SolidWorks 2021
E LINKX
Google překladač: English Deutsch
ZWsoft
Arrow
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Co nového čeká uživatele CAD řešení ZW3D 2021

ZW3D-2049Blíží se konec roku a my pro­střed­nic­tvím zprá­vy od tech­no­lo­gy-sup­port před­sta­vu­je­me novou verzi ZW3D 2021, která na­bí­zí spous­tu vy­lep­še­ní a pár no­vých funk­cí, které usnad­ní práci ať už pra­cu­je­te z kan­ce­lá­ře, nebo z domu. Nový modul ECAD umožňuje kon­struk­ci elek­tro­nic­kých ob­vo­dů. Nyní snad­no na­vrh­ne­te me­cha­t­ro­ni­ku v jed­nom pro­stře­dí. Elek­tro­kon­struk­tér si tak může na­vrh­nout obal elek­tro­ni­ky dle svých před­stav. Modul umožňuje im­port a ex­port IDF for­má­tu, což je ne­ut­rál­ní for­mát pro vý­mě­nu in­for­ma­cí mezi sys­témy pro návrh ploš­ných spojů (ECAD) a me­cha­nic­ký­mi CAD sys­témy, jako je ZW3D apod.

Celý článek...
 

Partnerství Siemens a Log.Go.Motion pro nová digitální řešení v procesním průmyslu

Siemens-8699-0912377246-2049Spo­leč­nos­ti Si­e­mensLog.​Go.​Motion, spe­ci­a­lis­ta na di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­sů v prů­mys­lu a lo­gis­ti­ce, uza­vře­ly ex­klu­ziv­ní spo­lu­prá­ci. Si­e­mens se tak stal vý­hrad­ním glo­bál­ním dis­tri­bu­to­rem soft­wa­ro­vých ře­še­ní Moby.​Check pro pro­ces­ní prů­my­sl. Soft­ware Moby.​Check umožňuje tvor­bu, kon­t­ro­lu a mo­ni­to­ro­vá­ní jed­not­li­vých di­gi­tál­ních chec­klis­tů pro ob­last ser­vi­su a údrž­by, ale také pro vý­rob­ní a lo­gis­tic­ké pro­ce­sy. Soft­wa­ro­vý sys­tém byl vy­vi­nut pro po­u­ži­tí v ce­lo­svě­to­vém pro­ces­ním prů­mys­lu. Soft­wa­ro­vá ře­še­ní Moby.​Check jsou další sou­čás­tí port­fo­lia Si­e­men­su, která uži­va­te­lům v pro­ces­ním prů­mys­lu po­skyt­nou jed­no­du­chou a fle­xi­bil­ní pod­po­ru k pře­cho­du na di­gi­ta­li­za­ci.

Celý článek...
 

22minutový webinář Velké sestavy v SOLIDWORKS 2021

sw2021-velke sestavy-2049V dal­ším 22­mi­nu­to­vém webi­ná­ři bude uká­zá­no, jaké účin­né ná­stro­je při­ná­ší nová verze So­lid­works a jak je rych­le za­vést do praxe. Jsou no­vin­ky, které jsou hned vidět. Jsou no­vin­ky, které jsou méně ná­pad­né, ale stej­ně tak dů­le­ži­té. Sem patří i výkon. To zna­me­ná čas, který So­lid­works po­tře­bu­je pro zá­klad­ní funk­ce: otevřít, ulo­žit, ob­no­vit atd. Verze 2021 je v tomto ohle­du dobře vy­ba­ve­na a stojí za to se po­dí­vat, kdy bu­de­te méně čekat na ode­zvu sys­té­mu. Webi­nář bude vy­sí­lán v čes­kém ja­zy­ce 11. pro­sin­ce 2020 od 10:00 hodin a před­ná­še­jí­cím je Miloš Hrazdí­ra.

Celý článek...
 

Materiály Konference GIS Esri v ČR stále dostupné

Konference GIS Esri V CR-2049Od­vy­sí­lá­ní po­sled­ní­ho work­sho­pu 1. pro­sin­ce 2020 před­zna­me­na­lo, že le­toš­ní Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR již sku­teč­ně skon­či­la. Při­ví­ta­la cel­kem 1152 účast­ní­ků z 366 or­ga­ni­za­cí. V hlav­ním bloku se vě­no­va­la té­ma­tu di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce a také tomu, jak GIS po­má­há při epi­de­mii Co­vid-19. Na pro­gra­mu byla pa­ne­lo­vá dis­ku­se s od­bor­ní­ky z ob­las­ti ve­řej­né sprá­vy a před­sta­ve­ny byly no­vin­ky v GIS tech­no­lo­gii obec­ně i přímo v oboru in­že­nýr­ských sítí. Vý­ho­dou je, že kon­fe­renč­ní roz­hra­ní je účast­ní­kům i na­dá­le pří­stup­né s vi­deo­zá­zna­my z obou kon­fe­renč­ních dnů a ze všech worksho­pů.

Celý článek...
 

HANNOVER MESSE 2021 na výstavišti i digitálně

HM2021-ADH-2049I když je svět stále po­la­pen pan­de­mií, po­řa­da­tel ve­letr­hu Han­no­ver Messe vidí nut­nost dívat se do bu­douc­na a po­kra­čo­vat v pří­pra­vách dal­ší­ho roč­ní­ku ve­letr­hu, který se usku­teč­ní v pů­vod­ně plá­no­va­ném ter­mí­nu 12. – 16. dubna 2021. Dy­na­mic­ké dění kolem nás vy­ža­du­je pruž­né jed­ná­ní a při­způ­so­be­ní se si­tu­a­ci, ne jinak je tomu u nej­vět­ší­ho ve­letr­hu v rámci stro­jí­ren­ské­ho od­vět­ví Han­no­ver Messe, který v roce 2021 pro­běh­ne ve for­má­tu Ana­log, Di­gi­tal, Hyb­rid. Prů­my­sl na špič­ko­vé úrov­ni pros­tě vy­ža­du­je osob­ní se­tká­ní lidí.

Celý článek...
 

Cohesive Companies kupují britskou firmu SRO Solutions

SDA at sea-2049Co­hesi­ve Com­pa­nies, ob­chod­ní jed­not­ka plně vlast­ně­ná, ale sa­mo­stat­ně pro­vo­zo­va­ná di­gi­tál­ním in­te­grá­to­rem Bent­ley Sys­tems, ozná­mi­la 30. lis­to­pa­du 2020 akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti SRO So­lu­ti­ons („SRO“) k roz­ší­ře­ní svých schop­nos­tí pro ná­moř­ní a prů­mys­lo­vou in­frastruk­tu­ru. Spo­leč­nost SRO, za­lo­že­ná v roce 2004, za­ved­la pro­dukt Ma­xi­mo od IBM v ná­moř­ním pro­stře­dí a ří­di­la pro­jek­ty na všech sedmi kon­ti­nen­tech pro roz­sáh­lou řadu bez­ri­zi­ko­vých vlast­ní­ků a pro­vo­zo­va­te­lů ma­jet­ků na moři i na po­bře­ží. SRO, zlatý ob­chod­ní part­ner IBM, po­sky­tu­je je­di­neč­né ře­še­ní pro repli­ka­ci pro­duk­tu Ma­xi­mo a nu­lo­vé pro­sto­je.

Celý článek...
 

ROBOTY 2021: Ano, konference bude!

Roboty 2020 IMG 8111-2049Le­toš­ní kon­fe­ren­ce Ro­bo­ty 2020 pro­běh­la jako jedna z mála díky svému led­no­vé­mu ter­mí­nu, kdy se o Co­vi­du-19 téměř nic ne­vě­dě­lo. I na příští rok je kon­fe­ren­ce na­plá­no­vá­na, a to přes­to, že jisté je jen to, že není ji­sté vůbec nic, ve dnech 26.–28. ledna 2021 v Brně i vir­tu­ál­ně. Mů­že­te tak už nyní zvá­žit, v ja­kých va­ri­an­tách se mů­že­te zú­čast­nit a zjis­tit, ja­kou roli budou mít ro­bo­ty v době, kdy jsou po­tře­ba. Pokud chce­te poz­nat sou­čas­nou praxi i stra­te­gic­ký vývoj v ob­las­ti prů­mys­lo­vé ro­bo­ti­za­ce a ještě ušet­řit za vstu­pen­ku, pak se re­gis­truj­te již le­tos. Jestli­že už víte, že chce­te jen vir­tu­ál­ní verzi, do konce roku zís­ká­te pří­stup se sle­vou.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

Efektivnější zadávání veřejných stavebních zakázek

Středa, 02 Prosinec 2020 17:26

bim rozpoctovani-2049Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) se do­hod­la na spo­lu­prá­ci s do­da­va­te­li soft­wa­ro­vých ná­stro­jů pro tvor­bu sta­veb­ních roz­počtů. Pět ze sedmi nej­vý­znam­něj­ších hráčů na čes­kém trhu se bude spo­leč­ně po­dí­let na vý­vo­ji ote­vře­né­ho roz­počto­vé­ho for­má­tu (ORF). Ten za­jis­tí, že pra­cov­ní­ci při­pra­vu­jí­cí roz­po­čet sta­veb­ních za­ká­zek budou moci sdí­let roz­počty ne­zá­vis­le na soft­wa­ro­vé plat­for­mě a v bu­douc­nu je pře­ná­šet přímo s di­gi­tál­ním mo­de­lem stav­by. Tím budou mít k dis­po­zi­ci přes­něj­ší a jed­no­znač­ná vstup­ní data a je­jich práce bude efek­tiv­něj­ší. Česko tak do­sáh­ne dal­ší­ho mil­ní­ku na cestě ke Sta­veb­nic­tví 4.0.

Celý článek... Autor článku: Česká agentura pro standardizaci (ČAS)

Tags: BIM | Čas | IFC | Kalkulace | Koncepce BIM | ORF | Rozpočty | Stavebnictví

 

OMRON uvádí nový kamerový systém FH

Úterý, 01 Prosinec 2020 12:25

Omron FHOm­ron oz­ná­mil ce­lo­svě­to­vé uve­de­ní své­ho no­vé­ho ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu řa­dy FH s prv­ní tech­no­lo­gií umě­lé in­te­li­gen­ce (AI) pro de­tek­ci vad v obo­ru, kte­rá roz­poz­ná­vá va­dy bez nut­nos­ti uče­ní vzor­ků. Ta­to tech­no­lo­gie umě­lé in­te­li­gen­ce, kte­rá re­pro­du­ku­je lid­s­ké vní­­má­ní a tech­ni­ky zku­še­ných kon­tro­lo­rů, spo­leh­li­vě de­te­ku­je va­dy, kte­ré by­lo dří­ve ob­tíž­né zjis­tit, a au­to­ma­ti­zu­je vi­zu­ál­ní kon­tro­lu vy­chá­ze­jí­cí z lid­s­ké­ho zra­ku.

Celý článek... Autor článku: TZ Omron

Tags: Detekce | Kamerový systém FH | Kontrola | OMRON | Umělá inteligence | Vady

 

Výrobce těžké techniky uplatňuje generativní návrh v praxi

Pondělí, 30 Listopad 2020 13:50

Thomas Nagel, provozní a digitální ředitel firmy Claudius Peters ve firemním sídle v Buxtehude poblíž německého Hamburku.No­vé tech­no­lo­gie pro vý­voj pro­duk­tů při­pra­vu­jí sto­le­tou fir­mu na bu­douc­nost vý­ro­by. Vý­rob­ce stro­jů na zpra­co­vá­vá­ní syp­kých ma­te­ri­á­lů se 113­le­tou his­to­rií, Clau­di­si­us Peters, pro­chá­zí pře­mě­nou na di­gi­tál­ní fir­mu 21. sto­le­tí. Ge­ne­ra­tiv­ní ná­vrh při­ná­ší do fir­my zá­sad­ní změ­nu a ra­di­kál­ně od­liš­ný pří­stup k na­vr­ho­vá­ní a op­ti­ma­li­za­ci pro­duk­tů. Ta­to tech­no­lo­gie ob­vyk­le sou­vi­sí s 3D tis­kem a fir­ma je­jím za­ve­de­ním do tra­dič­ních vý­rob­ních po­s­tu­pů do­ká­že na tr­hu, kde níz­ká ce­na hra­je dů­le­ži­tou ro­li, na­bí­zet pro­duk­ty s men­ší­mi vý­rob­ní­mi ná­kla­dy. Ge­ne­ra­tiv­ní ná­vrh v těž­ké stro­jí­ren­ské vý­ro­bě po­má­há sni­žo­vat ná­kla­dy na ma­te­ri­ál a ener­gie a zkra­co­vat do­da­cí lhů­ty, tak­že je Clau­di­us Peters v mě­ní­cích se ča­sech kon­ku­ren­ce­schop­něj­ší.

Celý článek... Autor článku: Z webu Autodesk.cz

Tags: Claudius Peters | Generativní navrhování | Inovace | Strojírenství | Výroba

 

Návrh na základě normy v Allplan Bridge 2021

Čtvrtek, 26 Listopad 2020 12:35

S programem Allplan Bridge 2021 mohou projektanti mostů poprvé zohlednit také účinky zemětřesení. Copyright: ALLPLAN InfrastructureSpo­leč­nos­ti ALL­PLAN před­sta­vi­la 8. října 2020 pro­gram All­plan Bridge 2021. V této nové verzi mohou pro­jek­tan­ti mostů pra­co­vat v je­di­ném soft­wa­ro­vém ře­še­ní od tvor­by pa­ra­me­t­ric­ké­ho 4D mo­de­lu po sta­tic­kou ana­lý­zu, návrh vý­ztu­že a pří­pra­vu vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce. Nejen­že na­bí­zí vy­lep­še­né funk­ce pro mo­de­lo­vá­ní a zo­hledňuje účin­ky ze­mětře­se­ní, ale nově umožňuje i návrh na zá­kla­dě Eurokódu, čímž pro­po­ju­je sta­tic­kou ana­lý­zu, návrh a tvor­bu vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce. All­plan Bridge 2021 tak v plném roz­sa­hu po­krý­vá pro­jek­to­vá­ní mostů BIM mo­de­lo­vá­ním – což je zá­sad­ní ino­va­tiv­ní pří­nos v rámci ce­lé­ho od­vět­ví. Vý­sled­kem je vyšší kva­li­ta a úspo­ra času v pro­ce­su ná­vr­hu.

Celý článek... Autor článku: TZ Allplan

Tags: 2021 | Allplan | BIM | Bridge | Modelování | Mosty | Postupy | Spolupráce | Stavebnictví

 

Optimalizace výrobků pro 3D tisk

Středa, 25 Listopad 2020 14:34

Konstrukce robotického ramene optimalizovaná s ohledem na jeho snadnou výrobuNá­vrh pro­jek­tů zpra­co­vá­va­ných se stu­den­ty lze efek­tiv­ně spo­jit s ná­s­led­nou vý­ro­bou po­mo­cí 3D tis­ku. Po­u­ži­tím di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu a je­ho vý­ro­by pří­mo ze 3D dat zís­ká­vá­me ši­ro­kou šká­lu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. V sou­čas­né do­bě se na­víc ne­mu­sí­me sou­stře­dit pou­ze na jed­no­du­chá kon­struk­ční ře­še­ní sou­čás­tí. Mo­der­ní me­to­dy vý­ro­by pos­ky­tu­jí je­di­neč­nou mož­nost pro­duk­ce prak­tic­ky li­bo­vol­né ge­o­me­trie a tva­ro­vě ná­roč­ných sou­čás­tí. Náš člá­nek vě­nu­je­me ně­ko­li­ka pos­tu­pům, kte­ré jsme vy­u­ži­li na VOŠ a SPŠ ve Žďá­ru nad Sá­za­vou v do­bě le­toš­ní on-line vý­u­ky při op­ti­ma­li­za­ci vý­ro­by jed­no­ho z pro­jek­tů ro­bo­tic­ké­ho ra­me­ne.

Celý článek... Autor článku: Petr Fořt

Tags: 3D tisk | Digitální prototypy | Optimalizace | PLA | PLM | Studentské projekty | Výroba

 

Nová éra virtuální reality pro vývojáře a podniky od HP

Úterý, 24 Listopad 2020 14:30

HP OmniceptSpo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la ře­še­ní HP Om­ni­cept tvo­ří­cí jed­not­nou plat­for­mu, se­stá­va­jí­cí z ná­hlav­ní sou­pra­vy pro VR a vý­vo­jář­ské sa­dy SDK. Soft­wa­ro­ví vý­vo­já­ři tím­to do­stá­va­jí k dis­po­zi­ci ce­lý eko­sys­tém, kte­rý jim umož­ňu­je vy­t­vá­řet no­vé per­so­na­li­zo­va­né, pou­ta­vé a adap­tiv­ní ap­li­ka­ce pro po­u­ži­tí VR ve fir­mách. Ná­hlav­ní sou­pra­va HP Re­verb G2 Om­ni­cept Edi­tion VR umož­ňu­je ana­ly­zo­vat re­ak­ce uži­va­te­le v re­ál­ném ča­se a vy­u­žít zís­ka­né poz­nat­ky ke zlep­šo­vá­ní výs­led­ků ško­le­ní i vzdě­lá­vá­ní a ke kva­lit­něj­ší vzá­jem­né spo­lu­prá­ci a spo­leč­né tvorbě.

Celý článek... Autor článku: Redakce

Tags: HP Inc. | HP Omnicept | HP Re­verb G2 | Náhlavní soupravy | SDK | Virtuální realita | VR head sety

 

Vermeer Corporation urychluje vývoj velkých strojů pomocí SOLIDWORKS

Pondělí, 23 Listopad 2020 14:15

V ro­ce 1939 na­vr­hl a vy­ro­bil 21le­tý far­mář Gary Ver­meer, člo­věk s váš­ní dě­lat vě­ci lé­pe, rych­le­ji a snad­ně­ji, ka­bi­nu pro trak­tor John Deere. Za­tím­co ji­ní far­má­ři mrz­li vy­sta­ve­ni vli­vům po­vě­tr­nos­ti, když br­zy na ja­ře ob­dě­lá­va­li po­le v Io­wě, Ver­meer zůs­tal ve své prů­kop­nic­ké ka­bi­ně v tep­le. V ro­ce 1943 vy­na­le­zl Ver­meer me­cha­nic­ké zve­da­cí za­ří­ze­ní val­ní­ku, kte­ré vý­raz­ně us­nad­ni­lo vy­klád­ku ku­ku­ři­ce z mno­ha fa­rem, a far­má­ři z ji­ných ob­las­tí ta­ko­vé vy­klá­pě­cí za­ří­ze­ní sa­mi žá­da­li. Aby ty­to po­ža­dav­ky spl­nil, za­lo­ži­li Gary Ver­meer a je­ho bra­tra­nec Ralph v ro­ce 1948 spo­leč­nost Ver­meer Cor­po­ra­tion, ny­ní svě­to­vé­ho vý­rob­ce stro­jů a za­ří­ze­ní pro ze­mě­děl­ství, bio­ma­su, pé­či o stro­my, kra­ji­nu, re­cy­kla­ci, les­nic­tví, ve­řej­né služ­by, pro­duk­to­vo­dy a tě­žeb­ní tr­hy, s mož­nos­tí si stro­je pou­ze pro­naj­mout.

Celý článek... Autor článku: Solidworks

Tags: Gary Vermeer | PDM | SolidWorks | Strojírenství | Vermeer Corporation

 

Epson uvádí na trh tiskárny SureColor SC-T3100M a SC-T5100M

Neděle, 22 Listopad 2020 22:18

surecolor-sc-t3100m tech scene 2-2047Spo­leč­nost Epson uvádí na trh tis­kár­ny Su­re­Co­lor SC-T3100M a SC-T5100M 3v1 pro firmy, které po­tře­bu­jí mul­ti­funkč­ní vel­ko­for­má­to­vé tis­kár­ny, ale je­jich pra­cov­ní pro­stor je ome­ze­ný. Kom­pakt­ní, spo­leh­li­vé a ce­no­vě do­stup­né 24" a 36" tis­kár­ny SC-T3100M a SC-T5100M se obe­jdou bez kom­pro­mi­sů z hle­dis­ka tis­ko­vých mož­nos­tí. Tato řada je ide­ál­ní pro tech­nic­ké vý­kre­sy, tisk sou­bo­rů CAD, ge­o­in­for­mač­ních map GIS a ši­ro­ké škály gra­fic­kých ma­te­ri­á­lů pro ma­lo­ob­chod a po­hos­tin­ství.

Celý článek... Autor článku: Epson

Tags: Epson | Hardware | SC-T3100M | SC-T5100M | SureColor | Tiskárny | Velkoformáty

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci