SECURITY 2020
Google překladač: English Deutsch
Data&AI Forum 2020
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Tech Soft 3D vydává HOOPS Publish 2020

hoops-publish-2009Tech Soft 3D ozná­mil uvol­ně­ní sady ná­stro­jů HOOPS Pu­b­lish 2020, umo­ž­ňu­jí­cí apli­ka­cím pu­b­li­ko­vat 3D data ve více for­má­tech včet­ně na­tiv­ní­ho 3D PDF, HTML a ně­ko­li­ka stan­dard­ních CAD for­má­tech, včet­ně STEP AP 242, JT a 3MF. HOOPS Pu­b­lish 2020 nyní umo­ž­ňu­je vklá­dá­ní videa do 3D PDF a také do­ve­de pře­vá­dět do­ku­men­ty 3D PDF do HTML strá­nek. Vklá­dá­ní videa do 3D PDF je možné po­mo­cí no­vé­ho roz­hra­ní API. HOOPS Pu­b­lish 2020 také ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní sprá­vy písem a tex­tů, což uži­va­te­lům do­vo­lu­je vklá­dat pís­ma nebo pod­mno­ži­ny pí­sem do PDF do­ku­men­tu, takže do­ku­ment bude vy­pa­dat přes­ně stej­ně na ja­kém­ko­li po­čí­ta­či, ne­zá­vis­le na lo­kál­ně na­in­sta­lo­va­ných pís­mech.

Celý článek...
 

Nová knihovna pro formát FBX od Datakitu

Datakit FBX 1-2009Fran­couz­ský vy­da­va­tel Da­ta­kit, spe­ci­a­lis­ta na ná­stro­je pro vý­mě­nu dat mezi CAD sys­témy, při­dal do své ak­tu­ál­ní na­bíd­ky za­pi­so­vač pro sou­bo­ry for­má­tu FBX, který se ši­ro­ce po­u­ží­vá ve světě ani­ma­ce. For­mát FBX (.fbx) je pro­pri­e­tár­ní sou­bo­ro­vý for­mát od Au­to­de­s­ku, který tento vy­da­va­tel ši­ro­ce vy­u­ží­vá s ani­mač­ním soft­warem Maya, 3ds Max a Mo­ti­onBu­il­der, jakož i se svým CAD soft­warem. Usnadňuje zís­ká­vá­ní a vý­mě­nu 3D mo­de­lů, do­ku­men­tů a sou­vi­se­jí­cích médií z růz­ných zdro­jů, zejmé­na ve světě ani­ma­cí a vi­deo­her. FBX byl pů­vod­ně vy­vi­nut v roce 1996 fir­mou Ka­y­da­ra.

Celý článek...
 

Tříprstý uchopovač OnRobot s širokým rozpětím

OnRobot 3FG15-2009Spo­leč­nost OnRo­bot před­sta­vi­la OnRo­bot 3FG15, kom­pakt­ní elek­tric­ký tří­prs­tý ucho­po­vač se ši­ro­kým rozpě­tím prstů. Nový kon­co­vý ná­stroj usnadňuje ma­ni­pu­la­ci s vál­co­vý­mi sou­část­mi, je snad­no na­sta­vi­tel­ný a pro­gra­mo­va­tel­ný, a po­sky­tu­je znač­nou fle­xi­bi­li­tu při práci s ob­jek­ty růz­ných ve­li­kos­tí. Byl na­vr­žen jako od­po­věď na stá­va­jí­cí pne­u­ma­tic­ké tří­prs­té ná­stro­je, které jsou roz­měr­né a mají ome­ze­nou fle­xi­bi­li­tu. S tří­prs­tým ná­stro­jem vstu­pu­je OnRo­bot na nový trh a do sféry no­vé­ho typu apli­ka­cí. Je­jich uži­va­te­lům chce po­skyt­nout rych­lej­ší na­sa­ze­ní a přes­něj­ší a spo­leh­li­věj­ší ma­ni­pu­la­ci na vý­rob­ní lince.

Celý článek...
 

Nová 3D tiskárna střední třídy v nabídce MCAE Systems

3DEXW2020-DSC02485-2009Nová 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J826 s ka­pa­ci­tou sedmi ma­te­ri­á­lů nyní zpří­stupňuje pl­no­ba­rev­ný 3D tisk tech­no­lo­gií Po­ly­Jet i men­ším fir­mám. Při­bliž­ně za po­lo­vi­nu ceny opro­ti ostat­ním tis­kár­nám Po­ly­Jet řady J8 po­sky­tu­je stej­né vý­ji­meč­né roz­li­še­ní, de­tai­ly i ši­ro­ký výběr barev Pan­to­ne. Je ide­ál­ní pro pro­duk­to­vé de­sig­né­ry v ob­las­ti spo­třeb­ní­ho zboží, elek­tro­ni­ky a au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu i pro uni­ver­zi­ty či vý­zkum­né ústa­vy pra­cu­jí­cích na vý­vo­jo­vých pro­jek­tech. Co nej­ú­čel­ně­ji pro­po­jit funkč­ní a es­te­tic­kou strán­ku na­vr­ho­va­né­ho před­mě­tu je zá­klad­ním cílem kaž­dé­ho kon­struk­té­ra. De­sign a kre­a­ti­vi­ta ne­ma­jí žádné li­mi­ty.

Celý článek...
 

Zmírnění hrůzy CAD povrchů

TransMagic surfaces vs solids-2009Pokud jste někdy ote­vře­li sou­bor CAD v So­li­dworks nebo ja­ké­ko­liv jiné CAD apli­ka­ci a tam, kde jste oče­ká­va­li jed­no­li­tý vo­do­těs­ný model jste našli de­sít­ky nebo do­kon­ce stov­ky ne­sou­ro­dých po­vrchů, znáte hrůzu po­vrchů. Vy­hý­bá­ní se ne­žá­dou­cím po­vrchům za­čí­ná zís­ká­ním nej­lep­ší­ho CAD for­má­tu, který mů­že­te mít, po­u­ži­tím nej­lep­ší­ho do­stup­né­ho pře­kla­da­če a v pří­pa­dě po­tře­by vy­u­ží­vá­ním po­kro­či­lých ná­stro­jů pro opra­vu. Spo­leč­nost TransMa­gic při­pra­vi­la tři člán­ky s ná­sle­du­jí­cí­mi té­ma­ty: výběr správ­né­ho CAD for­má­tu, jak může plná opra­va znovu za­chy­tit záměr ná­vr­hu a po­kro­či­lé ná­stro­je pro opra­vu CAD mo­de­lu.

Celý článek...
 

HANNOVER MESSE a situace kolem viru Covid-19

dr-koeckler-2009V sou­vis­los­ti s ak­tu­ál­ním ru­še­ním akcí s vel­kou kon­cen­t­ra­cí lidí jako dů­sled­ku ší­ře­ní viru Covid-19 a blí­ží­cím se ter­mí­nem ve­letr­hu Han­no­ver Messe (20.–24. dubna 2020) se do naší re­dak­ce do­sta­lo pro­hlá­še­ní Dr. Jo­che­na Köckle­ra, před­se­dy správ­ní rady De­ut­sche Messe. Je v něm uve­de­no, že or­ga­ni­zá­to­ři berou vývoj tý­ka­jí­cí se ko­ro­na­vi­ru (Covid-19) velmi vážně a jsou v úzkém kon­tak­tu s od­po­věd­ný­mi zdra­vot­nic­ký­mi úřady, po­rad­ním vý­bo­rem pro vy­sta­vo­va­te­le Han­no­ver Messe a svými part­ner­ský­mi sdru­že­ní­mi VDMA a ZVEI. Dne 25. února se sešli s Vý­kon­nou radou Po­rad­ní­ho vý­bo­ru pro vy­sta­vo­va­te­le a se sdru­že­ní­mi, aby dis­ku­to­va­li o sou­čas­né si­tu­a­ci.

Celý článek...
 

Hexagon uvádí skener RS-SQUARED pro Absolute Arm

RS-SQAURED-2009Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu uved­la na trh RS-SQUA­RED Area Scan­ner pro Ab­so­lu­te Arm – po­pr­vé spá­ro­va­la ploš­ný ske­ner s pře­nos­ným mě­ři­cím ra­me­nem. RS-SQUA­RED, na­vr­že­ný pro vy­so­ko­rych­lost­ní ske­no­vá­ní jed­no­du­chých tvarů a po­vrchů, do­ká­že měřit sou­čás­ti rych­le­ji než běžné la­se­ro­vé ske­ne­ry a do­kon­ce i jiné ske­ne­ry se struk­tu­ro­va­ným svět­lem. Při kom­bi­na­ci při­způ­so­bi­vos­ti pře­nos­né­ho ra­me­ne s rych­los­tí ske­no­va­cí tech­no­lo­gie se struk­tu­ro­va­ným svět­lem za­bí­rá RS-SQUA­RED až čtyři čtver­co­vé „dlaž­di­ce“ 3D dat bodů za sekun­du při za­cho­vá­ní vy­so­ké přes­nos­ti mě­ře­ní do­ty­ko­vou son­dou, a to i v ob­tíž­ně do­sa­ži­tel­ných ob­las­tech.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...

Zhlédněte trailer mezinárodního projektu Voices of Industry

Čtvrtek, 05 Prosinec 2019 15:32

ezgif.com-gif-makerUni­kát­ní me­zi­ná­rod­ní plat­for­ma Voices of In­dust­ry s lídry prů­mys­lu je ta­dy. Je­di­neč­né ná­zo­ry ře­di­te­lů top spo­leč­nos­tí na jed­nom místě. Po­kud jste letos za­ví­ta­li na Me­zi­ná­rod­ní ve­letrh v Brně a měli jste ces­tu ko­lem stán­ku na­še­ho vy­da­va­tel­ství v pavilónu P, mohli jste v ně­kte­rých dnech a ho­di­nách vi­dět prá­ci fil­mo­vé­ho štá­bu, kte­rý Voices of In­dust­ry při­pra­vo­val. Po­stup­ně bu­de­me uve­řejňovat ná­zo­ry za­chy­ce­ných před­sta­vi­te­lů firem na ak­tu­ál­ní i bu­dou­cí dění v prů­mys­lu. Malou ochut­náv­ku mů­že­te zhléd­nout už ny­ní pro­střed­nic­tvím to­ho­to trai­le­ru.

Autor článku: Redakce

Tags: CAD | CCB | IT Systems | Projekt | TaT | Trailer | Voices of Industry

 

Dassault Systèmes představuje SOLIDWORKS 2020

Pátek, 25 Říjen 2019 09:59

Direct Mesh Editing-Hero foto3-1943Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la So­li­dworks 2020. Jde o nej­no­věj­ší verzi port­fo­lia apli­ka­cí pro 3D na­vr­ho­vá­ní a kon­stru­o­vá­ní. So­li­dworks 2020 má řadu vy­lep­še­ní, no­vých funk­cí a pra­cov­ních po­stu­pů, které šesti mi­li­o­nům uži­va­te­lů to­ho­to ře­še­ní umož­ní urych­lit a zdo­ko­na­lit vývoj pro­duk­tu od pr­vot­ní­ho ná­vr­hu až po sa­mot­nou vý­ro­bu. Vý­zkum­ný a vý­vo­jo­vý tým Dassault Systèmes před­sta­vil So­li­dworks 2020 jako re­ak­ci na ti­sí­ce po­ža­dav­ků na různá vy­lep­še­ní, která vze­šla z ko­mu­ni­ty So­li­dworks. Díky hlad­ké­mu při­po­je­ní k plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce se nové ře­še­ní So­li­dworks 2020 také za­mě­řu­je na nej­mo­der­něj­ší tren­dy a po­tře­by firem na ce­lo­svě­to­vém trhu.

Autor článku: Dassault Systèmes

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Electrical | PCB | PDM | Solidworks 2020

 

Konfigurátor automobilů ve virtuální rozšířené realitě

Čtvrtek, 10 Březen 2016 12:37

Accenture konfiguratorFCA model1 zdroj AccentureV rámci Světového mobilního kongresu v Barceloně (2016) představila společnost Fiat Chrysler Automobiles prototyp virtuální aplikace pro prodej automobilů, kterou navrhla a vyvinula divize Accenture Digital za využití vývojové sady nástrojů Projektu Tango společnosti Google. Prototyp ukazuje, jak může rozšířená realita zcela změnit nákupní zkušenosti spotřebitelů tím, že jim umožní prohlédnout si a vyzkoušet virtuální verzi předmětu, tedy vozidla, které chtějí zakoupit, ve skutečné velikosti. Prototyp umožňuje zájemcům automobil „vyzkoušet“ – obejít a prohlédnout ho ze všech stran, podívat se dovnitř, vše v reálných rozměrech daného modelu.

Autor článku: Accenture Digital

Tags: Accenture | Automobiles | Crysler | Digital | Fiat | Projekt Tango | Rozšířená realita

 

Fotbalové Stadióny pro fotbalové MS 2018 byly projektovány v Tekla Structures

Pátek, 20 Červenec 2018 11:11

Construsoft Cimolai-Stadium Niznij Novgorod-1829Nejlepším nástrojem pro 3D BIM modelování staveb různých materiálů je program Tekla Structures. To vědí i v Rusku, kde byl tento nástroj vybrán pro stavbu většiny fotbalových svatostánků. A obstál na vý­bor­nou. Dohromady celkem osm z dvanácti fotbalových stadionů, které hostily letošní mistrovství světa ve fotbale, bylo postaveno díky softwaru Tekla Structures. Arény řešené touto špičkovou BIM technologií nyní zdobí Moskvu, Petrohrad, Saransk, Volgograd, Nižnij Novgorod, Samaru, Soči a Kazaň.

Autor článku: Construsoft

Tags: 3D BIM | BIM | Fotbal | Konstrukce | Rusko | Stadióny | Stavebnictví | Tekla Structures

 

Identifikace modelu v rekordním čase

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

identifikace modelu ilustracniVýrobce automobilů Renault snížil díky produktu Siemens Simcenter Amesim čas potřebný k identifikaci modelu o 80 %. Současně dosáhl významného snížení nákladů a podstatně zefektivnil mezioborovou týmovou spolupráci v rámci celé skupiny.

Autor článku: TZ Siemens

Tags: Siemens | Simcenter Amesim | Simulace | Strojírenství

 

Jednoduchý CAM pro dílenské frézování tam, kde chybí pracovní síla

Pondělí, 08 Leden 2018 00:00

cad cam ilustracniS nedostatkem pracovní síly se český trh potýká již mnoho měsíců. O to víc se firmy snaží zlepšovat a automatizovat své výrobní postupy, aby nedostatek pracovníků nahradily stroji nebo novými technologiemi. V případě chybějících lidských zdrojů v oblasti CNC programování se nabízí zavedení jednoduchých CAD/CAM systémů u strojů a provádění programování přímo obsluhami.

Autor článku: Pavel Šimonek

Tags: Autodesk | CAD | CAM | CNC | FeatureCAM | HSM | Řezání | Soustružení

 

Prediktivní inženýrství není jen o velkých datech

Pondělí, 07 Květen 2018 00:00

prediktivni inzenyrstvi ilustracniVelká data bývají považována za zázračný prostředek k získávání statistických informací a prognóz. Místo analýzy dat, kdy ex post zjišťujeme, co se stalo, se začínáme ptát, proč se to stalo a co se může stát v budoucnu. Prediktivní analýza spojuje fyzikální simulace s data miningem, statistickým modelováním a adaptivním učením. Na základě často se vyskytujících částí dat se vytváří prediktivní modely systémů. Pomocí těchto modelů je možné odhadnout na základě již dostupných dat chování výrobku v budoucím provozu.

Autor článku: Jan Larsson, Ravi Shankar - Siemens PLM Software

Tags: Big data | prediktivní analýza | Siemens | Simulace | Testování

 

K modelu Masarykovy věže samostatnosti přispěl 3D tisk z MCAE

Úterý, 26 Červen 2018 13:12

Masarykova vez samostatnosti-1826Rozhledna Masarykova věž samostatnosti, umístěná přímo nad mě­s­tem na hřebeni Hořického chlumu ve výšce 408 m n. m., je zda­le­ka viditelnou dominantou města Hořice. Její základní kámen byl položen 10. 7. 1926 za přítomnosti T. G. Masaryka. Podle původního projektu měla být věž vysoká 40 metrů, v roce 1938 se však výstavba zastavila na výšce 25 metrů. V roce 2017 projevila hořická radnice zájem o do­ko­nče­ní rozhledny podle původního plánu arch. Františka Blažka, tj. na­vý­šit věž o dalších 15 metrů. Na vrcholu Masarykovy věže by tak měl vz­ni­k­nout zasklený ochoz a nad ním ve výšce 37 metrů venkovní vyhlídka.

Autor článku: MCAE Systems

Tags: 3D tisk | MakerBot | Masarykova věž samostatnosti | MCAE Systems | Model | PLA | Replicator | Studenti | Z18

 
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci