Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

<<  Prosinec 2021  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejbližší akce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Acceleration Initiatives | Akvizice | Bentley | Nadh | Řízení projektů | Stavebnictví

Nadhi-construction-site-tablet-2118Bent­ley Ac­ce­le­rati­on Ini­ti­a­ti­ves ozná­mi­la 27. dubna 2021 akvi­zi­ci in­dic­ké Nadhi In­for­mati­on Tech­no­lo­gies, spe­ci­a­lis­tu na ří­ze­ní pro­jek­tů, ana­ly­ti­ku a pod­po­ru roz­ho­do­vá­ní pro sta­veb­ní do­da­va­tel­ské ře­těz­ce. Nadhi ob­slu­hu­je ně­kte­ré z před­ních účast­ní­ků sta­veb­ní­ho sek­to­ru v Indii, včet­ně do­da­va­te­lů Lar­sen & Toubro a Kal­pa­ta­ru Power Transmis­si­on, de­ve­lo­pe­rů ne­mo­vi­tos­tí Ma­hin­d­ra Li­fe­spa­ces a RMZ a pro­vo­zo­va­te­lů DMRC (metro v Dillí) a Wel­spun En­ter­pri­ses.

Celý článek...

Tags: BIM | PlanRadar | Stavebnictví | Technologie

PlanRadar zdroj PlanRadar-2117Za po­sled­ní de­se­ti­le­tí sle­du­je­me enorm­ní dopad in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní budov (BIM – Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­del­ling) na sek­tor sta­veb­nic­tví. Ovšem za­tím­co ve vel­kých fir­mách se BIM soft­wa­ry ši­ro­ce vy­u­ží­va­jí, z prů­zku­mu z roku 2020 vy­ply­nu­lo, že téměř tře­ti­na sta­veb­ních spo­leč­nos­tí zatím tuto tech­no­lo­gii ne­po­u­ží­vá. A platí to pře­de­vším pro ty malé a střed­ní, které mají zájem o im­ple­men­ta­ci BIM stále re­la­tiv­ně nízký.

Celý článek...

Tags: Custom Workshop Pro | Floorplan | IMSI Design | Landscape Design | Stavebnictví | TurboCAD

FloorPlan-2d-house-plans-2117Soft­wa­ro­vý vý­vo­jář IMSI De­sign ozná­mil vy­dá­ní no­vých Mac verzí pro všech­ny své oceňované soft­wa­ro­vé ti­tu­ly Flo­or­Plan Home & Land­s­ca­pe De­sign. Tyto pro­duk­ty jsou nyní k dis­po­zi­ci na webo­vých strán­kách IM­SI­De­sign.com a Tur­bo­CAD.com. Ná­vrat k pů­vod­ní znač­ce Flo­or­Plan pod­tr­hu­je zá­va­zek spo­leč­nos­ti po­sky­to­vat kom­plex­ní a ce­no­vě vý­hod­ný soft­ware pro do­má­cí a kra­ji­nář­ský de­sign pro spo­tře­bi­te­le i pro­fe­si­o­ná­ly.

Celý článek...

Tags: 2021 | Bentley Systems | Going Digital Awards | Infrastruktura | Nominace

YII2021 Going Digital Awards PR Nominations Open-2113Bent­ley Sys­tems vy­hlá­si­la výzvu k po­dá­ní no­mi­na­cí na 2021 Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re. Tento glo­bál­ní pro­gram oce­ně­ní, dříve známý jako Year in In­frastructu­re Awards, po­su­zo­va­ný ne­zá­vis­lý­mi po­ro­ta­mi prů­mys­lo­vých od­bor­ní­ků, oceňuje in­frastruk­tur­ní pro­jek­ty za di­gi­tál­ní ino­va­ce, které zlep­šu­jí re­a­li­za­ci pro­jek­tů nebo tech­nic­ké pa­ra­me­t­ry ma­jet­ku. Uzá­věr­ka no­mi­na­cí je 21. květ­na 2021.

Celý článek...

Tags: Drony | Ericsson | Inspekce | Sítě 5G | Stavebnictví | Telia

Ericsson-drony-2111In­spek­ce na místě jsou ne­díl­nou sou­čás­tí prak­tic­ky všech prů­mys­lo­vých ope­ra­cí a pod­ni­ky proto hle­da­jí efek­tiv­ní me­to­dy, jak je usku­tečňovat. Velmi po­pu­lár­ním ná­stro­jem se v po­sled­ních le­tech stá­va­jí drony, mož­nos­ti je­jich vy­u­ži­tí jsou ale stále li­mi­to­va­né. Švéd­ská te­le­ko­mu­ni­kač­ní spo­leč­nost Telia se spo­ji­la se spo­leč­nos­tí Erics­son a spouš­tě­jí ve Švéd­sku první služ­bu s živým pře­no­sem, která vy­u­ží­vá drony.

Celý článek...

Tags: PlanRadar | Stavebnictví | Technologie | Trendy

Online komunikace-2111Přes­to­že české sta­veb­nic­tví oče­ká­vá v le­toš­ním roce vý­raz­ný po­kles v dů­sled­ku pan­de­mie COVID-19, firmy se dále po­tý­ka­jí s ros­tou­cí­mi sta­veb­ní­mi ná­kla­dy a ne­do­stat­kem pra­cov­ních sil, může sou­čas­ná krize mno­hým spo­leč­nos­tem po­slou­žit i jako od­ra­zo­vý můs­tek pro ino­va­ce, které v ko­neč­ném dů­sled­ku při­ne­sou zvý­še­ní efek­ti­vi­ty, zrych­le­ní pra­cov­ní­ho toku, a tím i vyšší zis­ko­vost sta­veb­ních pro­jek­tů.

Celý článek...

Tags: 2021 | Allplan | Architektura | BIM | IFC | openBIM | Stavebnictví

Allplan Spoluprace-2109S nej­no­věj­ší verzí BIM soft­wa­ru All­plan 2021 do­sa­hu­jí do­da­va­te­lé ve sta­veb­nic­tví novou úroveň me­zi­o­bo­ro­vé spo­lu­prá­ce: mo­de­ly, data a in­for­ma­ce z růz­ných spe­ci­a­li­zo­va­ných oborů lze pro­po­jit díky lo­kál­ním i clou­do­vým tech­no­lo­giím. To umožňuje in­te­gro­va­né work­flow a efek­tiv­ní sprá­vu dat – klí­čo­vé po­ža­dav­ky pro úspěch sta­veb­ních pro­jek­tů.

Celý článek...

Tags: 3D tisk | Barevnost | Bayferrox | Beton | Lanxess | Vzorkovnice

LANXESS barveni betonu-2108La­nxess pod­po­ru­je své zá­kaz­ní­ky při při­dá­vá­ní barev do svých 3D vy­tiš­tě­ných be­to­no­vých vý­rob­ků. Zmi­ňo­va­ná che­mic­ká spo­leč­nost vy­tvo­ři­la vzor­kov­ni­ci, která uka­zu­je, jaké barvy lze re­a­li­zo­vat při vý­ro­bě. Ob­sa­hu­je typy be­to­nu ve 26 růz­ných od­stí­nech. Vzor­ky jsou obar­ve­né anor­ga­nic­ký­mi pig­men­ty odol­ný­mi proti po­vě­tr­nost­ním vli­vům od známé znač­ky Ba­y­ferrox.

Celý článek...

Tags: Col­liers | Interiéry | Kanceláře | Pracovní prostředí | Stavebnictví

Workplace Extert Hero-2106Wor­k­pla­ce Ex­pert, nový on-line ná­stroj glo­bál­ní­ho po­rad­ce v ob­las­ti ko­merč­ních ne­mo­vi­tos­tí Col­liers In­ter­nati­o­nal, do­ká­že firmě do­po­ru­čit al­ter­na­tiv­ní ná­vrhy ře­še­ní kan­ce­lář­ské­ho pro­stře­dí. Model se tvoří podle vlo­že­ných od­po­vě­dí na zá­klad­ní otáz­ky tý­ka­jí­cí se ve­li­kos­ti a pro­vo­zu firmy, fi­rem­ní kul­tu­ry a bu­dou­cích oče­ká­vá­ní firmy na funk­ci kan­ce­lá­ří. Jedná se o zá­klad­ní na­sta­ve­ní pa­ra­me­t­rů kan­ce­lář­ských pro­stor, které může být po­slé­ze de­tail­ně ana­ly­zo­vá­no a na­sta­ve­no spo­leč­ně s kon­zul­tan­ty od­dě­le­ní Wor­k­pla­ce Advi­so­ry.

Celý článek...

Tags: Aquion | Kanalizace | Liniové stavby | Projektování | SiteFlow | Stavebnictví

Obchvat D6-2106Úsek ob­chva­tu Řev­ni­čo­va a Kru­šo­vic byl na dál­ni­ci D6 ote­vřen v lis­to­pa­du 2020 a zklid­nil do­pra­vu v obou ob­cích. Od červ­na 2016 do dubna 2017 zpra­co­vá­va­la pro­vá­dě­cí pro­jekt sou­bo­ru vo­do­hos­po­dář­ských sta­veb na tomto úseku firma Aqui­on, jako sub­do­dáv­ku pro Ate­li­ér do­prav­ních sta­veb VPÚ Deco Praha, fi­nál­ním zá­kaz­ní­kem bylo ŘSD.

Celý článek...

Tags: Chytrý domov | Eaton | GoWireless | on-line | Stavebnictví | Veletrhy | xComfort

Eaton-Chytra elektroinstalace-2103V ter­mí­nu 22. – 23. ledna 2021 se usku­teč­ní první Sta­veb­ní ve­letrh on-line a ne­bu­de u toho chy­bět ani spo­leč­nost Eaton. Ve­letrh je ur­če­ný pro kaž­dé­ho, kdo se za­jí­má o byd­le­ní, plá­nu­je sta­vět či re­kon­stru­o­vat a vy­bí­rá si ty nej­lep­ší do­da­va­te­le. Eaton si pro všech­ny zá­jem­ce při­pra­vil pre­zen­ta­ci svého ře­še­ní chyt­ré elek­tro­in­sta­la­ce, které před­sta­ví od­bor­ní­ci a cer­ti­fi­ko­va­ní part­ne­ři spo­leč­nos­ti. Ti budou po celou dobu tr­vá­ní ve­letr­hu při­pra­ve­ni od­po­vě­dět na ja­ké­ko­liv do­ta­zy a pomoc při roz­ho­do­vá­ní.
Zú­čast­nit se mů­že­te z po­hod­lí do­mo­va, on-line a zdar­ma.

Celý článek...

Tags: Architektura | Assa AbloyDveře | LG Electronics.Stavebnictví | OLED | Stavební prvky

Transparent OLED Automatic Door 03-2051Spo­leč­nost LG Electro­nics (LG) po­de­psa­la me­mo­ran­dum o vý­vo­ji se spo­leč­nos­tí ASSA ABLOY En­t­ran­ce Sys­tems, která je svě­to­vou jed­nič­kou v ob­las­ti ven­kov­ních, prů­mys­lo­vých i re­zi­dent­ních dveří. Spo­leč­ně vy­ví­je­jí au­to­ma­ti­zo­va­né dveře s tech­no­lo­gií transpa­rent­ní­ho OLED. Ino­va­tiv­ní ře­še­ní, které při­ne­se zcela novou zá­kaz­nic­kou zku­še­nost, bylo, spolu s pří­kla­dy ko­merč­ní­ho vy­u­ži­tí, před­sta­ve­no mi­nu­lý týden. Nový pro­dukt spo­ju­je prů­hled­ný LG OLED dis­plej (model 55EW5G) a soft­wa­ro­vé ře­še­ní pro sprá­vu ob­sa­hu LG Su­per­Sign spolu s au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi po­suv­ný­mi dveř­mi ze skla od švéd­ské­ho vý­rob­ce ASSA ABLOY En­t­ran­ce Sys­tems.

Celý článek...

Tags: FIBO Bau | Hardware | Notebook | Panasonic | Stavebnictví | Toughbook | TOUGHBOOK 55

Panasonic Toughbook 55 FIBO Bau-2050Po­u­ži­tí di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií za­jiš­ťu­je větší transpa­rent­nost, kva­lit­něj­ší pro­ve­de­ní a rych­lej­ší po­stup při re­a­li­za­ci sta­veb­ních pro­jek­tů. Di­gi­ta­li­za­ce umožňuje pro­po­je­ní roz­sáh­lých od­bor­ných zna­los­tí a know-how z růz­ných od­vět­ví, které jsou pak snad­no do­stup­né všem zú­čast­ně­ným stra­nám. Švý­car­ská sta­veb­ní spo­leč­nost FIBO Bau z ob­las­ti Zürcher Un­ter­land se hned od po­čát­ku spo­lé­há na di­gi­ta­li­zo­va­né pro­ce­sy a vy­u­ží­vá všech výhod mo­der­ních tech­no­lo­gií. Staví vy­so­ce kva­lit­ní jed­no­ge­ne­rač­ní a ví­ce­ge­ne­rač­ní byty.

Celý článek...

Strana 6 z 20

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>