SolidWorks
CEGRA
Asseco - Presco 2
Google překladač: English Deutsch
Nexnet
AIMTEC
Předplatné časopisu CAD
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Výuka 4.0 – Setkání učitelů technických středních škol v Praze

3Epraha-TZ-EDU12-ucebna-3D-technologii-1947Ve dnech 22.–23. lis­to­pa­du or­ga­ni­zu­je 3E Praha En­gi­nee­ring spo­leč­ně se Střed­ní prů­mys­lo­vou ško­lou Na Tře­be­ší­ně v Praze 10 se­tká­ní uči­te­lů střed­ních tech­nic­kých škol. Mot­tem se­tká­ní je pod­po­ra Prů­mys­lu 4.0 ve ško­lách a s tím spo­je­né po­třeb­né ak­ti­vi­ty ve výuce, které ozna­ču­je­me jako Výuka 4.0 ve ško­lách. Jed­ním z hlav­ních témat le­toš­ní­ho se­tká­ní je ob­last mě­ře­ní, di­gi­ta­li­za­ce a zpra­co­vá­ní dat. Part­ne­ři 3e Praha se­zná­mí uči­te­le s mo­der­ní­mi po­stu­py mě­ře­ní, včet­ně bez­drá­to­vé­ho pře­no­su dat a je­jich zpra­co­vá­ní a vy­u­ži­tí ve vý­rob­ním cyklu.

Celý článek...
 

Admatec nabízí 3D tiskárnu Admaflex 300

Admatec Admaflex 300--1947Mo­du­lár­ní tis­kár­na Ad­ma­flex, vy­u­ží­va­jí­cí DLP tech­no­lo­gii, do­ve­de tisk­nout ke­ra­mic­ké i ko­vo­vé ma­te­ri­á­ly, při­čemž na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 200 × 200 × 300 mm, a také kon­t­ro­lu kva­li­ty během tisku. Sle­do­vat lze tep­lo­tu a vlh­kost, po­sou­dit vy­u­ži­tí fólie, díky dvěma ka­me­rám sle­do­vat pro­ces v re­ál­ném čase nebo vy­u­žít ča­sosběr­né na­hráv­ky. Tis­kár­na umo­ž­ňu­je vlast­ní uži­va­tel­ské na­sta­ve­ní a ma­xi­mál­ní do­hled, jde vy­tvo­řit a po­u­žít vlast­ní ma­te­ri­á­ly nebo na­sta­vit tisk podle vlast­ních vý­rob­ních po­ža­dav­ků. Dále na­bí­zí au­to­ma­tic­ký pa­ten­to­va­ný sys­tém po­dá­vá­ní ná­pl­ně nebo při­po­je­ní přes Ether­net a USB.

Celý článek...
 

IMAGINiT vydává Clarity ve verzi 2020.1

IMAGINiT Clarity-1947Spo­leč­nost IMA­GI­NiT Tech­no­lo­gies vy­dá­vá Cla­ri­ty 2020.1, jež je kom­pa­ti­bil­ní s Au­to­de­sk Re­vi­tem 2017 – 2020, Colla­bo­rati­on pro Revit a BIM 360 De­sign. Ak­tu­a­li­zo­va­ná verze na­bí­zí širší in­te­gra­ci s plat­for­ma­mi Au­to­de­sk BIM 360, Au­to­CAD, Na­visworks, BIM­Track a Micro­soft One Drive, ote­vře­nost Cla­ri­ty API pro vý­vo­já­ře a tím i mož­nost no­vých pro­jek­tů s kon­zis­tent­ní­mi stan­dar­dy, vy­lep­še­nou au­to­ma­ti­za­ci zá­klad­ních úloh (např. au­to­ma­tic­ké ode­slá­ní ex­por­to­va­né­ho mo­de­lu na různá místa, fle­xi­bil­něj­ší plá­no­vá­ní, ana­lý­zy dat a funkč­nos­ti mo­de­lu apod.) nebo lepší zob­ra­ze­ní dat.

Celý článek...
 

