidá nový 20kg kobot. Tento kobot je po­jme­no­ván UR20, má zcela novou kon­struk­ci za­lo­že­nou na zku­še­nos­tech spo­leč­nos­ti Uni­ver­sal Ro­bots s vy­so­ce so­fis­ti­ko­va­ným in­že­nýr­stvím a je nej­no­věj­ším pří­růst­kem do vý­ko­něj­ší­ho port­fo­lia ko­bo­tů této spo­leč­nos­ti.

Celý článek... Autor článku: Redakce
 

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Mož­nos­ti nu­me­ric­kých vý­po­čtů, jako jsou me­to­da ko­neč­ných prvků a vý­po­čty prou­dě­ní, vze­šly pů­vod­ně z nut­nos­ti kon­t­ro­lo­vat ná­vrhy v kos­mic­kém, le­tec­kém a au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Po­stu­pem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ač­ko­li jsou po­st­pro­ce­so­ry jed­ním ze zá­klad­ních člán­ků vý­rob­ní­ho ře­těz­ce, vě­nu­je se jim obec­ně málo po­zor­nos­ti. Spo­leč­nost In­to­co byla pů­vod­ně za­lo­že­na s cílem do­dá­vat li­so­va­cí ná­stro­je a raz­ní­ky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kom­po­zi­to­vých dílů po­mo­cí sys­té­mu Catia V6 za­jiš­ťu­je pro­ces­ně ori­en­to­va­né ře­še­ní, které se ne­za­mě­řu­je pouze na jednu fázi pro­ce­su, ale uza­ví­rá celý cyk­lus od ná­vrhu a ana­lý­zy až po vý­ro­bu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci