Exinda
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
CCB, spol. s r. o. on LinkedInlogo-ccb

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktuality

Siemens kupuje indickou společnost C&S Electric

Siemens-CS Electric-2005Spo­leč­nost Si­e­mens Ltd. (Indie) po­de­psa­la 24. ledna 2020 do­ho­du o akvi­zi­ci C&S Elect­ric Li­mi­ted se síd­lem v Dillí. Cílem je vy­ho­vět ros­tou­cí po­ptáv­ce po elek­tri­fi­ka­ci v ob­las­ti prů­mys­lu, in­frastruk­tu­ry a tech­no­lo­gií budov. Akvi­zi­ce C&S Li­mi­ted, je­do­ho z před­ních in­dic­kých po­sky­to­va­te­lů elek­tric­kých a elek­tro­nic­kých za­ří­ze­ní pro in­frastruk­tu­ru, umož­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens po­sí­lit po­zi­ci klí­čo­vé­ho do­da­va­te­le níz­ko­na­pě­ťo­vé tech­ni­ky v jedné z nej­rych­le­ji ros­tou­cích svě­to­vých eko­no­mik. Na zá­kla­dě této smlou­vy získá Si­e­mens Ltd. při­bliž­ně 99 pro­cent vlast­ní­ho ka­pi­tá­lu spo­leč­nos­ti C&S Elect­ric Li­mi­ted za při­bliž­ně 267 mi­li­o­nů EUR (21 mi­li­ard INR).

Celý článek...
 

Sigmetrix vydává PTC Creo EZ Tolerance Analysis Extension

PTC Creo EZ Tolerance Analysis Extension-2005Ná­stav­ba Creo EZ To­le­ran­ce Ana­ly­sis Ex­tensi­on byla na­vr­že­na tak, aby usnadňovala vy­tvá­ře­ní, sprá­vu a po­dá­vá­ní zpráv o více ana­lý­zách 1D to­le­ran­ce v se­sta­vě. Tento nový modul bude k dis­po­zi­ci v bu­dou­cích ak­tu­a­li­za­cích pro­duk­tů Creo 4.0 a Creo 6.0. Creo EZ To­le­ran­ce Ana­ly­sis Ex­tensi­on umož­ní uži­va­te­lům se­sta­vit ana­lý­zu přímo v na­vr­ho­va­ném mo­de­lu PTC Creo, au­to­ma­tic­ky vy­po­čí­tat nej­hor­ší pří­pa­dy, RSS a sta­tis­tic­ké vý­sled­ky ana­lý­zy. Me­t­ri­ky pro sta­tis­tic­ké vý­sled­ky lze uvést jako: Cpk, Sigma, DPMO nebo % vý­no­su.

Celý článek...
 

Transoft získal kanadské Brisk Synergies

Transoft-Brisk-2005Tran­soft So­lu­ti­ons (Tran­soft), za­bý­va­jí­cí se soft­warem pro ná­vrh a ana­lý­zu do­prav­ní­ho in­že­nýr­ství, ozná­mil akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Brisk Sy­ner­gies (Brisk), vý­vo­já­ře au­to­ma­ti­zo­va­né ana­lý­zy bez­peč­nos­ti sil­nič­ní­ho pro­vo­zu, se síd­lem ve Wa­ter­loo, městě ka­nad­ské pro­vin­cie On­ta­rio. Soft­wa­ro­vé plat­for­my Bris­kVAN­TA­GE a Brisk­LU­MI­NA od Brisk Sy­ner­gies po­u­ží­va­jí ne­pře­tr­ži­tou ana­lý­zu hlu­bo­ké­ho učení z do­prav­ních videí, aby po­moh­ly do­prav­ním pro­fe­si­o­ná­lům do­sáh­nout cíle Vi­si­on Zero, a před­chá­zet ko­li­zím vo­zi­del, chod­ců a cyk­lis­tů a také zlep­šit bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu.

Celý článek...
 

Autonomní dron mapuje 3D modely městského prostředí

MAD-with-lidar-and-camera-2004Prů­mys­lo­vá spo­leč­nost Ra­y­the­on (Wal­tham, Massa­chusetts), do­da­va­tel obran­ných ře­še­ní, a le­tec­ká ro­bo­tic­ká spo­leč­nost Exyn Tech­no­lo­gies (Fi­la­del­fie, Pen­syl­vá­nie) spo­leč­ně vy­vi­nu­ly ma­po­va­cí au­to­nomní dron (MAD) – plně au­to­nomní le­tec­ký robot, který po­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci (AI) a může pra­co­vat v pro­stře­dí bez sig­ná­lu GPS, pro ma­po­vá­ní hus­té­ho měst­ské­ho pro­stře­dí ve 3D. Spo­leč­nost tvrdí, že nyní vy­tvá­ří bez­peč­nou plat­for­mu dronů pro ame­ric­ké vo­jen­ské síly a vy­ro­bi­la dva pro­to­ty­py po­mo­cí 3D tisku.

Celý článek...
 

Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy

P3310584Od 31. břez­na do 4. dubna pro­běh­nou na vý­sta­viš­ti v Brně Me­zi­ná­rod­ní ve­letrh ze­mě­děl­ské tech­ni­ky Te­chag­ro, Me­zi­ná­rod­ní les­nic­ký a mys­li­vec­ký ve­letrh Silva Re­gi­na a Ve­letrh ob­no­vi­tel­ných zdro­jů ener­gie v ze­mě­děl­ství a les­nic­tví Bi­o­ma­sa. Roč­ník 2020 zcela za­pl­ní br­něn­ské vý­sta­viš­tě a proti mi­nu­lým roč­ní­kům se roz­ší­ří i do­pro­vod­ný pro­gram. Jak vý­stav­ní­mi ex­po­zi­ce­mi, tak do­pro­vod­ným pro­gra­mem se pro­lí­ná téma udr­ži­tel­né­ho hos­po­da­ře­ní v době kli­ma­tic­ké změny. Ve­letrh Tech­ag­ro bude pas­tvou pro oči stro­ja­řů, neboť se před­sta­ví svě­to­vé znač­ky ze­mě­děl­ské tech­ni­ky, které ob­sa­dí vět­ši­nu ploch br­něn­ské­ho vý­sta­viš­tě.

Celý článek...
 

Roland uvádí na trh laserový dekoratér DGSHAPE LD-300

Roland-ld300-2004Ro­land DGA ozná­mil uve­de­ní no­vé­ho la­se­ro­vé­ho de­ko­ra­té­ru DGSHA­PE LD-300 – větší a ro­bust­něj­ší verzi LD-80, prv­ní­ho la­se­ro­vé­ho de­ko­ra­té­ru na světě, který byl před­sta­ven v břez­nu roku 2018. Kromě všech pů­so­bi­vých vlast­nos­tí svého před­chůd­ce se nová ge­ne­ra­ce LD-300 může pochlu­bit roz­ší­ře­ným pra­cov­ním pro­sto­rem 30,5 × 23 cm, který umožňuje přes­né zdo­be­ní fólií na vět­ších troj­roz­měr­ných po­lož­kách včet­ně mož­nos­ti pří­mé­ho po­tis­ku na pří­rod­ní kůži. Pra­cov­ní pro­stor LD-300 usnadňuje zdo­be­ní před­mě­tů až do tloušť­ky 4,8 cm růz­ný­mi ko­vo­vý­mi a ho­lo­gra­fic­ký­mi fóliemi.

Celý článek...
 

Carlson vydává pozemní skener Scan2K

Scan2K-2004Na kon­fe­ren­ci Penn­syl­va­nia So­ci­e­ty of Land Sur­veyors 2020 ozná­mi­la spo­leč­nost Carl­son Soft­ware uve­de­ní svého la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru Sca­n2K, uni­ver­zál­ní­ho, rych­lé­ho a snad­no po­u­ži­tel­né­ho ře­še­ní pro vy­tvá­ře­ní přes­ných 3D vy­mě­řo­va­cích dat až do roz­sa­hu „2K“ ( 2000) metrů. Ske­ner Sca­n2K byl po­sta­ven s ohle­dem na ge­o­de­ty a je doma v te­ré­nu díky svému krytu odol­né­mu vůči po­vě­tr­nost­ním vli­vům, uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé­mu roz­hra­ní do­ty­ko­vé ob­ra­zov­ky vi­di­tel­né na slun­ci s jed­no­du­chým ovlá­dá­ním po­mo­cí na­bí­dek pro rych­lý sběr a ge­o­re­fe­renč­ní clou­do­vá data.

Celý článek...

Přínosy simulací

SimCFD 200x130Možnosti numerických výpočtů, jako jsou metoda konečných prvků a vý- počty proudění, vzešly původně z nutnosti kontrolovat návrhy v kos- mickém, leteckém a automobilo- vém průmyslu. Postupem času ...

Kvalitní postprocesory

mazak 1850 200x130Ačkoli jsou postprocesory jedním ze základních článků výrobního řetězce, věnuje se jim obecně málo pozornosti. Společnost Intoco byla původně založena s cílem dodávat lisovací nástroje a razníky pro ...

Catia V6 pro kompozity

Catia V6-200x130Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje proces- ně orientované řešení, které se ne- zaměřuje pouze na jednu fázi pro- cesu, ale uzavírá celý cyklus od ná- vrhu a analýzy až po výrobu na ...
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu T+T Aktuální číslo časopisu Golf Aktuální číslo časopisu Brno Business Aktuální číslo časopisu Šalina Aktuální číslo časopisu CAD  
  Svět podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Exluzivně světem golfu Děláme Brno větší Příjemné cestování městskou dopravou Technologie pro
inovaci