Modix představuje 3D tiskárnu MAMA pro tisk až do 5 metrů

Modix-Big-Mama-3D-Printer-1947Nová a extra vel­ká tis­kár­na na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu v roz­sa­hu 1 × 1 × 1 metr až 2 × 5 × 1 metr (XYZ). Její ná­zev Mo­dix je zkrat­kou slov Mo­du­lar Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring As­sem­bler, mo­du­lár­ní se­sta­va pro adi­tiv­ní vý­ro­bu. Tis­kár­na je ur­če­na pro au­to­mo­bi­lo­vý, le­tec­ký a lod­ní prů­my­sl a tam, kde se vy­rá­bě­jí pro­duk­ty vět­ší ve­li­kos­ti. No­vá mo­du­lár­ní 3D tis­kár­na Mo­dix MAMA umož­ňu­je 3D tisk pro­to­ty­pů i fi­nál­ní pro­duk­ci. Je spe­ci­ál­ně vy­tvo­ře­na tak, aby fun­go­va­la při vy­so­ké zá­tě­ži a ob­sa­hu­je pro­to těž­ké tis­ko­vé hla­vy a spe­ci­ál­ní vý­tlač­ní­ky (ex­tru­de­ry) jako Pul­sar firmy Ca­na­di­an Dy­ze De­sign ne­bo Ty­pho­on, kte­ré do­ve­dou za ho­di­nu vy­tisk­nout ně­ko­lik ki­lo­gra­mů plas­tu.

Celý článek...
 

Dávkové editace atributů v JTB BatchAttEdit 3.1.1

jtb-batchedit-Hide Show Columns-1947JTB BatchAt­tE­dit je apli­ka­ce pro dáv­ko­vou edi­ta­ci atri­bu­tů v pro­gra­mech Brics­CAD nebo Au­to­CAD, kte­rá shro­maž­ďu­je vlast­nos­ti ze všech blo­ků uži­va­te­lem ur­če­ných náz­vů ve ví­ce vý­kre­sech a zob­ra­zí je v ši­ro­ké ta­bul­ce. Poté lze edi­to­vat tex­ty atri­bu­tů stej­ně snad­no jako při prá­ci s pro­gra­mem Ex­cel. Po do­kon­če­ní sta­čí klik­nout na Apply At­tri­bu­te Chan­ges (Po­u­žít změ­ny atri­bu­tů) a tím se ak­tu­a­li­zu­jí hod­no­ty ve všech zvo­le­ných vý­kre­sech. No­vá ver­ze opra­vu­je chybu, kdy se vlast­nos­ti ne­da­ly edi­to­vat, po­kud tag ob­sa­ho­val me­ze­ru.

Celý článek...
 

Summit Koncepce BIM 21. 11. v Praze

digi cesko-1947Již 21. lis­to­pa­du 2019 bu­dou mít li­dé z obo­ru sta­veb­nic­tví a pro­jek­to­vá­ní sta­veb uni­kát­ní pří­le­ži­tost se­zná­mit se na vý­sta­viš­ti PVA Expo v praž­ských Letňanech se zku­še­nost­mi státu a ve­řej­né sprá­vy při za­vá­dě­ní Kon­cep­ce BIM. Ta umož­ňu­je vy­tvo­ře­ní tak­zva­né­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te stav­by. Její vy­u­ži­tí bude po­vin­né od roku 2022 u všech nad­li­mit­ních ve­řej­ných za­ká­zek v čes­kém sta­veb­nic­tví. Sum­mit Kon­cep­ce BIM je je­di­ným se­tká­ním u nás po­řá­da­ným spo­leč­ně zod­po­věd­ný­mi or­gá­ny stát­ní sprá­vy.

Celý článek...
 

Hexagon vydává SMIRT ve verzi 2020.1

SMIRT 2020.1 PR IMG 1-1947SMIRT 2020.1 ob­sa­hu­je ak­tu­a­li­za­ce uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, pod­po­ru více CAD for­má­tů nebo mož­nost pa­ra­lel­ní­ho pro­po­je­ní s WORK­NC pro uži­va­te­le NC. U uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní na­jde­me ikony u tla­čí­tek ná­hle­dů a pří­ka­zů po­dob­né těm z dal­ších pro­duk­tů He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce Pro­ducti­on Soft­wa­ru. SMIRT nyní navíc na­bí­zí mož­nost na­sta­vit dvou­ba­rev­ný gra­di­ent po­za­dí po­dob­ný to­mu z ji­ných CAD/CAM pro­duk­tů. SMIRT 2020.1 také roz­ši­řu­je na­bíd­ku im­por­tu pro So­lid­works, STEP, Pa­ra­so­lid a JT (Ju­pi­ter Tes­sellati­on), bez nut­nos­ti do­da­teč­ných li­cen­cí.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

Dassault Systèmes představuje SOLIDWORKS 2020

Pátek, 25 Říjen 2019 09:59

Direct Mesh Editing-Hero foto3-1943Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la So­li­dworks 2020. Jde o nej­no­věj­ší verzi port­fo­lia apli­ka­cí pro 3D na­vr­ho­vá­ní a kon­stru­o­vá­ní. So­li­dworks 2020 má řadu vy­lep­še­ní, no­vých funk­cí a pra­cov­ních po­stu­pů, které šesti mi­li­o­nům uži­va­te­lů to­ho­to ře­še­ní umož­ní urych­lit a zdo­ko­na­lit vývoj pro­duk­tu od pr­vot­ní­ho ná­vr­hu až po sa­mot­nou vý­ro­bu. Vý­zkum­ný a vý­vo­jo­vý tým Dassault Systèmes před­sta­vil So­li­dworks 2020 jako re­ak­ci na ti­sí­ce po­ža­dav­ků na různá vy­lep­še­ní, která vze­šla z ko­mu­ni­ty So­li­dworks. Díky hlad­ké­mu při­po­je­ní k plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce se nové ře­še­ní So­li­dworks 2020 také za­mě­řu­je na nej­mo­der­něj­ší tren­dy a po­tře­by firem na ce­lo­svě­to­vém trhu.

Autor článku: Dassault Systèmes

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Electrical | PCB | PDM | Solidworks 2020

 

Konfigurátor automobilů ve virtuální rozšířené realitě

Čtvrtek, 10 Březen 2016 12:37

Accenture konfiguratorFCA model1 zdroj AccentureV rámci Světového mobilního kongresu v Barceloně (2016) představila společnost Fiat Chrysler Automobiles prototyp virtuální aplikace pro prodej automobilů, kterou navrhla a vyvinula divize Accenture Digital za využití vývojové sady nástrojů Projektu Tango společnosti Google. Prototyp ukazuje, jak může rozšířená realita zcela změnit nákupní zkušenosti spotřebitelů tím, že jim umožní prohlédnout si a vyzkoušet virtuální verzi předmětu, tedy vozidla, které chtějí zakoupit, ve skutečné velikosti. Prototyp umožňuje zájemcům automobil „vyzkoušet“ – obejít a prohlédnout ho ze všech stran, podívat se dovnitř, vše v reálných rozměrech daného modelu.

Autor článku: Accenture Digital

Tags: Accenture | Automobiles | Crysler | Digital | Fiat | Projekt Tango | Rozšířená realita

 

Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures

Pátek, 20 Červenec 2018 11:11

Construsoft Cimolai-Stadium Niznij Novgorod-1829Nejlepším nástrojem pro 3D BIM modelování staveb různých materiálů je program Tekla Structures. To vědí i v Rusku, kde byl tento nástroj vybrán pro stavbu většiny fotbalových svatostánků. A obstál na vý­bor­nou. Dohromady celkem osm z dvanácti fotbalových stadionů, které hostily letošní mistrovství světa ve fotbale, bylo postaveno díky softwaru Tekla Structures. Arény řešené touto špičkovou BIM technologií nyní zdobí Moskvu, Petrohrad, Saransk, Volgograd, Nižnij Novgorod, Samaru, Soči a Kazaň.

Autor článku: Construsoft

Tags: 3D BIM | BIM | Fotbal | Konstrukce | Rusko | Stadióny | Stavebnictví | Tekla Structures

 

Identifikace modelu v rekordním čase

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

identifikace modelu ilustracniVýrobce automobilů Renault snížil díky produktu Siemens Simcenter Amesim čas potřebný k identifikaci modelu o 80 %. Současně dosáhl významného snížení nákladů a podstatně zefektivnil mezioborovou týmovou spolupráci v rámci celé skupiny.

Autor článku: TZ Siemens

Tags: Siemens | Simcenter Amesim | Simulace | Strojírenství

 

Jednoduchý CAM pro dílenské frézování tam, kde chybí pracovní síla

Pondělí, 08 Leden 2018 00:00

cad cam ilustracniS nedostatkem pracovní síly se český trh potýká již mnoho měsíců. O to víc se firmy snaží zlepšovat a automatizovat své výrobní postupy, aby nedostatek pracovníků nahradily stroji nebo novými technologiemi. V případě chybějících lidských zdrojů v oblasti CNC programování se nabízí zavedení jednoduchých CAD/CAM systémů u strojů a provádění programování přímo obsluhami.

Autor článku: Pavel Šimonek

Tags: Autodesk | CAD | CAM | CNC | FeatureCAM | HSM | Řezání | Soustružení

 

Prediktivní inženýrství není jen o velkých datech

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

prediktivni inzenyrstvi ilustracniVelká data bývají považována za zázračný prostředek k získávání statistických informací a prognóz. Místo analýzy dat, kdy ex post zjišťujeme, co se stalo, se začínáme ptát, proč se to stalo a co se může stát v budoucnu. Prediktivní analýza spojuje fyzikální simulace s data miningem, statistickým modelováním a adaptivním učením. Na základě často se vyskytujících částí dat se vytváří prediktivní modely systémů. Pomocí těchto modelů je možné odhadnout na základě již dostupných dat chování výrobku v budoucím provozu.

Autor článku: Jan Larsson, Ravi Shankar - Siemens PLM Software

Tags: Big data | prediktivní analýza | Siemens | Simulace | Testování

 

K modelu Masarykovy věže samostatnosti přispěl 3D tisk z MCAE

Úterý, 26 Červen 2018 13:12

Masarykova vez samostatnosti-1826Rozhledna Masarykova věž samostatnosti, umístěná přímo nad mě­s­tem na hřebeni Hořického chlumu ve výšce 408 m n. m., je zda­le­ka viditelnou dominantou města Hořice. Její základní kámen byl položen 10. 7. 1926 za přítomnosti T. G. Masaryka. Podle původního projektu měla být věž vysoká 40 metrů, v roce 1938 se však výstavba zastavila na výšce 25 metrů. V roce 2017 projevila hořická radnice zájem o do­ko­nče­ní rozhledny podle původního plánu arch. Františka Blažka, tj. na­vý­šit věž o dalších 15 metrů. Na vrcholu Masarykovy věže by tak měl vz­ni­k­nout zasklený ochoz a nad ním ve výšce 37 metrů venkovní vyhlídka.

Autor článku: MCAE Systems

Tags: 3D tisk | MakerBot | Masarykova věž samostatnosti | MCAE Systems | Model | PLA | Replicator | Studenti | Z18

 

K maturitě s technickými projekty

Pondělí, 16 Říjen 2017 00:00

pec ilustracniKreativní a tvůrčí výuka je jistě cílem každé školy. Spojení moderních technologií se znalostmi a nadšením studentů je vždy základ zajímavého výsledku. VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou již řadu let aplikuje ve výuce projektové přístupy s úzkou aplikací PLM a BIM technologií na úrovni tvorby technické dokumentace a předvýrobních etap. Výsledky těchto strategií se promítají až do odborných maturit a ročníkových projektů v jednotlivých odborných předmětech a oborech a do vzájemné spolupráce předmětových komisí.

Autor článku: Petr Fořt

Tags: BIM | INTECO | PLM | PTI | Vzdělávání

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci