Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rollon představuje lehké lineární ložisko MiniRoller Rail

Autor článku: Redakce   
Středa, 08 Březen 2023 16:23

Tags: Kolejnice | Lineární pohyb | MiniRoller Rail | Rollon

miniroller-rail-2310Lehké li­ne­ár­ní lo­žis­ko Mi­ni­Rol­ler Rail je ide­ál­ní pro apli­ka­ce vy­ža­du­jí­cí mírné za­tí­že­ní, vy­zna­ču­je se mi­mo­řád­ně hlad­kým a ti­chým cho­dem a při­způ­so­bi­vým de­signem, který lze snad­no při­způ­so­bit a in­te­gro­vat do se­stav. Mi­ni­Rol­ler Rail od­st­raňuje hluk, ob­tíž­nou mon­táž, ne­sou­o­sost a zby­teč­nou hmot­nost, které jsou ob­vykle spo­je­ny s po­u­ží­vá­ním li­ne­ár­ních ve­de­ní s oběž­ný­mi ku­lič­ko­vý­mi lo­žis­ky v leh­čích apli­ka­cích v le­tec­tví, lé­kař­ství, far­ma­cii, bi­o­lo­gii a ba­le­ní.

Kon­struk­té­rům stro­jů také na­bí­zí vý­ji­meč­nou fle­xi­bi­li­tu díky růz­ným vo­li­tel­ným ma­te­ri­á­lům, po­vr­cho­vým úpra­vám a mon­táž­ní­mu vy­ba­ve­ní a spo­jo­va­cím prv­kům, včet­ně me­t­ric­kých i pal­co­vých roz­mě­rů.

In­duk­čně ka­le­ná a ob­ro­be­ná oběž­ná dráha no­vé­ho li­ne­ár­ní­ho lo­žis­ka sni­žu­je hluč­nost a za­jiš­ťu­je dlou­hou a spo­leh­li­vou ži­vot­nost. Je vy­so­ce odol­ná vůči ne­čis­to­tám z okol­ní­ho pro­stře­dí, které by jinak mohly způ­so­bit před­čas­né se­lhá­ní. Mi­ni­Rol­ler Rail si také po­ra­dí s ne­sou­o­sos­tí, takže mon­té­ři mohou mi­ni­ma­li­zo­vat čas po­třeb­ný k pří­pra­vě po­vrchu. A díky kon­co­vým zko­se­ním, při­způ­so­bi­tel­ným mon­táž­ním ot­vo­rům a vo­li­tel­ným za­jiš­ťo­va­cím šrou­bům He­li­co­il – což je ne­zbyt­ný před­po­klad pro kon­struk­ce v le­tec­kém prů­mys­lu – se ko­lej­ni­ce Mi­ni­Rol­ler Rail rych­le uvede do pro­vo­zu.

Mezi další funkce patří:

  • Do­ži­vot­ní ma­zá­ní, které sni­žu­je ná­ro­ky na údrž­bu.
  • Mož­nost volby kon­struk­ce z uh­lí­ko­vé oceli ta­že­né za stu­de­na, ne­re­zo­vé oceli nebo hli­ní­ko­vé sli­ti­ny.
  • Li­ne­ár­ní ko­lej­ni­ce a jezd­ce z vy­so­ce kva­lit­ní lo­žis­ko­vé oceli se sní­že­nou hmot­nos­tí, které umo­ž­ňu­jí po­u­ži­tí vlast­ních vzorů ot­vo­rů.
  • Zin­ko­vé nebo niklo­vé po­ko­ve­ní a elo­xo­va­ný hli­ník pro ochra­nu proti ko­ro­zi.
  • Mož­nost vy­ba­ve­ní kluzá­ky s va­li­vý­mi lo­žis­ky.

Ko­lej­ni­ce Mi­ni­Rol­ler Rail se dobře hodí pro kon­struk­ce s ome­ze­ným pro­sto­rem a také pro kon­struk­ce, které vy­ža­du­jí lehké ve­de­ní, na­pří­klad pro opěr­ky rukou a od­klá­da­cí plo­chy v in­te­ri­é­rech le­ta­del. Každá jed­not­ka se do­dá­vá v prů­mys­lo­vě stan­dard­ní kon­fi­gu­ra­ci mi­ni­Mo­no­rail ve­li­kos­ti 12, při­čemž stan­dard­ní délka ko­lej­ni­ce může být až 2 metry nebo v pří­pa­dě po­tře­by delší.

Veš­ke­ré po­drob­nos­ti, ka­ta­lo­gy, 3D mo­de­ly a in­for­ma­ce jsou k dis­po­zi­ci na strán­ce Mi­ni­Rol­ler Rail na fi­rem­ních webo­vých strán­kách a na strán­ce my­Rol­lon.

Katalog si můžete stáhnout zde.